Making WordPress.org


Ignore:
Timestamp:
01/27/2019 05:49:23 PM (5 years ago)
Author:
ocean90
Message:

wp4: Remove pixrem as it duplicates the fallback each time the build command runs.

Also remove unused sass command.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
  • sites/trunk/wordpress.org/public_html/style/wp4.css.map

    r7284 r8152  
    1 {"version":3,"sources":["wp4.css"],"names":[],"mappings":"AAAA,kDAAkD;AAClD;;QAEQ,UAAU,CAAC,WAAW,EAAE;AAChC,oBAAoB,UAAU,EAAE;AAChC;kBACkB,mBAAmB,CAAC,oBAAoB,EAAE;AAC5D,aAAa,iBAAiB,EAAE;AAChC,mBAAmB,YAAY,EAAE;AACjC,IAAI,sBAAsB,EAAE;;AAE5B;CACC,mBAAmB;CACnB;;AAED;CACC,iBAAiB;CACjB,iBAAiB;CACjB,wBAAwB;CACxB,kBAAkB;CAClB,YAAY;CACZ;AACD,kDAAkD;;AAElD,YAAY,iEAAiE,CAAC,YAAY,EAAE;;AAE5F;;CAEC,eAAe;CACf;;AAED;CACC,oBAAoB;CACpB,0BAA0B;CAC1B,cAAc;CACd,gBAAgB;CAChB,mBAAmB;CACnB,oBAAoB;CACpB,eAAe;CACf;;AAED,QAAQ,oBAAoB,EAAE;;AAE9B;;CAEC,eAAe;CACf,sBAAsB;CACtB,oBAAoB;CACpB;;AAED;CACC,kBAAkB;CAClB;;AAED;;CAEC,eAAe;CACf;;AAED,MAAM,iCAAiC,EAAE;;AAEzC,OAAO,kBAAkB,EAAE;;AAE3B,yNAAyN,wBAAwB,EAAE;;AAEnP,qBAAqB,sBAAsB,EAAE;;AAE7C,YAAY,iCAAiC,EAAE;;AAE/C,UAAU,eAAe,EAAE;;AAE3B;CACC,sFAAsF;CACtF,iBAAiB;CACjB,gBAAgB;CAChB;;AAED;CACC,iBAAiB;CACjB;;AAED;CACC,kBAAkB;CAClB;;AAED;CACC,mBAAmB;CACnB;;AAED;CACC,iBAAiB;CACjB,eAAe;CACf;;AAED,+CAA+C;AAC/C;CACC,mBAAmB;CACnB,aAAa;CACb,WAAW;CACX,YAAY;CACZ,WAAW;CACX,iBAAiB;CACjB,oBAAoB;CACpB,UAAU;CACV,6BAA6B;CAC7B;;AAED;iEACiE;AACjE;CACC,wBAAwB;CACxB;;AAED;;CAEC,eAAe;CACf,0BAA0B;CAC1B;;AAED;CACC,YAAY;CACZ,wBAAwB;CACxB;;AAED;CACC,YAAY;CACZ,wBAAwB;CACxB;;AAED;CACC,eAAe;CACf,0BAA0B;CAC1B;;AAED;CACC,aAAa;CACb,wBAAwB;CACxB;;AAED;CACC,wBAAwB;CACxB;;AAED;CACC,YAAY;CACZ,wBAAwB;CACxB;;AAED;CACC,eAAe;CACf,kBAAkB;CAClB,kBAAkB;CAClB;;AAED;CACC,iBAAiB;CACjB,0BAA0B;CAC1B,eAAe,CAAC,8CAA8C;CAC9D,sBAAsB;CACtB,mBAAmB;CACnB;;AAED;CACC,wBAAwB;CACxB;;AAED;CACC,wBAAwB;CACxB;;AAED;CACC,wBAAwB;CACxB;;AAED;CACC,eAAe;CACf,aAAa;CACb,UAAU;CACV,iBAAiB;CACjB,WAAW;CACX,YAAY;CACZ;;AAED;CACC,gBAAgB;CAChB,kBAAkB;CAClB,UAAU;CACV,mBAAmB;CACnB;;AAED,KAAK;;AAEL;CACC,iBAAiB;CACjB,eAAe;CACf,YAAY;CACZ;;AAED;CACC,gBAAgB;CAChB,aAAa;CACb;;AAED;CACC,mBAAmB;CACnB,cAAc;CACd,YAAY;CACZ,oBAAoB;CACpB,mBAAmB;CACnB;;AAED;CACC,sBAAsB;CACtB,aAAa;CACb;;AAED;CACC,eAAe;CACf,+EAA+E;CAC/E,oCAA4B;CAA5B,4BAA4B;CAC5B,aAAa;CACb,qBAAqB;CACrB;;AAED;CACC,gBAAgB;CAChB,eAAe;CACf,+CAA+C;CAC/C,UAAU;CACV;;AAED;CACC,WAAW;CACX,eAAe;CACf,aAAa,CAAC,uCAAuC;CACrD,eAAe;CACf,kBAAkB;CAClB,oBAAoB;CACpB;;AAED;CACC,aAAa;CACb;;AAED;CACC,aAAa;CACb,sBAAsB;CACtB,kBAAkB;CAClB,iCAAiC;CACjC;;AAED;CACC,oBAAoB;CACpB,UAAU;CACV,gBAAgB;CAChB,iBAAiB;CACjB,aAAa;CACb,aAAa;CACb,eAAe;CACf,YAAY;CACZ,gBAAgB;CAChB,cAAc;CACd,qCAAqC;CACrC,2BAAmB;CAAnB,mBAAmB;CACnB;;AAED;CACC,YAAY;CACZ;;AAED;CACC,YAAY;CACZ,6BAA6B;CAC7B,aAAa;CACb,yBAAiB;CAAjB,iBAAiB;CACjB,aAAa;CACb,YAAY;CACZ,oBAAoB;CACpB,oFAAoF;CACpF,6BAA6B;CAC7B,6BAA6B;CAC7B,yBAAiB;CAAjB,iBAAiB;CACjB,UAAU;CACV,WAAW;CACX;;AAED;CACC,mBAAmB;CACnB,WAAW;CACX,UAAU;CACV,iBAAiB;CACjB,eAAe;CACf,oBAAoB;CACpB,iBAAiB;CACjB,iBAAiB;CACjB,UAAU;CACV,8BAA8B;CAI9B,sBAAsB;CACtB,gBAAgB;CAChB;;AAED;CACC,QAAQ;CACR;;AAED;CACC,kBAAkB;CAClB,qBAAqB;CACrB;;AAED;CACC,0EAA0E;CAC1E,iBAAiB;CACjB,eAAe;CACf,kBAAkB;CAClB,mBAAmB;CACnB,cAAc;CACd,gBAAgB;CAChB,YAAY;CACZ,aAAa;CACb;;AAED;;;;CAIC,eAAe;CACf;;AAED;CACC,kBAAkB;CAClB;;AAED;CACC,+BAA+B;CAC/B,YAAY;CACZ,WAAW;CACX,UAAU;CACV,iBAAiB;CACjB,WAAW;CACX,mBAAmB;CACnB,WAAW;CACX,eAAe;CACf;;AAED;CACC,aAAa;CACb,kBAAkB;CAClB,UAAU;CACV;;AAED;CACC,aAAa;CACb,kBAAkB;CAClB,aAAa;CACb,mBAAmB;CACnB,iBAAiB;CACjB;;AAED;CACC,cAAc;CACd;;AAED;CACC,UAAU;CACV,gBAAgB;CAChB;;AAED;CACC,YAAY;CACZ;;AAED;CACC,YAAY;CACZ;;AAED;CACC;EACC,cAAc;EACd;CACD;;AAED;CACC;EACC,eAAe;EACf,YAAY;EACZ,uBAAuB;EACvB,kBAAkB;EAClB,aAAa;EACb;CACD;EACC,kBAAkB;EAClB;CACD;;AAED;CACC,iBAAiB;CACjB,aAAa;CACb,yBAAiB;CAAjB,iBAAiB;CACjB,mBAAmB;CACnB,UAAU;CACV,WAAW;CACX,eAAe;CACf,YAAY;CACZ,oBAAoB;CACpB,mBAAmB;CACnB,yBAAyB;CACzB,oBAAoB;CACpB,mBAAmB;CACnB,gBAAgB;CAChB,yBAAyB;CACzB,eAAe;CACf,aAAa;CACb,kBAAkB;CAClB,wCAAwC;CAExC,gCAAgC;CAChC,yBAAyB;CACzB,oCAAoC;CACpC;;AAED;CACC,sBAAsB;CACtB,YAAY;CACZ,4BAA4B;CAC5B,+BAAuB;CAAvB,uBAAuB;CACvB,UAAU;CACV,aAAa;CACb,cAAc;CACd,aAAa;CACb,YAAY;CACZ,iBAAiB;CACjB,uBAAuB;CACvB,sBAAsB;CACtB,gCAAgC;CAChC,oCAAoC;CACpC;;AAED;CACC,oBAAoB;CACpB,iCAAiC;CACjC;;AAED;CACC,gBAAgB;CAChB,mBAAmB;CACnB;;AAED;CACC,iBAAiB;CACjB,iBAAiB;CACjB;;AAED;CACC,gBAAgB;CAChB,mBAAmB;CACnB,iBAAiB;CACjB,oBAAoB;CACpB;;AAED;CACC,kBAAkB;CAClB;;AAED;CACC;EACC,eAAe;EACf;CACD;;AAED;CACC;EACC,aAAa;EACb;CACD;EACC,aAAa;GACZ;CACF;;AAED;CAGC;EADA,gBAAA;EACC;CAGD;;AAED;;CAEC;EADC,cAAA;EACA,oBAAA;EAGA;;CAED;EADC,YAAA;EACA,mBAAa;EACb;;CAID;EADA,aAAA;EACC,mBAAe;EACf,aAAA;EAGA,kBAAkB;EADnB;;CAIA;EADC,eAAA;EACA;;CAID;EADC,iBAAY;EACZ,WAAA;EACA,kBAAA;EAGA,WAAW;EADZ,aAAA;EACC,mBAAY;EACZ,YAAA;EACA,iBAAA;EAGA;;CAED;EADC,YAAA;EACA,kBAAA;EAGA;;CAED;EADC,eAAA;EAGA,aAAa;EADd;;CAIA;EADC,aAAA;EACA;;CAID;EADC,SAAA;EAGA,UAAU;EADX,mCAAA;EAGC,oCAAoC;EADpC,iCAAY;EACZ,yBAAmB;EACnB;;CAID;;EAAC,YAAA;EACA,mBAAA;EACA,UAAA;EACA,SAAA;EAGA,UAAU;EADX,mCAAA;EAGC,oCAAoC;EADpC,iCAAS;EACT,sBAAU;EACV;;CAID;;EAAC,SAAA;EAGA,UAAU;EADX,mCAAA;EACC,oCAAoB;EACpB,iCAA0B;EAC1B,0BAAc;EACd;;CAID;EACC,oBAAoB;EADrB,0BAAA;EAGC,cAAc;EADd,iBAAA;EACA,aAAA;EACA;;CAID;;EAAC,wBAAW,gDAAA;EACX,kBAAA;EAGA,SAAS;EADV,OAAA;EACC,YAAY;EACZ,cAAA;EAGA,WAAW;EADZ;;CAIA;EADC,YAAA;EAGA;;CAED;EACC,aAAa;EACb,kBAAkB;EADlB;;CAID;;;;EAEA,cAAA;EACC,gBAAA;EACA,kBAAA;EAGA,eAAe;EADhB;;CAIA;EACC,mCAAmC;EADpC;;CAIA;EADC,cAAA;EACD;;CAED;EACC,qBAAA;EACC,YAAA;EACA;CAGD;;AAED;CACC;EADC,wBAAA;EAGA;;CAED;EADC,gBAAa;EACb,UAAA;EACA;;CAID;EADA,YAAA;EACC,aAAA;EACA,cAAA;EAGA;;;CAGD;EADC,gBAAA;EACD;;CAED;EACC,gBAAA;EACC,YAAA;EACA;CACD;;AAED;CACC;EACA,cAAA;EACA;CACA;;AAID;CADA,oBAAA;CACC,iBAAiB;CACjB,kBAAA;CACA,iCAAY;CACZ;;AAED;CACC,iBAAgB;CAChB,mBAAgB;CAChB,YAAA;CACA;;AAED;CACC,gBAAA;CACA,gBAAA;CACA,mBAAgB;CAChB;;AAID;CADA,sDAAA;CACC,kBAAA;CACA,gBAAA;CAGA,mBAAmB;CADpB;;AAIA;CACC,oBAAoB;CADrB;;AAIA;CACC,oBAAoB;CACpB;;AAED;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;+EA4B+E;AAC/E;;+EAE+E;AAC/E;;;;;;;CAKC,kBAAgB;CAChB,2BAAsB;CACtB,mBAAkB;CAAlB,+BAAkB;CAClB,+BAAkB;CAAlB,+BAAkB;CAClB,gBAAe;CACf,sBAAU;CACV,kBAAiB;CAAjB,kBAAiB;CACjB,kBAAA;CAAA,kBAAA;CACA,aAAA;CACA,aAAA;CACA,aAAA;CAAA,kBAAA;CAMA,eAAe;CAJhB,UAAA;CACA,kBAAA;CAMC,kBAAkB;CAClB,kBAAiB;CAAjB,iBAAiB;CACjB,sBAAsB;CAJtB,oBAAe;CACf,yBAAW;CACX;;AAED,yEAAA;AAMA;;;;CAHC,eAAA;CACA,WAAA;CACA;;AASD;;CANA,gBAAA;CASC,gBAAgB;CAChB,gBAAgB;CAAhB,gBAAgB;CAChB,iBAAiB;CAPjB,iBAAmB;CAAnB,iBAAmB;CAAnB,mBAAmB;CACnB,eAAe;CACf,gBAAgB;CAAhB,gBAAgB;CAChB,gBAAA;CAAA,kBAAA;CAWA;;AAED;;;;CAPC,gBAAgB;CAAhB,gBAAgB;CAChB,gBAAe;CAAf,mBAAe;CACf,eAAiB;CAAjB,gBAAA;CACA,gBAAA;CAcA,gBAAgB;CAAhB,gBAAgB;CAZjB;;AAeA;;;CAVC,mBAAa;CACb,mBAAkB;CAClB,mBAAgB;CAAhB,mBAAgB;CAChB,aAAA;CAcA,aAAa;CAZd,aAAA;CAAA,gBAAA;CAcC,eAAe;CACf,eAAe;CAZf,eAAA;CAAA,eAAA;CAAA,iBAAA;CACA;;AAED;;;;CAGC,gBAAA;CAgBA,aAAa;CAdd,kBAAA;CAgBC,gBAAgB;CAdhB;;AAiBD;;;CAGC,kBAAkB;CAflB,kBAAqB;CAArB,kBAAqB;CAArB,wBAAqB;CACrB;;AAED;;CAEC,qBAAc;CACd,qBAAA;CAkBA,qBAAwB;CAAxB,wBAAwB;CAhBzB;;AAmBA;;CAfA,sBAAA;CACA,sBAAA;CAkBC,sBAAwB;CAAxB,wBAAwB;CACxB;;AAED;;CAfC,kBAAA;CACA,kBAAA;CACA,kBAAmB;CAAnB,qBAAmB;CACnB;;AAmBD;;CAEC,cAAc;CACd;;AAED;CACC,cAAc;CACd;;AAED,8CAA8C;AAC9C;;;;CAbC,iBAAY;CACZ,aAAA;CACA,yBAAA;CAkBA,yBAAyB;CAhB1B,mBAAA;CACC,YAAA;CACA;;AAED;;+EAmB+E;AAC/E;;;;;;CAMC,oBAAoB;CACpB,sBAAsB;CACtB,oCAAoC;CAhBpC,oCAAoB;CACpB,YAAA;CACA,oBAAe;CACf;;AAED;CAkBC,yBAAyB;CACzB;;AAED;;;;;;;;;;;;CAYC,oBAAoB;CACpB,mBAAmB;CACnB,eAAe;CACf;;AAED;;;;;;;CAOC,sBAAsB;CAhBvB,mDAAA;CACC,mDAAsB;CACtB;;AAmBD;;;;;;;;CAQC,iBAAiB;CACjB,mBAAmB;CACnB,4DAA4D;CAC5D,4DAA4D;CAhB5D,mCAA+B;CAC/B,mCAA8B;CAC9B,mCAAA;CACA;;AAmBD;CAhBC,sBAAA;CACA,4FAAmC;CACnC,4FAAmC;CACnC;;AAmBD;;;;;;;;;;CAPC,+BAAU;CACV,8BAAc;CACd,oCAAW;CACX,oCAAA;CAkBA,0BAA0B;CAhB3B,gBAAA;CACC,qCAA2B;CAC3B,mCAAA;CAkBA,mCAAmC;CAhBpC,mCAAA;CAkBC;;AAfD,iFAAA;AAkBA;CACC,iBAAiB;CACjB,UAAU;CAhBV,yBAAoB;CACpB,yBAAA;CACA,yBAAA;CACA,yBAAA;CACA,gBAAY;CACZ,UAAA;CACA,cAAA;CACA,WAAA;CAkBA;;AAED;CACC,2BAA2B;CAC3B;;AAED;;+EAE+E;AAC/E;;;;CAIC,oBAAoB;CAhBrB,sCAAA;CAkBC,oCAAoC;CACpC,oCAAoC;CACpC,YAAY;CAhBZ,sBAAA;CACA,0FAAyD;CACzD;;AAED;;;;;;;;CAQC,oBAAoB;CACpB,sBAAsB;CACtB,YAAA;CACA;;AAmBD;;;;CAIC,yDAAyD;CACzD,yDAAyD;CACzD;;AAED;;;;;;;;CAQC,oBAAoB;CAhBrB,sBAAA;CAkBC,0CAA0C;CAC1C,0CAA0C;CAhB3C,oBAAA;CACC;;AAmBD;;;;;;CAXC,+BAAyB;CACzB,iCAAiB;CACjB,oCAAsB;CACtB,oCAAmB;CACnB,0BAAY;CACZ,gBAAA;CAkBA,oDAAoD;CAhBrD;;AAmBA;;+EAfA;AAkBA;CAhBC,sBAAA;CAkBA,aAAa;CAhBd,mBAAA;CACC,uBAAA;CACA,oBAAA;CACA;;AAED;CACC,yBAAA;CACA,iBAAA;CACA,sBAAA;CAkBA,mBAAmB;CAhBpB,YAAA;CACC;;AAmBD;CACC,aAAa;CAhBd;;AAmBA;CAhBA,YAAA;CACC;;AAmBD;CACC,mCAAmC;CACnC,mCAjBiB;CAkBjB;;AAED;CACC,mCAjBmB;CAkBnB,mCAjBwB;CAkBxB;;AAED;CACC,mBAAmB;CAhBpB,WAAK;CAkBJ;;AAED;;+EAE+E;AAhB/E;CACC;;;;EAIA,gBAAe;EACf,aAAA;EACA,oBAAA;EAkBC,mBAAmB;EAhBrB,kBAAA;EACC,uBAAA;EACA;CACA;;;AAoBD,KAAK;;AAEL;CAhBA,oBAAA;CACC;;AAmBD;CAhBA,wBAAA;CACC;;AAmBD;CAhBC,eAAA;CAkBA,mBAAmB;CAhBpB;;AAmBA;CACC,8BAA8B;CAhB/B,gBAAA;CACC,4BAAgB;CAChB;;;AAoBD,KAAK;;AAEL;CAhBC,iBAAa;CACb;;AAmBD;CAhBA,kBAAA;CACC,mBAAA;CACA,oBAAA;CAkBA;;AAED;CAhBC,oBAAoB;CACpB;;AAED;CACC,gBAAY;CACZ,mBAAe;CACf,+BAAA;CAkBA;;AAfD;CACA,gBAAS;CACT,aAAS;CACT,eAAS;CACT;;AAEA;CACA,0BAAwB;CACxB;;AAEA;CAkBC,YAAY;CAhBb,oBAAA;CACC;;AAmBD;CACC,YAAY;CAhBb,eAAA;CACC;;AAmBD,SAjBC,YAAA,EAAA;AAkBD,SAAS,aAAa,EAAE;AAhBxB,SAAA,aAAA,EAAA;AAkBA,SAjBC,aAAgB,EAAA;AAkBjB,SAjBC,aAAe,EAAA;AAkBhB,SAjBC,aAAiB,EAAA;AAkBlB,SAjBC,aAAqB,EAAA;AAkBtB,SAjBC,aAAA,EAAA;AAkBD,SAAS,aAAa,EAAE;AAhBxB,UAAA,aAAA,EAAA;AAkBA,UAjBC,aAAkB,EAAA;AAkBnB,UAjBC,aAAgB,EAAA;;AAmBjB;CAhBC,cAAA;CACA,sDAAoB;CACpB;;AAED;CACC,iCAAkB;CAClB,oBAAe;CACf;;AAmBD;CAhBA,gBAAA;CACC,eAAA;CACA,iBAAA;CACA,qBAAA;CAkBA;;AAED;CAhBC,kBAAA;CAkBA,gBAAgB;CAhBjB,iCAAA;CACC,oBAAiB;CACjB,eAAA;CAkBA,oBAAoB;CAhBrB;;AAmBA;CAhBC,kBAAA;CAkBA,eAAe;CAhBhB,oBAAA;CACC;;AAmBD;CAhBA,iBAAA;CACC,oBAAiB;CACjB;;AAED;CACC,kBAAA;CACA;;AAmBD;CAhBC,iBAAA;CAkBA;;AAED;CAhBC,kBAAY;CACZ,mBAAa;CACb;;AAmBD;CAhBC,gBAAA;CACA;;AAmBD;CAjBC,iBAAA;CACD;;AAoBA;CAjBC,mBAAA;CAmBA,iBAlBC;CAmBD,oBAlBC;CACD,mBAAA;CAmBA;;AAED;CAjBC,YAAA;CAmBA,YAAY;CAjBb,aAAA;CACC,mBAAA;CACA,QAAA;CAmBA,OAAO;CAjBR,wDAAA;CACC,mCAA6B;CAC7B,2BAAA;CAmBA,6BAA6B;CAjB9B;AAmBA;;;CAfA;EACC,2DAAiB;EACjB;CACA;;AAED;CACC,yBAAiB;CACjB;;AAED;CACC,6BAAe;CACf;;AAoBD;CAjBC,6BAAA;CACA;;AAoBD;CAjBC,iBAAA;CAmBA;;AAED;CAjBC,iBAAA;CACA,aAAA;CACA;;AAoBD;CAjBA,iBAAA;CACC;;AAoBD;CAjBC,eAAA;CACA,aAAA;CACA,aAAa;CACb,mBAAA;CACA,8BAAY;CACZ,+BAAwB;CACxB,gCAAA;CAmBA,iCAAiC;CAjBlC;;AAoBA;CAjBC,8BAAA;CACA,+BAAA;CAmBA,gCAAgC;CAjBjC,iCAAA;CACC;;AAoBD;CAjBC,kBAAA;CACA,gBAAA;CACA,aAAA;CACA,oBAAY;CACZ,uBAAA;CAmBA,aAAa;CAjBd,oBAAA;CAmBC,YAAY;CAjBZ,wBAAA;CACA;;AAoBD;CAjBC,aAAY;CACZ,oBAAA;CACD,iCAAA;CACA;;AAEA;CACA,YAAA;CACA,gBAAA;CACA,iBAAA;CACA,8BAAA;CACA,kBAAA;CACA,kBAAA;CACA,YAAA;CACA;;AAEA;;CAEA,oCAAA;CACA,sBAAA;CAmBC,gCAAgC;CAjBjC,oBAAA;CACA,YAAA;CACA;AACA,uCAAA,iBAA2C,EAAA;AAC3C,yCAAuC,iBAAmB,EAAA;AAC1D,yCAAqC,iBAAmB,EAAA;AACxD,gDAAoC,iBAAmB,EAAA;AACvD,4CAAqC,iBAAmB,EAAA;AACxD,0CAAkC,iBAAmB,EAAA;AACrD,yCAAuC,iBAAmB,EAAA;AAC1D,0CAAkC,iBAAmB,EAAA;AACrD,uCAAsC,iBAAiB,EAAE;AACzD,4CAAqC,iBAAmB,EAAA;AACxD,uCAAkC,iBAAmB,EAAA;AACrD,2CAAgC,iBAAmB,EAAA;AACnD,uCAAuC,iBAAiB,EAAE;AAC1D,qCAAiC,iBAAmB,EAAA;AACpD,4CAAqC,iBAAmB,EAAA;AAmBxD,sCAAsC,iBAAiB,EAAE;AAjBzD,0CAAA,iBAAA,EAAA;AAmBA,uCAlBiB,iBAAA,EAAA;;AAoBjB,kCAlBc,iBAAA,EAAA;AAmBd,oCAlBmB,iBAAA,EAAA;AAmBnB,oCAlBoB,iBAAA,EAAA;AAmBpB,2CAlBC,iBAAA,EAAA;AAmBD,uCAAuC,iBAAiB,EAAE;AAjB1D,qCAAA,iBAAA,EAAA;AAmBA,oCAlBgB,iBAAA,EAAA;AAmBhB,qCAlBC,iBAAA,EAAA;AAmBD,kCAAkC,iBAAiB,EAAE;AAjBrD,uCAAA,iBAAA,EAAA;AAmBA,kCAlBgB,iBAAA,EAAA;AAmBhB,sCAlBC,iBAAA,EAAA;AAmBD,qCAAqC,iBAAiB,EAAE;AAjBxD,kCAAA,iBAAA,EAAA;AAmBA,gCAlBkB,iBAAA,EAAA;AAmBlB,uCAlB2B,iBAAA,EAAA;AAmB3B,iCAlBC,iBAAA,EAAA;AAmBD,qCAAqC,iBAAiB,EAAE;AAjBxD,kCAAqB,iBAAA,EAAA;;AAErB;CACC,gBAAe;CACf,mBAAiB;CACjB,aAAA;CACA,kBAAiB;CACjB,mBAAA;CAmBA;;AAED;CAjBC,eAAA;CACA;;AAED;CACC,eAAA;CACA;;AAoBD;CACC,iBAAiB;CAjBlB,0BAAA;CACC;;AAoBD,QAlBC,YAAkB,CAAA;;AAoBnB;CACC,eAAe;CAjBhB,iBAAA;CACC,gBAAY;CACZ,iBAAe;CACf;;AAED;CACC,eAAA;CACA,gBAAA;CACA;;AAED;CACC,qBAAiB;CACjB,iCAAA;CAmBA,oBAAoB;CAjBrB;;AAoBA;CAjBC,iCAAA;CAmBA,gBAAgB;CAjBjB,kBAAA;CACC,eAAa;CACb;;AAoBD;CACC,YAAY;CAjBb,eAAA;CACC;;AAoBD;CAjBC,wEAAA;CAmBA,kBAAkB;CAjBnB;;AAoBA;CACC,iBAAiB;CAjBlB;;AAoBA;CAjBC,yBAAA;CAmBA,6BAA6B;CAjB9B;;AAoBA;CACC,aAAa;CAjBd,mBAAA;CACC,oBAAA;CACA;;AAoBD;CAjBA,gBAAA;CACC,iBAAA;CACA,oBAAA;CAmBA;;AAED;CAjBC,mBAAA;CAmBA;;AAED;CAjBC,kBAAY;CACZ,mBAAgB;CAChB;;AAoBD;CAjBC,iBAAA;CAmBA;;AAED;CAjBC,yEAAA;CAmBA,mBAAmB;CAjBpB;;AAoBA;CAjBC,kBAAA;CAmBA;;AAED;CAjBC,iBAAe;CACf;;AAoBD;CAjBC,sDAA0B;CAC1B,YAAA;CAmBA,gBAAgB;CAjBjB,mBAAA;CACC,iBAAe;CACf,oBAAiB;CACjB;;AAED;CACC,oBAAY;CACZ;;AAoBD;CAjBC,2EAA6C;CAC7C,mBAAiB;CACjB;;AAED;CACC,YAAA;CAmBA,eAlBC;CAmBD,eAlBC;CACD,6BAAA;CAmBA,8BAA8B;CAjB/B,0BAAA;CACC;;AAoBD;CACC,eAAe;CAjBf,iBAAA;CAmBA;;AAED;CAjBC,YAAA;CAmBA,eAlBa;CAmBb,aAlBC;CAmBD,kBAAkB;CAjBlB,oBAAA,CAAA,wBAAA;CAmBA,gBAlBC,CAAgB,mCAAA;CAmBjB;;AAED;CACC;EAjBD,eAAA;EACC;CAmBA;;AAED;CAjBC;EACC,iBAAe;EACf;;CAED;EACC,eAAY;EACZ;;CAED;EACC,YAAA;EACA;;CAED;EAmBC,gBAAgB;EAjBlB,WAAA;EACC;CACA;;AAoBD;CAjBC;EAmBC,iBAAiB;EAjBnB;;CAEC;EAmBC,eAAe;EAjBjB;;CAEC;EACA,YAAA;EACA;;CAEA;EACA,gBAAA;EACA,WAAA;EACA;CAmBA;;AAED;CAjBC,gBAAA;CAAA,mBAAA;CACA,YAAA;CACA,sBAAa;CACb;;AAqBD;CAlBA,aAAA;CAoBC;;AAED;CACC,YAnBC;CAoBD,YAnBC;CACD,mBAAA;CAoBA,yBAAyB;CAlB1B,gBAAA;CACC,sBAAoB;CACpB,0BAA0B;CAC1B,eAAA;CACA;;AAqBD;CAlBA,mFAAA;CACC,oCAAmB;CACnB,4BAAA;CAoBA,aAAa;CAlBd,aAAA;CACC,qBAAiB;CACjB;;AAqBD;;;CAhBC;EACA,oEAAY;EACZ;CACA;;AAqBD;CACC,oBAAoB;CAlBrB,0BAAA;CACC,qBAAA;CACA,oBAAA;CAoBA;;AAED;CAlBC,mBAAA;CAoBA;;AAED;CAlBC,iBAAA;CACA,UAAA;CACA;;AAqBD;CAlBC,aAAY;CACZ,eAAY;CACZ,YAAA;CAoBA,mBAAmB;CAlBpB,aAAA;CACC,gCAAqB;CACrB;;AAqBD;CAlBA,0BAAA;CACC;;AAqBD;CAlBA,YAAA;CACC;;AAqBD;CAlBA,oBAAA;CACC,0BAAoB;CACpB,yBAAmB;CACnB,6BAAmB;CACnB,oBAAmB;CACnB,YAAA;CAoBA,YAAY;CAlBb,YAAA;CACC;;AAqBD;CAlBC,qBAAA;CAoBA,oDAAoD;CAlBrD;;AAqBA;CAlBC,iBAAA;CACA;;AAqBD;CAlBA,eAAA;CACC;;AAqBD;CAlBA,oBAAA;CACC,mBAAmB;CACnB,mBAAA;CAoBA,mBAAmB;CAlBpB;;AAEA;CACC,2DAAoB;CACpB,oBAAA;CACA,YAAA;CACA;;AAqBD;CAlBC,gBAAA;CAoBA,0BAA0B;CAlB3B,sBAAA;CACC,YAAU;CACV;;AAED;CACC,oBAAY;CACZ;;AAqBD;CAlBC,mBAAmB;CACnB;;AAED,OAAA,oBAAA,EAAA;;AAqBA;CACC,oBAAoB;CAlBrB,0BAAA;CACC,wBAAkB;CAClB,eAAA;CACA,eAAO;CACP,iBAAY;CACZ;;AAqBD;CACC,UAnBC;CAoBD;;AAED;CACC,YAnBC;CAoBD,kBAnBC;CAoBD,yBAnBC;CACD,oBAAA;CAoBA,mBAAmB;CAlBpB;;AAqBA;CAlBC,oBAAmB;CAGnB;;AAmBD;CAdC,kBAAA;CACA,mBAAA;CAgBA,OAAO;CAdR,YAAA;CACC;AAgBD;CAdC;EACA,mBAAoB;EACpB,mBAAA;EAgBC;CAdF;EACC,aAAA;EACA,mBAAA;EAgBC;CAdF;;AAiBA;CACC,2BAA2B;CAd5B,qBAAA;CACC,mBAAgB;CAChB,uCAAA;CAgBA,+BAA+B;CAdhC,wCAAA;CAgBC,gCAAgC;CAdhC;;AAED;CAgBC,0BAA0B;CAd1B,YAAA;CACA,YAAA;CAgBA,oBAAoB;CAdrB;;AAiBA;CAdC,sBAAA;CACA;;AAED;CACC,0BAA0B;CAC1B;;AAiBD;CACC,gBAAgB;CAdjB;;AAiBA;;CAbC,uBAAA;CAgBA;AAdD;;CAEC,eAAA;CACA;;AAiBD;CAdA,gBAAA;CACC,aAAU;CACV,yBAAkB;CAClB;;AAiBD;CAdC,0BAAA;CAgBA,YAAY;CAdb,kBAAA;CACC;;AAiBD;CAdC,oBAAY;CACZ,iBAAA;CAgBA,iBAAiB;CAdlB;;AAiBA;CAdC,mBAAkB;CAClB,yBAAyB;CACzB,UAAA;CAgBA;;AAED;CAdA,UAAA;CACC,kBAAiB;CACjB,mBAAc;CACd,WAAA;CACA,iBAAA;CACA;;AAiBD;CACC,0BAA0B;CAd3B,gBAAA;CAgBC,YAAY;CAdZ,YAAA;CACA;;AAiBD;CACC,mBAAmB;CAdpB,cAAA;CACC,kBAAa;CACb,yBAAA;CAgBA,2BAA2B;;CAb3B;;AAiBD;CAdC,iBAAA;CAgBA,cAAc;CAdf,aAAA;CACC,kBAAA;CACA,yBAAmB;CACnB,2BAAA;CAgBA;;AAED;;CAEC,0BAA0B;CAd3B,0BAAA;CACC,2BAAA;CACA;;AAED;CACC,aAAA;CACA;;AAED;CAgBC,wBAAwB;CAdxB,gBAAA;CACA,mBAAA;CAgBA;;AAED;CAdC,0BAAA;CAgBA,mBAAmB;CAdpB;;AAiBA;CAdC,YAAA;CAgBA;;AAED;CAdC,+BAAW;CACX,eAAA;CACA,gBAAA;CAgBA,mBAAmB;CACpB;;AAEA;CAdA,qCAAA;CAgBC;;AAED;CACC,8BAA8B;CAC/B;;AAEA;;CAbC,0BAAA;CAgBA;;AAED;CAdA,YAAA;CACC;;AAiBD;CACC,eAAe;CAdhB,iBAAA;CAgBC;;AAED;CACC,iBAAiB;CAdlB,oBAAA;CAgBC,gBAAgB;CACjB;;AAEA;CACA,WAAA;CAdC,aAAA;CACA,gBAAA;CAgBA;;AAED,gBAfC,gBAAA,EAAA;;AAiBD,oBAfC,kBAAA,CAAA;;AAED;CACC,aAAA;CACA;;AAiBD;CACA,gBAAA;CAdC,iBAAA;CACA,aAAA;CAgBA,eAAe;CAdhB;;AAiBA;CAdC,4BAAA;CAgBA,kBAAkB;CAdnB;;AAiBA,cAfC,iBAAA,EAAA;;AAiBD;CACA,mBAAA;CAdC;AAgBD;CACC,aAAa;CACd,gBAAA;CAdA,mBAAA;CACC,2BAAe;CACf,YAAA;CAgBA,oBAAA;CACA;;AAED;CAdC,sDAAA;CAgBA,iBAAiB;CAdlB;;AAiBA;CACC,oBAAA;CACA;;AAED;CACC,UAAA;CACA,aAAa;CACd;;AAEA;CACC,iBAAiB;CAdlB,YAAA;CACC;;AAiBD;CACC,UAAU;CACX;;AAEA;CAdC,mBAAA;CAGA,gBAAA;CACA,iCAAmB;CACnB;;AAeD;CAZC,eAAA;CACA;;AAeD;CACA,gBAAA;CAZC,mBAAA;CACA;;AAeD;CAZC,oBAAA;CACA;;AAeD;CACA,aAAA;CAZC;;AAeD;CAZC,kBAAiB;CACjB,iBAAA;CACA;;AAeD;CACC,WAAA;CAZD,iBAAA;CACC,oBAAiB;CACjB,oBAAA;CAcA,0BAAA;CACA,mBAAmB;CACpB,qDAAA;CAZC,gBAAA;CACA,2BAAA;CAcA,mBAAmB;CAZpB;;AAeA;CAZC,YAAA;CAcA,kBAAkB;CACnB,eAAA;CAZA,oBAAA;CACC,YAAA;CACA,oBAAA;CAcA;;AAED;CAZC,iCAAA;CAcA,aAAA;CACA,0BAA0B;CAC3B,iBAAA;CAZC,YAAA;CACA;;AAeD;CACC,iBAAY;CAZb,iCAAA;CAcC,oBAAgB;CAZjB,iBAAA;CAcC;;AAED;CACC,iBAAiB;CAClB;;AAEA;CACC,YAAA;CAZD,oBAAA;CAcC;;AAED;CACC,eAAe;CAChB,iBAAA;CAZC,eAAA;CACA;;AAeD;CAZC,8BAAA;CACA;;AAeD;CAZC,oBAAA;CACA;;AAeD;CAZC,YAAA;CACA,eAAY;CACZ,gBAAA;CAcA;;;AAGD,mBAbC,iBAAA,CAAA,mBAAA,CAAA;;AAeD,yBAAyB,iBAAiB,EAAE;;AAE5C;CAZC,gBAAY;CACZ;;AAeD,iCAAiC,gBAAgB,EAAE;;;AAGnD;CAZC,qBAAA;CAcA;;AAED;CAZC,YAAY;CACZ,iBAAA;CACA,kBAAA;CAcA,mBAAmB;CAZpB,gCAAA;CAcC,kBAAY;CAZb,oBAAA;CAcC,kBAAA;CACA,gBAAgB;CACjB,YAAA;CACC;;AAED;CACA,gBAAA;CAZC,YAAA;CAcA;;AAED;CAZC,iBAAA;CAcA,gBAAA;CACA,mBAAmB;CACpB;;AAEA;CACC,YAAY;CAZb,mBAAA;CACC;;AAeD;CACC,gBAAgB;CACjB,YAAA;CAZC,oBAAA;CAcA;;AAED;CAZC,YAAA;CACA,iCAAA;CAcA;;AAED,qBAbA,eAAA,CAAA,6BAAA,EAAA;;AAeA,KAbC,aAAA,CAAA,8BAAe,EAAA;;AAehB;CACA,YAAA;CAZC;;AAeD;CAZC,qBAAA;CACA;;AAeD;CAZC,cAAA;CACA;;AAeD;CACC,cAAA;CACA,gBAAA;CAZA;;AAeD;CACC,cAAc;CACd;;AAED;CACC,WAbD;CACC;;AAED;CAcC,aAAa,CAAC,6CAA6C;CAC5D,cAAA;CAZA,mBAAA;CACC;;AAeD;CAZC,YAAA;CAcD,eAAA;CAZC,YAAA;CAAA,aAAA;CAeD,mBAAA;CAdC,UAAA;CAAA,SAAA;CAAA,wBAAgB;CAChB,iFAAA;CACD,mCAAA;CACC,2BAAW;CACX,iCAAgB;CAChB,yBAAY;CACZ;;AAmBD;;;CAdA;EAkBA,uEAAA;EAhBC;CACD;;AAmBA,2DAAA;;AAEA;CACA,cAAA;CAlBC;AAoBD;CAlBA,mBAAA;CACC;AAoBD;CAlBA,sBAAA;CACC,YAAA;CAoBD,mBAAA;CAlBC;AAoBD;CACA;EAlBC,YAAA;EACA,eAAA;EAoBA,cAAA;EAlBD,mBAAA;EAoBC;CACA;AACD;;;CAGC,mBAAmB;CACnB;AACD;CAlBA,mBAAA;CAoBA;;AAEA;CACC,WAAW;CACZ,+BAAA;CApBC,4BAAA;CACD,uBAAA;CACC,oBAAA;CACA;AAsBD;CApBA,iBAAA;CAsBA,mBAAA;CACC;AACD;;;CAGC,kBAAkB;CAClB;;AAED;CACC,aAAa;CApBd,kBAAA;CACC,kBAAA;CACA;AAsBD;CApBC,iBAAA;CAsBD;AACA;CApBC,kBAAA;CAsBD;AACA;CApBA,eAAA;CAsBA,mBAAA;CACC;AACD;CACC;EACD,kBAAA;EACC,qBAAA;EAtBC,qBAAA;EAAA,sBAAgB;EAAhB,cAAA;EACA,wBAAA;EACD,oBAAA;EA0BC,gBAAA;EACA;CACD;;;;;;;;EAQC,eAAe;EACf,YAAY;EAxBb,sBAAA;EACC;;CA2BD;EACC,kBAAkB;EAxBnB,YAAA;EA0BC;;CAED;;;EAGC,kBAAkB;EAClB,mBAAmB;EACnB;;CAED;;;EAGC,oBAAoB;EACpB;;CAED;;IAEA;;CAEA;EACC,kBAzBE;EA0BF,YAAA;EACA,WAAW;EACZ,UAAA;EACC,+BAA+B;EAC/B,4BAzBA;EA0BA,uBAAuB;EACxB,gBAAA;EAzBC;CA2BD;EA1BC,aAAA;EACA,WAAA;EACD,UAAA;EACC,+BAAa;EACb,4BAAW;EACX,uBAAU;EACV,gBAAA;EA4BD;CACA;EA5BC,kBAAA;EACA,mBAAA;EACD,eAAA;EACC,mBAAA;EACA,oBAAA;EACA,8BAAe;EACf;;CA+BD;;IAEC;;CAED;EACC,iBAAA;EACA;CACD;AACD;CACC;EACC,eA7BD;EA8BC;CA5BD;EACC,eAAA;EACA,YAAA;EACD,oBAAA;EA8BD;CACC;AACD;CACC;EA5BA,iBAAA;EACD;CA8BC;EA5BC,YAAA;EACA;CACD;EA8BD,YAAA;EACC;;CAEA;EACA,YAAA;EACC,WAAA;EA5BD;;CA+BA;EA5BC,gBAAA;EA8BA,2BAA2B;EA5B5B,iBAAA;EACC,eAAA;EACA,YAAA;EACA,iBAAA;EA8BA;CACD;EA5BC,eAAA;EACA,WAAA;EACD,qBAAA;EACC,uBAAe;EACf,yBAAW;EACX;CA8BD;EACA,cAAA;EA5BC;;CA+BD;EA5BC,qBAAA;EA8BA,+BAAyB;EA5B1B,4BAAA;EA8BA,uBAAA;EA5BC;CA8BD;EACC,gBAAgB;EACjB,YAAA;EA9BA,eAAA;EACC;CAgCD;EA9BC,iBAAA;EACA,gBAAA;EACD;;CAiCA;EA9BC,YAAA;EAgCA;CA9BD;;;AAkCD;;GAEC;;CAEA;CACA,iBAAA;CACA,gBAAgB;CAChB,UAAU;CACX,gBAAA;CACC,kBAAkB;CAClB,mBA/BA;CAgCA;;AAED;CA9BC,oBAAA;CAgCA;;AAED;CA9BC,oBAAA;CAgCA;;AAED;CA9BC,oBAAA;CAgCA;;AAED;CA9BC,oBAAA;CAgCA","file":"wp4.css","sourcesContent":["/* The Reset ---------------------------------- */\nbody,div,dl,dt,dd,ul,ol,li,h1,h2,h3,h4,h5,\nh6,pre,form,fieldset,input,p,blockquote,table,\nth,td { margin: 0; padding: 0; }\nfieldset,img,abbr { border: 0; }\naddress,caption,cite,code,dfn,h1,h2,h3,\nh4,h5,h6,th,var { font-style: normal; font-weight: normal; }\ncaption,th { text-align: left; }\nq:before,q:after { content: ''; }\na { text-decoration: none; }\n\nhtml {\n\toverflow-y: scroll;\n}\n\nbody {\n\tfont-size: 62.5%;\n\tbackground: #fff;\n\tfont-family: sans-serif;\n\tline-height: 22px;\n\tcolor: #444;\n}\n/* -------------------------------------------- */\n\ncode, pre { font-family: Consolas, Monaco, \"Courier New\", Courier, monospace; color: #000; }\n\na code,\na pre {\n\tcolor: inherit;\n}\n\npre {\n\tbackground: #f3f3f7;\n\tborder: 1px solid #dedee3;\n\tpadding: 11px;\n\tfont-size: 12px;\n\tline-height: 1.3em;\n\tmargin-bottom: 22px;\n\toverflow: auto;\n}\n\npre a { font-weight: normal; }\n\na,\n#wporg-footer ul li a {\n\tcolor: #21759b;\n\ttext-decoration: none;\n\tfont-weight: normal;\n}\n\nstrong a {\n\tfont-weight: bold;\n}\n\na:visited,\n#wporg-footer ul li a:visited {\n\tcolor: #4ca6cf;\n}\n\np a { border-bottom: 1px solid #dfdfdf; }\n\nh3 a { font-weight: bold; }\n\n.button a, .button a:hover, #headline a:not(.button), #headline a:not(.button):hover, #sidebar a:not(.button), #sidebar a:not(.button):hover, .frontpageheatmap a, .frontpageheatmap a:hover, .col-3 a, .col-3 a:hover { border: none !important; }\n\n#headline a.button { display: inline-block; }\n\np a:hover { border-bottom: 1px solid #d54e21; }\n\na:hover { color: #d54e21; }\n\nh2 {\n\tfont-family: \"HelveticaNeue-Light\",\"Helvetica Neue Light\",\"Helvetica Neue\",sans-serif;\n\tfont-weight: 300;\n\tfont-size: 22px;\n}\n\nh2 a {\n\tfont-weight: 300;\n}\n\nstrong {\n\tfont-weight: bold;\n}\n\nem, cite {\n\tfont-style: italic;\n}\n\nsup {\n\tline-height: 1em;\n\tfont-size: 80%;\n}\n\n/* Hide visually but not from screen readers */\n.screen-reader-text {\n\tposition: absolute;\n\tmargin: -1px;\n\tpadding: 0;\n\theight: 1px;\n\twidth: 1px;\n\toverflow: hidden;\n\tclip: rect(0 0 0 0);\n\tborder: 0;\n\tword-wrap: normal !important;\n}\n\n/* =WordPress Core\n-------------------------------------------------------------- */\n.alignnone {\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\n.aligncenter,\ndiv.aligncenter {\n\tdisplay: block;\n\tmargin: 5px auto 5px auto;\n}\n\n.alignright {\n\tfloat:right;\n\tmargin: 5px 0 20px 20px;\n}\n\n.alignleft {\n\tfloat: left;\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\n.aligncenter {\n\tdisplay: block;\n\tmargin: 5px auto 5px auto;\n}\n\na img.alignright {\n\tfloat: right;\n\tmargin: 5px 0 20px 20px;\n}\n\na img.alignnone {\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\na img.alignleft {\n\tfloat: left;\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\na img.aligncenter {\n\tdisplay: block;\n\tmargin-left: auto;\n\tmargin-right: auto\n}\n\n.wp-caption {\n\tbackground: #fff;\n\tborder: 1px solid #f0f0f0;\n\tmax-width: 96%; /* Image does not overflow the content area */\n\tpadding: 5px 3px 10px;\n\ttext-align: center;\n}\n\n.wp-caption.alignnone {\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\n.wp-caption.alignleft {\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\n.wp-caption.alignright {\n\tmargin: 5px 0 20px 20px;\n}\n\n.wp-caption img {\n\tborder: 0 none;\n\theight: auto;\n\tmargin: 0;\n\tmax-width: 98.5%;\n\tpadding: 0;\n\twidth: auto;\n}\n\n.wp-caption p.wp-caption-text {\n\tfont-size: 11px;\n\tline-height: 17px;\n\tmargin: 0;\n\tpadding: 0 4px 5px;\n}\n\n/* */\n\n.wrapper {\n\tmax-width: 960px;\n\tmargin: 0 auto;\n\tclear: both;\n}\n\n.wrapper img{\n\tmax-width: 100%;\n\theight: auto;\n}\n\n#wporg-header {\n\tposition: relative;\n\theight: 140px;\n\twidth: 100%;\n\tbackground: #23282d;\n\ttext-align: center;\n}\n\n#wporg-header h1 {\n\tdisplay: inline-block;\n\twidth: 303px;\n}\n\n#wporg-header h1 a {\n\tdisplay: block;\n\tbackground: url(//s.w.org/style/images/wporg-logo.svg?3) center left no-repeat;\n\tbackground-size: 290px 46px;\n\theight: 88px;\n\ttext-indent: -9999px;\n}\n\n#wporg-header h2.rosetta {\n\tfont-size: 30px;\n\tcolor: #dfdfdf;\n\tfont-family: Georgia, \"Times New Roman\", serif;\n\tmargin: 0;\n}\n\n#wporg-header h2.rosetta a {\n\tpadding: 0;\n\tdisplay: block;\n\theight: 52px; /* 88 header height - 36 top padding */\n\tcolor: #dfdfdf;\n\tline-height: 22px;\n\tborder-bottom: none;\n}\n\n#head-search {\n\theight: 48px;\n}\n\n#head-search form {\n\twidth: 288px;\n\tdisplay: inline-block;\n\tmargin-left: 60px;\n\tborder-bottom: 1px solid #3f3f3f;\n}\n\n#head-search input.text {\n\tbackground: #191e23;\n\tborder: 0;\n\tmargin-right: 0;\n\tmargin-bottom: 0;\n\twidth: 256px;\n\theight: 24px;\n\tcolor: #b4b9be;\n\tfloat: left;\n\tfont-size: 12px;\n\toutline: none;\n\tfont-family: \"Open Sans\", sans-serif;\n\tborder-radius: 0px;\n}\n\n#head-search input.text::-moz-placeholder {\n\tcolor: #eee;\n}\n\n#head-search .button {\n\tfloat: left;\n\ttext-shadow: none !important;\n\tborder: none;\n\tbox-shadow: none;\n\theight: 30px;\n\twidth: 26px;\n\tbackground: #191e23;\n\tbackground-image: url(//s.w.org/wp-includes/images/admin-bar-sprite.png?d=20120831);\n\tbackground-position: 3px 5px;\n\tbackground-repeat: no-repeat;\n\tborder-radius: 0;\n\tmargin: 0;\n\tpadding: 0;\n}\n\n#wporg-header ul#wporg-header-menu {\n\tposition: absolute;\n\tleft: -75%;\n\tmargin: 0;\n\tmin-width: 200px;\n\tmax-width: 75%;\n\tbackground: #23282d;\n\tlist-style: none;\n\ttext-align: left;\n\ttop: 100%;\n\t-webkit-transition: left 0.3s;\n\t-moz-transition: left 0.3s;\n\t-ms-transition: left 0.3s;\n\t-o-transition: left 0.3s;\n\ttransition: left 0.3s;\n\tz-index: 100000;\n}\n\n#wporg-header ul#wporg-header-menu.toggled {\n\tleft: 0;\n}\n\n#wporg-header ul li {\n\tposition:relative;\n\tlist-style-type:none;\n}\n\n#wporg-header ul li a {\n\tfont-family: \"Open Sans\", Helvetica, Arial, \"Liberation Sans\", sans-serif;\n\tfont-weight: 600;\n\tdisplay: block;\n\tline-height: 34px;\n\tpadding: 10px 30px;\n\tmargin: 0 4px;\n\tfont-size: 13px;\n\tcolor: #eee;\n\theight: 34px;\n}\n\n#wporg-header ul li a:hover,\n#wporg-header ul li a.current,\n#wporg-header ul li.current-menu-item a,\n#wporg-header ul li.current_page_parent a {\n\tcolor: #00a0d2;\n}\n\n#wporg-header ul li a.subcurrent {\n\tfont-weight: bold;\n}\n\n#wporg-header .nav-submenu {\n\tclip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);\n\theight: 1px;\n\tleft: -2px;\n\tmargin: 0;\n\toverflow: hidden;\n\tpadding: 0;\n\tposition: absolute;\n\twidth: 1px;\n\tz-index: 99999;\n}\n\n#wporg-header ul.nav-submenu li a {\n\theight: 24px;\n\tline-height: 24px;\n\tmargin: 0;\n}\n\n#wporg-header ul li#download {\n\theight: 34px;\n\tpadding: 0 0 34px;\n\tfloat: right;\n\tmargin-right: 14px;\n\toverflow: hidden;\n}\n\n.wporg-page-download #wporg-header #download {\n\tdisplay: none;\n}\n\n#wporg-header ul li#download a {\n\tmargin: 0;\n\tpadding: 0 16px;\n}\n\n#wporg-header ul li#download a.current {\n\tcolor: #eee;\n}\n\n#wporg-header ul li#download a:hover {\n\tcolor: #eee;\n}\n\n@media screen and (max-width:820px) {\n\t#wporg-header ul li#download {\n\t\tdisplay: none;\n\t}\n}\n\n@media screen and (max-width:768px) {\n\t#wporg-header ul li#download {\n\t\tdisplay: block;\n\t\tfloat: none;\n\t\tmargin: 10px 20px 20px;\n\t\tpadding-bottom: 0;\n\t\theight: auto;\n\t}\n\t#wporg-header ul li#download a {\n\t\tpadding: 4px 10px;\n\t}\n}\n\n#mobile-menu-button {\n\tbackground: none;\n\tborder: none;\n\tbox-shadow: none;\n\tposition: absolute;\n\ttop: 75px;\n\tleft: 10px;\n\tdisplay: block;\n\tfloat: left;\n\tvertical-align: top;\n\ttext-align: center;\n\ttext-decoration: inherit;\n\tfont-weight: normal;\n\tfont-style: normal;\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-family: 'dashicons';\n\tline-height: 1;\n\tpadding: 1px;\n\ttext-shadow: none;\n\t-webkit-transition: color .1s ease-in 0;\n\t-moz-transition: color .1s ease-in 0;\n\ttransition: color .1s ease-in 0;\n\t-webkit-appearance: none;\n\t-webkit-font-smoothing: antialiased;\n}\n\n#mobile-menu-button:before {\n\tdisplay: inline-block;\n\tfloat: left;\n\t-moz-box-sizing: border-box;\n\tbox-sizing: border-box;\n\tmargin: 0;\n\tpadding: 3px;\n\toutline: none;\n\tborder: none;\n\tcolor: #888;\n\tcontent: '\\f228';\n\tvertical-align: middle;\n\ttext-decoration: none;\n\tfont: normal 50px/1 'Dashicons';\n\t-webkit-font-smoothing: antialiased;\n}\n\n#download-mobile {\n\tbackground: #f7f7f7;\n\tborder-bottom: 1px solid #dddddd;\n}\n\n#download-mobile .wrapper {\n\tpadding: 20px 0;\n\ttext-align: center;\n}\n\n#download-mobile span.download-ready {\n\tfont-size: 1.6em;\n\tmargin: 0 0.25em;\n}\n\n#download-mobile a.download-button {\n\theight: inherit;\n\tpadding: 10px 15px;\n\tfont-size: 1.6em;\n\tmargin: 10px 0.25em;\n}\n\n.wporg-page-nightly .wrapper {\n\tmin-height: 250px;\n}\n\n@media screen and (min-width:480px) {\n\t#head-search form {\n\t\tmargin-left: 0;\n\t}\n}\n\n@media screen and (max-width:480px) {\n\t#head-search form {\n\t\twidth: 248px;\n\t}\n\t#head-search input.text {\n\t\twidth: 216px;\n  }\n}\n\n@media screen and (min-width:769px) {\n\n\t#wporg-header {\n\t\theight: 120px;\n\t\ttext-align: inherit;\n\t}\n\n\t#wporg-header h1 {\n\t\tfloat: left;\n\t\tpadding-left: 10px;\n\t}\n\n\t#head-search {\n\t\tfloat: right;\n\t\tmargin-right: 14px;\n\t\theight: 48px;\n\t\tpadding-top: 30px;\n\t}\n\n\t#head-search form {\n\t\tmargin-left: 0;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul#wporg-header-menu {\n\t\tposition: static;\n\t\tfloat:left;\n\t\tmargin: -15px 0 0;\n\t\tpadding: 0;\n\t\tmin-width: 0;\n\t\tmax-width: inherit;\n\t\twidth: 100%;\n\t\tlist-style: none;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li {\n\t\tfloat: left;\n\t\tposition:relative;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li a {\n\t\tpadding: 0 6px;\n\t\theight: 46px;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li#download .uparrow {\n\t\tdisplay:none;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li a.current ~ .uparrow {\n\t\twidth: 0;\n\t\theight: 0;\n\t\tborder-left: 9px solid transparent;\n\t\tborder-right: 9px solid transparent;\n\t\tborder-bottom: 9px solid #f7f7f7;\n\t\tmargin: -8px auto 0 auto;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li.current-menu-item:after,\n\t#wporg-header ul li.current_page_parent:after {\n\t\tcontent: '';\n\t\tposition: absolute;\n\t\tleft: 50%;\n\t\twidth: 0;\n\t\theight: 0;\n\t\tborder-left: 9px solid transparent;\n\t\tborder-right: 9px solid transparent;\n\t\tborder-bottom: 9px solid #f7f7f7;\n\t\tmargin: -8px 0 0 -9px;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li:hover .nav-submenu ~ .uparrow,\n\t#wporg-header ul li .nav-submenu:hover ~ .uparrow {\n\t\twidth: 0;\n\t\theight: 0;\n\t\tborder-left: 9px solid transparent;\n\t\tborder-right: 9px solid transparent;\n\t\tborder-bottom: 9px solid #32373c;\n\t\tmargin: -10px auto 0 auto;\n\t}\n\n\t#wporg-header .nav-submenu {\n\t\tbackground: #32373c;\n\t\tborder: #32373c solid 1px;\n\t\tborder-top: 0;\n\t\tmargin-top: -1px;\n\t\tmin-width: 0;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li:hover .nav-submenu,\n\t#wporg-header ul li .nav-submenu:hover  {\n\t\tdisplay:block!important;/* Prevents #wporg-header ul overwriting this */\n\t\tposition:absolute;\n\t\ttop:46px;\n\t\tleft:0;\n\t\tz-index:101;\n\t\tmargin-left:0;\n\t\twidth:auto;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li .nav-submenu li {\n\t\tfloat: none;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul.nav-submenu li a {\n\t\theight: 34px;\n\t\tline-height: 34px;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul.nav-menu li:hover > ul,\n\t#wporg-header .nav-menu ul li:hover > ul,\n\t#wporg-header ul.nav-menu .focus > ul,\n\t#wporg-header .nav-menu .focus > ul {\n\t\tclip: inherit;\n\t\theight: inherit;\n\t\toverflow: inherit;\n\t\twidth: inherit;\n\t}\n\n\t#headline h2 {\n\t\ttext-rendering: optimizeLegibility;\n\t}\n\n\t#mobile-menu-button {\n\t\tdisplay: none;\n\t}\n\n\t#wporg-header h2.rosetta {\n\t\tpadding: 36px 27px 0;\n\t\tfloat: left;\n\t}\n}\n\n@media screen and (max-width:960px) {\n\t#home-welcome {\n\t\tmin-width: 0 !important;\n\t}\n\n\t#home-welcome .wrapper {\n\t\tmax-width: 100%;\n\t\tmargin: 0;\n\t}\n\n\t#home-text {\n\t\twidth: 100%;\n\t\tfloat: right;\n\t\tmargin: -10px;\n\t}\n\n\n\t#home-below .wrapper .col-2, #home-below .wrapper .col-4 {\n\t\tmax-width: 100%;\n\t}\n\n\t#home-below {\n\t\tmax-width: 100%;\n\t\twidth: auto;\n\t}\n}\n\n@media screen and (min-width:821px) {\n\t#download-mobile {\n\t\tdisplay: none;\n\t}\n}\n\n#home-welcome {\n\tbackground: #f7f7f7;\n\tmin-width: 960px;\n\tmin-height: 340px;\n\tborder-bottom: 1px solid #dfdfdf;\n}\n\n#home-welcome img.screenshot {\n\tmargin-top: 22px;\n\tmargin-right: 28px;\n\tfloat: left;\n}\n\n#home-welcome p {\n\tfont-size: 13px;\n\tpadding: 11px 0;\n\tmargin-right: 14px;\n}\n\n#home-welcome p.intro {\n\tfont-family: Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n\tpadding-top: 34px;\n\tfont-size: 17px;\n\tline-height: 1.5em;\n}\n\n#home-welcome p.intro strong {\n\tfont-weight: normal;\n}\n\np.intro a {\n\tfont-weight: normal;\n}\n\n/* WordPress-style Buttons\n=======================\nCreate a button by adding the `.button` class to an element. For backwards\ncompatibility, we support several other classes (such as `.button-secondary`),\nbut these will *not* work with the stackable classes described below.\n\nButton Styles\n-------------\nTo display a primary button style, add the `.button-primary` class to a button.\n\nButton Sizes\n------------\nAdjust a button's size by adding the `.button-large` or `.button-small` class.\n\nButton States\n-------------\nLock the state of a button by adding the name of the pseudoclass as\nan actual class (e.g. `.hover` for `:hover`).\n\n\nTABLE OF CONTENTS:\n------------------\n 1.0 - Button Layouts\n 2.0 - Default Button Style\n 3.0 - Primary Button Style\n 4.0 - Button Groups\n 5.0 - Responsive Button Styles\n\n---------------------------------------------------------------------------- */\n/* ----------------------------------------------------------------------------\n  1.0 - Button Layouts\n---------------------------------------------------------------------------- */\n.submit input,\ninput[type=button],\ninput[type=submit],\n.button,\n.button-primary,\n.download-button,\n.button-secondary {\n\tborder: 1px solid;\n\t-webkit-border-radius: 3px;\n\tborder-radius: 3px;\n\t-webkit-box-sizing: border-box;\n\t-moz-box-sizing:    border-box;\n\tbox-sizing:         border-box;\n\tcursor: pointer;\n\tdisplay: inline-block;\n\tfont-size: 0.8rem;\n\theight: 1.5625rem;\n\tline-height: 1;\n\tmargin: 0;\n\tpadding: 0 .8rem;\n\ttext-decoration: none;\n\twhite-space: nowrap;\n\t-webkit-appearance: none;\n}\n\n/* Remove the dotted border on :focus and the extra padding in Firefox */\nbutton::-moz-focus-inner,\ninput[type=\"reset\"]::-moz-focus-inner,\ninput[type=\"button\"]::-moz-focus-inner,\ninput[type=\"submit\"]::-moz-focus-inner {\n\tborder: 0 none;\n\tpadding: 0;\n}\n\n.button.button-xl,\n.button-group.button-xl .button {\n\tfont-size: 1rem;\n\theight: 2.44141rem;\n\tline-height: 1;\n\tpadding: 0 1.5rem;\n}\n\n.button.button-large,\n.button-group.button-large .button,\n.col-2 p.button,\n.col-13 p.button {\n\theight: 1.95313rem;\n\tline-height: 1;\n\tpadding: 0 1rem;\n}\n\n.button.button-small,\n.block-content span.button,\n.button-group.button-small .button {\n\tfont-size: 0.64rem;\n\theight: 1.25rem;\n\tline-height: 1;\n\tpadding: 0 .5rem;\n}\n\n.button.button-hero,\n.button-group.button-hero .button,\n#plugin-description p.button, .col-3 p.button,\nbody.trac #plugin-description .description-right p {\n\tfont-size: 14px;\n\theight: 46px;\n\tline-height: 44px;\n\tpadding: 0 36px;\n}\n\na.button,\na.button-primary,\na.button-secondary {\n\tline-height:  1.5625rem;\n}\n\na.button.button-large,\n.button-group.button-large a.button {\n\tline-height: 1.95313rem;\n}\n\na.button.button-xl,\n.button-group.button-xl a.button {\n\tline-height: 2.44141rem;\n}\n\na.button.button-small,\n.button-group.button-small a.button {\n\tline-height: 1.25rem;\n}\n\n.button:active,\n.button:focus {\n\toutline: none;\n}\n\n.button.hidden {\n\tdisplay: none;\n}\n\n/* Style Reset buttons as simple text links */\ninput[type=\"reset\"],\ninput[type=\"reset\"]:hover,\ninput[type=\"reset\"]:active,\ninput[type=\"reset\"]:focus {\n\tbackground: none;\n\tborder: none;\n\t-webkit-box-shadow: none;\n\tbox-shadow:         none;\n\tpadding: 0 2px 1px;\n\twidth: auto;\n}\n\n/* ----------------------------------------------------------------------------\n  2.0 - Default Button Style\n---------------------------------------------------------------------------- */\n.submit input,\ninput[type=button],\ninput[type=submit],\n.button,\n.button:visited,\n.button-secondary {\n\tbackground: #f7f7f7;\n\tborder-color: #cccccc;\n\t-webkit-box-shadow: 0 1px 0 #cccccc;\n\tbox-shadow:         0 1px 0 #cccccc;\n\tcolor: #555;\n\tvertical-align: top;\n}\n\np .button {\n\tvertical-align: baseline;\n}\n\n.submit input:hover,\ninput[type=button]:hover,\ninput[type=submit]:hover,\n.submit input:focus,\ninput[type=button]:focus,\ninput[type=submit]:focus,\n.button.hover,\n.button:hover,\n.button-secondary:hover,\n.button.focus,\n.button:focus,\n.button-secondary:focus {\n\tbackground: #fafafa;\n\tborder-color: #999;\n\tcolor: #23282d;\n}\n\n.submit input:focus,\ninput[type=button]:focus,\ninput[type=submit]:focus,\n.button.focus,\n.button:focus,\n.button-secondary:focus,\n.button-link:focus {\n\tborder-color: #5b9dd9;\n\t-webkit-box-shadow: 0 0 3px rgba(0, 115, 170, 0.8);\n\tbox-shadow:         0 0 3px rgba(0, 115, 170, 0.8);\n}\n\n.submit input:active,\ninput[type=button]:active,\ninput[type=submit]:active,\n.button.active,\n.button.active:hover,\n.button.active:focus,\n.button:active,\n.button-secondary:active {\n\tbackground: #eee;\n\tborder-color: #999;\n\t-webkit-box-shadow: inset 0 2px 5px -3px rgba(0, 0, 0, 0.5);\n\tbox-shadow:         inset 0 2px 5px -3px rgba(0, 0, 0, 0.5);\n\t-webkit-transform: translateY(1px);\n\t-ms-transform:     translateY(1px);\n\ttransform:         translateY(1px);\n}\n\n.button.active:focus {\n\tborder-color: #5b9dd9;\n\t-webkit-box-shadow: inset 0 2px 5px -3px rgba(0, 0, 0, 0.5), 0 0 3px rgba(0, 115, 170, 0.8);\n\tbox-shadow:         inset 0 2px 5px -3px rgba(0, 0, 0, 0.5), 0 0 3px rgba(0, 115, 170, 0.8);\n}\n\n.submit input:disabled,\ninput[type=button]:disabled,\ninput[type=submit]:disabled,\n.button[disabled],\n.button:disabled,\n.button.disabled,\n.button-secondary[disabled],\n.button-secondary:disabled,\n.button-secondary.disabled,\n.button-disabled {\n\tbackground: #f7f7f7 !important;\n\tborder-color: #ddd !important;\n\t-webkit-box-shadow: none !important;\n\tbox-shadow:         none !important;\n\tcolor: #a0a5aa !important;\n\tcursor: default;\n\ttext-shadow: 0 1px 0 #fff !important;\n\t-webkit-transform: none !important;\n\t-ms-transform:     none !important;\n\ttransform:         none !important;\n}\n\n/* Buttons that look like links, for a cross of good semantics with the visual */\n.button-link {\n\tbackground: none;\n\tborder: 0;\n\t-webkit-border-radius: 0;\n\tborder-radius:         0;\n\t-webkit-box-shadow: none;\n\tbox-shadow:         none;\n\tcursor: pointer;\n\tmargin: 0;\n\toutline: none;\n\tpadding: 0;\n}\n\n.button-link:focus {\n\toutline: #5b9dd9 solid 1px;\n}\n\n/* ----------------------------------------------------------------------------\n  3.0 - Primary Button Style\n---------------------------------------------------------------------------- */\n.button-primary,\n.download-button,\n.button-primary:visited,\n.download-button:visited {\n\tbackground: #0085ba;\n\tborder-color: #0073aa #006799 #006799;\n\t-webkit-box-shadow: 0 1px 0 #006799;\n\tbox-shadow:         0 1px 0 #006799;\n\tcolor: #fff;\n\ttext-decoration: none;\n\ttext-shadow: 0 -1px 1px #006799, 1px 0 1px #006799, 0 1px 1px #006799, -1px 0 1px #006799;\n}\n\n.button-primary.hover,\n.button-primary:hover,\n.button-primary.focus,\n.button-primary:focus,\n.download-button.hover,\n.download-button:hover,\n.download-button.focus,\n.download-button:focus {\n\tbackground: #008ec2;\n\tborder-color: #006799;\n\tcolor: #fff;\n}\n\n.button-primary.focus,\n.button-primary:focus,\n.download-button.focus,\n.download-button:focus {\n\t-webkit-box-shadow: 0 1px 0 #0073aa, 0 0 2px 1px #33b3db;\n\tbox-shadow:         0 1px 0 #0073aa, 0 0 2px 1px #33b3db;\n}\n\n.button-primary.active,\n.button-primary.active:hover,\n.button-primary.active:focus,\n.button-primary:active,\n.download-button.active,\n.download-button.active:hover,\n.download-button.active:focus,\n.download-button:active {\n\tbackground: #0073aa;\n\tborder-color: #006799;\n\t-webkit-box-shadow: inset 0 2px 0 #006799;\n\tbox-shadow:         inset 0 2px 0 #006799;\n\tvertical-align: top;\n}\n\n.button-primary[disabled],\n.button-primary:disabled,\n.button-primary-disabled,\n.download-button[disabled],\n.download-button:disabled,\n.download-button-disabled {\n\tbackground: #008ec2 !important;\n\tborder-color: #007cb2 !important;\n\t-webkit-box-shadow: none !important;\n\tbox-shadow:         none !important;\n\tcolor: #66c6e4 !important;\n\tcursor: default;\n\ttext-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1) !important;\n}\n\n/* ----------------------------------------------------------------------------\n  4.0 - Button Groups\n---------------------------------------------------------------------------- */\n.button-group {\n\tdisplay: inline-block;\n\tfont-size: 0;\n\tposition: relative;\n\tvertical-align: middle;\n\twhite-space: nowrap;\n}\n\n.button-group > .button {\n\t-webkit-border-radius: 0;\n\tborder-radius: 0;\n\tdisplay: inline-block;\n\tmargin-right: -1px;\n\tz-index: 10;\n}\n\n.button-group > .button-primary {\n\tz-index: 100;\n}\n\n.button-group > .button:hover {\n\tz-index: 20;\n}\n\n.button-group > .button:first-child {\n\t-webkit-border-radius: 3px 0 0 3px;\n\tborder-radius:         3px 0 0 3px;\n}\n\n.button-group > .button:last-child {\n\t-webkit-border-radius: 0 3px 3px 0;\n\tborder-radius:         0 3px 3px 0;\n}\n\n.button-group > .button:focus {\n\tposition: relative;\n\tz-index: 1;\n}\n\n/* ----------------------------------------------------------------------------\n  5.0 - Responsive Button Styles\n---------------------------------------------------------------------------- */\n@media screen and (max-width: 782px) {\n\t.button,\n\t.button.button-xl,\n\t.button.button-large,\n\t.button.button-small {\n\t\tfont-size: 14px;\n\t\theight: auto;\n\t\tline-height: normal;\n\t\tmargin-bottom: 4px;\n\t\tpadding: 6px 14px;\n\t\tvertical-align: middle;\n\t}\n}\n\n\n/* */\n\nbody #ed_toolbar input {\n\tpadding: 0 10px 1px;\n}\n\nbody #ed_toolbar #ed_pre {\n\tfont-family: sans-serif;\n}\n\n.col-3 a.download-button {\n\tdisplay: block;\n\ttext-align: center;\n}\n\n.download-meta {\n\ttext-align: center !important;\n\tfont-size: 12px;\n\tmargin-bottom: 0 !important;\n}\n\n\n/* */\n\n#home-welcome .download-button {\n\tmargin-left: 6px;\n}\n\n.col-3 ul {\n\tmargin-left: 16px;\n\tlist-style: square;\n\tmargin-bottom: 22px;\n}\n\n.col-3 p {\n\tmargin-bottom: 22px;\n}\n\n.download-tar {\n\tfont-size: 12px;\n\ttext-align: center;\n\tmargin-bottom: 14px !important;\n}\n\n#home-below {\n\tfont-size: 13px;\n\twidth: 960px;\n\tmargin: 0 auto;\n}\n\n#home-below .image img {\n\tborder: 1px solid #dadada;\n}\n\n#home-below .wrapper {\n\tfloat: left;\n\tmargin-bottom: 14px;\n}\n\n.col-1, .col-2, .col-3, .col-4, .col-5, .col-6, .col-7, .col-8, .col-9, .col-10, .col-11, .col-12 {\n\tfloat: left;\n\tmargin: 0 14px;\n}\n\n.col-1 { width: 52px; }\n.col-2 { width: 132px; }\n.col-3 { width: 212px; }\n.col-4 { width: 292px; }\n.col-5 { width: 372px; }\n.col-6 { width: 452px; }\n.col-7 { width: 532px; }\n.col-8 { width: 612px; }\n.col-9 { width: 692px; }\n.col-10 { width: 772px; }\n.col-11 { width: 852px; }\n.col-12 { width: 932px; }\n\n.col-9 h2 {\n\tmargin: 6px 0;\n\tfont-family: Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n}\n\n.col-9 .entry {\n\tborder-bottom: 1px solid #dfdfdf;\n\tmargin-bottom: 30px;\n}\n\nh3 {\n\tfont-size: 14px;\n\tcolor: #23282d;\n\tfont-weight:bold;\n\tmargin: -1px 0 1px 0;\n}\n\nh4, h3.head {\n\tfont-weight: bold;\n\tfont-size: 14px;\n\tborder-bottom: 1px solid #dedede;\n\tpadding-bottom: 4px;\n\tcolor: #23282d;\n\tmargin-bottom: 18px;\n}\n\nh5 {\n\tfont-weight: bold;\n\tfont-size: 1em;\n\tmargin-bottom: 12px;\n}\n\n#home-below h4 {\n\tmargin-top: 28px;\n\tmargin-bottom: 16px;\n}\n\n#home-below h4 a {\n\tfont-weight: bold;\n}\n\n#home-below h5 {\n\tmargin-bottom: 0;\n}\n\n#home-below img.book {\n\tmargin-top: -17px;\n\tmargin-bottom: 6px;\n}\n\n#home-below a {\n\tfont-size: 14px;\n}\n\n#home-below ol.steps {\n\tmargin-top: -4px;\n}\n\n#home-below ol.steps li {\n\tpadding-left: 44px;\n\tpadding-top: 4px;\n\tmargin-bottom: 17px;\n\tposition: relative;\n}\n\n#home-below ol.steps li span {\n\tcontent: '';\n\twidth: 31px;\n\theight: 31px;\n\tposition: absolute;\n\tleft: 0;\n\ttop: 0;\n\tbackground-image: url(//s.w.org/style/images/steps.png);\n\tbackground-size: 93px 31px;\n\tbackground-repeat: no-repeat;\n}\n@media only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5),\n       only screen and (min-resolution: 1.5dppx),\n       only screen and (min-resolution: 144dpi) {\n\t#home-below ol.steps li span {\n\t\tbackground-image: url(//s.w.org/style/images/steps-2x.png);\n\t}\n}\n\n#home-below ol.steps li.one span {\n\tbackground-position: 0 0;\n}\n\n#home-below ol.steps li.two span {\n\tbackground-position: -31px 0;\n}\n\n#home-below ol.steps li.three span {\n\tbackground-position: -62px 0;\n}\n\nul#notable-users {\n\tlist-style: none;\n}\n\np#showcase-link a {\n\tfont-size: 0.9em;\n\tborder: none;\n}\n\nol.steps {\n\tlist-style: none;\n}\n\nul#notable-users li a {\n\tdisplay: block;\n\twidth: 130px;\n\theight: 59px;\n\tmargin-bottom: 8px;\n\tborder-top: 1px solid #f5f5f5;\n\tborder-left: 1px solid #f5f5f5;\n\tborder-right: 1px solid #dedede;\n\tborder-bottom: 1px solid #dedede;\n}\n\nul#notable-users li a:active {\n\tborder-top: 1px solid #dedede;\n\tborder-left: 1px solid #dedede;\n\tborder-right: 1px solid #f5f5f5;\n\tborder-bottom: 1px solid #f5f5f5;\n}\n\ninput.text {\n\tmargin-right: 2px;\n\tfont-size: 12px;\n\tpadding: 3px;\n\tbackground: #f5f5f5;\n\tborder: 1px solid #ccc;\n\theight: 16px;\n\tvertical-align: top;\n\tcolor: #666;\n\tfont-family: sans-serif;\n}\n\n#headline {\n\theight: 62px;\n\tbackground: #f7f7f7;\n\tborder-bottom: 1px solid #dfdfdf;\n}\n\n#headline h2 {\n\tcolor: #555;\n\tfont-size: 28px;\n\tline-height: 1em;\n\ttext-shadow: #fff 0px 1px 0px;\n\tpadding-top: 18px;\n\tpadding-left: 9px;\n\tfloat: left;\n}\n\n.wporg-make .site-title a:before,\nbody.wporg-make #headline h2 a:before {\n\t-webkit-font-smoothing: antialiased;\n\tdisplay: inline-block;\n\tfont: normal 28px/1 'dashicons';\n\tvertical-align: top;\n\twidth: 36px;\n}\nbody.make-core #headline h2 a:before { content: '\\f475'; }\nbody.make-design #headline h2 a:before { content: '\\f309'; }\nbody.make-mobile #headline h2 a:before { content: '\\f470'; }\nbody.make-accessibility #headline h2 a:before { content: '\\f483'; }\nbody.make-polyglots #headline h2 a:before { content: '\\f326'; }\nbody.make-support #headline h2 a:before { content: '\\f125'; }\nbody.make-themes #headline h2 a:before { content: '\\f100'; }\nbody.make-plugins #headline h2 a:before { content: '\\f106'; }\nbody.make-docs #headline h2 a:before { content: '\\f105'; }\nbody.make-community #headline h2 a:before { content: '\\f307'; }\nbody.make-meta #headline h2 a:before { content: '\\f325'; }\nbody.make-training #headline h2 a:before { content: '\\f118'; }\nbody.make-flow #headline h2 a:before { content: '\\f115'; }\nbody.make-tv #headline h2 a:before { content: '\\f235'; }\nbody.make-marketing #headline h2 a:before { content: '\\f130'; }\nbody.make-cli #headline h2 a:before { content: '\\f345'; }\nbody.make-hosting #headline h2 a:before { content: '\\f176'; }\n\n.make-core .site-title a:before { content: '\\f475'; }\n.make-design .site-title a:before { content: '\\f309'; }\n.make-mobile .site-title a:before { content: '\\f470'; }\n.make-accessibility .site-title a:before { content: '\\f483'; }\n.make-polyglots .site-title a:before { content: '\\f326'; }\n.make-support .site-title a:before { content: '\\f125'; }\n.make-themes .site-title a:before { content: '\\f100'; }\n.make-plugins .site-title a:before { content: '\\f106'; }\n.make-docs .site-title a:before { content: '\\f105'; }\n.make-community .site-title a:before { content: '\\f307'; }\n.make-meta .site-title a:before { content: '\\f325'; }\n.make-training .site-title a:before { content: '\\f118'; }\n.make-systems .site-title a:before { content: '\\f107'; }\n.make-flow .site-title a:before { content: '\\f115'; }\n.make-tv .site-title a:before { content: '\\f235'; }\n.make-marketing .site-title a:before { content: '\\f130'; }\n.make-cli .site-title a:before { content: '\\f345'; }\n.make-hosting .site-title a:before { content: '\\f176'; }\n\n#headline .login {\n\tfont-size: 12px;\n\tposition: relative;\n\tfloat: right;\n\tpadding-top: 22px;\n\tmargin-right: 15px;\n}\n\n#headline .login a {\n\tcolor: #21759b;\n}\n\n#headline .login a:visited {\n\tcolor: #4ca6cf;\n}\n\n#headline input.text {\n\tbackground: #fff;\n\tborder: 1px solid #c6d9e9;\n}\n\n#pages {float:right;}\n\n#pagebody .submenu, #pagebody #submenu {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-top: -2px;\n\tfont-size: 10px;\n\tlist-style: none;\n}\n\n#pagebody .submenu a#subcurrent, #pagebody #submenu a#subcurrent {\n\tcolor: #23282d;\n\tcursor: default;\n}\n\np.person {\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tborder-bottom: 1px solid #dadada;\n\tmargin-bottom: 11px;\n}\n\n#pagebody .submenu li {\n\tborder-bottom: 1px solid #dedede;\n\tfont-size: 12px;\n\tline-height: 18px;\n\tpadding: 5px 0;\n}\n\n#pagebody .submenu li a {\n\twidth: 100%;\n\tdisplay: block;\n}\n\n#pagebody .submenu li.current {\n\tbackground: url(//s.w.org/style/images/arrow.png) center left no-repeat;\n\tfont-weight: bold;\n}\n\n#pagebody .submenu li:last-child {\n\tborder-bottom: 0;\n}\n\n#pagebody .submenu li ul {\n\tmargin-top: 0 !important;\n\tmargin-left: 16px !important;\n}\n\n#pagebody .submenu li ul li {\n\tborder: none;\n\tline-height: 1.4em;\n\tpadding-bottom: 2px;\n}\n\n#pagebody {\n\tfont-size: 13px;\n\tmargin-top: 29px;\n\tmargin-bottom: 22px;\n}\n\n#pagebody p, #pagebody ol, #pagebody ul {\n\tmargin: 0 0 22px 0;\n}\n\n#pagebody ul {\n\tmargin-left: 16px;\n\tlist-style: square;\n}\n\n#pagebody .submenu ul {\n\tmargin-bottom: 0;\n}\n\na.rsslink {\n\tbackground:url(//s.w.org/style/images/feedicon10.png) top left no-repeat;\n\tpadding-left: 14px;\n}\n\n#pagebody ol {\n\tmargin-left: 22px;\n}\n\n#pagebody ol.screenshots {\n\tlist-style: none;\n}\n\n#pagebody p.intro {\n\tfont-family: Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n\tcolor: #555;\n\tfont-size: 15px;\n\tline-height: 1.6em;\n\tmargin-top: -1px;\n\tmargin-bottom: 23px;\n}\n\n#pagebody p.intro a {\n\tfont-weight: normal;\n}\n\n.feed {\n\tbackground: url(//s.w.org/style/images/feedicon.png) center left no-repeat;\n\tpadding-left: 19px;\n}\n\n#wporg-footer {\n\tclear: both;\n\toverflow: auto;\n\tmargin: 0 auto;\n\tpadding: 22px 14px 65px 14px;\n\tborder-top: 1px solid #dfdfdf;\n\tbackground-color: #f7f7f7;\n}\n\n#wporg-footer .wrapper {\n\toverflow: auto;\n\tmax-width: 932px;\n}\n\n#wporg-footer ul {\n\tfloat: left;\n\toverflow: auto;\n\twidth: 135px;\n\tmargin-left: 24px;\n\tmargin-bottom: 20px; /* for narrow screens */\n\tpadding-left: 0; /* override other generic styles */\n}\n\n@media screen and (min-width:960px) {\n\t#wporg-footer ul:first-child {\n\t\tmargin-left: 0;\n\t}\n}\n\n@media screen and (min-width:561px) and (max-width:959px) {\n\t#wporg-footer .wrapper {\n\t\tmax-width: 600px;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul:nth-child(3n+1) {\n\t\tmargin-left: 0;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul:nth-child(4n) {\n\t\tclear: both;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul {\n\t\tmargin-left: 2%;\n\t\twidth: 32%;\n\t}\n}\n\n@media screen and (max-width:560px) {\n\t#wporg-footer .wrapper {\n\t\tmax-width: 360px;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul:nth-child(2n+1) {\n\t\tmargin-left: 0;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul:nth-child(odd) {\n\t\tclear: both;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul {\n\t\tmargin-left: 4%;\n\t\twidth: 48%;\n\t}\n}\n\n#wporg-footer ul li {\n\tfont-size: 14px;\n\tmargin-bottom: 1px;\n\tcolor: #bbb;\n\tlist-style-type: none;\n}\n\n#wporg-footer ul li a {\n\tborder: none;\n}\n\n#wporg-footer .cip {\n\tclear: both;\n\tfloat: none;\n\ttext-align: center;\n\tmargin: 35px auto 0 auto;\n\tfont-size: 16px;\n\tletter-spacing: 0.3em;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tcolor: #cccccc;\n}\n\n#wporg-footer .cip-image {\n\tbackground: url(//s.w.org/style/images/codeispoetry.png?1) center center no-repeat;\n\tbackground-size: 190px 15px;\n\twidth: 190px;\n\theight: 15px;\n\ttext-indent: -9999px;\n}\n\n@media only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5),\n       only screen and (min-resolution: 1.5dppx),\n\t   only screen and (min-resolution: 144dpi) {\n\t#wporg-footer .cip-image {\n\t\tbackground-image: url(//s.w.org/style/images/codeispoetry-2x.png?1);\n\t}\n}\n\nblockquote {\n\tbackground: #f5f5f5;\n\tborder: 1px solid #dadada;\n\tpadding: 22px 22px 0;\n\tmargin-bottom: 22px;\n}\n\n.wporg-page-about-books #pagebody h2 {\n\tmargin-bottom: 1em;\n}\n\n#pagebody ul.books, ul#otherbooks {\n\tlist-style: none;\n\tmargin: 0;\n}\n\n#pagebody .books .image, #otherbooks .image {\n\twidth: 200px;\n\tdisplay: block;\n\tfloat: left;\n\ttext-align: center;\n\tmargin: 18px;\n\tborder-right: 1px solid #dadada;\n}\n\n#pagebody .books img, #otherbooks img {\n\tborder: 1px solid #dadada;\n}\n\n#pagebody .books.mobile img {\n\tborder:none;\n}\n\n#pagebody .books li, #otherbooks li {\n\tbackground: #f5f5f5;\n\tborder: 1px solid #dadada;\n\tborder-right-color: #eee;\n\tborder-bottom-color: #e0e0e0;\n\tmargin-bottom: 22px;\n\tclear: both;\n\tfloat: left;\n\twidth: 100%;\n}\n\n#pagebody .books h3, #otherbooks h3 {\n\tmargin: 18px 0 5px 0;\n\tfont: 21px Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n}\n\n#otherbooks h3, #otherbooks p {\n\tmargin-left:20px;\n}\n\n#otherbooks h3 {\n\tfont-size:18px;\n}\n\n#pagebody .books p, #otherbooks p {\n\tpadding-right: 22px;\n\tpadding-left: 22px;\n\tmargin-bottom: 7px;\n\tline-height: 1.4em;\n}\n\n#pagebody .books .author, #otherbooks .author {\n\tfont: italic 15px Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n\tmargin-bottom: 11px;\n\tcolor: #888;\n}\n\n#pagebody .books .published, #otherbooks .published {\n\tfont-size: 11px;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tletter-spacing: 0.2em;\n\tcolor: #888;\n}\n\n#pagebody .books h3 a, #otherbooks h3 a {\n\tfont-weight: normal;\n}\n\n.features .col-5 li {\n\tmargin-bottom:15px;\n}\n\n.alt { background: #f2f2f2; }\n\n.featured {\n\tbackground: #fffbcc;\n\tborder: 1px solid #e6db55;\n\tpadding: 11px 11px 16px;\n\tmargin: 32px 0;\n\toverflow: auto;\n\t/*width: 670px;*/\n}\n\n.wporg-page-hosting #pagebody .partner .forum {\n\tmargin: 0;\n}\n\n.partner {\n\tclear: both;\n\tmin-height: 100px;\n\tmargin: 40px 10px 40px 0;\n\tpadding-left: 120px;\n\tposition: relative;\n}\n\n.partner p {\n\tmargin-bottom: 10px;\n}\n\n.partner img {\n\tmargin-left: 10px;\n\tposition: absolute;\n\ttop: 0;\n\tleft: -10px;\n}\n@media (max-width: 359px) {\n\t.partner {\n\t\tmargin-right: 15px;\n\t\tpadding-left: 15px;\n\t}\n\t.partner img {\n\t\tfloat: right;\n\t\tposition: relative;\n\t}\n}\n\n.submit {\n\tborder-top: 1px solid #ccc;\n\tpadding: 1.5em 0 0 0;\n\tmargin: 10px 0 0 0;\n\t-moz-border-radius-bottomleft: 3px;\n\t-khtml-border-bottom-left-radius: 3px;\n\t-webkit-border-bottom-left-radius: 3px;\n\tborder-bottom-left-radius: 3px;\n\t-moz-border-radius-bottomright: 3px;\n\t-khtml-border-bottom-right-radius: 3px;\n\t-webkit-border-bottom-right-radius: 3px;\n\tborder-bottom-right-radius: 3px;\n}\n\n#pagebody table.widefat {\n\tborder-collapse: collapse;\n\twidth: 100%;\n\tclear: both;\n\tmargin-bottom: 11px;\n}\n\n#pagebody table.widefat a {\n\ttext-decoration: none;\n}\n\n#pagebody table.widefat tr.alt {\n\tbackground-color: #f2f2f2;\n}\n\n#pagebody table.widefat tbody.hover {\n\tcursor: pointer;\n}\n\n#pagebody table.widefat tbody tr.hover,\n#pagebody table.widefat tbody tr:hover {\n\tbackground-color: #ddd;\n}\n#pagebody table.widefat tbody tr.hover a,\n#pagebody table.widefat tbody a:hover {\n\tcolor: #d54e21;\n}\n\n#pagebody table.widefat td, #pagebody table.widefat th {\n\tfont-size: 13px;\n\tpadding: 6px;\n\tvertical-align: text-top;\n}\n\n#pagebody table.widefat thead {\n\tbackground-color: #cfcfcf;\n\tcolor: #000;\n\tfont-weight: bold;\n}\n\n#pagebody table.widefat th {\n\tpadding-bottom: 4px;\n\tpadding-top: 8px;\n\ttext-align: left;\n}\n\n#pagebody table.widefat .check-column {\n\ttext-align: center;\n\tvertical-align: text-top;\n\twidth: 3%;\n}\n\n.wrap, .updated, .error {\n\tmargin: 0;\n\tmargin-left: 15px;\n\tmargin-right: 15px;\n\tpadding: 0;\n\tmax-width: 980px;\n}\n\n.form-table, form#profile-form table {\n\tborder-collapse: collapse;\n\tmargin-top: 1em;\n\twidth: 100%;\n\tcolor: #333;\n}\n\n.form-table td, form#profile-form table td {\n\tmargin-bottom: 9px;\n\tpadding: 10px;\n\tline-height: 20px;\n\tborder-bottom-width: 8px;\n\tborder-bottom-style: solid;\n\n}\n\n.form-table th, form#profile-form table th {\n\ttext-align: left;\n\tpadding: 10px;\n\twidth: 150px;\n\tfont-weight: bold;\n\tborder-bottom-width: 8px;\n\tborder-bottom-style: solid;\n}\n\n.form-table input[type='text'], .form-table textarea,\nform#profile-form table input[type='text'], form#profile-form textarea {\n\tborder: 1px solid #d1e5f6;\n\tborder-top-color: #b0c1cf;\n\tborder-left-color: #b0c1cf;\n}\n\n.form-table input[type='text'] {\n\tpadding: 3px;\n}\n\n.form-table textarea, form#profile-form table textarea {\n\twidth: 520px !important;\n\tfont-size: 13px;\n\tline-height: 1.5em;\n}\n\n.error {\n\tbackground-color: #ffebe8;\n\tborder-color: #c00;\n}\n\n.error a {\n\tcolor: #c00;\n}\n\n.form-invalid {\n\tbackground-color: #ffebe8 !important;\n}\n\n.form-invalid input {\n\tborder-color: #c00 !important;\n}\n\n.form-table td, .form-table th,\nform#profile-form table td, form#profile-form table th {\n\tborder-bottom-color: #fff;\n}\n\n.form-input-tip {\n\tcolor: #999;\n}\n\n#sitesearch {\n\tmargin-top: 10px;\n\tmargin-bottom: 22px;\n\tfont-size: 10px;\n}\n\n#sitesearch #sitesearchbox {\n\twidth: 45%;\n\tpadding: 3px;\n\tfont-size: 18px;\n}\n\n#sitesearch p { margin-top: 4px; }\n\n#sitesearch label { margin-right: 6px;}\n\n#sitesearch .text {\n\theight: 24px;\n}\n\n#sitesearch .button {\n\tfont-size: 16px;\n\tmargin-left: 4px;\n\theight: 32px;\n\tpadding: 0 6px;\n}\n\nol.searchresults {\n\tmargin-top: 22px !important;\n\tpadding-left: 4px;\n}\n\ndiv.special { margin-top: 22px; }\n\n.searchresults h4, .special h4 {\n\tmargin-bottom: 4px;\n}\n.searchresults .source, .special .source {\n\tfloat: right;\n\tfont-size: 10px;\n\tfont-style: italic;\n\tfont-family: \"Lucida Sans\";\n\tcolor: #888;\n\tfont-weight: normal;\n}\n\n.heatmap {\n\tfont-family: Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n\tline-height: 3em;\n}\n\n.heatmap a {\n\tfont-weight: normal;\n}\n\n.col-10 .col-5 {\n\tmargin: 0;\n\twidth: 352px;\n}\n\n.col-10 .col-10 {\n\tmargin: 24px 0 0;\n\tclear: both;\n}\n\n.col-10 .col-8, .col-10 .col-7 {\n\tmargin: 0;\n}\n\n.col-10 .col-5 table td {\n\tline-height: 1.5em;\n\tpadding: 10px 0;\n\tborder-bottom: 1px solid #dadada;\n}\n\n.more {\n\tfont-size: 90%;\n}\n\n.column-list {\n\tfont-size: 12px;\n\tline-height: 1.5em;\n}\n\n.column-list li {\n\tpadding-bottom: 4px;\n}\n\n#theuser .block {\n\tmargin: 24px;\n}\n\n#theuser #userinfo {\n\tmargin-left: 22px;\n\tmargin-bottom: 0;\n}\n\n#lang-guess {\n\twidth: 93%;\n\tmax-width: 932px;\n\tmargin: 22px auto 0;\n\tbackground: #fffbcc;\n\tborder: 1px solid #e6db55;\n\ttext-align: center;\n\tfont: 1.3em Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n\tpadding: 10px 0;\n\t-moz-border-radius: 3px;\n\t-khtml-border-radius: 3px;\n\t-webkit-border-radius: 3px;\n\tborder-radius: 3px;\n}\n\nh3.graphics {\n\tclear: both;\n\tpadding-top: 20px;\n\tfont-size:22px;\n\tfont-weight: normal;\n\tcolor: #999;\n\tpadding-bottom: 6px;\n}\n\nul.logo {\n\tmargin: 0 14px 14px 0 !important;\n\twidth: 176px;\n\tborder: 1px solid #dfdfdf;\n\tborder-top: none;\n\tfloat: left;\n}\n\nul.logo li {\n\tlist-style: none;\n\tborder-bottom: 1px solid #dfdfdf;\n\tbackground: #f5f5f5;\n\tline-height:13px;\n}\n\nul.logo li.img {\n\tbackground: #fff;\n}\n\nul.logo li a span {\n\tcolor: #999;\n\tfont-weight: normal;\n}\n\nul.logo li a {\n\tdisplay: block;\n\tpadding: 6px 8px;\n\tfont-size:10px;\n}\n\nul.logo li:first-child {\n\tborder-top: 1px solid #dfdfdf;\n}\n\nul.logo li:last-child {\n\tborder-bottom: none;\n}\n\np.community {\n\tclear: both;\n\tfont-size:14px;\n\tpadding: 24px 0;\n}\n\n\nul.logo .pnglogo { background: #eee; text-align: center;}\n\nul.logo .pnglogo:hover { background: #555; }\n\n.pnglogo img {\n\tpadding: 62px 0;\n}\n\n#logo-blue img, #logo-grey img { padding: 20px 0; }\n\n\nul.colors {\n\tmargin: 0 !important;\n}\n\nul.colors li {\n\tfloat: left;\n\tlist-style: none;\n\tmargin-left: 60px;\n\tpadding-right:50px;\n\tborder-right: 1px solid #dfdfdf;\n\tmargin-right:50px;\n\tmargin-bottom: 24px;\n\tline-height: 14px;\n\tfont-size: 10px;\n\tcolor: #666;\n}\n\nul.colors li strong {\n\tfont-size: 12px;\n\tcolor: #333;\n}\n\nul.colors li:last-child {\n\tpadding-right: 0;\n\tmargin-right: 0;\n\tborder-right: none;\n}\n\nul.colors li img {\n\tfloat: left;\n\tmargin-left: -60px;\n}\n\nbody .meta {\n\tfont-size: 12px;\n\tcolor: #777;\n\tmargin-bottom: 10px;\n}\n\nbody .meta a {\n\tcolor: #777;\n\tborder-bottom: 1px solid #dfdfdf;\n}\n\nbody .meta a:hover { color: #d54e21; border-bottom-color: #d54e21; }\n\nhr { border: none; border-top: 1px solid #dfdfdf; }\n\n#headline a {\n\tcolor: #555;\n}\n\nimg#wpstats {\n\tmargin: -10px 10px 0;\n}\n\n.wporg-stats-chart path[fill=\"#cccccc\"] {\n\tfill: #cbcdce;\n}\n\n.wporg-stats-chart path[fill=\"#0011cc\"] {\n\tfill: #0073aa;\n\tcursor: pointer;\n}\n\n.wporg-stats-chart path[fill=\"#0011cc\"]:hover {\n\tfill: #00a0d2;\n}\n\n.wporg-stats-chart text[fill=\"#0011cc\"] {\n\tfill: #444;\n}\n\n.wporg-stats-chart {\n\twidth: 650px; /* Avoid jumps when the charts are loaded. */\n\theight: 450px;\n\tposition: relative;\n}\n\n.wporg-stats-chart.loading:before {\n\tcontent: '';\n\tdisplay: block;\n\twidth: 20px;\n\theight: 20px;\n\tposition: absolute;\n\tleft: 50%;\n\ttop: 50%;\n\tmargin: -10px 0 0 -10px;\n\tbackground: url(https://s.w.org/wp-includes/images/spinner.gif) no-repeat center;\n\t-webkit-background-size: 20px 20px;\n\tbackground-size: 20px 20px;\n\t-webkit-transform: translateZ(0);\n\ttransform: translateZ(0);\n}\n\n@media print,\n  (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.25),\n  (min-resolution: 120dpi) {\n\t.wporg-stats-chart.loading:before {\n\t\tbackground-image:url(https://s.w.org/wp-includes/images/spinner-2x.gif)\n\t}\n}\n\n/* Responsive styling ---------------------------------- */\n\n.wporg-page-download .mobile-notice {\n\tdisplay: none;\n}\n.wporg-page-download .download-button-container {\n\ttext-align: center;\n}\n.wporg-page-mobile {\n\tbackground-color: #f1f1f1;\n}\n.wporg-page-mobile #pagebody ul.books {\n\tdisplay: -moz-box;\n\tdisplay: -ms-flexbox;\n\tdisplay: flex;\n\tflex-wrap: wrap;\n}\n.wporg-page-mobile #pagebody .books li {\n\twidth: 49%;\n\tmargin-left: 1%;\n\tclear: none;\n}\n.wporg-page-mobile #pagebody .books li:first-child {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 1%;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-mobile #pagebody .books p {\n\tmargin-bottom: 14px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-mobile #pagebody .books li {\n\tpadding: 0 14px 15px;\n\tbox-sizing: border-box;\n\tbackground-color: #fff;\n\tborder: 1px solid #dedede;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-mobile #pagebody .books h3 {\n\tmargin-bottom: 15px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-mobile #pagebody .books .image {\n\tfloat: right;\n\tborder-right: 0;\n\tborder-left: 1px solid #dadada;\n\tmargin-left: 14px;\n\tmargin-right: 0;\n\tmargin-top: 0;\n}\n\n.wporg-responsive .col-7,\nbody.wporg-responsive .col-8,\nbody.wporg-responsive .col-10 {\n\tmargin-left: 174px;\n}\nbody.wporg-responsive .col-2 {\n\tposition: absolute;\n}\n\n.wporg-responsive .col-10 .col-5 {\n\twidth: 50%;\n\tbox-sizing: border-box;\n\tpadding-right: 14px;\n}\n.wporg-responsive .col-10 .col-5:last-child {\n\tpadding-right: 0;\n\tpadding-left: 14px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-7,\n.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-8,\n.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-10 {\n\tmin-height: 550px;\n}\n\n.wporg-responsive.wporg-page-about-logos h3.graphics img {\n\tfloat: right;\n\tmargin-top: -40px;\n\tmargin-left: 40px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-about-logos .all-logos ul.logo li {\n\tmin-height: 39px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-about-logos .all-logos ul.logo li.img {\n\tmin-height: 150px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-about-logos ul.logo li.img {\n\tline-height: 0;\n\ttext-align: center;\n}\n@media screen and (max-width: 974px) {\n\tbody.wporg-responsive #pagebody .wrapper {\n\t\tdisplay: -moz-box;\n\t\tdisplay: -ms-flexbox;\n\t\tdisplay: flex;\n\t\tflex-wrap: wrap;\n\t}\n\tbody.wporg-responsive .col-2,\n\tbody.wporg-responsive .col-3,\n\tbody.wporg-responsive .col-6,\n\tbody.wporg-responsive .col-7,\n\tbody.wporg-responsive .col-8,\n\tbody.wporg-responsive .col-9,\n\tbody.wporg-responsive .col-10,\n\tbody.wporg-responsive .col-12 {\n\t\twidth: inherit;\n\t\tfloat: none;\n\t\tword-wrap: break-word;\n\t}\n\n\tbody.wporg-responsive .col-2 {\n\t\tposition: inherit;\n\t\twidth: 100%;\n\t}\n\n\tbody.wporg-responsive .col-8,\n\tbody.wporg-responsive .col-9,\n\tbody.wporg-responsive .col-10 {\n\t\tmargin-left: 14px;\n\t\tmargin-right: 14px;\n\t}\n\n\t.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-7,\n\t.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-8,\n\t.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-10 {\n\t\tmin-height: inherit;\n\t}\n\n\t.wporg-responsive.wporg-page-mobile #pagebody .books li {\n\t\twidth: 100%;\n\t\tmargin-left: 0;\n\t\tmargin-right: 0;\n\t}\n\n\t/*\n\t * /download\n\t */\n\n\t.wporg-responsive .col-7 ~.col-2 {\n\t\tposition: inherit;\n\t\tfloat: left;\n\t\twidth: 50%;\n\t\tmargin: 0;\n\t\tbox-sizing: border-box;\n\t\tpadding: 0 14px;\n\t}\n\t.wporg-responsive .col-7 ~ .col-3 {\n\t\tfloat: right;\n\t\twidth: 50%;\n\t\tmargin: 0;\n\t\tbox-sizing: border-box;\n\t\tpadding: 0 14px;\n\t}\n\t.wporg-responsive .col-7 {\n\t\tmargin-left: 14px;\n\t\tmargin-right: 14px;\n\t\twidth: inherit;\n\t\tmargin-bottom: 3em;\n\t\tpadding-bottom: 2em;\n\t\tborder-bottom: 1px solid #ccc;\n\t}\n\n\t/*\n\t * /news and /showcase\n\t */\n\n\t.wporg-responsive .storycontent {\n\t\tpadding-right: 0;\n\t}\n}\n@media screen and (max-width: 700px) {\n\t.wporg-responsive.wporg-page-about-logos h3.graphics {\n\t\tpadding-top: 0;\n\t}\n\t.wporg-responsive.wporg-page-about-logos h3.graphics img {\n\t\tdisplay: block;\n\t\tfloat: none;\n\t\tmargin: 0 auto 14px;\n\t}\n}\n@media screen and (max-width: 480px) {\n\t.wporg-responsive .col-7 {\n\t\tborder-bottom: 0;\n\t}\n\t.wporg-responsive #sidebar, .wporg-responsive .col-7 {\n\t\tfloat: none;\n\t}\n\t.wporg-responsive #sidebar {\n\t\twidth: 100%;\n\t}\n\n\t.wporg-responsive .col-10 .col-5, .wporg-responsive .col-10 .col-5:last-child {\n\t\twidth: 100%;\n\t\tpadding: 0;\n\t}\n\n\t.wporg-responsive .col-7 ~ .col-3 {\n\t\tmargin-top: 2em;\n\t\tborder-top: 1px solid #ccc;\n\t\tpadding-top: 3em;\n\t\twidth: inherit;\n\t\tfloat: none;\n\t\tmargin: 2em auto;\n\t}\n\t.wporg-page-download .mobile-notice {\n\t\tdisplay: block;\n\t\twidth: 60%;\n\t\tmargin: 1px auto 3em;\n\t\tborder: 1px solid #ccc;\n\t\tpadding: 2em 1.9em 0.5em;\n\t}\n\t.wporg-page-download .mobile-notice-inner {\n\t\tdisplay: none;\n\t}\n\n\t.wporg-page-about-books #pagebody .books li {\n\t\tpadding: 0 18px 18px;\n\t\tbox-sizing: border-box;\n\t}\n\t.wporg-page-about-books #pagebody .books .image {\n\t\tborder-right: 0;\n\t\tfloat: none;\n\t\twidth: inherit;\n\t}\n\t.wporg-page-about-books #pagebody .books p {\n\t\tpadding-right: 0;\n\t\tpadding-left: 0;\n\t}\n\n\t.wporg-responsive.wporg-page-about-logos ul.logo {\n\t\twidth: 100%;\n\t}\n}\n\n\n/*\n *  Notifications\n */\n\n .notification {\n\tbackground: #eee;\n\tfont-size: 13px;\n\tmargin: 0;\n\tmax-width: 100%;\n\tpadding: 8px 12px;\n\ttext-align: center;\n}\n\n.notification-info {\n\tbackground: #d9edf7;\n}\n\n.notification-success {\n\tbackground: #c7e8ca;\n}\n\n.notification-warning {\n\tbackground: #fff8e5;\n}\n\n.notification-danger {\n\tbackground: #f2dede;\n}\n"]}
     1{"version":3,"sources":["wp4.css"],"names":[],"mappings":"AAAA,kDAAkD;AAClD;;QAEQ,UAAU,CAAC,WAAW,EAAE;AAChC,oBAAoB,UAAU,EAAE;AAChC;kBACkB,mBAAmB,CAAC,oBAAoB,EAAE;AAC5D,aAAa,iBAAiB,EAAE;AAChC,mBAAmB,YAAY,EAAE;AACjC,IAAI,sBAAsB,EAAE;;AAE5B;CACC,mBAAmB;CACnB;;AAED;CACC,iBAAiB;CACjB,iBAAiB;CACjB,wBAAwB;CACxB,kBAAkB;CAClB,YAAY;CACZ;AACD,kDAAkD;;AAElD,YAAY,iEAAiE,CAAC,YAAY,EAAE;;AAE5F;;CAEC,eAAe;CACf;;AAED;CACC,oBAAoB;CACpB,0BAA0B;CAC1B,cAAc;CACd,gBAAgB;CAChB,mBAAmB;CACnB,oBAAoB;CACpB,eAAe;CACf;;AAED,QAAQ,oBAAoB,EAAE;;AAE9B;;CAEC,eAAe;CACf,sBAAsB;CACtB,oBAAoB;CACpB;;AAED;CACC,kBAAkB;CAClB;;AAED;;CAEC,eAAe;CACf;;AAED,MAAM,iCAAiC,EAAE;;AAEzC,OAAO,kBAAkB,EAAE;;AAE3B,yNAAyN,wBAAwB,EAAE;;AAEnP,qBAAqB,sBAAsB,EAAE;;AAE7C,YAAY,iCAAiC,EAAE;;AAE/C,UAAU,eAAe,EAAE;;AAE3B;CACC,sFAAsF;CACtF,iBAAiB;CACjB,gBAAgB;CAChB;;AAED;CACC,iBAAiB;CACjB;;AAED;CACC,kBAAkB;CAClB;;AAED;CACC,mBAAmB;CACnB;;AAED;CACC,iBAAiB;CACjB,eAAe;CACf;;AAED,+CAA+C;AAC/C;CACC,mBAAmB;CACnB,aAAa;CACb,WAAW;CACX,YAAY;CACZ,WAAW;CACX,iBAAiB;CACjB,oBAAoB;CACpB,UAAU;CACV,6BAA6B;CAC7B;;AAED;iEACiE;AACjE;CACC,wBAAwB;CACxB;;AAED;;CAEC,eAAe;CACf,0BAA0B;CAC1B;;AAED;CACC,YAAY;CACZ,wBAAwB;CACxB;;AAED;CACC,YAAY;CACZ,wBAAwB;CACxB;;AAED;CACC,eAAe;CACf,0BAA0B;CAC1B;;AAED;CACC,aAAa;CACb,wBAAwB;CACxB;;AAED;CACC,wBAAwB;CACxB;;AAED;CACC,YAAY;CACZ,wBAAwB;CACxB;;AAED;CACC,eAAe;CACf,kBAAkB;CAClB,kBAAkB;CAClB;;AAED;CACC,iBAAiB;CACjB,0BAA0B;CAC1B,eAAe,CAAC,8CAA8C;CAC9D,sBAAsB;CACtB,mBAAmB;CACnB;;AAED;CACC,wBAAwB;CACxB;;AAED;CACC,wBAAwB;CACxB;;AAED;CACC,wBAAwB;CACxB;;AAED;CACC,eAAe;CACf,aAAa;CACb,UAAU;CACV,iBAAiB;CACjB,WAAW;CACX,YAAY;CACZ;;AAED;CACC,gBAAgB;CAChB,kBAAkB;CAClB,UAAU;CACV,mBAAmB;CACnB;;AAED,KAAK;;AAEL;CACC,iBAAiB;CACjB,eAAe;CACf,YAAY;CACZ;;AAED;CACC,gBAAgB;CAChB,aAAa;CACb;;AAED;CACC,mBAAmB;CACnB,cAAc;CACd,YAAY;CACZ,oBAAoB;CACpB,mBAAmB;CACnB;;AAED;CACC,sBAAsB;CACtB,aAAa;CACb;;AAED;CACC,eAAe;CACf,+EAA+E;CAC/E,oCAA4B;CAA5B,4BAA4B;CAC5B,aAAa;CACb,qBAAqB;CACrB;;AAED;CACC,gBAAgB;CAChB,eAAe;CACf,+CAA+C;CAC/C,UAAU;CACV;;AAED;CACC,WAAW;CACX,eAAe;CACf,aAAa,CAAC,uCAAuC;CACrD,eAAe;CACf,kBAAkB;CAClB,oBAAoB;CACpB;;AAED;CACC,aAAa;CACb;;AAED;CACC,aAAa;CACb,sBAAsB;CACtB,kBAAkB;CAClB,iCAAiC;CACjC;;AAED;CACC,oBAAoB;CACpB,UAAU;CACV,gBAAgB;CAChB,iBAAiB;CACjB,aAAa;CACb,aAAa;CACb,eAAe;CACf,YAAY;CACZ,gBAAgB;CAChB,cAAc;CACd,qCAAqC;CACrC,2BAAmB;CAAnB,mBAAmB;CACnB;;AAED;CACC,YAAY;CACZ;;AAED;CACC,YAAY;CACZ,6BAA6B;CAC7B,aAAa;CACb,yBAAiB;CAAjB,iBAAiB;CACjB,aAAa;CACb,YAAY;CACZ,oBAAoB;CACpB,oFAAoF;CACpF,6BAA6B;CAC7B,6BAA6B;CAC7B,yBAAiB;CAAjB,iBAAiB;CACjB,UAAU;CACV,WAAW;CACX;;AAED;CACC,mBAAmB;CACnB,WAAW;CACX,UAAU;CACV,iBAAiB;CACjB,eAAe;CACf,oBAAoB;CACpB,iBAAiB;CACjB,iBAAiB;CACjB,UAAU;CACV,8BAA8B;CAI9B,sBAAsB;CACtB,gBAAgB;CAChB;;AAED;CACC,QAAQ;CACR;;AAED;CACC,kBAAkB;CAClB,qBAAqB;CACrB;;AAED;CACC,0EAA0E;CAC1E,iBAAiB;CACjB,eAAe;CACf,kBAAkB;CAClB,mBAAmB;CACnB,cAAc;CACd,gBAAgB;CAChB,YAAY;CACZ,aAAa;CACb;;AAED;;;;CAIC,eAAe;CACf;;AAED;CACC,kBAAkB;CAClB;;AAED;CACC,+BAA+B;CAC/B,YAAY;CACZ,WAAW;CACX,UAAU;CACV,iBAAiB;CACjB,WAAW;CACX,mBAAmB;CACnB,WAAW;CACX,eAAe;CACf;;AAED;CACC,aAAa;CACb,kBAAkB;CAClB,UAAU;CACV;;AAED;CACC,aAAa;CACb,kBAAkB;CAClB,aAAa;CACb,mBAAmB;CACnB,iBAAiB;CACjB;;AAED;;CAEC,cAAA;CAEA;;AAED;CAAC,UAAA;CACA,gBAAA;CAEA;;AAED;CAAC,YAAA;CAEA;;AAED;CAAC,YAAA;CAEA;;AAED;CACC;EAAC,cAAA;EACD;CAEA;;AAED;CACC;EAAC,eAAY;EACZ,YAAA;EACA,uBAAkB;EAClB,kBAAa;EACb,aAAA;EACD;CAEA;EAAC,kBAAA;EACD;CAEA;;AAED;CAAC,iBAAa;CACb,aAAA;CAAA,yBAAiB;CACjB,iBAAA;CACA,mBAAU;CACV,UAAA;CACA,WAAA;CACA,eAAY;CACZ,YAAA;CACA,oBAAmB;CACnB,mBAAA;CACA,yBAAoB;CACpB,oBAAmB;CACnB,mBAAgB;CAChB,gBAAA;CACA,yBAAe;CACf,eAAa;CACb,aAAA;CACA,kBAAA;CAEA,wCAAgC;CAChC,gCAAyB;CACzB,yBAAA;CACA,oCAAA;CAEA;;AAED;CAAC,sBAAY;CACZ,YAAA;CACA,4BAAA;CAAA,+BAAuB;CACvB,uBAAU;CACV,UAAA;CACA,aAAA;CACA,cAAa;CACb,aAAY;CACZ,YAAA;CACA,iBAAA;CACA,uBAAsB;CACtB,sBAAA;CACA,gCAAA;CACA,oCAAA;CAGA;;AAED;CADC,oBAAA;CACA,iCAAA;CAGA;;AAED;CADC,gBAAA;CACA,mBAAA;CAGA;;AAED;CADC,iBAAiB;CACjB,iBAAA;CAGA;;AAED;CADC,gBAAA;CACA,mBAAiB;CACjB,iBAAA;CACA,oBAAA;CAGA;;AAED;CADC,kBAAA;CAGA;;AAED;CACC;EADC,eAAA;EACD;CAGA;;AAED;CACC;EADC,aAAA;EACD;CAGA;EACC,aAFC;GACF;CAGA;;AAED;CACC;EADC,gBAAA;EAGD;CACA;;AAED;;CAEC;EADC,cAAA;EAGA,oBAAA;EACA;;CAED;EADC,YAAA;EACA,mBAAA;EAGA;;CAED;EADC,aAAA;EACA,mBAAA;EAGA,aAAA;EADD,kBAAA;EAGC;;CAED;EADC,eAAA;EAGA;;CAED;EADC,iBAAA;EACA,WAAA;EAGA,kBAAW;EADZ,WAAA;EACC,aAAA;EACA,mBAAA;EACA,YAAA;EAGA,iBAAA;EACA;;CAED;EADC,YAAA;EAGA,kBAAA;EACA;;CAED;EACC,eAAa;EADd,aAAA;EAGC;;CAED;EADC,aAAA;EAGA;;CAED;EACC,SAAA;EADD,UAAA;EAGC,mCAAA;EADA,oCAAY;EACZ,iCAAmB;EACnB,yBAAA;EAGA;;CAED;;EAAC,YAAA;EACA,mBAAA;EACA,UAAA;EAGA,SAAA;EADD,UAAA;EAGC,mCAAA;EADA,oCAAS;EACT,iCAAU;EACV,sBAAA;EAGA;;CAED;;EAEC,SAAA;EADD,UAAA;EACC,mCAAA;EACA,oCAA0B;EAC1B,iCAAc;EACd,0BAAA;EAGA;;CAED;EADA,oBAAA;EAGC,0BAAc;EADd,cAAA;EACA,iBAAA;EACA,aAAA;EAGA;;CAED;;EAAC,wBAAA,gDAAA;EAGA,kBAAS;EADV,SAAA;EACC,OAAA;EACA,YAAA;EAGA,cAAW;EADZ,WAAA;EAGC;;CAED;EACC,YAAA;EACA;;CAED;EACC,aAAA;EADA,kBAAA;EAGA;;CAED;;;;EAEC,cAAA;EACA,gBAAA;EAGA,kBAAe;EADhB,eAAA;EAGC;;CAED;EADA,mCAAA;EAGC;;CAED;EADA,cAAA;EAGC;;CAED;EADC,qBAAA;EACA,YAAA;EAGD;CACA;;AAED;CACC;EACC,wBAAA;EACA;;CAED;EADC,gBAAA;EACA,UAAA;EAGA;;CAED;EADC,YAAA;EACA,aAAA;EAGA,cAAA;EACA;;;CAGD;EADA,gBAAA;EAGC;;CAED;EADC,gBAAA;EACA,YAAA;EACD;CAGA;;AAED;CACC;EADA,cAAA;EACA;CAGA;;AAED;CADC,oBAAiB;CACjB,iBAAA;CACA,kBAAA;CACA,iCAAA;CAGA;;AAED;CADC,iBAAA;CACA,mBAAA;CACA,YAAA;CAGA;;AAED;CADC,gBAAA;CACA,gBAAA;CACA,mBAAA;CAGA;;AAED;CADC,sDAAA;CACA,kBAAA;CAGA,gBAAA;CADD,mBAAA;CAGC;;AAED;CADA,oBAAA;CAGC;;AAED;CACC,oBAAA;CACA;;AAED;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;+EA4BA;AACA;;+EAEA;AACA;;;;;;;CAKC,kBAAA;CACA,2BAAkB;CAAlB,mBAAA;CACA,+BAAkB;CAAlB,+BAAkB;CAClB,+BAAe;CACf,gBAAA;CACA,sBAAiB;CAAjB,kBAAiB;CACjB,kBAAA;CAAA,aAAA;CAAA,kBAAA;CAAA,eAAA;CAAA,UAAA;CACA,kBAAA;CAAA,iBAAA;CACA,sBAAA;CACA,oBAAA;CAAA,yBAAA;CAAA;;AAcD,yEARgB;AAShB;;;;CAIC,eAAe;CACf,WAAW;CACX;;AAED;;CAEC,gBAAgB;CAFjB,gBAAA;CAIC,iBAAiB;CAFjB,mBAAgB;CAFjB,eAAA;CAAA,gBAAA;CAIC,kBAAiB;CAZjB;;AAmBD;;;;CATA,gBAAA;CAcC,mBAAmB;CALpB,eAAA;CAOC,gBAAgB;CAChB,gBAAgB;CAChB;;AAED;;;CAJC,mBAAgB;CAChB,mBAAgB;CAAhB,aAAA;CACA,gBAAA;CASA,eAAe;CAPhB,eAAA;CASC,iBAAiB;CACjB;;AAED;;;;CApBC,gBAAA;CAeA,aAAA;CAbD,kBAAA;CAeC,gBAAiB;CAAjB;;AAaD;;;CAGC,kBAAkB;CAClB,wBAAwB;CAtCxB;;AAyCD;;CAxCC,qBAAA;CA2CA,wBAAwB;CAVzB;;AAaA;;CATC,sBAAwB;CAAxB,wBAAwB;CAVxB;;AAaD;;CA9BC,kBAAA;CAiCA,qBAAwB;CAAxB;;AAeD;;CAEC,cAAc;CAjCd;;AAoCD;CAnCC,cAAA;CAqCA;;AAED,8CAA8C;AAC9C;;;;CAIC,iBAAiB;CAdlB,aAAA;CAgBC,yBAAyB;CAdzB,yBAAc;CAtCd,mBAAA;CAuDA,YAAY;CAdb;;AAiBA;;+EAb8C;AAC9C;;;;;;CAMC,oBAAA;CA3CA,sBAAA;CACA,oCAAA;CA6CA,oCAAY;CA3Cb,YAAA;CA4DC,oBAAoB;CAdrB;;AAiBA;CA7BA,yBAAA;CA+BC;;AAED;;;;;;;;;;;;CAlBA,oBAAA;CAgBC,mBAAA;CAgBA,eAAe;CAdhB;;AAiBA;;;;;;;CAOC,sBAAsB;CACtB,mDAAmD;CACnD,mDAAmD;CA7BnD;;AAgCD;;;;;;;;CAQC,iBAAiB;CACjB,mBAAmB;CAdnB,4DAAsB;CACtB,4DAAmD;CACnD,mCAAA;CAdA,mCAAA;CA+BA,mCAAmC;CAdpC;;AAiBA;CACC,sBAAsB;CACtB,4FAA4F;CAC5F,4FAA4F;CAC5F;;AAED;;;;;;;;;;CALC,+BAAsB;CACtB,8BAAA;CACA,oCAAA;CACA,oCAAA;CAgBA,0BAA0B;CAd3B,gBAAA;CAgBC,qCAAqC;CACrC,mCAAmC;CACnC,mCAAmC;CACnC,mCAAmC;CACnC;;AAED,iFAAiF;AACjF;CACC,iBAAiB;CA7BjB,UAAA;CACA,yBAAA;CACA,yBAAA;CACA,yBAAA;CAgBA,yBAAA;CAdD,gBAAA;CAgBC,UAAA;CACA,cAAA;CACA,WAAA;CACA;;AAiBD;CAdA,2BAAA;CACA;;AAiBA;;+EA5BC;AA+BD;;;;CAzCC,oBAAA;CAhBA,sCAAA;CACA,oCAAA;CA+DA,oCAAoC;CAdrC,YAAA;CAdA,sBAAA;CAdA,0FAAA;CA8CC;;AAED;;;;;;;;CAtBC,oBAAA;CAgBA,sBAAA;CAdD,YAAA;CACC;;AAgCD;;;;CAIC,yDAAyD;CACzD,yDAAyD;CACzD;;AAED;;;;;;;;CAQC,oBAAoB;CACpB,sBAAsB;CACtB,0CAA0C;CAd1C,0CAAA;CACA,oBAAA;CACA;;AAED;;;;;;CAqBC,+BAA+B;CAC/B,iCAAiC;CAdjC,oCAAoB;CACpB,oCAAsB;CACtB,0BAAA;CAdA,gBAAA;CACA,oDAAA;CACA;;AAED;;+EAgC+E;AAC/E;CACC,sBAAsB;CACtB,aAAa;CAdb,mBAAA;CACA,uBAAA;CA9CD,oBAAA;CAiCC;;AAgCD;CA7BC,yBAAA;CACA,iBAAA;CA+BA,sBAAsB;CA7BvB,mBAAA;CA+BC,YAAY;CACZ;;AAED;CAdC,aAAa;CA7Bd;;AA+CA;CA7BC,YAAA;CA+BA;;AAED;CA7BC,mCAAA;CAgBA,mCAAsB;CAdvB;;AAgCA;CACC,mCAAmC;CAdpC,mCAAA;CAdC;;AAgCD;CAdA,mBAAA;CA7BC,WAAA;CA+BA;;AAED;;+EA5BA;AA8CA;CACC;;;;EA1DA,gBAAA;EA+DC,aAAa;EAdf,oBAAA;EAdA,mBAAA;EA/BC,kBAAA;EACA,uBAAA;EA+DC;CA7BF;;;AAkBA,KAAA;;AAiBA;CACC,oBAAoB;CACpB;;AAED;CACC,wBA9BD;CA+BC;;AAED;CACC,eAfC;CAdF,mBAAA;CA+BC;;AA5BD;CA+BC,8BAA8B;CAd/B,gBAAA;CACC,4BAAoB;CACpB;;;AAkBD,KAfC;;AAiBD;CAdA,iBAAA;CACC;;AAiBD;CACC,kBAAkB;CA7BnB,mBAAA;CAgBC,oBAAA;CAdD;;AAgCA;CACC,oBAAoB;CACpB;;AAED;CAdA,gBAAA;CAdA,mBAAA;CAdA,+BAAA;CA8CC;;AAED;CA7BA,gBAAA;CACC,aAAA;CACA,eAAA;CA+BA;;AAED;CAdC,0BAAA;CAgBA;;AAED;CA7BC,YAAA;CA/BA,oBAAA;CAgDA;;AAED;CAdC,YAAA;CAdD,eAAA;CAhBA;;AAgEA,SAAS,YAAY,EAAE;AAdvB,SAAA,aAAA,EAAA;AAgBA,SA9DA,aAAA,EAAA;AA+DA,SAfC,aAAA,EAAA;AAgBD,SAAS,aAAa,EAAE;AAdxB,SAAA,aAAA,EAAA;AAgBA,SA9DC,aAAA,EAAA;AA+DD,SA7CC,aAAA,EAAA;AA8CD,SA9DA,aAAA,EAAA;AA+DA,UAAU,aAAa,EAAE;AA5CzB,UAAA,aAAA,EAAA;AA8CA,UA7CC,aAAA,EAAA;;AA+CD;CACC,cAAc;CAdf,sDAAuB;CAdvB;;AAiBA;CACA,iCAAwB;CAdxB,oBAAA;CAgBA;;AAEA;CACA,gBAAU;CAdV,eAAA;CAgBA,iBA/CC;CA+DA,qBAAqB;CAdtB;;AAiBA;CA7BA,kBAAA;CA+BC,gBAAgB;CA7DjB,iCAAA;CAiCA,oBAAA;CACA,eAAA;CACA,oBAAA;CA+BC;;AAED;CA7BA,kBAhCA;CAiCA,eAAA;CAgBC,oBAAA;CAdD;;AAiBA;CA9CA,iBAAA;CAgDC,oBAAgB;CAdjB;;AAgCA;CA7DA,kBAAA;CAgDC;;AAED;CA7BC,iBAAA;CAhBD;;AAgEA;CACC,kBAAkB;CA5CnB,mBAAA;CAhBA;;AAgEA;CACC,gBAAgB;CAdjB;;AAiBA;CACC,iBAAiB;CA5ClB;;AA+CA;CACC,mBAAmB;CAdpB,iBAAA;CACC,oBAAkB;CAdnB,mBAAA;CACC;;AAiBD;CACC,YAAA;CAdD,YAAA;CA+BC,aAAa;CAdd,mBAAA;CACC,QAAA;CAdD,OAAA;CA+BC,wDAAwD;CAdzD,mCAAA;CACC,2BAAmB;CAdpB,6BAAA;CAdA;AA8CA;;;CA3BA;EA/BC,2DAAA;EAkBA;CA+BA;;AAiBD;CA7DC,yBAAA;CAgDA;;AAiBD;CA7BC,6BAAiB;CAdlB;;AA+CA;CACC,6BAA6B;CA7B9B;;AAgCA;CA7DC,iBAAA;CA+DA;;AAED;CA5CC,iBAAA;CA8CA,aAAa;CAdd;;AAiBA;CACC,iBAAiB;CAdlB;;AAiBA;CACC,eAAe;CAdhB,aAAA;CA7BA,aAAA;CA+BC,mBAAA;CAgBA,8BAA8B;CAd/B,+BAAA;CA7BA,gCAAA;CA+BC,iCAAa;CAdd;;AAiBA;CACC,8BAAiB;CAdlB,+BAAA;CA+BC,gCAAgC;CAdjC,iCAAA;CACC;;AAiBD;CA9DC,kBAAA;CAiDA,gBAAA;CAdD,aAAA;CAhCC,oBAAA;CACA,uBAAA;CAmBA,aAAA;CA8CA,oBAAoB;CA5CrB,YAAA;CAgBC,wBAAA;CACA;;AAgCD;CA7BC,aAAA;CA+BA,oBAAoB;CAdrB,iCAAA;CA/CA;;AAiEA;CA7BC,YAAA;CAhCD,gBAAA;CACC,iBAAA;CAiDA,8BAAoB;CAdrB,kBAAA;CAdA,kBAAA;CAjBC,YAAA;CAgEA;;AAED;;CA5BA,oCAAA;CACC,sBAAA;CA+BA,gCAAgC;CAdjC,oBAAA;CA/CC,YAAA;CACA;AAgED,uCA9Bc,iBAAA,EAAA;AA+Bd,yCA7CA,iBAAA,EAAA;AA8CA,yCA/DA,iBAAA,EAAA;AAgEA,gDA/DC,iBAAA,EAAA;AAgED,4CA9BC,iBAAA,EAAA;AA+BD,0CAfC,iBAAA,EAAA;AAgBD,yCAAyC,iBAAiB,EAAE;AAd5D,0CAAA,iBAAA,EAAA;AAgBA,uCAAuC,iBAAiB,EAAE;AAC1D,4CA/DC,iBAAA,EAAA;AAgED,uCA/DC,iBAAA,EAAA;AAgED,2CAfiC,iBAAA,EAAA;AAgBjC,uCA9BA,iBAAA,EAAA;AA+BA,qCA7CC,iBAAA,EAAA;AA8CD,4CA/DA,iBAAA,EAAA;AAiDA,sCAAA,iBAfkB,EAAA;AAgBlB,0CA9BA,iBAAA,EAAA;AA+BA,uCAAA,iBAhDC,EAAA;;AAkDD,kCAAA,iBA9BC,EAAA;AA+BD,oCAAA,iBAhDA,EAAA;AAiDA,oCAAA,iBAAyC,EAAA;AAdzC,2CAAA,iBAAA,EAAA;AAgBA,uCAAuC,iBAAiB,EAAE;AAC1D,qCAAA,iBAhDC,EAAA;AAiDD,oCAAA,iBAhDC,EAAA;AAiDD,qCAAA,iBAhDC,EAAA;AAiDD,kCAAA,iBAhDa,EAAA;AAiDb,uCAhDC,iBAAA,EAAA;AAiDD,kCAAA,iBA9BC,EAAA;AAgBD,sCAAA,iBAjCA,EAAA;AAkCA,qCAAA,iBAfa,EAAA;AAgBb,kCAAA,iBAAA,EAAA;AA+BA,gCAAgC,iBAAiB,EAAE;AA7BnD,uCAAA,iBAA4C,EAAA;AAd5C,iCAAA,iBAAA,EAAA;AAgBA,qCAAA,iBAjCa,EAAA;AAkCb,kCAAA,iBAjCC,EAAA;;AAmCD;CACA,gBAAA;CAhCA,mBAAA;CAkCA,aAAA;CACA,kBAAA;CACA,mBAAA;CACA;;AAEA;CAgBA,eAAA;CAdA;;AA/BA;CAkCA,eAAA;CA+BC;;AAED;CA7BA,iBAAA;CACA,0BAAA;CACA;;AAgCA,QA/DA,YAAA,CAAA;;AAEA;CACA,eAAA;CACA,iBAAA;CAgEC,gBAAgB;CA9DjB,iBAAA;CACA;;AAiEA;CAdA,eAAA;CA/CA,gBAAA;CACA;;AAiEA;CAdA,qBAhDA;CAgEC,iCAAiC;CA7BlC,oBAAA;CAdA;;AA+CA;CA5CA,iCAAA;CACA,gBAAA;CA8CC,kBAAkB;CAdnB,eAAA;CA7BA;;AA+CA;CACC,YAAY;CAdb,eAAA;CA7BA;;AA+CA;CA5CA,wEAAA;CA8CC,kBAAkB;CAdnB;;AAiBA;CAdC,iBAAA;CAdD;;AAgCA;CAdA,yBAAA;CACC,6BAAY;CAdb;;AAgCA;CAdA,aAAA;CA/CC,mBAAA;CAiDA,oBAAkB;CA/CnB;;AAkDA;CAdC,gBAAA;CAdD,iBAAA;CA8CC,oBAAoB;CAdrB;;AAiBA;CA5CA,mBAAA;CA8CC;;AAED;CA9DA,kBAAA;CACC,mBAAA;CACA;;AAmCD;CAhCA,iBAAA;CACC;;AAiED;CACC,yEAAyE;CAd1E,mBAAA;CA/CC;;AAiED;CAdA,kBAAA;CAdC;;AAgCD;CACC,iBAAiB;CA7BlB;;AAgCA;CACC,sDAAsD;CAdvD,YAAA;CACC,gBAAA;CAdD,mBAAA;CAhCC,iBAAA;CAgEA,oBAAoB;CAdrB;;AAiBA;CACC,oBAAoB;CAdrB;;AAiBA;CACC,2EAA2E;CAd5E,mBAAA;CACC;;AAiBD;CA9DA,YAAA;CAkCC,eAAA;CAgBA,eAAA;CAdD,6BAAA;CA+BC,8BAA8B;CAd/B,0BAAA;CACC;;AAiBD;CAdA,eAAA;CACC,iBAAA;CAdD;;AAgCA;CAdA,YAAA;CA/CC,eAAA;CAmBA,aAAA;CAgBA,kBAAA;CAdD,oBAAA,CAAA,wBAAA;CA+BC,gBAAA,CAAA,mCAA8B;CAd/B;;AAgCA;CAdA;EAdA,eAAA;EAdC;CAgBA;;AAiBD;CAdA;EAhCA,iBAAA;EAkCC;;CA/BA;EAmBA,eAAA;EAgBA;;CAiBD;EAdA,YAAA;EACC;;CA/BA;EAgEC,gBAAgB;EA7BlB,WAAA;EAhCA;CAgEC;;AAED;CA7BC;EAhCD,iBAAA;EACC;;CAmCD;EAdA,eAAA;EAjBC;;CAEA;EAiDC,YAAA;EA/CF;;CAkDC;EAgBC,gBAAgB;EAdlB,WAAA;EA7BC;CA8CA;;AAED;CA5CA,gBAAA;CA8CC,mBA7CA;CA8CA,YA/DA;CAgEA,sBAAsB;CA7BtB;;AAgCD;CACC,aAAa;CA5Cb;;AA+CD;CACC,YA7CA;CA+BA,YAAA;CAgBA,mBAAmB;CAdpB,yBAAA;CA7BC,gBAAA;CA+BA,sBAhDD;CAiDC,0BAhDA;CAiDA,eAAA;CAdA;;AAiBD;CACC,mFAAa;CAdb,oCAAA;CA+BA,4BAA4B;CAd7B,aAAA;CACC,aAhDC;CAkCD,qBAAA;CAgBA;;AAiBD;;;CA5DC;EAkCA,oEAAA;EA+BC;CA7BF;;AAgCA;CAdC,oBAAA;CAdD,0BAAA;CACC,qBAfC;CAgBD,oBAAA;CACA;;AAiBD;CAgBC,mBAAmB;CACnB;;AAED;CACC,iBAfC;CAdF,UAAA;CA+BC;;AAED;CA7BC,aAAA;CAdA,eAAA;CAgBA,YAAA;CAdD,mBAAA;CA8CC,aAAa;CA7Bd,gCAAA;CAgBC;;AAiBD;CAdA,0BAAA;CACC;;AAiBD;CACC,YAAY;CAdb;;AAiBA;CA/DC,oBAAA;CAoBA,0BAAA;CA+BA,yBAAa;CAdd,6BAAA;CAjCC,oBAAA;CAiEA,YAAY;CAdb,YAAA;CAdA,YAAA;CAdA;;AAgCA;CACC,qBAAY;CAdb,oDAAA;CA+BC;;AAED;CA7BC,iBAAA;CAdD;;AA+CA;CAdC,eAAY;CAdb;;AAgCA;CACC,oBAAoB;CA5CrB,mBAAA;CACC,mBAAA;CAlBD,mBAAA;CAkDC;;AAED;CAdC,2DAAA;CAdD,oBAAA;CA8CC,YAAY;CAdb;;AAiBA;CACC,gBAAgB;CAdjB,0BAAA;CACC,sBAAoB;CAdrB,YAAA;CAdA;;AA+CA;CACC,oBAAoB;CA7BrB;;AAgCA;CAdC,mBAAY;CAdb;;AAiBA,OAAA,oBAAA,EAAA;;AAiBA;CA5CA,oBAAA;CAlBA,0BAAA;CACC,wBAAA;CAiEA,eAAe;CAdhB,eAAA;CACC,iBAAA;CAdD;;AAiBA;CAhDC,UAAA;CACA;;AAoCD;CA+BC,YAAY;CAdb,kBAAA;CA7BA,yBAAA;CAlBC,oBAAA;CAoBA,mBAAA;CA+BA;;AAiBD;CA/DC,oBAAA;CAiEA;;AAED;CA/DA,kBAAA;CAiEC,mBAAmB;CA7BpB,OAAA;CAgBC,YAAY;CAdb;AA+BA;CA/DC;EAoBA,mBAAA;EAlBD,mBAAA;EAiEE;CAdF;EAhDC,aAAA;EAkDA,mBAAA;EAgBC;CAdF;;AAiBA;CA7BA,2BAAA;CAdC,qBAAA;CAlBD,mBAAA;CAkDA,uCAAA;CAhDC,+BAAA;CAiEA,wCA9BmB;CA+BnB,gCAhED;CAiEC;;AAED;CACC,0BA7CD;CA8CC,YAfC;CAdF,YAAA;CA+BC,oBAAoB;CAdrB;;AAiBA;CA5CC,sBAAA;CAgBD;;AAgCA;CAdC,0BAAA;CACA;;AAED;CACC,gBAAA;CACA;;AAiBD;;CAEC,uBAAuB;CAdxB;AAgBA;;CAEC,eAAe;CAdhB;;AAiBA;CACC,gBAAgB;CA7BjB,aAAA;CACC,yBAAA;CAdD;;AAgCA;CAgBC,0BAA0B;CAd1B,YAAA;CAdD,kBAAA;CAgBA;;AAiBA;CA7BA,oBAAA;CA+BC,iBAAiB;CAdlB,iBAAA;CACC;;AAiBD;CA3DA,mBAAA;CA6DC,yBAAyB;CA5C1B,UAAA;CA+BC;;AAiBD;CA7BA,UAAA;CA+BC,kBAAkB;CAdnB,mBAAA;CA7BC,WAAA;CA+BA,iBAAiB;CAdlB;;AAgCA;CAdA,0BAAA;CA5CC,gBAAA;CA8CA,YAAA;CAdD,YAAA;CACC;;AAiBD;CA5CC,mBAAA;CA8CA,cAAA;CA5CD,kBAAA;CACC,yBAAA;CACA,2BAAA;;CA8DA;;AAED;CA7BC,iBAAA;CAdD,cAAA;CAgBC,aAAU;CA7BV,kBAAA;CA6DA,yBAAyB;CA3D1B,2BAAA;CA+BC;;AAgCD;;CA3CA,0BAAA;CA8CC,0BAA0B;CAd1B,2BAAA;CAgBA;;AAED;CA5CA,aAAA;CAdC;;AA8DD;CA7BA,wBAAA;CACC,gBAAA;CA+BA,mBAAmB;CAdpB;;AAiBA;CAdC,0BAA0B;CAd1B,mBAAA;CAgBA;;AAED;CA5CC,YAAA;CAgBA;;AAgCD;CA5CA,+BAAA;CACC,eAAA;CA8CA,gBAAA;CAdD,mBAAA;CA+BC;;AAED;CA5CA,qCAAA;CACC;;AAiBD;CA7BC,8BAAA;CACA;;AAiBD;;CAbA,0BAAA;CACC;;AA8DD;CACC,YAAY;CAdb;;AAiBA;CACC,eAAe;CA7BhB,iBAAA;CA7BA;;AA8DA;CA7BA,iBAAA;CA+BC,oBAAoB;CA7BpB,gBAAA;CAdD;;AAgCA;CACC,WAAA;CAdD,aAAA;CA+BC,gBAAgB;CAdjB;;AAiBA,gBA9BA,gBAAA,EAAA;;AAgCA,oBAAoB,kBAAkB,CAAC;;AAEvC;CAdC,aAAA;CA5CA;;AA8DD;CA5CA,gBAAA;CAdC,iBAAA;CAgBA,aAAA;CA+BA,eAAA;CAdD;;AAiBA;CAgBC,4BAA4B;CAd7B,kBAAA;CAgBC;;AAED,cA5DC,iBAAA,EAAA;;AA8DD;CAdA,mBAAA;CAdA;AA+BA;CA3DA,aAAA;CAgBC,gBAAA;CAgBA,mBAAA;CA+BA,2BAA2B;CA7B5B,YAAA;CAgBC,oBAAA;CAdD;;AAgCA;CAdA,sDA7CC;CA6DA,iBAAiB;CAdlB;;AAiBA;CAdA,oBAAA;CAdC;;AAgCD;CAdC,UAAA;CAdD,aAAA;CACC;;AAgCD;CAdA,iBAAA;CAdA,YAAA;CAgBC;;AAiBD;CAdA,UAAA;CAdA;;AAgCA;CAdA,mBAAA;CA7BA,gBAAA;CAgBC,iCAAY;CAdb;;AAgCA;CAdA,eAAA;CA7BC;;AA8DD;CAdA,gBAAA;CAdA,mBAAA;CA7BC;;AA+CD;CAdA,oBAAA;CAdA;;AA+CA;CACC,aAAa;CA7Bd;;AAgCA;CACC,kBAAkB;CAdnB,iBAAA;CAdA;;AAgCA;CACC,WAAW;CA7BZ,iBAAA;CA7BC,oBAAA;CACA,oBAAA;CA6DA,0BAA0B;CAd3B,mBAAA;CACC,qDAAa;CA7Bd,gBAAA;CA8CC,2BAA2B;CAd5B,mBAAA;CACC;;AAiBD;CACC,YAAY;CAdb,kBAAA;CACC,eAAW;CA7BZ,oBAAA;CACC,YAAA;CACA,oBAAA;CA+BA;;AAiBD;CA5CC,iCAAA;CA+BA,aAAA;CAdD,0BAAA;CACC,iBAAA;CA+BA,YAAY;CAdb;;AAiBA;CA5CA,iBAAA;CAdC,iCAAA;CAGA,oBAAA;CACA,iBAAA;CACA;;AA6CD;CA1CC,iBAAA;CACA;;AA4DD;CAdC,YAAY;CAdb,oBAAA;CA+BC;;AAED;CAzDC,eAAA;CACA,iBAAA;CA6BA,eAAA;CAdD;;AAiBA;CACC,8BAAA;CAdD;;AAgCA;CA1CC,oBAAA;CA6BA;;AAgCD;CAdA,YAAA;CA1CC,eAAA;CACA,gBAAA;CAcA;;;AAkBD,mBAAA,iBAAA,CAAA,mBAAA,CAAA;;AAgCA,yBA7CC,iBAAA,EAAA;;AAiBD;CAdA,gBAAA;CAZC;;AA6CD,iCAAA,gBAAA,EAAA;;;AAkBA;CA5CC,qBAAA;CA8CA;;AA5BD;CA+BC,YAAY;CAdb,iBAAA;CAgBC,kBAAkB;CA7BnB,mBAAA;CA3BC,gCAAA;CA6BA,kBAAA;CA+BA,oBAAoB;CA7BrB,kBAAA;CA+BC,gBAAgB;CAChB,YAAY;CAdb;;AAiBA;CACC,gBAAgB;CA7BjB,YAAA;CAgBC;;AAiBD;CA7BA,iBAAA;CA3BA,gBAAA;CAcC,mBAAA;CA+BA;;AAiBD;CAdC,YAAY;CAdb,mBAAA;CA+BC;;AAED;CA7BA,gBAAA;CA3BC,YAAA;CA2DA,oBAAoB;CAdrB;;AAiBA;CA7BC,YAAA;CAdD,iCAAA;CA8CC;;AAED,qBA1DC,eAAA,CAAA,6BAAA,EAAA;;AA4DD,KAfC,aAAA,CAAA,8BAAA,EAAA;;AAED;CAdC,YAAA;CAdD;;AA+CA;CACC,qBAAqB;CAdtB;;AAiBA;CAdC,cAAA;CAgBA;;AAED;CAdA,cA9BC;CA8CA,gBAAgB;CA5CjB;;AA+CA;CACC,cAAc;CAdf;;AAiBA;CACC,WAAW;CAdZ;;AAiBA;CACC,aAAa,CAAC,6CAA6C;CAd5D,cAAA;CA7BA,mBAAA;CA+BC;;AAiBD;CAdA,YAAA;CACC,eAAc;CAdf,YAAA;CA+BC,aAAa;CAdd,mBAAA;CACC,UAAA;CAdD,SAAA;CA+BC,wBAAwB;CAdzB,iFAAA;CACC,mCAAc;CAdf,2BAAA;CACC,iCAAc;CAdf,yBAAA;CA8CC;;AAED;;;CAZC;EAdD,uEAAA;EA3BC;CAcA;;AA+CD,2DA7CA;;AA+CA;CA7BC,cAAA;CAdD;AA8CA;CACC,mBAAmB;CAdpB;AAgBA;CACC,sBAAsB;CAzDtB,YAAA;CA2DA,mBA9BA;CA+BA;AACD;CACC;EAdD,YAAA;EAgBE,eAAe;EAdjB,cAAA;EA7BC,mBAAA;EAZA;CA4CD;AAgBA;;;CAZC,mBAAA;CA7BD;AA8CA;CAdC,mBAAA;CACD;;AAiBA;CACC,WAfC;CAgBD,+BA9BD;CA+BC,4BA1DA;CA2DA,uBA9BA;CAdD,oBAAA;CA+BA;AAgBA;CACC,iBAAiB;CA1DjB,mBAAA;CAeD;AA+BA;;;CAkBC,kBAAkB;CAdnB;;AAiBA;CAdC,aAAA;CACA,kBAAA;CAdA,kBAAA;CAdD;AA+BA;CACC,iBAAiB;CA9ClB;AA+DA;CA7BA,kBAAA;CA+BC;AACD;CAdC,eAAA;CAdD,mBAAA;CA+BC;AAdD;CAhDC;EAoBD,kBAAA;EAlBA,qBAAA;EACC,qBAAA;EAoBD,sBAAA;EAlBA,cAAA;EACC,wBAAA;EAkDD,oBAAA;EAdA,gBAAA;EAgBC;CACD;;;;;;;;EAPC,eAAA;EACD,YAAA;EAdC,sBAAA;EACA;;CA+CA;EA5CD,kBAAA;EAgBA,YAAA;EA+BE;;CAED;;;EAGC,kBAAkB;EAClB,mBAAmB;EA5CrB;;CA+CC;;;EAZA,oBAAA;EAdC;;CAgCD;;IAbA;;CAiBA;EAdC,kBAAkB;EAClB,YAAA;EA7BF,WAAA;EA8CE,UAAU;EAdX,+BAAA;EAgBC,4BAA4B;EAC5B,uBAAuB;EA5CzB,gBAAA;EACA;CA8CC;EAdA,aAAA;EAgBC,WAAW;EACX,UA7CF;EA8CE,+BAA+B;EAdhC,4BAAA;EA7BA,uBAAA;EAtBC,gBAAA;EAAA;CAsED;EA7BA,kBAAA;EAgBC,mBAAA;EACA,eAAA;EA7BA,mBAAA;EACD,oBAAA;EA+BA,8BAAA;EAdA;;CAgCA;;IA5BA;;CAgCA;EA5CC,iBAAA;EA+BD;CAgBA;AACD;CACC;EA5CC,eAAA;EAxBD;CAuEA;EA7BC,eAAA;EA+BA,YAAY;EAdb,oBAAA;EAgBC;CACD;AACD;CAdC;EAdC,iBAAA;EAdD;CA+BA;EACD,YAAA;EACC;CAgBA;EA7BC,YAAA;EAgBD;;CAiBA;EA7BA,YAAA;EAgBC,WAAA;EACD;;CAbA;EAdA,gBAAA;EACC,2BAAA;EAgBD,iBAAA;EACD,eAAA;EACC,YAAA;EAgBA,iBAAA;EA7BA;CA8CA;EACC,eAAe;EAdhB,WAAA;EAxDC,qBAAA;EACA,uBAAA;EA2CD,yBAAA;EA+BC;CA7BD;EAdA,cAAA;EA5BC;;CA4ED;EAzEC,qBAAA;EA6CD,+BAAA;EA3CC,4BAAA;EA4DD,uBAAA;EACC;CAgBD;EA7BC,gBAAA;EACA,YAAA;EACA,eAAA;EAgBA;CAdD;EAdC,iBAAA;EACD,gBAAA;EA8CC;;CAED;EA5CC,YAAA;EA5BD;CA2EA;;;AAGD;;GA3CA;;CAiBC;CA+BA,iBA1ED;CA2EC,gBA7CA;CA8CA,UAfC;CAgBD,gBAAgB;CAdhB,kBAAA;CAgBA,mBA7CD;CA8CC;;AAED;CACC,oBAAoB;CAdrB;;AAiBA;CACC,oBAAoB;CA7BpB;;AAgCD;CAdC,oBA3DC;CA4DD;;AAiBD;CAdC,oBAAA;CAgBA","file":"wp4.css","sourcesContent":["/* The Reset ---------------------------------- */\nbody,div,dl,dt,dd,ul,ol,li,h1,h2,h3,h4,h5,\nh6,pre,form,fieldset,input,p,blockquote,table,\nth,td { margin: 0; padding: 0; }\nfieldset,img,abbr { border: 0; }\naddress,caption,cite,code,dfn,h1,h2,h3,\nh4,h5,h6,th,var { font-style: normal; font-weight: normal; }\ncaption,th { text-align: left; }\nq:before,q:after { content: ''; }\na { text-decoration: none; }\n\nhtml {\n\toverflow-y: scroll;\n}\n\nbody {\n\tfont-size: 62.5%;\n\tbackground: #fff;\n\tfont-family: sans-serif;\n\tline-height: 22px;\n\tcolor: #444;\n}\n/* -------------------------------------------- */\n\ncode, pre { font-family: Consolas, Monaco, \"Courier New\", Courier, monospace; color: #000; }\n\na code,\na pre {\n\tcolor: inherit;\n}\n\npre {\n\tbackground: #f3f3f7;\n\tborder: 1px solid #dedee3;\n\tpadding: 11px;\n\tfont-size: 12px;\n\tline-height: 1.3em;\n\tmargin-bottom: 22px;\n\toverflow: auto;\n}\n\npre a { font-weight: normal; }\n\na,\n#wporg-footer ul li a {\n\tcolor: #21759b;\n\ttext-decoration: none;\n\tfont-weight: normal;\n}\n\nstrong a {\n\tfont-weight: bold;\n}\n\na:visited,\n#wporg-footer ul li a:visited {\n\tcolor: #4ca6cf;\n}\n\np a { border-bottom: 1px solid #dfdfdf; }\n\nh3 a { font-weight: bold; }\n\n.button a, .button a:hover, #headline a:not(.button), #headline a:not(.button):hover, #sidebar a:not(.button), #sidebar a:not(.button):hover, .frontpageheatmap a, .frontpageheatmap a:hover, .col-3 a, .col-3 a:hover { border: none !important; }\n\n#headline a.button { display: inline-block; }\n\np a:hover { border-bottom: 1px solid #d54e21; }\n\na:hover { color: #d54e21; }\n\nh2 {\n\tfont-family: \"HelveticaNeue-Light\",\"Helvetica Neue Light\",\"Helvetica Neue\",sans-serif;\n\tfont-weight: 300;\n\tfont-size: 22px;\n}\n\nh2 a {\n\tfont-weight: 300;\n}\n\nstrong {\n\tfont-weight: bold;\n}\n\nem, cite {\n\tfont-style: italic;\n}\n\nsup {\n\tline-height: 1em;\n\tfont-size: 80%;\n}\n\n/* Hide visually but not from screen readers */\n.screen-reader-text {\n\tposition: absolute;\n\tmargin: -1px;\n\tpadding: 0;\n\theight: 1px;\n\twidth: 1px;\n\toverflow: hidden;\n\tclip: rect(0 0 0 0);\n\tborder: 0;\n\tword-wrap: normal !important;\n}\n\n/* =WordPress Core\n-------------------------------------------------------------- */\n.alignnone {\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\n.aligncenter,\ndiv.aligncenter {\n\tdisplay: block;\n\tmargin: 5px auto 5px auto;\n}\n\n.alignright {\n\tfloat:right;\n\tmargin: 5px 0 20px 20px;\n}\n\n.alignleft {\n\tfloat: left;\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\n.aligncenter {\n\tdisplay: block;\n\tmargin: 5px auto 5px auto;\n}\n\na img.alignright {\n\tfloat: right;\n\tmargin: 5px 0 20px 20px;\n}\n\na img.alignnone {\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\na img.alignleft {\n\tfloat: left;\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\na img.aligncenter {\n\tdisplay: block;\n\tmargin-left: auto;\n\tmargin-right: auto\n}\n\n.wp-caption {\n\tbackground: #fff;\n\tborder: 1px solid #f0f0f0;\n\tmax-width: 96%; /* Image does not overflow the content area */\n\tpadding: 5px 3px 10px;\n\ttext-align: center;\n}\n\n.wp-caption.alignnone {\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\n.wp-caption.alignleft {\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\n.wp-caption.alignright {\n\tmargin: 5px 0 20px 20px;\n}\n\n.wp-caption img {\n\tborder: 0 none;\n\theight: auto;\n\tmargin: 0;\n\tmax-width: 98.5%;\n\tpadding: 0;\n\twidth: auto;\n}\n\n.wp-caption p.wp-caption-text {\n\tfont-size: 11px;\n\tline-height: 17px;\n\tmargin: 0;\n\tpadding: 0 4px 5px;\n}\n\n/* */\n\n.wrapper {\n\tmax-width: 960px;\n\tmargin: 0 auto;\n\tclear: both;\n}\n\n.wrapper img{\n\tmax-width: 100%;\n\theight: auto;\n}\n\n#wporg-header {\n\tposition: relative;\n\theight: 140px;\n\twidth: 100%;\n\tbackground: #23282d;\n\ttext-align: center;\n}\n\n#wporg-header h1 {\n\tdisplay: inline-block;\n\twidth: 303px;\n}\n\n#wporg-header h1 a {\n\tdisplay: block;\n\tbackground: url(//s.w.org/style/images/wporg-logo.svg?3) center left no-repeat;\n\tbackground-size: 290px 46px;\n\theight: 88px;\n\ttext-indent: -9999px;\n}\n\n#wporg-header h2.rosetta {\n\tfont-size: 30px;\n\tcolor: #dfdfdf;\n\tfont-family: Georgia, \"Times New Roman\", serif;\n\tmargin: 0;\n}\n\n#wporg-header h2.rosetta a {\n\tpadding: 0;\n\tdisplay: block;\n\theight: 52px; /* 88 header height - 36 top padding */\n\tcolor: #dfdfdf;\n\tline-height: 22px;\n\tborder-bottom: none;\n}\n\n#head-search {\n\theight: 48px;\n}\n\n#head-search form {\n\twidth: 288px;\n\tdisplay: inline-block;\n\tmargin-left: 60px;\n\tborder-bottom: 1px solid #3f3f3f;\n}\n\n#head-search input.text {\n\tbackground: #191e23;\n\tborder: 0;\n\tmargin-right: 0;\n\tmargin-bottom: 0;\n\twidth: 256px;\n\theight: 24px;\n\tcolor: #b4b9be;\n\tfloat: left;\n\tfont-size: 12px;\n\toutline: none;\n\tfont-family: \"Open Sans\", sans-serif;\n\tborder-radius: 0px;\n}\n\n#head-search input.text::-moz-placeholder {\n\tcolor: #eee;\n}\n\n#head-search .button {\n\tfloat: left;\n\ttext-shadow: none !important;\n\tborder: none;\n\tbox-shadow: none;\n\theight: 30px;\n\twidth: 26px;\n\tbackground: #191e23;\n\tbackground-image: url(//s.w.org/wp-includes/images/admin-bar-sprite.png?d=20120831);\n\tbackground-position: 3px 5px;\n\tbackground-repeat: no-repeat;\n\tborder-radius: 0;\n\tmargin: 0;\n\tpadding: 0;\n}\n\n#wporg-header ul#wporg-header-menu {\n\tposition: absolute;\n\tleft: -75%;\n\tmargin: 0;\n\tmin-width: 200px;\n\tmax-width: 75%;\n\tbackground: #23282d;\n\tlist-style: none;\n\ttext-align: left;\n\ttop: 100%;\n\t-webkit-transition: left 0.3s;\n\t-moz-transition: left 0.3s;\n\t-ms-transition: left 0.3s;\n\t-o-transition: left 0.3s;\n\ttransition: left 0.3s;\n\tz-index: 100000;\n}\n\n#wporg-header ul#wporg-header-menu.toggled {\n\tleft: 0;\n}\n\n#wporg-header ul li {\n\tposition:relative;\n\tlist-style-type:none;\n}\n\n#wporg-header ul li a {\n\tfont-family: \"Open Sans\", Helvetica, Arial, \"Liberation Sans\", sans-serif;\n\tfont-weight: 600;\n\tdisplay: block;\n\tline-height: 34px;\n\tpadding: 10px 30px;\n\tmargin: 0 4px;\n\tfont-size: 13px;\n\tcolor: #eee;\n\theight: 34px;\n}\n\n#wporg-header ul li a:hover,\n#wporg-header ul li a.current,\n#wporg-header ul li.current-menu-item a,\n#wporg-header ul li.current_page_parent a {\n\tcolor: #00a0d2;\n}\n\n#wporg-header ul li a.subcurrent {\n\tfont-weight: bold;\n}\n\n#wporg-header .nav-submenu {\n\tclip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);\n\theight: 1px;\n\tleft: -2px;\n\tmargin: 0;\n\toverflow: hidden;\n\tpadding: 0;\n\tposition: absolute;\n\twidth: 1px;\n\tz-index: 99999;\n}\n\n#wporg-header ul.nav-submenu li a {\n\theight: 24px;\n\tline-height: 24px;\n\tmargin: 0;\n}\n\n#wporg-header ul li#download {\n\theight: 34px;\n\tpadding: 0 0 34px;\n\tfloat: right;\n\tmargin-right: 14px;\n\toverflow: hidden;\n}\n\n.wporg-page-download #wporg-header #download {\n\tdisplay: none;\n}\n\n#wporg-header ul li#download a {\n\tmargin: 0;\n\tpadding: 0 16px;\n}\n\n#wporg-header ul li#download a.current {\n\tcolor: #eee;\n}\n\n#wporg-header ul li#download a:hover {\n\tcolor: #eee;\n}\n\n@media screen and (max-width:820px) {\n\t#wporg-header ul li#download {\n\t\tdisplay: none;\n\t}\n}\n\n@media screen and (max-width:768px) {\n\t#wporg-header ul li#download {\n\t\tdisplay: block;\n\t\tfloat: none;\n\t\tmargin: 10px 20px 20px;\n\t\tpadding-bottom: 0;\n\t\theight: auto;\n\t}\n\t#wporg-header ul li#download a {\n\t\tpadding: 4px 10px;\n\t}\n}\n\n#mobile-menu-button {\n\tbackground: none;\n\tborder: none;\n\tbox-shadow: none;\n\tposition: absolute;\n\ttop: 75px;\n\tleft: 10px;\n\tdisplay: block;\n\tfloat: left;\n\tvertical-align: top;\n\ttext-align: center;\n\ttext-decoration: inherit;\n\tfont-weight: normal;\n\tfont-style: normal;\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-family: 'dashicons';\n\tline-height: 1;\n\tpadding: 1px;\n\ttext-shadow: none;\n\t-webkit-transition: color .1s ease-in 0;\n\t-moz-transition: color .1s ease-in 0;\n\ttransition: color .1s ease-in 0;\n\t-webkit-appearance: none;\n\t-webkit-font-smoothing: antialiased;\n}\n\n#mobile-menu-button:before {\n\tdisplay: inline-block;\n\tfloat: left;\n\t-moz-box-sizing: border-box;\n\tbox-sizing: border-box;\n\tmargin: 0;\n\tpadding: 3px;\n\toutline: none;\n\tborder: none;\n\tcolor: #888;\n\tcontent: '\\f228';\n\tvertical-align: middle;\n\ttext-decoration: none;\n\tfont: normal 50px/1 'Dashicons';\n\t-webkit-font-smoothing: antialiased;\n}\n\n#download-mobile {\n\tbackground: #f7f7f7;\n\tborder-bottom: 1px solid #dddddd;\n}\n\n#download-mobile .wrapper {\n\tpadding: 20px 0;\n\ttext-align: center;\n}\n\n#download-mobile span.download-ready {\n\tfont-size: 1.6em;\n\tmargin: 0 0.25em;\n}\n\n#download-mobile a.download-button {\n\theight: inherit;\n\tpadding: 10px 15px;\n\tfont-size: 1.6em;\n\tmargin: 10px 0.25em;\n}\n\n.wporg-page-nightly .wrapper {\n\tmin-height: 250px;\n}\n\n@media screen and (min-width:480px) {\n\t#head-search form {\n\t\tmargin-left: 0;\n\t}\n}\n\n@media screen and (max-width:480px) {\n\t#head-search form {\n\t\twidth: 248px;\n\t}\n\t#head-search input.text {\n\t\twidth: 216px;\n  }\n}\n\n@media screen and (min-width:769px) {\n\n\t#wporg-header {\n\t\theight: 120px;\n\t\ttext-align: inherit;\n\t}\n\n\t#wporg-header h1 {\n\t\tfloat: left;\n\t\tpadding-left: 10px;\n\t}\n\n\t#head-search {\n\t\tfloat: right;\n\t\tmargin-right: 14px;\n\t\theight: 48px;\n\t\tpadding-top: 30px;\n\t}\n\n\t#head-search form {\n\t\tmargin-left: 0;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul#wporg-header-menu {\n\t\tposition: static;\n\t\tfloat:left;\n\t\tmargin: -15px 0 0;\n\t\tpadding: 0;\n\t\tmin-width: 0;\n\t\tmax-width: inherit;\n\t\twidth: 100%;\n\t\tlist-style: none;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li {\n\t\tfloat: left;\n\t\tposition:relative;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li a {\n\t\tpadding: 0 6px;\n\t\theight: 46px;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li#download .uparrow {\n\t\tdisplay:none;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li a.current ~ .uparrow {\n\t\twidth: 0;\n\t\theight: 0;\n\t\tborder-left: 9px solid transparent;\n\t\tborder-right: 9px solid transparent;\n\t\tborder-bottom: 9px solid #f7f7f7;\n\t\tmargin: -8px auto 0 auto;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li.current-menu-item:after,\n\t#wporg-header ul li.current_page_parent:after {\n\t\tcontent: '';\n\t\tposition: absolute;\n\t\tleft: 50%;\n\t\twidth: 0;\n\t\theight: 0;\n\t\tborder-left: 9px solid transparent;\n\t\tborder-right: 9px solid transparent;\n\t\tborder-bottom: 9px solid #f7f7f7;\n\t\tmargin: -8px 0 0 -9px;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li:hover .nav-submenu ~ .uparrow,\n\t#wporg-header ul li .nav-submenu:hover ~ .uparrow {\n\t\twidth: 0;\n\t\theight: 0;\n\t\tborder-left: 9px solid transparent;\n\t\tborder-right: 9px solid transparent;\n\t\tborder-bottom: 9px solid #32373c;\n\t\tmargin: -10px auto 0 auto;\n\t}\n\n\t#wporg-header .nav-submenu {\n\t\tbackground: #32373c;\n\t\tborder: #32373c solid 1px;\n\t\tborder-top: 0;\n\t\tmargin-top: -1px;\n\t\tmin-width: 0;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li:hover .nav-submenu,\n\t#wporg-header ul li .nav-submenu:hover  {\n\t\tdisplay:block!important;/* Prevents #wporg-header ul overwriting this */\n\t\tposition:absolute;\n\t\ttop:46px;\n\t\tleft:0;\n\t\tz-index:101;\n\t\tmargin-left:0;\n\t\twidth:auto;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li .nav-submenu li {\n\t\tfloat: none;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul.nav-submenu li a {\n\t\theight: 34px;\n\t\tline-height: 34px;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul.nav-menu li:hover > ul,\n\t#wporg-header .nav-menu ul li:hover > ul,\n\t#wporg-header ul.nav-menu .focus > ul,\n\t#wporg-header .nav-menu .focus > ul {\n\t\tclip: inherit;\n\t\theight: inherit;\n\t\toverflow: inherit;\n\t\twidth: inherit;\n\t}\n\n\t#headline h2 {\n\t\ttext-rendering: optimizeLegibility;\n\t}\n\n\t#mobile-menu-button {\n\t\tdisplay: none;\n\t}\n\n\t#wporg-header h2.rosetta {\n\t\tpadding: 36px 27px 0;\n\t\tfloat: left;\n\t}\n}\n\n@media screen and (max-width:960px) {\n\t#home-welcome {\n\t\tmin-width: 0 !important;\n\t}\n\n\t#home-welcome .wrapper {\n\t\tmax-width: 100%;\n\t\tmargin: 0;\n\t}\n\n\t#home-text {\n\t\twidth: 100%;\n\t\tfloat: right;\n\t\tmargin: -10px;\n\t}\n\n\n\t#home-below .wrapper .col-2, #home-below .wrapper .col-4 {\n\t\tmax-width: 100%;\n\t}\n\n\t#home-below {\n\t\tmax-width: 100%;\n\t\twidth: auto;\n\t}\n}\n\n@media screen and (min-width:821px) {\n\t#download-mobile {\n\t\tdisplay: none;\n\t}\n}\n\n#home-welcome {\n\tbackground: #f7f7f7;\n\tmin-width: 960px;\n\tmin-height: 340px;\n\tborder-bottom: 1px solid #dfdfdf;\n}\n\n#home-welcome img.screenshot {\n\tmargin-top: 22px;\n\tmargin-right: 28px;\n\tfloat: left;\n}\n\n#home-welcome p {\n\tfont-size: 13px;\n\tpadding: 11px 0;\n\tmargin-right: 14px;\n}\n\n#home-welcome p.intro {\n\tfont-family: Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n\tpadding-top: 34px;\n\tfont-size: 17px;\n\tline-height: 1.5em;\n}\n\n#home-welcome p.intro strong {\n\tfont-weight: normal;\n}\n\np.intro a {\n\tfont-weight: normal;\n}\n\n/* WordPress-style Buttons\n=======================\nCreate a button by adding the `.button` class to an element. For backwards\ncompatibility, we support several other classes (such as `.button-secondary`),\nbut these will *not* work with the stackable classes described below.\n\nButton Styles\n-------------\nTo display a primary button style, add the `.button-primary` class to a button.\n\nButton Sizes\n------------\nAdjust a button's size by adding the `.button-large` or `.button-small` class.\n\nButton States\n-------------\nLock the state of a button by adding the name of the pseudoclass as\nan actual class (e.g. `.hover` for `:hover`).\n\n\nTABLE OF CONTENTS:\n------------------\n 1.0 - Button Layouts\n 2.0 - Default Button Style\n 3.0 - Primary Button Style\n 4.0 - Button Groups\n 5.0 - Responsive Button Styles\n\n---------------------------------------------------------------------------- */\n/* ----------------------------------------------------------------------------\n  1.0 - Button Layouts\n---------------------------------------------------------------------------- */\n.submit input,\ninput[type=button],\ninput[type=submit],\n.button,\n.button-primary,\n.download-button,\n.button-secondary {\n\tborder: 1px solid;\n\t-webkit-border-radius: 3px;\n\tborder-radius: 3px;\n\t-webkit-box-sizing: border-box;\n\t-moz-box-sizing:    border-box;\n\tbox-sizing:         border-box;\n\tcursor: pointer;\n\tdisplay: inline-block;\n\tfont-size: 0.8rem;\n\theight: 1.5625rem;\n\tline-height: 1;\n\tmargin: 0;\n\tpadding: 0 .8rem;\n\ttext-decoration: none;\n\twhite-space: nowrap;\n\t-webkit-appearance: none;\n}\n\n/* Remove the dotted border on :focus and the extra padding in Firefox */\nbutton::-moz-focus-inner,\ninput[type=\"reset\"]::-moz-focus-inner,\ninput[type=\"button\"]::-moz-focus-inner,\ninput[type=\"submit\"]::-moz-focus-inner {\n\tborder: 0 none;\n\tpadding: 0;\n}\n\n.button.button-xl,\n.button-group.button-xl .button {\n\tfont-size: 1rem;\n\theight: 2.44141rem;\n\tline-height: 1;\n\tpadding: 0 1.5rem;\n}\n\n.button.button-large,\n.button-group.button-large .button,\n.col-2 p.button,\n.col-13 p.button {\n\theight: 1.95313rem;\n\tline-height: 1;\n\tpadding: 0 1rem;\n}\n\n.button.button-small,\n.block-content span.button,\n.button-group.button-small .button {\n\tfont-size: 0.64rem;\n\theight: 1.25rem;\n\tline-height: 1;\n\tpadding: 0 .5rem;\n}\n\n.button.button-hero,\n.button-group.button-hero .button,\n#plugin-description p.button, .col-3 p.button,\nbody.trac #plugin-description .description-right p {\n\tfont-size: 14px;\n\theight: 46px;\n\tline-height: 44px;\n\tpadding: 0 36px;\n}\n\na.button,\na.button-primary,\na.button-secondary {\n\tline-height:  1.5625rem;\n}\n\na.button.button-large,\n.button-group.button-large a.button {\n\tline-height: 1.95313rem;\n}\n\na.button.button-xl,\n.button-group.button-xl a.button {\n\tline-height: 2.44141rem;\n}\n\na.button.button-small,\n.button-group.button-small a.button {\n\tline-height: 1.25rem;\n}\n\n.button:active,\n.button:focus {\n\toutline: none;\n}\n\n.button.hidden {\n\tdisplay: none;\n}\n\n/* Style Reset buttons as simple text links */\ninput[type=\"reset\"],\ninput[type=\"reset\"]:hover,\ninput[type=\"reset\"]:active,\ninput[type=\"reset\"]:focus {\n\tbackground: none;\n\tborder: none;\n\t-webkit-box-shadow: none;\n\tbox-shadow:         none;\n\tpadding: 0 2px 1px;\n\twidth: auto;\n}\n\n/* ----------------------------------------------------------------------------\n  2.0 - Default Button Style\n---------------------------------------------------------------------------- */\n.submit input,\ninput[type=button],\ninput[type=submit],\n.button,\n.button:visited,\n.button-secondary {\n\tbackground: #f7f7f7;\n\tborder-color: #cccccc;\n\t-webkit-box-shadow: 0 1px 0 #cccccc;\n\tbox-shadow:         0 1px 0 #cccccc;\n\tcolor: #555;\n\tvertical-align: top;\n}\n\np .button {\n\tvertical-align: baseline;\n}\n\n.submit input:hover,\ninput[type=button]:hover,\ninput[type=submit]:hover,\n.submit input:focus,\ninput[type=button]:focus,\ninput[type=submit]:focus,\n.button.hover,\n.button:hover,\n.button-secondary:hover,\n.button.focus,\n.button:focus,\n.button-secondary:focus {\n\tbackground: #fafafa;\n\tborder-color: #999;\n\tcolor: #23282d;\n}\n\n.submit input:focus,\ninput[type=button]:focus,\ninput[type=submit]:focus,\n.button.focus,\n.button:focus,\n.button-secondary:focus,\n.button-link:focus {\n\tborder-color: #5b9dd9;\n\t-webkit-box-shadow: 0 0 3px rgba(0, 115, 170, 0.8);\n\tbox-shadow:         0 0 3px rgba(0, 115, 170, 0.8);\n}\n\n.submit input:active,\ninput[type=button]:active,\ninput[type=submit]:active,\n.button.active,\n.button.active:hover,\n.button.active:focus,\n.button:active,\n.button-secondary:active {\n\tbackground: #eee;\n\tborder-color: #999;\n\t-webkit-box-shadow: inset 0 2px 5px -3px rgba(0, 0, 0, 0.5);\n\tbox-shadow:         inset 0 2px 5px -3px rgba(0, 0, 0, 0.5);\n\t-webkit-transform: translateY(1px);\n\t-ms-transform:     translateY(1px);\n\ttransform:         translateY(1px);\n}\n\n.button.active:focus {\n\tborder-color: #5b9dd9;\n\t-webkit-box-shadow: inset 0 2px 5px -3px rgba(0, 0, 0, 0.5), 0 0 3px rgba(0, 115, 170, 0.8);\n\tbox-shadow:         inset 0 2px 5px -3px rgba(0, 0, 0, 0.5), 0 0 3px rgba(0, 115, 170, 0.8);\n}\n\n.submit input:disabled,\ninput[type=button]:disabled,\ninput[type=submit]:disabled,\n.button[disabled],\n.button:disabled,\n.button.disabled,\n.button-secondary[disabled],\n.button-secondary:disabled,\n.button-secondary.disabled,\n.button-disabled {\n\tbackground: #f7f7f7 !important;\n\tborder-color: #ddd !important;\n\t-webkit-box-shadow: none !important;\n\tbox-shadow:         none !important;\n\tcolor: #a0a5aa !important;\n\tcursor: default;\n\ttext-shadow: 0 1px 0 #fff !important;\n\t-webkit-transform: none !important;\n\t-ms-transform:     none !important;\n\ttransform:         none !important;\n}\n\n/* Buttons that look like links, for a cross of good semantics with the visual */\n.button-link {\n\tbackground: none;\n\tborder: 0;\n\t-webkit-border-radius: 0;\n\tborder-radius:         0;\n\t-webkit-box-shadow: none;\n\tbox-shadow:         none;\n\tcursor: pointer;\n\tmargin: 0;\n\toutline: none;\n\tpadding: 0;\n}\n\n.button-link:focus {\n\toutline: #5b9dd9 solid 1px;\n}\n\n/* ----------------------------------------------------------------------------\n  3.0 - Primary Button Style\n---------------------------------------------------------------------------- */\n.button-primary,\n.download-button,\n.button-primary:visited,\n.download-button:visited {\n\tbackground: #0085ba;\n\tborder-color: #0073aa #006799 #006799;\n\t-webkit-box-shadow: 0 1px 0 #006799;\n\tbox-shadow:         0 1px 0 #006799;\n\tcolor: #fff;\n\ttext-decoration: none;\n\ttext-shadow: 0 -1px 1px #006799, 1px 0 1px #006799, 0 1px 1px #006799, -1px 0 1px #006799;\n}\n\n.button-primary.hover,\n.button-primary:hover,\n.button-primary.focus,\n.button-primary:focus,\n.download-button.hover,\n.download-button:hover,\n.download-button.focus,\n.download-button:focus {\n\tbackground: #008ec2;\n\tborder-color: #006799;\n\tcolor: #fff;\n}\n\n.button-primary.focus,\n.button-primary:focus,\n.download-button.focus,\n.download-button:focus {\n\t-webkit-box-shadow: 0 1px 0 #0073aa, 0 0 2px 1px #33b3db;\n\tbox-shadow:         0 1px 0 #0073aa, 0 0 2px 1px #33b3db;\n}\n\n.button-primary.active,\n.button-primary.active:hover,\n.button-primary.active:focus,\n.button-primary:active,\n.download-button.active,\n.download-button.active:hover,\n.download-button.active:focus,\n.download-button:active {\n\tbackground: #0073aa;\n\tborder-color: #006799;\n\t-webkit-box-shadow: inset 0 2px 0 #006799;\n\tbox-shadow:         inset 0 2px 0 #006799;\n\tvertical-align: top;\n}\n\n.button-primary[disabled],\n.button-primary:disabled,\n.button-primary-disabled,\n.download-button[disabled],\n.download-button:disabled,\n.download-button-disabled {\n\tbackground: #008ec2 !important;\n\tborder-color: #007cb2 !important;\n\t-webkit-box-shadow: none !important;\n\tbox-shadow:         none !important;\n\tcolor: #66c6e4 !important;\n\tcursor: default;\n\ttext-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1) !important;\n}\n\n/* ----------------------------------------------------------------------------\n  4.0 - Button Groups\n---------------------------------------------------------------------------- */\n.button-group {\n\tdisplay: inline-block;\n\tfont-size: 0;\n\tposition: relative;\n\tvertical-align: middle;\n\twhite-space: nowrap;\n}\n\n.button-group > .button {\n\t-webkit-border-radius: 0;\n\tborder-radius: 0;\n\tdisplay: inline-block;\n\tmargin-right: -1px;\n\tz-index: 10;\n}\n\n.button-group > .button-primary {\n\tz-index: 100;\n}\n\n.button-group > .button:hover {\n\tz-index: 20;\n}\n\n.button-group > .button:first-child {\n\t-webkit-border-radius: 3px 0 0 3px;\n\tborder-radius:         3px 0 0 3px;\n}\n\n.button-group > .button:last-child {\n\t-webkit-border-radius: 0 3px 3px 0;\n\tborder-radius:         0 3px 3px 0;\n}\n\n.button-group > .button:focus {\n\tposition: relative;\n\tz-index: 1;\n}\n\n/* ----------------------------------------------------------------------------\n  5.0 - Responsive Button Styles\n---------------------------------------------------------------------------- */\n@media screen and (max-width: 782px) {\n\t.button,\n\t.button.button-xl,\n\t.button.button-large,\n\t.button.button-small {\n\t\tfont-size: 14px;\n\t\theight: auto;\n\t\tline-height: normal;\n\t\tmargin-bottom: 4px;\n\t\tpadding: 6px 14px;\n\t\tvertical-align: middle;\n\t}\n}\n\n\n/* */\n\nbody #ed_toolbar input {\n\tpadding: 0 10px 1px;\n}\n\nbody #ed_toolbar #ed_pre {\n\tfont-family: sans-serif;\n}\n\n.col-3 a.download-button {\n\tdisplay: block;\n\ttext-align: center;\n}\n\n.download-meta {\n\ttext-align: center !important;\n\tfont-size: 12px;\n\tmargin-bottom: 0 !important;\n}\n\n\n/* */\n\n#home-welcome .download-button {\n\tmargin-left: 6px;\n}\n\n.col-3 ul {\n\tmargin-left: 16px;\n\tlist-style: square;\n\tmargin-bottom: 22px;\n}\n\n.col-3 p {\n\tmargin-bottom: 22px;\n}\n\n.download-tar {\n\tfont-size: 12px;\n\ttext-align: center;\n\tmargin-bottom: 14px !important;\n}\n\n#home-below {\n\tfont-size: 13px;\n\twidth: 960px;\n\tmargin: 0 auto;\n}\n\n#home-below .image img {\n\tborder: 1px solid #dadada;\n}\n\n#home-below .wrapper {\n\tfloat: left;\n\tmargin-bottom: 14px;\n}\n\n.col-1, .col-2, .col-3, .col-4, .col-5, .col-6, .col-7, .col-8, .col-9, .col-10, .col-11, .col-12 {\n\tfloat: left;\n\tmargin: 0 14px;\n}\n\n.col-1 { width: 52px; }\n.col-2 { width: 132px; }\n.col-3 { width: 212px; }\n.col-4 { width: 292px; }\n.col-5 { width: 372px; }\n.col-6 { width: 452px; }\n.col-7 { width: 532px; }\n.col-8 { width: 612px; }\n.col-9 { width: 692px; }\n.col-10 { width: 772px; }\n.col-11 { width: 852px; }\n.col-12 { width: 932px; }\n\n.col-9 h2 {\n\tmargin: 6px 0;\n\tfont-family: Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n}\n\n.col-9 .entry {\n\tborder-bottom: 1px solid #dfdfdf;\n\tmargin-bottom: 30px;\n}\n\nh3 {\n\tfont-size: 14px;\n\tcolor: #23282d;\n\tfont-weight:bold;\n\tmargin: -1px 0 1px 0;\n}\n\nh4, h3.head {\n\tfont-weight: bold;\n\tfont-size: 14px;\n\tborder-bottom: 1px solid #dedede;\n\tpadding-bottom: 4px;\n\tcolor: #23282d;\n\tmargin-bottom: 18px;\n}\n\nh5 {\n\tfont-weight: bold;\n\tfont-size: 1em;\n\tmargin-bottom: 12px;\n}\n\n#home-below h4 {\n\tmargin-top: 28px;\n\tmargin-bottom: 16px;\n}\n\n#home-below h4 a {\n\tfont-weight: bold;\n}\n\n#home-below h5 {\n\tmargin-bottom: 0;\n}\n\n#home-below img.book {\n\tmargin-top: -17px;\n\tmargin-bottom: 6px;\n}\n\n#home-below a {\n\tfont-size: 14px;\n}\n\n#home-below ol.steps {\n\tmargin-top: -4px;\n}\n\n#home-below ol.steps li {\n\tpadding-left: 44px;\n\tpadding-top: 4px;\n\tmargin-bottom: 17px;\n\tposition: relative;\n}\n\n#home-below ol.steps li span {\n\tcontent: '';\n\twidth: 31px;\n\theight: 31px;\n\tposition: absolute;\n\tleft: 0;\n\ttop: 0;\n\tbackground-image: url(//s.w.org/style/images/steps.png);\n\tbackground-size: 93px 31px;\n\tbackground-repeat: no-repeat;\n}\n@media only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5),\n       only screen and (min-resolution: 1.5dppx),\n       only screen and (min-resolution: 144dpi) {\n\t#home-below ol.steps li span {\n\t\tbackground-image: url(//s.w.org/style/images/steps-2x.png);\n\t}\n}\n\n#home-below ol.steps li.one span {\n\tbackground-position: 0 0;\n}\n\n#home-below ol.steps li.two span {\n\tbackground-position: -31px 0;\n}\n\n#home-below ol.steps li.three span {\n\tbackground-position: -62px 0;\n}\n\nul#notable-users {\n\tlist-style: none;\n}\n\np#showcase-link a {\n\tfont-size: 0.9em;\n\tborder: none;\n}\n\nol.steps {\n\tlist-style: none;\n}\n\nul#notable-users li a {\n\tdisplay: block;\n\twidth: 130px;\n\theight: 59px;\n\tmargin-bottom: 8px;\n\tborder-top: 1px solid #f5f5f5;\n\tborder-left: 1px solid #f5f5f5;\n\tborder-right: 1px solid #dedede;\n\tborder-bottom: 1px solid #dedede;\n}\n\nul#notable-users li a:active {\n\tborder-top: 1px solid #dedede;\n\tborder-left: 1px solid #dedede;\n\tborder-right: 1px solid #f5f5f5;\n\tborder-bottom: 1px solid #f5f5f5;\n}\n\ninput.text {\n\tmargin-right: 2px;\n\tfont-size: 12px;\n\tpadding: 3px;\n\tbackground: #f5f5f5;\n\tborder: 1px solid #ccc;\n\theight: 16px;\n\tvertical-align: top;\n\tcolor: #666;\n\tfont-family: sans-serif;\n}\n\n#headline {\n\theight: 62px;\n\tbackground: #f7f7f7;\n\tborder-bottom: 1px solid #dfdfdf;\n}\n\n#headline h2 {\n\tcolor: #555;\n\tfont-size: 28px;\n\tline-height: 1em;\n\ttext-shadow: #fff 0px 1px 0px;\n\tpadding-top: 18px;\n\tpadding-left: 9px;\n\tfloat: left;\n}\n\n.wporg-make .site-title a:before,\nbody.wporg-make #headline h2 a:before {\n\t-webkit-font-smoothing: antialiased;\n\tdisplay: inline-block;\n\tfont: normal 28px/1 'dashicons';\n\tvertical-align: top;\n\twidth: 36px;\n}\nbody.make-core #headline h2 a:before { content: '\\f475'; }\nbody.make-design #headline h2 a:before { content: '\\f309'; }\nbody.make-mobile #headline h2 a:before { content: '\\f470'; }\nbody.make-accessibility #headline h2 a:before { content: '\\f483'; }\nbody.make-polyglots #headline h2 a:before { content: '\\f326'; }\nbody.make-support #headline h2 a:before { content: '\\f125'; }\nbody.make-themes #headline h2 a:before { content: '\\f100'; }\nbody.make-plugins #headline h2 a:before { content: '\\f106'; }\nbody.make-docs #headline h2 a:before { content: '\\f105'; }\nbody.make-community #headline h2 a:before { content: '\\f307'; }\nbody.make-meta #headline h2 a:before { content: '\\f325'; }\nbody.make-training #headline h2 a:before { content: '\\f118'; }\nbody.make-flow #headline h2 a:before { content: '\\f115'; }\nbody.make-tv #headline h2 a:before { content: '\\f235'; }\nbody.make-marketing #headline h2 a:before { content: '\\f130'; }\nbody.make-cli #headline h2 a:before { content: '\\f345'; }\nbody.make-hosting #headline h2 a:before { content: '\\f176'; }\n\n.make-core .site-title a:before { content: '\\f475'; }\n.make-design .site-title a:before { content: '\\f309'; }\n.make-mobile .site-title a:before { content: '\\f470'; }\n.make-accessibility .site-title a:before { content: '\\f483'; }\n.make-polyglots .site-title a:before { content: '\\f326'; }\n.make-support .site-title a:before { content: '\\f125'; }\n.make-themes .site-title a:before { content: '\\f100'; }\n.make-plugins .site-title a:before { content: '\\f106'; }\n.make-docs .site-title a:before { content: '\\f105'; }\n.make-community .site-title a:before { content: '\\f307'; }\n.make-meta .site-title a:before { content: '\\f325'; }\n.make-training .site-title a:before { content: '\\f118'; }\n.make-systems .site-title a:before { content: '\\f107'; }\n.make-flow .site-title a:before { content: '\\f115'; }\n.make-tv .site-title a:before { content: '\\f235'; }\n.make-marketing .site-title a:before { content: '\\f130'; }\n.make-cli .site-title a:before { content: '\\f345'; }\n.make-hosting .site-title a:before { content: '\\f176'; }\n\n#headline .login {\n\tfont-size: 12px;\n\tposition: relative;\n\tfloat: right;\n\tpadding-top: 22px;\n\tmargin-right: 15px;\n}\n\n#headline .login a {\n\tcolor: #21759b;\n}\n\n#headline .login a:visited {\n\tcolor: #4ca6cf;\n}\n\n#headline input.text {\n\tbackground: #fff;\n\tborder: 1px solid #c6d9e9;\n}\n\n#pages {float:right;}\n\n#pagebody .submenu, #pagebody #submenu {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-top: -2px;\n\tfont-size: 10px;\n\tlist-style: none;\n}\n\n#pagebody .submenu a#subcurrent, #pagebody #submenu a#subcurrent {\n\tcolor: #23282d;\n\tcursor: default;\n}\n\np.person {\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tborder-bottom: 1px solid #dadada;\n\tmargin-bottom: 11px;\n}\n\n#pagebody .submenu li {\n\tborder-bottom: 1px solid #dedede;\n\tfont-size: 12px;\n\tline-height: 18px;\n\tpadding: 5px 0;\n}\n\n#pagebody .submenu li a {\n\twidth: 100%;\n\tdisplay: block;\n}\n\n#pagebody .submenu li.current {\n\tbackground: url(//s.w.org/style/images/arrow.png) center left no-repeat;\n\tfont-weight: bold;\n}\n\n#pagebody .submenu li:last-child {\n\tborder-bottom: 0;\n}\n\n#pagebody .submenu li ul {\n\tmargin-top: 0 !important;\n\tmargin-left: 16px !important;\n}\n\n#pagebody .submenu li ul li {\n\tborder: none;\n\tline-height: 1.4em;\n\tpadding-bottom: 2px;\n}\n\n#pagebody {\n\tfont-size: 13px;\n\tmargin-top: 29px;\n\tmargin-bottom: 22px;\n}\n\n#pagebody p, #pagebody ol, #pagebody ul {\n\tmargin: 0 0 22px 0;\n}\n\n#pagebody ul {\n\tmargin-left: 16px;\n\tlist-style: square;\n}\n\n#pagebody .submenu ul {\n\tmargin-bottom: 0;\n}\n\na.rsslink {\n\tbackground:url(//s.w.org/style/images/feedicon10.png) top left no-repeat;\n\tpadding-left: 14px;\n}\n\n#pagebody ol {\n\tmargin-left: 22px;\n}\n\n#pagebody ol.screenshots {\n\tlist-style: none;\n}\n\n#pagebody p.intro {\n\tfont-family: Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n\tcolor: #555;\n\tfont-size: 15px;\n\tline-height: 1.6em;\n\tmargin-top: -1px;\n\tmargin-bottom: 23px;\n}\n\n#pagebody p.intro a {\n\tfont-weight: normal;\n}\n\n.feed {\n\tbackground: url(//s.w.org/style/images/feedicon.png) center left no-repeat;\n\tpadding-left: 19px;\n}\n\n#wporg-footer {\n\tclear: both;\n\toverflow: auto;\n\tmargin: 0 auto;\n\tpadding: 22px 14px 65px 14px;\n\tborder-top: 1px solid #dfdfdf;\n\tbackground-color: #f7f7f7;\n}\n\n#wporg-footer .wrapper {\n\toverflow: auto;\n\tmax-width: 932px;\n}\n\n#wporg-footer ul {\n\tfloat: left;\n\toverflow: auto;\n\twidth: 135px;\n\tmargin-left: 24px;\n\tmargin-bottom: 20px; /* for narrow screens */\n\tpadding-left: 0; /* override other generic styles */\n}\n\n@media screen and (min-width:960px) {\n\t#wporg-footer ul:first-child {\n\t\tmargin-left: 0;\n\t}\n}\n\n@media screen and (min-width:561px) and (max-width:959px) {\n\t#wporg-footer .wrapper {\n\t\tmax-width: 600px;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul:nth-child(3n+1) {\n\t\tmargin-left: 0;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul:nth-child(4n) {\n\t\tclear: both;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul {\n\t\tmargin-left: 2%;\n\t\twidth: 32%;\n\t}\n}\n\n@media screen and (max-width:560px) {\n\t#wporg-footer .wrapper {\n\t\tmax-width: 360px;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul:nth-child(2n+1) {\n\t\tmargin-left: 0;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul:nth-child(odd) {\n\t\tclear: both;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul {\n\t\tmargin-left: 4%;\n\t\twidth: 48%;\n\t}\n}\n\n#wporg-footer ul li {\n\tfont-size: 14px;\n\tmargin-bottom: 1px;\n\tcolor: #bbb;\n\tlist-style-type: none;\n}\n\n#wporg-footer ul li a {\n\tborder: none;\n}\n\n#wporg-footer .cip {\n\tclear: both;\n\tfloat: none;\n\ttext-align: center;\n\tmargin: 35px auto 0 auto;\n\tfont-size: 16px;\n\tletter-spacing: 0.3em;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tcolor: #cccccc;\n}\n\n#wporg-footer .cip-image {\n\tbackground: url(//s.w.org/style/images/codeispoetry.png?1) center center no-repeat;\n\tbackground-size: 190px 15px;\n\twidth: 190px;\n\theight: 15px;\n\ttext-indent: -9999px;\n}\n\n@media only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5),\n       only screen and (min-resolution: 1.5dppx),\n\t   only screen and (min-resolution: 144dpi) {\n\t#wporg-footer .cip-image {\n\t\tbackground-image: url(//s.w.org/style/images/codeispoetry-2x.png?1);\n\t}\n}\n\nblockquote {\n\tbackground: #f5f5f5;\n\tborder: 1px solid #dadada;\n\tpadding: 22px 22px 0;\n\tmargin-bottom: 22px;\n}\n\n.wporg-page-about-books #pagebody h2 {\n\tmargin-bottom: 1em;\n}\n\n#pagebody ul.books, ul#otherbooks {\n\tlist-style: none;\n\tmargin: 0;\n}\n\n#pagebody .books .image, #otherbooks .image {\n\twidth: 200px;\n\tdisplay: block;\n\tfloat: left;\n\ttext-align: center;\n\tmargin: 18px;\n\tborder-right: 1px solid #dadada;\n}\n\n#pagebody .books img, #otherbooks img {\n\tborder: 1px solid #dadada;\n}\n\n#pagebody .books.mobile img {\n\tborder:none;\n}\n\n#pagebody .books li, #otherbooks li {\n\tbackground: #f5f5f5;\n\tborder: 1px solid #dadada;\n\tborder-right-color: #eee;\n\tborder-bottom-color: #e0e0e0;\n\tmargin-bottom: 22px;\n\tclear: both;\n\tfloat: left;\n\twidth: 100%;\n}\n\n#pagebody .books h3, #otherbooks h3 {\n\tmargin: 18px 0 5px 0;\n\tfont: 21px Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n}\n\n#otherbooks h3, #otherbooks p {\n\tmargin-left:20px;\n}\n\n#otherbooks h3 {\n\tfont-size:18px;\n}\n\n#pagebody .books p, #otherbooks p {\n\tpadding-right: 22px;\n\tpadding-left: 22px;\n\tmargin-bottom: 7px;\n\tline-height: 1.4em;\n}\n\n#pagebody .books .author, #otherbooks .author {\n\tfont: italic 15px Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n\tmargin-bottom: 11px;\n\tcolor: #888;\n}\n\n#pagebody .books .published, #otherbooks .published {\n\tfont-size: 11px;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tletter-spacing: 0.2em;\n\tcolor: #888;\n}\n\n#pagebody .books h3 a, #otherbooks h3 a {\n\tfont-weight: normal;\n}\n\n.features .col-5 li {\n\tmargin-bottom:15px;\n}\n\n.alt { background: #f2f2f2; }\n\n.featured {\n\tbackground: #fffbcc;\n\tborder: 1px solid #e6db55;\n\tpadding: 11px 11px 16px;\n\tmargin: 32px 0;\n\toverflow: auto;\n\t/*width: 670px;*/\n}\n\n.wporg-page-hosting #pagebody .partner .forum {\n\tmargin: 0;\n}\n\n.partner {\n\tclear: both;\n\tmin-height: 100px;\n\tmargin: 40px 10px 40px 0;\n\tpadding-left: 120px;\n\tposition: relative;\n}\n\n.partner p {\n\tmargin-bottom: 10px;\n}\n\n.partner img {\n\tmargin-left: 10px;\n\tposition: absolute;\n\ttop: 0;\n\tleft: -10px;\n}\n@media (max-width: 359px) {\n\t.partner {\n\t\tmargin-right: 15px;\n\t\tpadding-left: 15px;\n\t}\n\t.partner img {\n\t\tfloat: right;\n\t\tposition: relative;\n\t}\n}\n\n.submit {\n\tborder-top: 1px solid #ccc;\n\tpadding: 1.5em 0 0 0;\n\tmargin: 10px 0 0 0;\n\t-moz-border-radius-bottomleft: 3px;\n\t-khtml-border-bottom-left-radius: 3px;\n\t-webkit-border-bottom-left-radius: 3px;\n\tborder-bottom-left-radius: 3px;\n\t-moz-border-radius-bottomright: 3px;\n\t-khtml-border-bottom-right-radius: 3px;\n\t-webkit-border-bottom-right-radius: 3px;\n\tborder-bottom-right-radius: 3px;\n}\n\n#pagebody table.widefat {\n\tborder-collapse: collapse;\n\twidth: 100%;\n\tclear: both;\n\tmargin-bottom: 11px;\n}\n\n#pagebody table.widefat a {\n\ttext-decoration: none;\n}\n\n#pagebody table.widefat tr.alt {\n\tbackground-color: #f2f2f2;\n}\n\n#pagebody table.widefat tbody.hover {\n\tcursor: pointer;\n}\n\n#pagebody table.widefat tbody tr.hover,\n#pagebody table.widefat tbody tr:hover {\n\tbackground-color: #ddd;\n}\n#pagebody table.widefat tbody tr.hover a,\n#pagebody table.widefat tbody a:hover {\n\tcolor: #d54e21;\n}\n\n#pagebody table.widefat td, #pagebody table.widefat th {\n\tfont-size: 13px;\n\tpadding: 6px;\n\tvertical-align: text-top;\n}\n\n#pagebody table.widefat thead {\n\tbackground-color: #cfcfcf;\n\tcolor: #000;\n\tfont-weight: bold;\n}\n\n#pagebody table.widefat th {\n\tpadding-bottom: 4px;\n\tpadding-top: 8px;\n\ttext-align: left;\n}\n\n#pagebody table.widefat .check-column {\n\ttext-align: center;\n\tvertical-align: text-top;\n\twidth: 3%;\n}\n\n.wrap, .updated, .error {\n\tmargin: 0;\n\tmargin-left: 15px;\n\tmargin-right: 15px;\n\tpadding: 0;\n\tmax-width: 980px;\n}\n\n.form-table, form#profile-form table {\n\tborder-collapse: collapse;\n\tmargin-top: 1em;\n\twidth: 100%;\n\tcolor: #333;\n}\n\n.form-table td, form#profile-form table td {\n\tmargin-bottom: 9px;\n\tpadding: 10px;\n\tline-height: 20px;\n\tborder-bottom-width: 8px;\n\tborder-bottom-style: solid;\n\n}\n\n.form-table th, form#profile-form table th {\n\ttext-align: left;\n\tpadding: 10px;\n\twidth: 150px;\n\tfont-weight: bold;\n\tborder-bottom-width: 8px;\n\tborder-bottom-style: solid;\n}\n\n.form-table input[type='text'], .form-table textarea,\nform#profile-form table input[type='text'], form#profile-form textarea {\n\tborder: 1px solid #d1e5f6;\n\tborder-top-color: #b0c1cf;\n\tborder-left-color: #b0c1cf;\n}\n\n.form-table input[type='text'] {\n\tpadding: 3px;\n}\n\n.form-table textarea, form#profile-form table textarea {\n\twidth: 520px !important;\n\tfont-size: 13px;\n\tline-height: 1.5em;\n}\n\n.error {\n\tbackground-color: #ffebe8;\n\tborder-color: #c00;\n}\n\n.error a {\n\tcolor: #c00;\n}\n\n.form-invalid {\n\tbackground-color: #ffebe8 !important;\n}\n\n.form-invalid input {\n\tborder-color: #c00 !important;\n}\n\n.form-table td, .form-table th,\nform#profile-form table td, form#profile-form table th {\n\tborder-bottom-color: #fff;\n}\n\n.form-input-tip {\n\tcolor: #999;\n}\n\n#sitesearch {\n\tmargin-top: 10px;\n\tmargin-bottom: 22px;\n\tfont-size: 10px;\n}\n\n#sitesearch #sitesearchbox {\n\twidth: 45%;\n\tpadding: 3px;\n\tfont-size: 18px;\n}\n\n#sitesearch p { margin-top: 4px; }\n\n#sitesearch label { margin-right: 6px;}\n\n#sitesearch .text {\n\theight: 24px;\n}\n\n#sitesearch .button {\n\tfont-size: 16px;\n\tmargin-left: 4px;\n\theight: 32px;\n\tpadding: 0 6px;\n}\n\nol.searchresults {\n\tmargin-top: 22px !important;\n\tpadding-left: 4px;\n}\n\ndiv.special { margin-top: 22px; }\n\n.searchresults h4, .special h4 {\n\tmargin-bottom: 4px;\n}\n.searchresults .source, .special .source {\n\tfloat: right;\n\tfont-size: 10px;\n\tfont-style: italic;\n\tfont-family: \"Lucida Sans\";\n\tcolor: #888;\n\tfont-weight: normal;\n}\n\n.heatmap {\n\tfont-family: Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n\tline-height: 3em;\n}\n\n.heatmap a {\n\tfont-weight: normal;\n}\n\n.col-10 .col-5 {\n\tmargin: 0;\n\twidth: 352px;\n}\n\n.col-10 .col-10 {\n\tmargin: 24px 0 0;\n\tclear: both;\n}\n\n.col-10 .col-8, .col-10 .col-7 {\n\tmargin: 0;\n}\n\n.col-10 .col-5 table td {\n\tline-height: 1.5em;\n\tpadding: 10px 0;\n\tborder-bottom: 1px solid #dadada;\n}\n\n.more {\n\tfont-size: 90%;\n}\n\n.column-list {\n\tfont-size: 12px;\n\tline-height: 1.5em;\n}\n\n.column-list li {\n\tpadding-bottom: 4px;\n}\n\n#theuser .block {\n\tmargin: 24px;\n}\n\n#theuser #userinfo {\n\tmargin-left: 22px;\n\tmargin-bottom: 0;\n}\n\n#lang-guess {\n\twidth: 93%;\n\tmax-width: 932px;\n\tmargin: 22px auto 0;\n\tbackground: #fffbcc;\n\tborder: 1px solid #e6db55;\n\ttext-align: center;\n\tfont: 1.3em Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n\tpadding: 10px 0;\n\t-moz-border-radius: 3px;\n\t-khtml-border-radius: 3px;\n\t-webkit-border-radius: 3px;\n\tborder-radius: 3px;\n}\n\nh3.graphics {\n\tclear: both;\n\tpadding-top: 20px;\n\tfont-size:22px;\n\tfont-weight: normal;\n\tcolor: #999;\n\tpadding-bottom: 6px;\n}\n\nul.logo {\n\tmargin: 0 14px 14px 0 !important;\n\twidth: 176px;\n\tborder: 1px solid #dfdfdf;\n\tborder-top: none;\n\tfloat: left;\n}\n\nul.logo li {\n\tlist-style: none;\n\tborder-bottom: 1px solid #dfdfdf;\n\tbackground: #f5f5f5;\n\tline-height:13px;\n}\n\nul.logo li.img {\n\tbackground: #fff;\n}\n\nul.logo li a span {\n\tcolor: #999;\n\tfont-weight: normal;\n}\n\nul.logo li a {\n\tdisplay: block;\n\tpadding: 6px 8px;\n\tfont-size:10px;\n}\n\nul.logo li:first-child {\n\tborder-top: 1px solid #dfdfdf;\n}\n\nul.logo li:last-child {\n\tborder-bottom: none;\n}\n\np.community {\n\tclear: both;\n\tfont-size:14px;\n\tpadding: 24px 0;\n}\n\n\nul.logo .pnglogo { background: #eee; text-align: center;}\n\nul.logo .pnglogo:hover { background: #555; }\n\n.pnglogo img {\n\tpadding: 62px 0;\n}\n\n#logo-blue img, #logo-grey img { padding: 20px 0; }\n\n\nul.colors {\n\tmargin: 0 !important;\n}\n\nul.colors li {\n\tfloat: left;\n\tlist-style: none;\n\tmargin-left: 60px;\n\tpadding-right:50px;\n\tborder-right: 1px solid #dfdfdf;\n\tmargin-right:50px;\n\tmargin-bottom: 24px;\n\tline-height: 14px;\n\tfont-size: 10px;\n\tcolor: #666;\n}\n\nul.colors li strong {\n\tfont-size: 12px;\n\tcolor: #333;\n}\n\nul.colors li:last-child {\n\tpadding-right: 0;\n\tmargin-right: 0;\n\tborder-right: none;\n}\n\nul.colors li img {\n\tfloat: left;\n\tmargin-left: -60px;\n}\n\nbody .meta {\n\tfont-size: 12px;\n\tcolor: #777;\n\tmargin-bottom: 10px;\n}\n\nbody .meta a {\n\tcolor: #777;\n\tborder-bottom: 1px solid #dfdfdf;\n}\n\nbody .meta a:hover { color: #d54e21; border-bottom-color: #d54e21; }\n\nhr { border: none; border-top: 1px solid #dfdfdf; }\n\n#headline a {\n\tcolor: #555;\n}\n\nimg#wpstats {\n\tmargin: -10px 10px 0;\n}\n\n.wporg-stats-chart path[fill=\"#cccccc\"] {\n\tfill: #cbcdce;\n}\n\n.wporg-stats-chart path[fill=\"#0011cc\"] {\n\tfill: #0073aa;\n\tcursor: pointer;\n}\n\n.wporg-stats-chart path[fill=\"#0011cc\"]:hover {\n\tfill: #00a0d2;\n}\n\n.wporg-stats-chart text[fill=\"#0011cc\"] {\n\tfill: #444;\n}\n\n.wporg-stats-chart {\n\twidth: 650px; /* Avoid jumps when the charts are loaded. */\n\theight: 450px;\n\tposition: relative;\n}\n\n.wporg-stats-chart.loading:before {\n\tcontent: '';\n\tdisplay: block;\n\twidth: 20px;\n\theight: 20px;\n\tposition: absolute;\n\tleft: 50%;\n\ttop: 50%;\n\tmargin: -10px 0 0 -10px;\n\tbackground: url(https://s.w.org/wp-includes/images/spinner.gif) no-repeat center;\n\t-webkit-background-size: 20px 20px;\n\tbackground-size: 20px 20px;\n\t-webkit-transform: translateZ(0);\n\ttransform: translateZ(0);\n}\n\n@media print,\n  (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.25),\n  (min-resolution: 120dpi) {\n\t.wporg-stats-chart.loading:before {\n\t\tbackground-image:url(https://s.w.org/wp-includes/images/spinner-2x.gif)\n\t}\n}\n\n/* Responsive styling ---------------------------------- */\n\n.wporg-page-download .mobile-notice {\n\tdisplay: none;\n}\n.wporg-page-download .download-button-container {\n\ttext-align: center;\n}\n.wporg-page-mobile {\n\tbackground-color: #f1f1f1;\n}\n.wporg-page-mobile #pagebody ul.books {\n\tdisplay: -moz-box;\n\tdisplay: -ms-flexbox;\n\tdisplay: flex;\n\tflex-wrap: wrap;\n}\n.wporg-page-mobile #pagebody .books li {\n\twidth: 49%;\n\tmargin-left: 1%;\n\tclear: none;\n}\n.wporg-page-mobile #pagebody .books li:first-child {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 1%;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-mobile #pagebody .books p {\n\tmargin-bottom: 14px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-mobile #pagebody .books li {\n\tpadding: 0 14px 15px;\n\tbox-sizing: border-box;\n\tbackground-color: #fff;\n\tborder: 1px solid #dedede;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-mobile #pagebody .books h3 {\n\tmargin-bottom: 15px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-mobile #pagebody .books .image {\n\tfloat: right;\n\tborder-right: 0;\n\tborder-left: 1px solid #dadada;\n\tmargin-left: 14px;\n\tmargin-right: 0;\n\tmargin-top: 0;\n}\n\n.wporg-responsive .col-7,\nbody.wporg-responsive .col-8,\nbody.wporg-responsive .col-10 {\n\tmargin-left: 174px;\n}\nbody.wporg-responsive .col-2 {\n\tposition: absolute;\n}\n\n.wporg-responsive .col-10 .col-5 {\n\twidth: 50%;\n\tbox-sizing: border-box;\n\tpadding-right: 14px;\n}\n.wporg-responsive .col-10 .col-5:last-child {\n\tpadding-right: 0;\n\tpadding-left: 14px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-7,\n.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-8,\n.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-10 {\n\tmin-height: 550px;\n}\n\n.wporg-responsive.wporg-page-about-logos h3.graphics img {\n\tfloat: right;\n\tmargin-top: -40px;\n\tmargin-left: 40px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-about-logos .all-logos ul.logo li {\n\tmin-height: 39px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-about-logos .all-logos ul.logo li.img {\n\tmin-height: 150px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-about-logos ul.logo li.img {\n\tline-height: 0;\n\ttext-align: center;\n}\n@media screen and (max-width: 974px) {\n\tbody.wporg-responsive #pagebody .wrapper {\n\t\tdisplay: -moz-box;\n\t\tdisplay: -ms-flexbox;\n\t\tdisplay: flex;\n\t\tflex-wrap: wrap;\n\t}\n\tbody.wporg-responsive .col-2,\n\tbody.wporg-responsive .col-3,\n\tbody.wporg-responsive .col-6,\n\tbody.wporg-responsive .col-7,\n\tbody.wporg-responsive .col-8,\n\tbody.wporg-responsive .col-9,\n\tbody.wporg-responsive .col-10,\n\tbody.wporg-responsive .col-12 {\n\t\twidth: inherit;\n\t\tfloat: none;\n\t\tword-wrap: break-word;\n\t}\n\n\tbody.wporg-responsive .col-2 {\n\t\tposition: inherit;\n\t\twidth: 100%;\n\t}\n\n\tbody.wporg-responsive .col-8,\n\tbody.wporg-responsive .col-9,\n\tbody.wporg-responsive .col-10 {\n\t\tmargin-left: 14px;\n\t\tmargin-right: 14px;\n\t}\n\n\t.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-7,\n\t.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-8,\n\t.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-10 {\n\t\tmin-height: inherit;\n\t}\n\n\t.wporg-responsive.wporg-page-mobile #pagebody .books li {\n\t\twidth: 100%;\n\t\tmargin-left: 0;\n\t\tmargin-right: 0;\n\t}\n\n\t/*\n\t * /download\n\t */\n\n\t.wporg-responsive .col-7 ~.col-2 {\n\t\tposition: inherit;\n\t\tfloat: left;\n\t\twidth: 50%;\n\t\tmargin: 0;\n\t\tbox-sizing: border-box;\n\t\tpadding: 0 14px;\n\t}\n\t.wporg-responsive .col-7 ~ .col-3 {\n\t\tfloat: right;\n\t\twidth: 50%;\n\t\tmargin: 0;\n\t\tbox-sizing: border-box;\n\t\tpadding: 0 14px;\n\t}\n\t.wporg-responsive .col-7 {\n\t\tmargin-left: 14px;\n\t\tmargin-right: 14px;\n\t\twidth: inherit;\n\t\tmargin-bottom: 3em;\n\t\tpadding-bottom: 2em;\n\t\tborder-bottom: 1px solid #ccc;\n\t}\n\n\t/*\n\t * /news and /showcase\n\t */\n\n\t.wporg-responsive .storycontent {\n\t\tpadding-right: 0;\n\t}\n}\n@media screen and (max-width: 700px) {\n\t.wporg-responsive.wporg-page-about-logos h3.graphics {\n\t\tpadding-top: 0;\n\t}\n\t.wporg-responsive.wporg-page-about-logos h3.graphics img {\n\t\tdisplay: block;\n\t\tfloat: none;\n\t\tmargin: 0 auto 14px;\n\t}\n}\n@media screen and (max-width: 480px) {\n\t.wporg-responsive .col-7 {\n\t\tborder-bottom: 0;\n\t}\n\t.wporg-responsive #sidebar, .wporg-responsive .col-7 {\n\t\tfloat: none;\n\t}\n\t.wporg-responsive #sidebar {\n\t\twidth: 100%;\n\t}\n\n\t.wporg-responsive .col-10 .col-5, .wporg-responsive .col-10 .col-5:last-child {\n\t\twidth: 100%;\n\t\tpadding: 0;\n\t}\n\n\t.wporg-responsive .col-7 ~ .col-3 {\n\t\tmargin-top: 2em;\n\t\tborder-top: 1px solid #ccc;\n\t\tpadding-top: 3em;\n\t\twidth: inherit;\n\t\tfloat: none;\n\t\tmargin: 2em auto;\n\t}\n\t.wporg-page-download .mobile-notice {\n\t\tdisplay: block;\n\t\twidth: 60%;\n\t\tmargin: 1px auto 3em;\n\t\tborder: 1px solid #ccc;\n\t\tpadding: 2em 1.9em 0.5em;\n\t}\n\t.wporg-page-download .mobile-notice-inner {\n\t\tdisplay: none;\n\t}\n\n\t.wporg-page-about-books #pagebody .books li {\n\t\tpadding: 0 18px 18px;\n\t\tbox-sizing: border-box;\n\t}\n\t.wporg-page-about-books #pagebody .books .image {\n\t\tborder-right: 0;\n\t\tfloat: none;\n\t\twidth: inherit;\n\t}\n\t.wporg-page-about-books #pagebody .books p {\n\t\tpadding-right: 0;\n\t\tpadding-left: 0;\n\t}\n\n\t.wporg-responsive.wporg-page-about-logos ul.logo {\n\t\twidth: 100%;\n\t}\n}\n\n\n/*\n *  Notifications\n */\n\n .notification {\n\tbackground: #eee;\n\tfont-size: 13px;\n\tmargin: 0;\n\tmax-width: 100%;\n\tpadding: 8px 12px;\n\ttext-align: center;\n}\n\n.notification-info {\n\tbackground: #d9edf7;\n}\n\n.notification-success {\n\tbackground: #c7e8ca;\n}\n\n.notification-warning {\n\tbackground: #fff8e5;\n}\n\n.notification-danger {\n\tbackground: #f2dede;\n}\n"]}
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.