Making WordPress.org


Ignore:
Timestamp:
01/30/2020 11:59:57 PM (4 years ago)
Author:
coffee2code
Message:

wp4: Slightly decrease z-index of mobile dropdown menu so that adminbar my-account menu doesn't appear under it when both are visible.

Also incorporates wp4-rtl.css updates following r9247.

Props wpamitkumar.
Fixes #4856.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
  • sites/trunk/wordpress.org/public_html/style/wp4.css.map

    r8916 r9444  
    1 {"version":3,"sources":["wp4.css"],"names":[],"mappings":"AAAA,kDAAkD;AAClD;;QAEQ,UAAU,CAAC,WAAW,EAAE;AAChC,oBAAoB,UAAU,EAAE;AAChC;kBACkB,mBAAmB,CAAC,oBAAoB,EAAE;AAC5D,aAAa,iBAAiB,EAAE;AAChC,mBAAmB,YAAY,EAAE;AACjC,IAAI,sBAAsB,EAAE;;AAE5B;CACC,mBAAmB;CACnB;;AAED;CACC,iBAAiB;CACjB,iBAAiB;CACjB,wBAAwB;CACxB,kBAAkB;CAClB,YAAY;CACZ;AACD,kDAAkD;;AAElD,YAAY,iEAAiE,CAAC,YAAY,EAAE;;AAE5F;;CAEC,eAAe;CACf;;AAED;CACC,oBAAoB;CACpB,0BAA0B;CAC1B,cAAc;CACd,gBAAgB;CAChB,mBAAmB;CACnB,oBAAoB;CACpB,eAAe;CACf;;AAED,QAAQ,oBAAoB,EAAE;;AAE9B;;CAEC,eAAe;CACf,sBAAsB;CACtB,oBAAoB;CACpB;;AAED;CACC,kBAAkB;CAClB;;AAED;;CAEC,eAAe;CACf;;AAED,MAAM,iCAAiC,EAAE;;AAEzC,OAAO,kBAAkB,EAAE;;AAE3B,yNAAyN,wBAAwB,EAAE;;AAEnP,qBAAqB,sBAAsB,EAAE;;AAE7C,YAAY,iCAAiC,EAAE;;AAE/C,UAAU,eAAe,EAAE;;AAE3B;CACC,sFAAsF;CACtF,iBAAiB;CACjB,gBAAgB;CAChB;;AAED;CACC,iBAAiB;CACjB;;AAED;CACC,kBAAkB;CAClB;;AAED;CACC,mBAAmB;CACnB;;AAED;CACC,iBAAiB;CACjB,eAAe;CACf;;AAED,+CAA+C;AAC/C;CACC,mBAAmB;CACnB,aAAa;CACb,WAAW;CACX,YAAY;CACZ,WAAW;CACX,iBAAiB;CACjB,oBAAoB;CACpB,UAAU;CACV,6BAA6B;CAC7B;;AAED;iEACiE;AACjE;CACC,wBAAwB;CACxB;;AAED;;CAEC,eAAe;CACf,0BAA0B;CAC1B;;AAED;CACC,YAAY;CACZ,wBAAwB;CACxB;;AAED;CACC,YAAY;CACZ,wBAAwB;CACxB;;AAED;CACC,eAAe;CACf,0BAA0B;CAC1B;;AAED;CACC,aAAa;CACb,wBAAwB;CACxB;;AAED;CACC,wBAAwB;CACxB;;AAED;CACC,YAAY;CACZ,wBAAwB;CACxB;;AAED;CACC,eAAe;CACf,kBAAkB;CAClB,kBAAkB;CAClB;;AAED;CACC,iBAAiB;CACjB,0BAA0B;CAC1B,eAAe,CAAC,8CAA8C;CAC9D,sBAAsB;CACtB,mBAAmB;CACnB;;AAED;CACC,wBAAwB;CACxB;;AAED;CACC,wBAAwB;CACxB;;AAED;CACC,wBAAwB;CACxB;;AAED;CACC,eAAe;CACf,aAAa;CACb,UAAU;CACV,iBAAiB;CACjB,WAAW;CACX,YAAY;CACZ;;AAED;CACC,gBAAgB;CAChB,kBAAkB;CAClB,UAAU;CACV,mBAAmB;CACnB;;AAED,KAAK;;AAEL;CACC,iBAAiB;CACjB,eAAe;CACf,YAAY;CACZ;;AAED;CACC,gBAAgB;CAChB,aAAa;CACb;;AAED;CACC,mBAAmB;CACnB,cAAc;CACd,YAAY;CACZ,oBAAoB;CACpB,mBAAmB;CACnB,iBAAA;CACA;;AAED;CACC,sBAAa;CACb,aAAA;CACA;;AAED;CACC,eAAA;CACA,+EAA4B;CAA5B,oCAA4B;CAC5B,4BAAa;CACb,aAAA;CACA,qBAAA;CAEA;;AAED;CAAC,gBAAe;CACf,eAAA;CACA,+CAAU;CACV,UAAA;CAEA;;AAED;CAAC,WAAA;CACA,eAAc;CACd,aAAA,CAAA,uCAAe;CACf,eAAA;CACA,kBAAA;CACA,oBAAA;CAEA;;AAED;CAAC,aAAA;CAEA;;AAED;CAAC,aAAA;CACA,sBAAkB;CAClB,kBAAA;CACA,iCAAA;CAEA;;AAED;CAAC,oBAAU;CACV,UAAA;CACA,gBAAA;CACA,iBAAa;CACb,aAAa;CACb,aAAA;CACA,eAAY;CACZ,YAAA;CACA,gBAAc;CACd,cAAA;CACA,qCAAmB;CAAnB,2BAAmB;CACnB,mBAAA;CAGA;;AAED;CADC,YAAA;CAGA;;AAED;CADC,YAAA;CACA,6BAAa;CACb,aAAA;CAAA,yBAAiB;CACjB,iBAAa;CACb,aAAY;CACZ,YAAA;CACA,oBAAA;CACA,oFAA6B;CAC7B,6BAA6B;CAC7B,6BAAiB;CAAjB,yBAAiB;CACjB,iBAAU;CACV,UAAA;CACA,WAAA;CAKA;;AAED;CAHC,mBAAW;CACX,WAAU;CACV,UAAA;CACA,iBAAe;CACf,eAAA;CACA,oBAAiB;CACjB,iBAAiB;CACjB,iBAAU;CACV,UAAA;CAIA,8BAAsB;CACtB,sBAAgB;CAChB,gBAAA;CAEA;;AAED;CAAC,QAAA;CAEA;;AAED;CAAC,kBAAA;CACA,qBAAA;CAEA;;AAED;CAAC,0EAAiB;CACjB,iBAAe;CACf,eAAA;CACA,kBAAA;CACA,mBAAc;CACd,cAAA;CACA,gBAAY;CACZ,YAAA;CACA,aAAA;CAEA;;AAED;;;;CAGC,eAAA;CAEA;;AAED;CAAC,kBAAA;CAEA;;AAED;CAAC,+BAAY;CACZ,YAAW;CACX,WAAU;CACV,UAAA;CACA,iBAAW;CACX,WAAA;CACA,mBAAW;CACX,WAAA;CACA,eAAA;CAEA;;AAED;CAAC,aAAA;CACA,kBAAU;CACV,UAAA;CAEA;;AAED;CAAC,aAAA;CACA,kBAAa;CACb,aAAA;CACA,mBAAiB;CACjB,iBAAA;CAEA;;AAED;;CAEC,cAAA;CACA;;AAED;CAAC,UAAA;CAEA,gBAAA;CACA;;AAED;CACC,YAAA;CACA;;AAED;CACC,YAAA;CACA;;AAED;CACC;EAAA,cAAA;EAEA;CACA;;AAED;CACC;EAAC,eAAA;EACA,YAAA;EACA,uBAAa;EACb,kBAAA;EACD,aAAA;EAEA;CACA;EAAA,kBAAA;EAEA;CACA;;AAED;CAAC,iBAAA;CAAA,aAAA;CACA,yBAAA;CACA,iBAAA;CACA,mBAAA;CACA,UAAA;CACA,WAAA;CACA,eAAA;CACA,YAAA;CACA,oBAAA;CACA,mBAAA;CACA,yBAAmB;CACnB,oBAAgB;CAChB,mBAAA;CACA,gBAAA;CACA,yBAAa;CACb,eAAA;CACA,aAAA;CAEA,kBAAA;CACA,wCAAyB;CACzB,gCAAA;CACA,yBAAA;CAEA,oCAAA;CACA;;AAED;CAAC,sBAAA;CACA,YAAA;CAAA,4BAAA;CACA,+BAAU;CACV,uBAAA;CACA,UAAA;CACA,aAAA;CACA,cAAY;CACZ,aAAA;CACA,YAAA;CACA,iBAAA;CACA,uBAAA;CACA,sBAAA;CACA,gCAAA;CAGA,oCAAA;CACA;;AAED;CADC,oBAAA;CAGA,iCAAA;CACA;;AAED;CADC,gBAAA;CAGA,mBAAA;CACA;;AAED;CADC,iBAAA;CAGA,iBAAA;CACA;;AAED;CADC,gBAAA;CACA,mBAAA;CACA,iBAAA;CAGA,oBAAA;CACA;;AAED;CACC,kBAAA;CACA;;AAED;CACC;EADA,eAAA;EAGA;CACA;;AAED;CACC;EADA,aAAA;EAGA;CACA;EACC,aAFD;GAGA;CACA;;AAED;CACC;EACA,gBAAA;EACA;CACA;;AAED;;CAEC;EACC,cAAA;EACA,oBAAA;EACA;;CAED;EADC,YAAA;EAGA,mBAAA;EACA;;CAED;EADC,aAAA;EAGA,mBAAA;EADD,aAAA;EAGC,kBAAA;EACA;;CAED;EACC,eAAA;EACA;;CAED;EADC,iBAAA;EAGA,WAAA;EADD,kBAAA;EACC,WAAA;EACA,aAAA;EACA,mBAAA;EAGA,YAAA;EACA,iBAAA;EACA;;CAED;EACC,YAAA;EACA,kBAAA;EACA;;CAED;EADA,eAAA;EAGC,aAAA;EACA;;CAED;EACC,aAAA;EACA;;CAED;EADA,SAAA;EAGC,UAAA;EADA,mCAAA;EACA,oCAAmB;EACnB,iCAAA;EAGA,yBAAA;EACA;;CAED;;EAAC,YAAA;EACA,mBAAA;EAGA,UAAA;EADD,SAAA;EAGC,UAAA;EADA,mCAAA;EACA,oCAAU;EACV,iCAAA;EAGA,sBAAA;EACA;;CAED;;EAAA,SAAA;EACC,UAAA;EACA,mCAAA;EACA,oCAAc;EACd,iCAAA;EAGA,0BAAA;EACA;;CAED;EACC,oBAAA;EADA,0BAAA;EACA,cAAA;EACA,iBAAA;EAGA,aAAA;EACA;;CAED;;EAEC,wBAAS,gDAAA;EADV,kBAAA;EACC,SAAA;EACA,OAAA;EAGA,YAAA;EADD,cAAA;EAGC,WAAA;EACA;;CAED;EACC,YAAA;EACA;;CAED;EADC,aAAA;EAGA,kBAAA;EACA;;CAED;;;;EAEC,cAAA;EAGA,gBAAA;EADD,kBAAA;EAGC,eAAA;EACA;;CAED;EACC,mCAAA;EACA;;CAED;EACC,cAAA;EACA;;CAED;EADC,qBAAA;EAGD,YAAA;EACA;CACA;;AAED;CACC;EACC,wBAAA;EACA;;CAED;EADC,gBAAA;EAGA,UAAA;EACA;;CAED;EADC,YAAA;EAGA,aAAA;EACA,cAAA;EACA;;;CAGD;EACC,gBAAA;EACA;;CAED;EADC,gBAAA;EACD,YAAA;EAGA;CACA;;AAED;CACC;EADA,cAAA;EAGA;CACA;;AAED;CADC,oBAAA;CACA,iBAAA;CACA,kBAAA;CAGA,iCAAA;CACA;;AAED;CADC,iBAAA;CACA,mBAAA;CAGA,YAAA;CACA;;AAED;CADC,gBAAA;CACA,gBAAA;CAGA,mBAAA;CACA;;AAED;CADC,sDAAA;CAGA,kBAAA;CADD,gBAAA;CAGC,mBAAA;CACA;;AAED;CACC,oBAAA;CACA;;AAED;CACC,oBAAA;CACA;;AAED;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;+EA4BA;AACA;;+EAEA;AACA;;;;;;;CAKC,kBAAA;CAAA,2BAAA;CACA,mBAAA;CAAA,+BAAkB;CAClB,+BAAe;CACf,+BAAA;CACA,gBAAA;CAAA,sBAAiB;CACjB,kBAAA;CAAA,kBAAA;CAAA,aAAA;CAAA,kBAAA;CAAA,eAAA;CACA,UAAA;CAAA,kBAAA;CACA,iBAAA;CACA,sBAAA;CAAA,oBAAA;CAAA,yBAAA;CAaA;;AAED,yEAAA;AACA;;;;CAIC,eAAW;CACX,WAAA;CACA;;AAED;;CADA,gBAAA;CAIC,gBAAA;CAFA,iBAAA;CAFD,mBAAA;CAAA,eAAA;CAIC,gBAAA;CAZA,kBAAA;CAkBA;;AAED;;;;CAIC,gBAAA;CALD,mBAAA;CAOC,eAAA;CACA,gBAAgB;CAChB,gBAAA;CACA;;AAED;;;CAJC,mBAAgB;CAAhB,mBAAA;CACA,aAAA;CASA,gBAAe;CAPhB,eAAA;CASC,eAAA;CACA,iBAAA;CACA;;AAED;;;;CANC,gBAAA;CAbD,aAAA;CAeC,kBAAiB;CAAjB,gBAAA;CAYA;;AAED;;;CAGC,kBAAA;CAtCA,wBAAA;CAwCA;;AAED;;CAEC,qBAAA;CAVD,wBAAA;CAYC;;AAED;;CAVC,sBAAA;CAVA,wBAAA;CAwBA;;AAED;;CAVC,kBAAA;CAAA,qBAAA;CAcA;;AAED;;CAhCC,cAAA;CAmCA;;AAED;CACC,cAAA;CACA;;AAED,8CAAA;AACA;;;;CAXA,iBAAA;CAgBC,aAAA;CAdA,yBAAc;CAtCd,yBAAA;CAuDA,mBAAY;CAdb,YAAA;CAgBC;;AAED;;+EAbA;AAgBA;;;;;;CArDC,oBAAA;CACA,sBAAA;CA6CA,oCAAY;CA3Cb,oCAAA;CA4DC,YAAA;CAdD,oBAAA;CAgBC;;AAED;CACC,yBAAA;CACA;;AAED;;;;;;;;;;;;CAHC,oBAAA;CAgBA,mBAAe;CAdhB,eAAA;CAgBC;;AAED;;;;;;;CAOC,sBAAA;CACA,mDAAmD;CA7BnD,mDAAA;CA+BA;;AAED;;;;;;;;CAQC,iBAAA;CAdA,mBAAA;CACA,4DAAmD;CACnD,4DAAA;CAdA,mCAAA;CA+BA,mCAAmC;CAdpC,mCAAA;CAgBC;;AAED;CACC,sBAAA;CACA,4FAA4F;CAC5F,4FAAA;CACA;;AAED;;;;;;;;;;CALC,+BAAA;CACA,8BAAA;CACA,oCAAA;CAgBA,oCAA0B;CAd3B,0BAAA;CAgBC,gBAAA;CACA,qCAAmC;CACnC,mCAAmC;CACnC,mCAAmC;CACnC,mCAAA;CACA;;AAED,iFAAA;AACA;CA7BC,iBAAA;CACA,UAAA;CACA,yBAAA;CACA,yBAAA;CAgBA,yBAAA;CAdD,yBAAA;CAgBC,gBAAA;CACA,UAAA;CACA,cAAA;CACA,WAAA;CAgBA;;AAED;CAdA,2BAAA;CAgBC;;AAED;;+EAEA;AACA;;;;CA1DC,oBAAA;CACA,sCAAA;CA+DA,oCAAoC;CAdrC,oCAAA;CAdA,YAAA;CAdA,sBAAA;CA8CC,0FAAA;CACA;;AAED;;;;;;;;CAPC,oBAAA;CAdD,sBAAA;CACC,YAAA;CA+BA;;AAED;;;;CAIC,yDAAyD;CACzD,yDAAA;CACA;;AAED;;;;;;;;CAQC,oBAAA;CACA,sBAAA;CAdA,0CAAA;CACA,0CAAA;CACA,oBAAA;CAgBA;;AAED;;;;;;CAMC,+BAAA;CAdA,iCAAA;CACA,oCAAsB;CACtB,oCAAA;CAdA,0BAAA;CACA,gBAAA;CACA,oDAAA;CA+BA;;AAED;;+EAEA;AACA;CACC,sBAAa;CAdb,aAAA;CACA,mBAAA;CA9CD,uBAAA;CAiCC,oBAAA;CA+BA;;AAED;CA7BC,yBAAA;CA+BA,iBAAA;CA7BD,sBAAA;CA+BC,mBAAY;CACZ,YAAA;CACA;;AAED;CA5CA,aAAA;CA8CC;;AAED;CACC,YAAA;CACA;;AAED;CAdC,mCAAsB;CAdvB,mCAAA;CA+BC;;AAED;CAdA,mCAAA;CAdC,mCAAA;CA+BA;;AAED;CA5CC,mBAAA;CA+BA,WAAA;CAgBA;;AAED;;+EAEA;AACA;CACC;;;;EAIC,gBAAa;EAdf,aAAA;EAdA,oBAAA;EA/BC,mBAAA;EACA,kBAAA;EA+DC,uBAAA;EA7BF;CA+BC;;;AAGD,KAAK;;AAEL;CACC,oBAAA;CACA;;AAED;CACC,wBAAA;CACA;;AAED;CA7BA,eAAA;CA+BC,mBAAA;CACA;;AAED;CAdA,8BAAA;CACC,gBAAA;CACA,4BAAA;CAgBA;;;AAGD,KAAK;;AAEL;CAdC,iBAAA;CAgBA;;AAED;CA7BA,kBAAA;CAgBC,mBAAA;CAdD,oBAAA;CA+BC;;AAED;CACC,oBAAA;CACA;;AAED;CA7BA,gBAAA;CAdA,mBAAA;CA8CC,+BAAA;CACA;;AAED;CA7BC,gBAAA;CACA,aAAA;CA+BA,eAAA;CACA;;AAED;CACC,0BAAA;CACA;;AAED;CA7DC,YAAA;CAgDA,oBAAA;CAgBA;;AAED;CA5CA,YAAA;CAhBA,eAAA;CA+DC;;AAbD,SAAA,YAAA,EAAA;AAgBA,SA9DA,aAAA,EAAA;AA+DA,SAfC,aAAA,EAAA;AAgBD,SAAS,aAAa,EAAE;AAdxB,SAAA,aAAA,EAAA;AAgBA,SA9DC,aAAA,EAAA;AA+DD,SA7CC,aAAA,EAAA;AA8CD,SA9DA,aAAA,EAAA;AA+DA,SAAA,aAAU,EAAa;AA5CvB,UAAA,aAAA,EAAA;AA8CA,UA7CC,aAAA,EAAA;AA8CD,UAAU,aAAa,EAAE;;AAEzB;CAdA,cAAA;CAdA,sDAAA;CA+BC;;AAED;CA7BA,iCAAA;CAgBA,oBAAA;CAgBC;;AAED;CA7BA,gBAAA;CAgBA,eAAA;CAgBC,iBAAA;CAdD,qBAAA;CAgBC;;AAED;CACC,kBAAgB;CA7DjB,gBAAA;CAiCA,iCAAA;CACA,oBAAA;CACA,eAAA;CA+BC,oBAAA;CACA;;AAED;CA7BA,kBAAA;CAgBC,eAAA;CAdD,oBAAA;CA+BC;;AAED;CAdC,iBAAA;CAdD,oBAAA;CA+BC;;AAED;CAdC,kBAAA;CAgBA;;AAED;CA7DA,iBAAA;CA+DC;;AAED;CA5CA,kBAAA;CAhBA,mBAAA;CA+DC;;AAED;CAdA,gBAAA;CAgBC;;AAED;CA5CA,iBAAA;CA8CC;;AAED;CAdA,mBAAA;CACC,iBAAA;CAdD,oBAAA;CACC,mBAAA;CA+BA;;AAED;CA7BA,YAAA;CA+BC,YAAA;CAdD,aAAA;CACC,mBAAA;CAdD,QAAA;CA+BC,OAAA;CAdD,wDAAA;CACC,mCAAmB;CAdpB,2BAAA;CAdA,6BAAA;CA8CA;AACA;;;CAGC;EA5CA,2DAAA;EA+BA;CAgBA;;AAED;CAdC,yBAAA;CAgBA;;AAED;CA5CA,6BAAA;CA8CC;;AAED;CA7BA,6BAAA;CA+BC;;AAED;CACC,iBAAA;CACA;;AAED;CACC,iBAAa;CAdd,aAAA;CAgBC;;AAED;CAdA,iBAAA;CAgBC;;AAED;CAdA,eAAA;CA7BA,aAAA;CA+BC,aAAA;CAgBA,mBAAA;CAdD,8BAAA;CA7BA,+BAAA;CA+BC,gCAAA;CAdD,iCAAA;CA+BC;;AAED;CA7BA,8BAAA;CA+BC,+BAAA;CAdD,gCAAA;CACC,iCAAA;CAgBA;;AAED;CAdC,kBAAA;CAdD,gBAAA;CAhCC,aAAA;CACA,oBAAA;CAmBA,uBAAA;CA8CA,aAAA;CA5CD,oBAAA;CAgBC,YAAA;CACA,wBAAA;CA+BA;;AAED;CACC,aAAA;CAdD,oBAAA;CA/CA,iCAAA;CAgEC;;AAED;CA9DA,YAAA;CACC,gBAAA;CAiDA,iBAAA;CAdD,8BAAA;CAdA,kBAAA;CAjBC,kBAAA;CAgEA,qBAAA;CACA,qBAAc;CAAd,sBAAc;CAAd,kBAAc;CAAd,qBAAc;CAAd,cAAc;CACf;;AAEA;;CAEC,oCAAgC;CAdjC,sBAAA;CA/CC,gCAAA;CACA,oBAAA;CAgED,YAAA;CACA;AACA,uCAAA,iBA/DA,EAAA;AAgEA,yCAAA,iBA/DC,EAAA;AAgED,yCAAA,iBA9BC,EAAA;AA+BD,gDAfC,iBAAA,EAAA;AAgBD,4CAAyC,iBAAmB,EAAA;AAd5D,0CAAA,iBAAA,EAAA;AAgBA,yCAAuC,iBAAmB,EAAA;AAC1D,0CAAA,iBA/DC,EAAA;AAgED,uCA/DC,iBAAA,EAAA;AAgED,4CAfiC,iBAAA,EAAA;AAgBjC,uCA9BA,iBAAA,EAAA;AA+BA,2CA7CC,iBAAA,EAAA;AA8CD,uCAAA,iBA/DA,EAAA;AAiDA,qCAAA,iBAAA,EAfkB;AAgBlB,4CA9BA,iBAAA,EAAA;AA+BA,sCAAA,iBAAA,EAhDC;AAgED,0CAA0C,iBAAiB,EAAE;AAd7D,uCAAA,iBA9BC,EAAA;;AAgCD,kCAAA,iBAAA,EAAyC;AAdzC,oCAAA,iBAAA,EAAA;AAgBA,oCAAA,iBAAuC,EAAA;AACvC,2CAAA,iBAhDC,EAAA;AAiDD,uCAAA,iBAhDC,EAAA;AAiDD,qCAAA,iBAhDC,EAAA;AAiDD,oCAAA,iBAhDa,EAAA;AAiDb,qCAAA,iBAhDC,EAAA;AAiDD,kCAAA,iBA9BC,EAAA;AAgBD,uCAAA,iBAjCA,EAAA;AAkCA,kCAAA,iBAAA,EAAA;AACA,sCAAA,iBAAA,EAAA;AA+BA,qCAAgC,iBAAmB,EAAA;AA7BnD,kCAAA,iBAAA,EAAA;AAdA,gCAAA,iBAAA,EAAA;AAgBA,uCAAA,iBAjCa,EAAA;AAkCb,iCAAA,iBAAA,EAjCC;AAgED,qCAAqC,iBAAiB,EAAE;AA7BxD,kCAAA,iBAAA,EAAA;;AAgCA;CA7BA,gBAAA;CACA,mBAAA;CACA,aAAA;CACA,kBAAA;CA+BC,mBAAmB;CA7BpB;;AAgCA;CACC,eAAe;CA9DhB;;AAiEA;CACC,eAAe;CAChB;;AAEA;CA7BA,iBAAA;CA+BC,0BAA0B;CAC3B;;AA7DA,QAAA,YAAA,CAAA;;AAiEA;CACC,eAAA;CA9DD,iBAAA;CACA,gBAAA;CAgEC,iBAAiB;CAClB;;AAEA;CA9DA,eAAA;CAgEC,gBAAgB;CACjB;;AAEA;CA7BA,qBAAA;CAdA,iCAAA;CA8CC,oBAAoB;CACrB;;AAEA;CACC,iCAAkB;CAdnB,gBAAA;CA7BA,kBAAA;CA8CC,eAAe;CAChB;;AAEA;CA5CA,YAAA;CA8CC,eAAe;CAChB;;AAEA;CAdA,wEAAA;CAgBC,kBAAkB;CACnB;;AAEA;CACC,iBAAiB;CAClB;;AAEA;CA7BA,yBAAA;CA+BC,6BAA6B;CAC9B;;AAEA;CAdC,aAAA;CA/CD,mBAAA;CAgEC,oBAAoB;CAdrB;;AAiBA;CACC,gBAAA;CAdD,iBAAA;CAgBC,oBAAoB;CACrB;;AAEA;CACC,mBAAmB;CACpB;;AAEA;CA9DC,kBAAA;CAgEA,mBAAmB;CA7BpB;;AAgCA;CACC,iBAAiB;CAClB;;AAEA;CA9DC,yEAAA;CAgEA,mBAAmB;CACpB;;AAEA;CACC,kBAAkB;CACnB;;AAEA;CACC,iBAAiB;CAClB;;AAEA;CAdC,sDAAA;CAdD,YAAA;CAhCC,gBAAA;CAgEA,mBAAA;CAdD,iBAAA;CAgBC,oBAAoB;CACrB;;AAEA;CACC,oBAAoB;CACrB;;AAEA;CAdC,2EAAA;CAgBA,mBAAmB;CACpB;;AAEA;CAdC,YAAA;CAdD,eAAA;CA+BC,eAAA;CAdD,6BAAA;CACC,8BAAA;CAgBA,0BAA0B;CAC3B;;AAEA;CA7BA,eAAA;CA+BC,iBAAiB;CAClB;;AAEA;CA5CC,YAAA;CAgBA,eAAA;CAdD,aAAA;CA+BC,kBAAA;CAdD,oBAAA,CAAA,wBAAA;CA+BC,gBAAgB,CAAC,mCAAmC;CACrD;;AAEA;CACC;EA7BA,eAAA;EA+BC;CAdF;;AAiBA;CACC;EACC,iBAAiB;EA9DlB;;CAiEA;EACC,eAAe;EAdjB;;CAiBC;EACC,YAAY;EA9Db;;CAiEA;EA9DD,gBAAA;EAgEC,WAAA;EACC;CACF;;AAEA;CACC;EACC,iBAAiB;EA7BnB;;CAgCC;EACC,eAAe;EA9DhB;;CAiEA;EACC,YAAY;EAdb;;CAiBA;EA5CA,gBAAA;EA8CA,WAAA;EACC;CACF;;AAEA;CACC,gBA/DA;CAgEA,mBAAA;CA7BA,YAAA;CA+BA,sBAAsB;CACvB;;AAEA;CACC,aAAa;CACd;;AAEA;CACC,YAAA;CAdD,YAAA;CA7BC,mBAAA;CA+BA,yBAhDD;CAiDC,gBAAA;CACA,sBAAA;CAdA,0BAAA;CA+BA,eAAe;CAdhB;;AAiBA;CACC,mFAA4B;CAd7B,oCAAA;CACC,4BAhDC;CAkCD,aAAA;CAgBA,aAAA;CAgBA,qBAAqB;CACtB;;AAEA;;;CAGC;EA7BD,oEAAA;EA+BE;CACF;;AAEA;CA7BC,oBAAA;CACA,0BAAA;CACA,qBAAA;CA+BA,oBAAoB;CAdrB;;AAiBA;CACC,mBAAmB;CACpB;;AAEA;CACC,iBAAA;CACA,UAAU;CACX;;AAEA;CA7BC,aAAA;CAdD,eAAA;CA8CC,YAAA;CA7BD,mBAAA;CAgBC,aAAA;CAgBA,gCAAgC;CACjC;;AAEA;CACC,0BAA0B;CAC3B;;AAEA;CACC,YAAY;CACb;;AAEA;CAdC,oBAAA;CAdD,0BAAA;CAjCC,yBAAA;CAiEA,6BAAY;CAdb,oBAAA;CAdA,YAAA;CAdA,YAAA;CA8CC,YAAY;CAdb;;AAiBA;CACC,qBAAA;CACA,oDAAoD;CACrD;;AAEA;CACC,iBAAiB;CAClB;;AAEA;CACC,eAAe;CAChB;;AAEA;CA5CC,oBAAA;CAlBD,mBAAA;CAkDC,mBAAA;CAgBA,mBAAmB;CAdpB;;AAiBA;CACC,2DAAY;CAdb,oBAAA;CAgBC,YAAY;CACb;;AAEA;CAdC,gBAAA;CAdD,0BAAA;CAdA,sBAAA;CA8CC,YAAY;CACb;;AAEA;CACC,oBAAoB;CACrB;;AAEA;CACC,mBAAmB;CAdpB;;AAiBA,OAAA,oBAAA,EAAA;;AAEA;CA/DC,oBAAA;CAiEA,0BAAe;CAdhB,wBAAA;CACC,eAAA;CAdD,eAAA;CA+BC,iBAAiB;CAdlB;;AAiBA;CACC,UAAU;CA7BX;;AAgCA;CA5CA,YAAA;CAlBC,kBAAA;CAoBA,yBAAA;CA+BA,oBAAA;CAgBA,mBAAmB;CACpB;;AAEA;CACC,oBAAoB;CACrB;;AAEA;CA7BA,kBAAA;CAgBC,mBAAY;CAdb,OAAA;CA+BA,YAAA;CA/DC;AAiED;CACC;EACC,mBAAA;EAdF,mBAAA;EAhDC;CAiEA;EACC,aAAA;EAdF,mBAAA;EAgBE;CACF;;AAEA;CA/DA,2BAAA;CAkDA,qBAAA;CAhDC,mBAAA;CAiEA,uCAAA;CACA,+BAAA;CACA,wCAAA;CACA,gCAAgC;CACjC;;AAEA;CA7BA,0BAAA;CA+BC,YAAA;CAdD,YAAA;CAgBC,oBAAoB;CACrB;;AAEA;CACC,sBAAsB;CACvB;;AAEA;CACC,0BAA0B;CAd3B;;AAiBA;CACC,gBAAgB;CACjB;;AAEA;;CAEA,uBAAA;CACC;AACD;;CAEC,eAAe;CAChB;;AAEA;CA7BC,gBAAA;CAdD,aAAA;CA8CC,yBAAyB;CAd1B;;AAiBA;CA7BA,0BAAA;CAgBA,YAAA;CAgBC,kBAAkB;CACnB;;AAEA;CAdA,oBAAA;CACC,iBAAA;CAgBA,iBAAiB;CAClB;;AAEA;CA5CA,mBAAA;CA+BC,yBAAA;CAgBA,UAAU;CACX;;AAEA;CAdA,UAAA;CA7BC,kBAAA;CA+BA,mBAAiB;CAdlB,WAAA;CA+BC,iBAAiB;CAClB;;AAEA;CAdC,0BAAA;CAdD,gBAAA;CACC,YAAA;CA+BA,YAAY;CAdb;;AAiBA;CA3DA,mBAAA;CACC,cAAA;CACA,kBAAA;CA6DA,yBAAyB;CACzB,2BAAA;;CAED;;AAEA;CA7BC,iBAAU;CA7BV,cAAA;CA6DA,aAAA;CA3DD,kBAAA;CA+BC,yBAAA;CA+BA,2BAA2B;CAC5B;;AAEA;;CAbC,0BAAA;CAgBA,0BAAA;CACA,2BAA2B;CAC5B;;AAEA;CACC,aAAa;CACd;;AAEA;CACC,wBAAmB;CAdpB,gBAAA;CAgBC,mBAAmB;CACpB;;AAEA;CAdC,0BAAA;CAgBA,mBAAmB;CAdpB;;AAiBA;CACC,YAAY;CAdb;;AAiBA;CAdC,+BAAA;CAdD,eAAA;CA+BC,gBAAA;CACA,mBAAmB;CACpB;;AAEA;CACC,qCAAqC;CA7BtC;;AAgCA;CACC,8BAA8B;CA5C/B;;AA+CA;;CAEC,0BAA0B;CAC3B;;AAEA;CACC,YAAY;CACb;;AAEA;CA3DA,eAAA;CA6DC,iBAAiB;CAClB;;AAEA;CA7BC,iBAAA;CAdD,oBAAA;CA8CC,gBAAgB;CAdjB;;AAiBA;CACC,WAAA;CAdD,aAAA;CAgBC,gBAAgB;CACjB;;AAEA,gBAAA,gBAAoB,EAAA;;AAEpB,oBAAA,kBAAA,CAAA;;AAEA;CACC,aAAa;CACd;;AAEA;CA5CC,gBAAA;CA+BA,iBAAA;CAdD,aAAA;CA+BC,eAAe;CAdhB;;AAiBA;CACC,4BAAA;CACA,kBAAkB;CACnB;;AAEA,cAAA,iBAAA,EAAA;;AAEA;CACA,mBAAA;CA3DA;AA6DA;CA7BC,aAAA;CA+BA,gBAAA;CA7BD,mBAAA;CAgBC,2BAAA;CAdD,YAAA;CA+BC,oBAAoB;CACrB;;AAEA;CAdA,sDAAA;CAgBC,iBAAiB;CAClB;;AAEA;CACC,oBAAoB;CACrB;;AAEA;CA7BC,UAAA;CA+BA,aAAa;CACd;;AAEA;CAdC,iBAAA;CAgBA,YAAY;CACb;;AAEA;CACC,UAAU;CACX;;AAEA;CA7BC,mBAAA;CAdD,gBAAA;CA8CC,iCAAiC;CAdlC;;AAiBA;CACC,eAAe;CAChB;;AAEA;CA3DC,gBAAA;CA6DA,mBAAmB;CAdpB;;AAiBA;CACC,oBAAoB;CACrB;;AAEA;CACC,aAAa;CACd;;AAEA;CA7BA,kBAAA;CA+BC,iBAAiB;CAClB;;AAEA;CA3DC,WAAA;CACA,iBAAA;CA6DA,oBAAA;CAdD,oBAAA;CACC,0BAAA;CA7BD,mBAAA;CA8CC,qDAA2B;CAd5B,gBAAA;CACC,2BAAA;CAgBA,mBAAmB;CACpB;;AAEA;CAdC,YAAA;CA7BD,kBAAA;CACC,eAAA;CACA,oBAAA;CA+BA,YAAA;CAgBA,oBAAoB;CACrB;;AAEA;CA7BA,iCAAA;CACC,aAAA;CA+BA,0BAAY;CAdb,iBAAA;CAgBC,YAAY;CACb;;AAEA;CAzDC,iBAAA;CACA,iCAAA;CACA,oBAAA;CA2DA,iBAAiB;CAdlB;;AAiBA;CACC,iBAAiB;CAClB;;AAEA;CACC,YAAA;CACA,oBAAoB;CACrB;;AAEA;CA7BC,eAAA;CAdD,iBAAA;CA8CC,eAAe;CA7BhB;;AAgCA;CACC,8BAA8B;CAd/B;;AAiBA;CACC,oBAAoB;CACrB;;AAEA;CAzDC,YAAA;CAcA,eAAA;CA8CA,gBAAgB;CAChB;;;AAGD,mBAAA,iBA7CC,CAAA,mBAAA,CAAA;;AAiBD,yBAAA,iBAAA,EAAA;;AAgCA;CACC,gBAAgB;CAdjB;;AAiBA,iCAAiC,gBAAgB,EAAE;;;AAGnD;CACC,qBAAqB;CA7BtB;;AAgCA;CACC,YAAA;CA7BD,iBAAA;CA3BC,kBAAA;CA6BA,mBAAA;CA+BA,gCAAoB;CA7BrB,kBAAA;CA+BC,oBAAgB;CAChB,kBAAY;CAdb,gBAAA;CAgBC,YAAY;CACb;;AAEA;CAdC,gBAAA;CAgBA,YAAY;CACb;;AAEA;CA5CC,iBAAA;CA+BA,gBAAA;CAgBA,mBAAmB;CACpB;;AAEA;CACC,YAAA;CACA,mBAAmB;CACpB;;AAEA;CACC,gBAAA;CAdD,YAAA;CAgBC,oBAAoB;CACrB;;AAEA;CACC,YAAA;CACA,iCAAiC;CAClC;;AAEA,qBAfC,eAAA,CAAA,6BAAA,EAAA;;AAED,KAAA,aAAA,CAAA,8BAAA,EAAA;;AAiBA;CACC,YAAY;CACb;;AAEA;CACC,qBAAqB;CACtB;;AAEA;CACC,cAAc;CACf;;AAEA;CA5CA,cAAA;CA8CC,gBAAgB;CACjB;;AAEA;CACC,cAAc;CACf;;AAEA;CACC,WAAW;CACZ;;AAEA;CA5CA,aAAA,CAAA,6CAAA;CA+BC,cAAA;CAgBA,mBAAmB;CACpB;;AAEA;CA7BA,YAAA;CA+BC,eAAa;CAdd,YAAA;CACC,aAAA;CAdD,mBAAA;CA+BC,UAAA;CAdD,SAAA;CACC,wBAAA;CAdD,iFAAA;CACC,mCAAc;CAdf,2BAAA;CA8CC,iCAAA;CACA,yBAAyB;CAC1B;;AAEA;;;CAGC;EA5CA,uEAAA;EA8CC;CACF;;AAEA,2DAAA;;AAEA;CACA,cAAA;CACC;AACD;CACA,mBAAA;CACC;AACD;CACC,sBA9BA;CA+BA,YAAA;CACD,mBAAA;CACC;AACD;CACC;EAdD,YAAA;EA7BC,eAAA;EAZA,cAAA;EA4CD,mBAAA;EAgBA;CACC;AACD;;;CAGA,mBAAA;CAdC;AAgBD;CACC,mBAAmB;CACpB;;AAEA;CACC,WAAA;CACA,+BA9BA;CAdD,4BAAA;CA+BA,uBAAA;CAgBA,oBAAA;CACC;AACD;CA5CA,iBAAA;CA+BA,mBAAA;CAgBC;AACD;;;CAGC,kBAAkB;CACnB;;AAEA;CA7BC,aAAA;CAdD,kBAAA;CA+BA,kBAAA;CACC;AAgBD;CACA,iBAAA;CA7BA;AA+BA;CACA,kBAAA;CAdC;AAgBD;CACC,eAAA;CAdD,mBAAA;CAhDC;AAiED;CACC;EA/DA,kBAAA;EAoBD,qBAAA;EAlBA,qBAAA;EACC,sBAAA;EAkDD,cAAA;EAdA,wBAAA;EAgBC,oBAAA;EACD,gBAAA;EAgBE;CACD;;;;;;;;EArCA,eAAA;EACA,YAAA;EA8CC,sBAAsB;EACvB;;CAEA;EACC,kBAAA;EACA,YAAY;EACb;;CAEA;;;EA1CD,kBAAA;EA8CE,mBAAmB;EACpB;;CAEA;;;EAGC,oBAAoB;EACrB;;CAEA;;IAEA;;CAEA;EA5CD,kBAAA;EA8CE,YAAU;EAdX,WAAA;EAgBC,UAAA;EACA,+BAAuB;EA5CzB,4BAAA;EACA,uBAAA;EA8CC,gBAAA;EAdA;CAgBA;EACC,aA7CF;EA8CE,WAAA;EAdD,UAAA;EA7BA,+BAAA;EAtBC,4BAAA;EAAA,uBAAA;EAsED,gBAAA;EA7BA;CA+BA;EAdC,kBAAA;EA7BA,mBAAA;EACD,eAAA;EA+BA,mBAAA;EAdA,oBAAA;EA+BC,8BAA8B;EAC/B;;CAEA;;IAEA;;CAEA;EACA,iBAAA;EACD;CACC;AACD;CACC;EACA,eAAA;EA7BC;CA+BD;EAdA,eAAA;EAgBC,YAAA;EACD,oBAAA;EACD;CAdC;AAgBD;CACC;EAdA,iBAAA;EACD;CAgBC;EACA,YAAA;EA7BC;CA+BD;EACC,YAAY;EACb;;CAEA;EAdA,YAAA;EAgBC,WAAW;EA7BZ;;CAgCA;EA7BA,gBAAA;EACD,2BAAA;EACC,iBAAA;EAgBA,eAAA;EA7BA,YAAA;EA8CA,iBAAA;EACC;CACD;EAvEC,eAAA;EACA,WAAA;EA2CD,qBAAA;EA+BC,uBAAA;EA7BD,yBAAA;EAdA;CA8CA;EACC,cAAc;EACf;;CAEA;EAzEC,qBAAA;EA4DD,+BAAA;EACC,4BAAA;EAgBD,uBAAA;EA7BC;CA+BD;EA7BC,gBAAA;EAgBA,YAAA;EAdD,eAAA;EAdC;CA8CD;EACC,iBAAA;EACA,gBAAgB;EACjB;;CAEA;EACA,YAAA;EACC;CACD;;;AAGD;;GA5BC;;CAgCA;CACA,iBAfC;CAgBD,gBAAgB;CAdhB,UAAA;CAgBA,gBAAA;CACA,kBAAA;CACA,mBAAmB;CACpB;;AAEA;CACC,oBAAoB;CACrB;;AAEA;CACC,oBAAoB;CACrB;;AAEA;CACC,oBAAoB;CACrB;;AAEA;CACC,oBAAoB;CACpB","file":"wp4.css","sourcesContent":["/* The Reset ---------------------------------- */\nbody,div,dl,dt,dd,ul,ol,li,h1,h2,h3,h4,h5,\nh6,pre,form,fieldset,input,p,blockquote,table,\nth,td { margin: 0; padding: 0; }\nfieldset,img,abbr { border: 0; }\naddress,caption,cite,code,dfn,h1,h2,h3,\nh4,h5,h6,th,var { font-style: normal; font-weight: normal; }\ncaption,th { text-align: left; }\nq:before,q:after { content: ''; }\na { text-decoration: none; }\n\nhtml {\n\toverflow-y: scroll;\n}\n\nbody {\n\tfont-size: 62.5%;\n\tbackground: #fff;\n\tfont-family: sans-serif;\n\tline-height: 22px;\n\tcolor: #444;\n}\n/* -------------------------------------------- */\n\ncode, pre { font-family: Consolas, Monaco, \"Courier New\", Courier, monospace; color: #000; }\n\na code,\na pre {\n\tcolor: inherit;\n}\n\npre {\n\tbackground: #f3f3f7;\n\tborder: 1px solid #dedee3;\n\tpadding: 11px;\n\tfont-size: 12px;\n\tline-height: 1.3em;\n\tmargin-bottom: 22px;\n\toverflow: auto;\n}\n\npre a { font-weight: normal; }\n\na,\n#wporg-footer ul li a {\n\tcolor: #21759b;\n\ttext-decoration: none;\n\tfont-weight: normal;\n}\n\nstrong a {\n\tfont-weight: bold;\n}\n\na:visited,\n#wporg-footer ul li a:visited {\n\tcolor: #4ca6cf;\n}\n\np a { border-bottom: 1px solid #dfdfdf; }\n\nh3 a { font-weight: bold; }\n\n.button a, .button a:hover, #headline a:not(.button), #headline a:not(.button):hover, #sidebar a:not(.button), #sidebar a:not(.button):hover, .frontpageheatmap a, .frontpageheatmap a:hover, .col-3 a, .col-3 a:hover { border: none !important; }\n\n#headline a.button { display: inline-block; }\n\np a:hover { border-bottom: 1px solid #d54e21; }\n\na:hover { color: #d54e21; }\n\nh2 {\n\tfont-family: \"HelveticaNeue-Light\",\"Helvetica Neue Light\",\"Helvetica Neue\",sans-serif;\n\tfont-weight: 300;\n\tfont-size: 22px;\n}\n\nh2 a {\n\tfont-weight: 300;\n}\n\nstrong {\n\tfont-weight: bold;\n}\n\nem, cite {\n\tfont-style: italic;\n}\n\nsup {\n\tline-height: 1em;\n\tfont-size: 80%;\n}\n\n/* Hide visually but not from screen readers */\n.screen-reader-text {\n\tposition: absolute;\n\tmargin: -1px;\n\tpadding: 0;\n\theight: 1px;\n\twidth: 1px;\n\toverflow: hidden;\n\tclip: rect(0 0 0 0);\n\tborder: 0;\n\tword-wrap: normal !important;\n}\n\n/* =WordPress Core\n-------------------------------------------------------------- */\n.alignnone {\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\n.aligncenter,\ndiv.aligncenter {\n\tdisplay: block;\n\tmargin: 5px auto 5px auto;\n}\n\n.alignright {\n\tfloat:right;\n\tmargin: 5px 0 20px 20px;\n}\n\n.alignleft {\n\tfloat: left;\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\n.aligncenter {\n\tdisplay: block;\n\tmargin: 5px auto 5px auto;\n}\n\na img.alignright {\n\tfloat: right;\n\tmargin: 5px 0 20px 20px;\n}\n\na img.alignnone {\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\na img.alignleft {\n\tfloat: left;\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\na img.aligncenter {\n\tdisplay: block;\n\tmargin-left: auto;\n\tmargin-right: auto\n}\n\n.wp-caption {\n\tbackground: #fff;\n\tborder: 1px solid #f0f0f0;\n\tmax-width: 96%; /* Image does not overflow the content area */\n\tpadding: 5px 3px 10px;\n\ttext-align: center;\n}\n\n.wp-caption.alignnone {\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\n.wp-caption.alignleft {\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\n.wp-caption.alignright {\n\tmargin: 5px 0 20px 20px;\n}\n\n.wp-caption img {\n\tborder: 0 none;\n\theight: auto;\n\tmargin: 0;\n\tmax-width: 98.5%;\n\tpadding: 0;\n\twidth: auto;\n}\n\n.wp-caption p.wp-caption-text {\n\tfont-size: 11px;\n\tline-height: 17px;\n\tmargin: 0;\n\tpadding: 0 4px 5px;\n}\n\n/* */\n\n.wrapper {\n\tmax-width: 960px;\n\tmargin: 0 auto;\n\tclear: both;\n}\n\n.wrapper img{\n\tmax-width: 100%;\n\theight: auto;\n}\n\n#wporg-header {\n\tposition: relative;\n\theight: 140px;\n\twidth: 100%;\n\tbackground: #23282d;\n\ttext-align: center;\n}\n\n#wporg-header h1 {\n\tdisplay: inline-block;\n\twidth: 303px;\n}\n\n#wporg-header h1 a {\n\tdisplay: block;\n\tbackground: url(//s.w.org/style/images/wporg-logo.svg?3) center left no-repeat;\n\tbackground-size: 290px 46px;\n\theight: 88px;\n\ttext-indent: -9999px;\n}\n\n#wporg-header h2.rosetta {\n\tfont-size: 30px;\n\tcolor: #dfdfdf;\n\tfont-family: Georgia, \"Times New Roman\", serif;\n\tmargin: 0;\n}\n\n#wporg-header h2.rosetta a {\n\tpadding: 0;\n\tdisplay: block;\n\theight: 52px; /* 88 header height - 36 top padding */\n\tcolor: #dfdfdf;\n\tline-height: 22px;\n\tborder-bottom: none;\n}\n\n#head-search {\n\theight: 48px;\n}\n\n#head-search form {\n\twidth: 288px;\n\tdisplay: inline-block;\n\tmargin-left: 60px;\n\tborder-bottom: 1px solid #3f3f3f;\n}\n\n#head-search input.text {\n\tbackground: #191e23;\n\tborder: 0;\n\tmargin-right: 0;\n\tmargin-bottom: 0;\n\twidth: 256px;\n\theight: 24px;\n\tcolor: #b4b9be;\n\tfloat: left;\n\tfont-size: 12px;\n\toutline: none;\n\tfont-family: \"Open Sans\", sans-serif;\n\tborder-radius: 0px;\n}\n\n#head-search input.text::-moz-placeholder {\n\tcolor: #eee;\n}\n\n#head-search .button {\n\tfloat: left;\n\ttext-shadow: none !important;\n\tborder: none;\n\tbox-shadow: none;\n\theight: 30px;\n\twidth: 26px;\n\tbackground: #191e23;\n\tbackground-image: url(//s.w.org/wp-includes/images/admin-bar-sprite.png?d=20120831);\n\tbackground-position: 3px 5px;\n\tbackground-repeat: no-repeat;\n\tborder-radius: 0;\n\tmargin: 0;\n\tpadding: 0;\n}\n\n#wporg-header ul#wporg-header-menu {\n\tposition: absolute;\n\tleft: -75%;\n\tmargin: 0;\n\tmin-width: 200px;\n\tmax-width: 75%;\n\tbackground: #23282d;\n\tlist-style: none;\n\ttext-align: left;\n\ttop: 100%;\n\t-webkit-transition: left 0.3s;\n\t-moz-transition: left 0.3s;\n\t-ms-transition: left 0.3s;\n\t-o-transition: left 0.3s;\n\ttransition: left 0.3s;\n\tz-index: 100000;\n}\n\n#wporg-header ul#wporg-header-menu.toggled {\n\tleft: 0;\n}\n\n#wporg-header ul li {\n\tposition:relative;\n\tlist-style-type:none;\n}\n\n#wporg-header ul li a {\n\tfont-family: \"Open Sans\", Helvetica, Arial, \"Liberation Sans\", sans-serif;\n\tfont-weight: 600;\n\tdisplay: block;\n\tline-height: 34px;\n\tpadding: 10px 30px;\n\tmargin: 0 4px;\n\tfont-size: 13px;\n\tcolor: #eee;\n\theight: 34px;\n}\n\n#wporg-header ul li a:hover,\n#wporg-header ul li a.current,\n#wporg-header ul li.current-menu-item a,\n#wporg-header ul li.current_page_parent a {\n\tcolor: #00a0d2;\n}\n\n#wporg-header ul li a.subcurrent {\n\tfont-weight: bold;\n}\n\n#wporg-header .nav-submenu {\n\tclip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);\n\theight: 1px;\n\tleft: -2px;\n\tmargin: 0;\n\toverflow: hidden;\n\tpadding: 0;\n\tposition: absolute;\n\twidth: 1px;\n\tz-index: 99999;\n}\n\n#wporg-header ul.nav-submenu li a {\n\theight: 24px;\n\tline-height: 24px;\n\tmargin: 0;\n}\n\n#wporg-header ul li#download {\n\theight: 34px;\n\tpadding: 0 0 34px;\n\tfloat: right;\n\tmargin-right: 14px;\n\toverflow: hidden;\n}\n\n.wporg-page-download #wporg-header #download {\n\tdisplay: none;\n}\n\n#wporg-header ul li#download a {\n\tmargin: 0;\n\tpadding: 0 16px;\n}\n\n#wporg-header ul li#download a.current {\n\tcolor: #eee;\n}\n\n#wporg-header ul li#download a:hover {\n\tcolor: #eee;\n}\n\n@media screen and (max-width:820px) {\n\t#wporg-header ul li#download {\n\t\tdisplay: none;\n\t}\n}\n\n@media screen and (max-width:768px) {\n\t#wporg-header ul li#download {\n\t\tdisplay: block;\n\t\tfloat: none;\n\t\tmargin: 10px 20px 20px;\n\t\tpadding-bottom: 0;\n\t\theight: auto;\n\t}\n\t#wporg-header ul li#download a {\n\t\tpadding: 4px 10px;\n\t}\n}\n\n#mobile-menu-button {\n\tbackground: none;\n\tborder: none;\n\tbox-shadow: none;\n\tposition: absolute;\n\ttop: 75px;\n\tleft: 10px;\n\tdisplay: block;\n\tfloat: left;\n\tvertical-align: top;\n\ttext-align: center;\n\ttext-decoration: inherit;\n\tfont-weight: normal;\n\tfont-style: normal;\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-family: 'dashicons';\n\tline-height: 1;\n\tpadding: 1px;\n\ttext-shadow: none;\n\t-webkit-transition: color .1s ease-in 0;\n\t-moz-transition: color .1s ease-in 0;\n\ttransition: color .1s ease-in 0;\n\t-webkit-appearance: none;\n\t-webkit-font-smoothing: antialiased;\n}\n\n#mobile-menu-button:before {\n\tdisplay: inline-block;\n\tfloat: left;\n\t-moz-box-sizing: border-box;\n\tbox-sizing: border-box;\n\tmargin: 0;\n\tpadding: 3px;\n\toutline: none;\n\tborder: none;\n\tcolor: #888;\n\tcontent: '\\f228';\n\tvertical-align: middle;\n\ttext-decoration: none;\n\tfont: normal 50px/1 'Dashicons';\n\t-webkit-font-smoothing: antialiased;\n}\n\n#download-mobile {\n\tbackground: #f7f7f7;\n\tborder-bottom: 1px solid #dddddd;\n}\n\n#download-mobile .wrapper {\n\tpadding: 20px 0;\n\ttext-align: center;\n}\n\n#download-mobile span.download-ready {\n\tfont-size: 1.6em;\n\tmargin: 0 0.25em;\n}\n\n#download-mobile a.download-button {\n\theight: inherit;\n\tpadding: 10px 15px;\n\tfont-size: 1.6em;\n\tmargin: 10px 0.25em;\n}\n\n.wporg-page-nightly .wrapper {\n\tmin-height: 250px;\n}\n\n@media screen and (min-width:480px) {\n\t#head-search form {\n\t\tmargin-left: 0;\n\t}\n}\n\n@media screen and (max-width:480px) {\n\t#head-search form {\n\t\twidth: 248px;\n\t}\n\t#head-search input.text {\n\t\twidth: 216px;\n  }\n}\n\n@media screen and (min-width:769px) {\n\n\t#wporg-header {\n\t\theight: 120px;\n\t\ttext-align: inherit;\n\t}\n\n\t#wporg-header h1 {\n\t\tfloat: left;\n\t\tpadding-left: 10px;\n\t}\n\n\t#head-search {\n\t\tfloat: right;\n\t\tmargin-right: 14px;\n\t\theight: 48px;\n\t\tpadding-top: 30px;\n\t}\n\n\t#head-search form {\n\t\tmargin-left: 0;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul#wporg-header-menu {\n\t\tposition: static;\n\t\tfloat:left;\n\t\tmargin: -15px 0 0;\n\t\tpadding: 0;\n\t\tmin-width: 0;\n\t\tmax-width: inherit;\n\t\twidth: 100%;\n\t\tlist-style: none;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li {\n\t\tfloat: left;\n\t\tposition:relative;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li a {\n\t\tpadding: 0 6px;\n\t\theight: 46px;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li#download .uparrow {\n\t\tdisplay:none;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li a.current ~ .uparrow {\n\t\twidth: 0;\n\t\theight: 0;\n\t\tborder-left: 9px solid transparent;\n\t\tborder-right: 9px solid transparent;\n\t\tborder-bottom: 9px solid #f7f7f7;\n\t\tmargin: -8px auto 0 auto;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li.current-menu-item:after,\n\t#wporg-header ul li.current_page_parent:after {\n\t\tcontent: '';\n\t\tposition: absolute;\n\t\tleft: 50%;\n\t\twidth: 0;\n\t\theight: 0;\n\t\tborder-left: 9px solid transparent;\n\t\tborder-right: 9px solid transparent;\n\t\tborder-bottom: 9px solid #f7f7f7;\n\t\tmargin: -8px 0 0 -9px;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li:hover .nav-submenu ~ .uparrow,\n\t#wporg-header ul li .nav-submenu:hover ~ .uparrow {\n\t\twidth: 0;\n\t\theight: 0;\n\t\tborder-left: 9px solid transparent;\n\t\tborder-right: 9px solid transparent;\n\t\tborder-bottom: 9px solid #32373c;\n\t\tmargin: -10px auto 0 auto;\n\t}\n\n\t#wporg-header .nav-submenu {\n\t\tbackground: #32373c;\n\t\tborder: #32373c solid 1px;\n\t\tborder-top: 0;\n\t\tmargin-top: -1px;\n\t\tmin-width: 0;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li:hover .nav-submenu,\n\t#wporg-header ul li .nav-submenu:hover  {\n\t\tdisplay:block!important;/* Prevents #wporg-header ul overwriting this */\n\t\tposition:absolute;\n\t\ttop:46px;\n\t\tleft:0;\n\t\tz-index:101;\n\t\tmargin-left:0;\n\t\twidth:auto;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li .nav-submenu li {\n\t\tfloat: none;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul.nav-submenu li a {\n\t\theight: 34px;\n\t\tline-height: 34px;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul.nav-menu li:hover > ul,\n\t#wporg-header .nav-menu ul li:hover > ul,\n\t#wporg-header ul.nav-menu .focus > ul,\n\t#wporg-header .nav-menu .focus > ul {\n\t\tclip: inherit;\n\t\theight: inherit;\n\t\toverflow: inherit;\n\t\twidth: inherit;\n\t}\n\n\t#headline h2 {\n\t\ttext-rendering: optimizeLegibility;\n\t}\n\n\t#mobile-menu-button {\n\t\tdisplay: none;\n\t}\n\n\t#wporg-header h2.rosetta {\n\t\tpadding: 36px 27px 0;\n\t\tfloat: left;\n\t}\n}\n\n@media screen and (max-width:960px) {\n\t#home-welcome {\n\t\tmin-width: 0 !important;\n\t}\n\n\t#home-welcome .wrapper {\n\t\tmax-width: 100%;\n\t\tmargin: 0;\n\t}\n\n\t#home-text {\n\t\twidth: 100%;\n\t\tfloat: right;\n\t\tmargin: -10px;\n\t}\n\n\n\t#home-below .wrapper .col-2, #home-below .wrapper .col-4 {\n\t\tmax-width: 100%;\n\t}\n\n\t#home-below {\n\t\tmax-width: 100%;\n\t\twidth: auto;\n\t}\n}\n\n@media screen and (min-width:821px) {\n\t#download-mobile {\n\t\tdisplay: none;\n\t}\n}\n\n#home-welcome {\n\tbackground: #f7f7f7;\n\tmin-width: 960px;\n\tmin-height: 340px;\n\tborder-bottom: 1px solid #dfdfdf;\n}\n\n#home-welcome img.screenshot {\n\tmargin-top: 22px;\n\tmargin-right: 28px;\n\tfloat: left;\n}\n\n#home-welcome p {\n\tfont-size: 13px;\n\tpadding: 11px 0;\n\tmargin-right: 14px;\n}\n\n#home-welcome p.intro {\n\tfont-family: Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n\tpadding-top: 34px;\n\tfont-size: 17px;\n\tline-height: 1.5em;\n}\n\n#home-welcome p.intro strong {\n\tfont-weight: normal;\n}\n\np.intro a {\n\tfont-weight: normal;\n}\n\n/* WordPress-style Buttons\n=======================\nCreate a button by adding the `.button` class to an element. For backwards\ncompatibility, we support several other classes (such as `.button-secondary`),\nbut these will *not* work with the stackable classes described below.\n\nButton Styles\n-------------\nTo display a primary button style, add the `.button-primary` class to a button.\n\nButton Sizes\n------------\nAdjust a button's size by adding the `.button-large` or `.button-small` class.\n\nButton States\n-------------\nLock the state of a button by adding the name of the pseudoclass as\nan actual class (e.g. `.hover` for `:hover`).\n\n\nTABLE OF CONTENTS:\n------------------\n 1.0 - Button Layouts\n 2.0 - Default Button Style\n 3.0 - Primary Button Style\n 4.0 - Button Groups\n 5.0 - Responsive Button Styles\n\n---------------------------------------------------------------------------- */\n/* ----------------------------------------------------------------------------\n  1.0 - Button Layouts\n---------------------------------------------------------------------------- */\n.submit input,\ninput[type=button],\ninput[type=submit],\n.button,\n.button-primary,\n.download-button,\n.button-secondary {\n\tborder: 1px solid;\n\t-webkit-border-radius: 3px;\n\tborder-radius: 3px;\n\t-webkit-box-sizing: border-box;\n\t-moz-box-sizing:    border-box;\n\tbox-sizing:         border-box;\n\tcursor: pointer;\n\tdisplay: inline-block;\n\tfont-size: 0.8rem;\n\theight: 1.5625rem;\n\tline-height: 1;\n\tmargin: 0;\n\tpadding: 0 .8rem;\n\ttext-decoration: none;\n\twhite-space: nowrap;\n\t-webkit-appearance: none;\n}\n\n/* Remove the dotted border on :focus and the extra padding in Firefox */\nbutton::-moz-focus-inner,\ninput[type=\"reset\"]::-moz-focus-inner,\ninput[type=\"button\"]::-moz-focus-inner,\ninput[type=\"submit\"]::-moz-focus-inner {\n\tborder: 0 none;\n\tpadding: 0;\n}\n\n.button.button-xl,\n.button-group.button-xl .button {\n\tfont-size: 1rem;\n\theight: 2.44141rem;\n\tline-height: 1;\n\tpadding: 0 1.5rem;\n}\n\n.button.button-large,\n.button-group.button-large .button,\n.col-2 p.button,\n.col-13 p.button {\n\theight: 1.95313rem;\n\tline-height: 1;\n\tpadding: 0 1rem;\n}\n\n.button.button-small,\n.block-content span.button,\n.button-group.button-small .button {\n\tfont-size: 0.64rem;\n\theight: 1.25rem;\n\tline-height: 1;\n\tpadding: 0 .5rem;\n}\n\n.button.button-hero,\n.button-group.button-hero .button,\n#plugin-description p.button, .col-3 p.button,\nbody.trac #plugin-description .description-right p {\n\tfont-size: 14px;\n\theight: 46px;\n\tline-height: 44px;\n\tpadding: 0 36px;\n}\n\na.button,\na.button-primary,\na.button-secondary {\n\tline-height:  1.5625rem;\n}\n\na.button.button-large,\n.button-group.button-large a.button {\n\tline-height: 1.95313rem;\n}\n\na.button.button-xl,\n.button-group.button-xl a.button {\n\tline-height: 2.44141rem;\n}\n\na.button.button-small,\n.button-group.button-small a.button {\n\tline-height: 1.25rem;\n}\n\n.button:active,\n.button:focus {\n\toutline: none;\n}\n\n.button.hidden {\n\tdisplay: none;\n}\n\n/* Style Reset buttons as simple text links */\ninput[type=\"reset\"],\ninput[type=\"reset\"]:hover,\ninput[type=\"reset\"]:active,\ninput[type=\"reset\"]:focus {\n\tbackground: none;\n\tborder: none;\n\t-webkit-box-shadow: none;\n\tbox-shadow:         none;\n\tpadding: 0 2px 1px;\n\twidth: auto;\n}\n\n/* ----------------------------------------------------------------------------\n  2.0 - Default Button Style\n---------------------------------------------------------------------------- */\n.submit input,\ninput[type=button],\ninput[type=submit],\n.button,\n.button:visited,\n.button-secondary {\n\tbackground: #f7f7f7;\n\tborder-color: #cccccc;\n\t-webkit-box-shadow: 0 1px 0 #cccccc;\n\tbox-shadow:         0 1px 0 #cccccc;\n\tcolor: #555;\n\tvertical-align: top;\n}\n\np .button {\n\tvertical-align: baseline;\n}\n\n.submit input:hover,\ninput[type=button]:hover,\ninput[type=submit]:hover,\n.submit input:focus,\ninput[type=button]:focus,\ninput[type=submit]:focus,\n.button.hover,\n.button:hover,\n.button-secondary:hover,\n.button.focus,\n.button:focus,\n.button-secondary:focus {\n\tbackground: #fafafa;\n\tborder-color: #999;\n\tcolor: #23282d;\n}\n\n.submit input:focus,\ninput[type=button]:focus,\ninput[type=submit]:focus,\n.button.focus,\n.button:focus,\n.button-secondary:focus,\n.button-link:focus {\n\tborder-color: #5b9dd9;\n\t-webkit-box-shadow: 0 0 3px rgba(0, 115, 170, 0.8);\n\tbox-shadow:         0 0 3px rgba(0, 115, 170, 0.8);\n}\n\n.submit input:active,\ninput[type=button]:active,\ninput[type=submit]:active,\n.button.active,\n.button.active:hover,\n.button.active:focus,\n.button:active,\n.button-secondary:active {\n\tbackground: #eee;\n\tborder-color: #999;\n\t-webkit-box-shadow: inset 0 2px 5px -3px rgba(0, 0, 0, 0.5);\n\tbox-shadow:         inset 0 2px 5px -3px rgba(0, 0, 0, 0.5);\n\t-webkit-transform: translateY(1px);\n\t-ms-transform:     translateY(1px);\n\ttransform:         translateY(1px);\n}\n\n.button.active:focus {\n\tborder-color: #5b9dd9;\n\t-webkit-box-shadow: inset 0 2px 5px -3px rgba(0, 0, 0, 0.5), 0 0 3px rgba(0, 115, 170, 0.8);\n\tbox-shadow:         inset 0 2px 5px -3px rgba(0, 0, 0, 0.5), 0 0 3px rgba(0, 115, 170, 0.8);\n}\n\n.submit input:disabled,\ninput[type=button]:disabled,\ninput[type=submit]:disabled,\n.button[disabled],\n.button:disabled,\n.button.disabled,\n.button-secondary[disabled],\n.button-secondary:disabled,\n.button-secondary.disabled,\n.button-disabled {\n\tbackground: #f7f7f7 !important;\n\tborder-color: #ddd !important;\n\t-webkit-box-shadow: none !important;\n\tbox-shadow:         none !important;\n\tcolor: #a0a5aa !important;\n\tcursor: default;\n\ttext-shadow: 0 1px 0 #fff !important;\n\t-webkit-transform: none !important;\n\t-ms-transform:     none !important;\n\ttransform:         none !important;\n}\n\n/* Buttons that look like links, for a cross of good semantics with the visual */\n.button-link {\n\tbackground: none;\n\tborder: 0;\n\t-webkit-border-radius: 0;\n\tborder-radius:         0;\n\t-webkit-box-shadow: none;\n\tbox-shadow:         none;\n\tcursor: pointer;\n\tmargin: 0;\n\toutline: none;\n\tpadding: 0;\n}\n\n.button-link:focus {\n\toutline: #5b9dd9 solid 1px;\n}\n\n/* ----------------------------------------------------------------------------\n  3.0 - Primary Button Style\n---------------------------------------------------------------------------- */\n.button-primary,\n.download-button,\n.button-primary:visited,\n.download-button:visited {\n\tbackground: #0085ba;\n\tborder-color: #0073aa #006799 #006799;\n\t-webkit-box-shadow: 0 1px 0 #006799;\n\tbox-shadow:         0 1px 0 #006799;\n\tcolor: #fff;\n\ttext-decoration: none;\n\ttext-shadow: 0 -1px 1px #006799, 1px 0 1px #006799, 0 1px 1px #006799, -1px 0 1px #006799;\n}\n\n.button-primary.hover,\n.button-primary:hover,\n.button-primary.focus,\n.button-primary:focus,\n.download-button.hover,\n.download-button:hover,\n.download-button.focus,\n.download-button:focus {\n\tbackground: #008ec2;\n\tborder-color: #006799;\n\tcolor: #fff;\n}\n\n.button-primary.focus,\n.button-primary:focus,\n.download-button.focus,\n.download-button:focus {\n\t-webkit-box-shadow: 0 1px 0 #0073aa, 0 0 2px 1px #33b3db;\n\tbox-shadow:         0 1px 0 #0073aa, 0 0 2px 1px #33b3db;\n}\n\n.button-primary.active,\n.button-primary.active:hover,\n.button-primary.active:focus,\n.button-primary:active,\n.download-button.active,\n.download-button.active:hover,\n.download-button.active:focus,\n.download-button:active {\n\tbackground: #0073aa;\n\tborder-color: #006799;\n\t-webkit-box-shadow: inset 0 2px 0 #006799;\n\tbox-shadow:         inset 0 2px 0 #006799;\n\tvertical-align: top;\n}\n\n.button-primary[disabled],\n.button-primary:disabled,\n.button-primary-disabled,\n.download-button[disabled],\n.download-button:disabled,\n.download-button-disabled {\n\tbackground: #008ec2 !important;\n\tborder-color: #007cb2 !important;\n\t-webkit-box-shadow: none !important;\n\tbox-shadow:         none !important;\n\tcolor: #66c6e4 !important;\n\tcursor: default;\n\ttext-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1) !important;\n}\n\n/* ----------------------------------------------------------------------------\n  4.0 - Button Groups\n---------------------------------------------------------------------------- */\n.button-group {\n\tdisplay: inline-block;\n\tfont-size: 0;\n\tposition: relative;\n\tvertical-align: middle;\n\twhite-space: nowrap;\n}\n\n.button-group > .button {\n\t-webkit-border-radius: 0;\n\tborder-radius: 0;\n\tdisplay: inline-block;\n\tmargin-right: -1px;\n\tz-index: 10;\n}\n\n.button-group > .button-primary {\n\tz-index: 100;\n}\n\n.button-group > .button:hover {\n\tz-index: 20;\n}\n\n.button-group > .button:first-child {\n\t-webkit-border-radius: 3px 0 0 3px;\n\tborder-radius:         3px 0 0 3px;\n}\n\n.button-group > .button:last-child {\n\t-webkit-border-radius: 0 3px 3px 0;\n\tborder-radius:         0 3px 3px 0;\n}\n\n.button-group > .button:focus {\n\tposition: relative;\n\tz-index: 1;\n}\n\n/* ----------------------------------------------------------------------------\n  5.0 - Responsive Button Styles\n---------------------------------------------------------------------------- */\n@media screen and (max-width: 782px) {\n\t.button,\n\t.button.button-xl,\n\t.button.button-large,\n\t.button.button-small {\n\t\tfont-size: 14px;\n\t\theight: auto;\n\t\tline-height: normal;\n\t\tmargin-bottom: 4px;\n\t\tpadding: 6px 14px;\n\t\tvertical-align: middle;\n\t}\n}\n\n\n/* */\n\nbody #ed_toolbar input {\n\tpadding: 0 10px 1px;\n}\n\nbody #ed_toolbar #ed_pre {\n\tfont-family: sans-serif;\n}\n\n.col-3 a.download-button {\n\tdisplay: block;\n\ttext-align: center;\n}\n\n.download-meta {\n\ttext-align: center !important;\n\tfont-size: 12px;\n\tmargin-bottom: 0 !important;\n}\n\n\n/* */\n\n#home-welcome .download-button {\n\tmargin-left: 6px;\n}\n\n.col-3 ul {\n\tmargin-left: 16px;\n\tlist-style: square;\n\tmargin-bottom: 22px;\n}\n\n.col-3 p {\n\tmargin-bottom: 22px;\n}\n\n.download-tar {\n\tfont-size: 12px;\n\ttext-align: center;\n\tmargin-bottom: 14px !important;\n}\n\n#home-below {\n\tfont-size: 13px;\n\twidth: 960px;\n\tmargin: 0 auto;\n}\n\n#home-below .image img {\n\tborder: 1px solid #dadada;\n}\n\n#home-below .wrapper {\n\tfloat: left;\n\tmargin-bottom: 14px;\n}\n\n.col-1, .col-2, .col-3, .col-4, .col-5, .col-6, .col-7, .col-8, .col-9, .col-10, .col-11, .col-12 {\n\tfloat: left;\n\tmargin: 0 14px;\n}\n\n.col-1 { width: 52px; }\n.col-2 { width: 132px; }\n.col-3 { width: 212px; }\n.col-4 { width: 292px; }\n.col-5 { width: 372px; }\n.col-6 { width: 452px; }\n.col-7 { width: 532px; }\n.col-8 { width: 612px; }\n.col-9 { width: 692px; }\n.col-10 { width: 772px; }\n.col-11 { width: 852px; }\n.col-12 { width: 932px; }\n\n.col-9 h2 {\n\tmargin: 6px 0;\n\tfont-family: Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n}\n\n.col-9 .entry {\n\tborder-bottom: 1px solid #dfdfdf;\n\tmargin-bottom: 30px;\n}\n\nh3 {\n\tfont-size: 14px;\n\tcolor: #23282d;\n\tfont-weight:bold;\n\tmargin: -1px 0 1px 0;\n}\n\nh4, h3.head {\n\tfont-weight: bold;\n\tfont-size: 14px;\n\tborder-bottom: 1px solid #dedede;\n\tpadding-bottom: 4px;\n\tcolor: #23282d;\n\tmargin-bottom: 18px;\n}\n\nh5 {\n\tfont-weight: bold;\n\tfont-size: 1em;\n\tmargin-bottom: 12px;\n}\n\n#home-below h4 {\n\tmargin-top: 28px;\n\tmargin-bottom: 16px;\n}\n\n#home-below h4 a {\n\tfont-weight: bold;\n}\n\n#home-below h5 {\n\tmargin-bottom: 0;\n}\n\n#home-below img.book {\n\tmargin-top: -17px;\n\tmargin-bottom: 6px;\n}\n\n#home-below a {\n\tfont-size: 14px;\n}\n\n#home-below ol.steps {\n\tmargin-top: -4px;\n}\n\n#home-below ol.steps li {\n\tpadding-left: 44px;\n\tpadding-top: 4px;\n\tmargin-bottom: 17px;\n\tposition: relative;\n}\n\n#home-below ol.steps li span {\n\tcontent: '';\n\twidth: 31px;\n\theight: 31px;\n\tposition: absolute;\n\tleft: 0;\n\ttop: 0;\n\tbackground-image: url(//s.w.org/style/images/steps.png);\n\tbackground-size: 93px 31px;\n\tbackground-repeat: no-repeat;\n}\n@media only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5),\n       only screen and (min-resolution: 1.5dppx),\n       only screen and (min-resolution: 144dpi) {\n\t#home-below ol.steps li span {\n\t\tbackground-image: url(//s.w.org/style/images/steps-2x.png);\n\t}\n}\n\n#home-below ol.steps li.one span {\n\tbackground-position: 0 0;\n}\n\n#home-below ol.steps li.two span {\n\tbackground-position: -31px 0;\n}\n\n#home-below ol.steps li.three span {\n\tbackground-position: -62px 0;\n}\n\nul#notable-users {\n\tlist-style: none;\n}\n\np#showcase-link a {\n\tfont-size: 0.9em;\n\tborder: none;\n}\n\nol.steps {\n\tlist-style: none;\n}\n\nul#notable-users li a {\n\tdisplay: block;\n\twidth: 130px;\n\theight: 59px;\n\tmargin-bottom: 8px;\n\tborder-top: 1px solid #f5f5f5;\n\tborder-left: 1px solid #f5f5f5;\n\tborder-right: 1px solid #dedede;\n\tborder-bottom: 1px solid #dedede;\n}\n\nul#notable-users li a:active {\n\tborder-top: 1px solid #dedede;\n\tborder-left: 1px solid #dedede;\n\tborder-right: 1px solid #f5f5f5;\n\tborder-bottom: 1px solid #f5f5f5;\n}\n\ninput.text {\n\tmargin-right: 2px;\n\tfont-size: 12px;\n\tpadding: 3px;\n\tbackground: #f5f5f5;\n\tborder: 1px solid #ccc;\n\theight: 16px;\n\tvertical-align: top;\n\tcolor: #666;\n\tfont-family: sans-serif;\n}\n\n#headline {\n\theight: 62px;\n\tbackground: #f7f7f7;\n\tborder-bottom: 1px solid #dfdfdf;\n}\n\n#headline h2 {\n\tcolor: #555;\n\tfont-size: 28px;\n\tline-height: 1em;\n\ttext-shadow: #fff 0px 1px 0px;\n\tpadding-top: 18px;\n\tpadding-left: 9px;\n\tfloat: left;\n}\n\n.wporg-make .site-title a:before,\nbody.wporg-make #headline h2 a:before {\n\t-webkit-font-smoothing: antialiased;\n\tdisplay: inline-block;\n\tfont: normal 28px/1 'dashicons';\n\tvertical-align: top;\n\twidth: 36px;\n}\nbody.make-core #headline h2 a:before { content: '\\f475'; }\nbody.make-design #headline h2 a:before { content: '\\f309'; }\nbody.make-mobile #headline h2 a:before { content: '\\f470'; }\nbody.make-accessibility #headline h2 a:before { content: '\\f483'; }\nbody.make-polyglots #headline h2 a:before { content: '\\f326'; }\nbody.make-support #headline h2 a:before { content: '\\f125'; }\nbody.make-themes #headline h2 a:before { content: '\\f100'; }\nbody.make-plugins #headline h2 a:before { content: '\\f106'; }\nbody.make-docs #headline h2 a:before { content: '\\f105'; }\nbody.make-community #headline h2 a:before { content: '\\f307'; }\nbody.make-meta #headline h2 a:before { content: '\\f325'; }\nbody.make-training #headline h2 a:before { content: '\\f118'; }\nbody.make-flow #headline h2 a:before { content: '\\f115'; }\nbody.make-tv #headline h2 a:before { content: '\\f235'; }\nbody.make-marketing #headline h2 a:before { content: '\\f130'; }\nbody.make-cli #headline h2 a:before { content: '\\f345'; }\nbody.make-hosting #headline h2 a:before { content: '\\f176'; }\n\n.make-core .site-title a:before { content: '\\f475'; }\n.make-design .site-title a:before { content: '\\f309'; }\n.make-mobile .site-title a:before { content: '\\f470'; }\n.make-accessibility .site-title a:before { content: '\\f483'; }\n.make-polyglots .site-title a:before { content: '\\f326'; }\n.make-support .site-title a:before { content: '\\f125'; }\n.make-themes .site-title a:before { content: '\\f100'; }\n.make-plugins .site-title a:before { content: '\\f106'; }\n.make-docs .site-title a:before { content: '\\f105'; }\n.make-community .site-title a:before { content: '\\f307'; }\n.make-meta .site-title a:before { content: '\\f325'; }\n.make-training .site-title a:before { content: '\\f118'; }\n.make-systems .site-title a:before { content: '\\f107'; }\n.make-flow .site-title a:before { content: '\\f115'; }\n.make-tv .site-title a:before { content: '\\f235'; }\n.make-marketing .site-title a:before { content: '\\f130'; }\n.make-cli .site-title a:before { content: '\\f345'; }\n.make-hosting .site-title a:before { content: '\\f176'; }\n\n#headline .login {\n\tfont-size: 12px;\n\tposition: relative;\n\tfloat: right;\n\tpadding-top: 22px;\n\tmargin-right: 15px;\n}\n\n#headline .login a {\n\tcolor: #21759b;\n}\n\n#headline .login a:visited {\n\tcolor: #4ca6cf;\n}\n\n#headline input.text {\n\tbackground: #fff;\n\tborder: 1px solid #c6d9e9;\n}\n\n#pages {float:right;}\n\n#pagebody .submenu, #pagebody #submenu {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-top: -2px;\n\tfont-size: 10px;\n\tlist-style: none;\n}\n\n#pagebody .submenu a#subcurrent, #pagebody #submenu a#subcurrent {\n\tcolor: #23282d;\n\tcursor: default;\n}\n\np.person {\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tborder-bottom: 1px solid #dadada;\n\tmargin-bottom: 11px;\n}\n\n#pagebody .submenu li {\n\tborder-bottom: 1px solid #dedede;\n\tfont-size: 12px;\n\tline-height: 18px;\n\tpadding: 5px 0;\n}\n\n#pagebody .submenu li a {\n\twidth: 100%;\n\tdisplay: block;\n}\n\n#pagebody .submenu li.current {\n\tbackground: url(//s.w.org/style/images/arrow.png) center left no-repeat;\n\tfont-weight: bold;\n}\n\n#pagebody .submenu li:last-child {\n\tborder-bottom: 0;\n}\n\n#pagebody .submenu li ul {\n\tmargin-top: 0 !important;\n\tmargin-left: 16px !important;\n}\n\n#pagebody .submenu li ul li {\n\tborder: none;\n\tline-height: 1.4em;\n\tpadding-bottom: 2px;\n}\n\n#pagebody {\n\tfont-size: 13px;\n\tmargin-top: 29px;\n\tmargin-bottom: 22px;\n}\n\n#pagebody p, #pagebody ol, #pagebody ul {\n\tmargin: 0 0 22px 0;\n}\n\n#pagebody ul {\n\tmargin-left: 16px;\n\tlist-style: square;\n}\n\n#pagebody .submenu ul {\n\tmargin-bottom: 0;\n}\n\na.rsslink {\n\tbackground:url(//s.w.org/style/images/feedicon10.png) top left no-repeat;\n\tpadding-left: 14px;\n}\n\n#pagebody ol {\n\tmargin-left: 22px;\n}\n\n#pagebody ol.screenshots {\n\tlist-style: none;\n}\n\n#pagebody p.intro {\n\tfont-family: Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n\tcolor: #555;\n\tfont-size: 15px;\n\tline-height: 1.6em;\n\tmargin-top: -1px;\n\tmargin-bottom: 23px;\n}\n\n#pagebody p.intro a {\n\tfont-weight: normal;\n}\n\n.feed {\n\tbackground: url(//s.w.org/style/images/feedicon.png) center left no-repeat;\n\tpadding-left: 19px;\n}\n\n#wporg-footer {\n\tclear: both;\n\toverflow: auto;\n\tmargin: 0 auto;\n\tpadding: 22px 14px 65px 14px;\n\tborder-top: 1px solid #dfdfdf;\n\tbackground-color: #f7f7f7;\n}\n\n#wporg-footer .wrapper {\n\toverflow: auto;\n\tmax-width: 932px;\n}\n\n#wporg-footer ul {\n\tfloat: left;\n\toverflow: auto;\n\twidth: 135px;\n\tmargin-left: 24px;\n\tmargin-bottom: 20px; /* for narrow screens */\n\tpadding-left: 0; /* override other generic styles */\n}\n\n@media screen and (min-width:960px) {\n\t#wporg-footer ul:first-child {\n\t\tmargin-left: 0;\n\t}\n}\n\n@media screen and (min-width:561px) and (max-width:959px) {\n\t#wporg-footer .wrapper {\n\t\tmax-width: 600px;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul:nth-child(3n+1) {\n\t\tmargin-left: 0;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul:nth-child(4n) {\n\t\tclear: both;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul {\n\t\tmargin-left: 2%;\n\t\twidth: 32%;\n\t}\n}\n\n@media screen and (max-width:560px) {\n\t#wporg-footer .wrapper {\n\t\tmax-width: 360px;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul:nth-child(2n+1) {\n\t\tmargin-left: 0;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul:nth-child(odd) {\n\t\tclear: both;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul {\n\t\tmargin-left: 4%;\n\t\twidth: 48%;\n\t}\n}\n\n#wporg-footer ul li {\n\tfont-size: 14px;\n\tmargin-bottom: 1px;\n\tcolor: #bbb;\n\tlist-style-type: none;\n}\n\n#wporg-footer ul li a {\n\tborder: none;\n}\n\n#wporg-footer .cip {\n\tclear: both;\n\tfloat: none;\n\ttext-align: center;\n\tmargin: 35px auto 0 auto;\n\tfont-size: 16px;\n\tletter-spacing: 0.3em;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tcolor: #cccccc;\n}\n\n#wporg-footer .cip-image {\n\tbackground: url(//s.w.org/style/images/codeispoetry.png?1) center center no-repeat;\n\tbackground-size: 190px 15px;\n\twidth: 190px;\n\theight: 15px;\n\ttext-indent: -9999px;\n}\n\n@media only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5),\n       only screen and (min-resolution: 1.5dppx),\n\t   only screen and (min-resolution: 144dpi) {\n\t#wporg-footer .cip-image {\n\t\tbackground-image: url(//s.w.org/style/images/codeispoetry-2x.png?1);\n\t}\n}\n\nblockquote {\n\tbackground: #f5f5f5;\n\tborder: 1px solid #dadada;\n\tpadding: 22px 22px 0;\n\tmargin-bottom: 22px;\n}\n\n.wporg-page-about-books #pagebody h2 {\n\tmargin-bottom: 1em;\n}\n\n#pagebody ul.books, ul#otherbooks {\n\tlist-style: none;\n\tmargin: 0;\n}\n\n#pagebody .books .image, #otherbooks .image {\n\twidth: 200px;\n\tdisplay: block;\n\tfloat: left;\n\ttext-align: center;\n\tmargin: 18px;\n\tborder-right: 1px solid #dadada;\n}\n\n#pagebody .books img, #otherbooks img {\n\tborder: 1px solid #dadada;\n}\n\n#pagebody .books.mobile img {\n\tborder:none;\n}\n\n#pagebody .books li, #otherbooks li {\n\tbackground: #f5f5f5;\n\tborder: 1px solid #dadada;\n\tborder-right-color: #eee;\n\tborder-bottom-color: #e0e0e0;\n\tmargin-bottom: 22px;\n\tclear: both;\n\tfloat: left;\n\twidth: 100%;\n}\n\n#pagebody .books h3, #otherbooks h3 {\n\tmargin: 18px 0 5px 0;\n\tfont: 21px Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n}\n\n#otherbooks h3, #otherbooks p {\n\tmargin-left:20px;\n}\n\n#otherbooks h3 {\n\tfont-size:18px;\n}\n\n#pagebody .books p, #otherbooks p {\n\tpadding-right: 22px;\n\tpadding-left: 22px;\n\tmargin-bottom: 7px;\n\tline-height: 1.4em;\n}\n\n#pagebody .books .author, #otherbooks .author {\n\tfont: italic 15px Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n\tmargin-bottom: 11px;\n\tcolor: #888;\n}\n\n#pagebody .books .published, #otherbooks .published {\n\tfont-size: 11px;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tletter-spacing: 0.2em;\n\tcolor: #888;\n}\n\n#pagebody .books h3 a, #otherbooks h3 a {\n\tfont-weight: normal;\n}\n\n.features .col-5 li {\n\tmargin-bottom:15px;\n}\n\n.alt { background: #f2f2f2; }\n\n.featured {\n\tbackground: #fffbcc;\n\tborder: 1px solid #e6db55;\n\tpadding: 11px 11px 16px;\n\tmargin: 32px 0;\n\toverflow: auto;\n\t/*width: 670px;*/\n}\n\n.wporg-page-hosting #pagebody .partner .forum {\n\tmargin: 0;\n}\n\n.partner {\n\tclear: both;\n\tmin-height: 100px;\n\tmargin: 40px 10px 40px 0;\n\tpadding-left: 120px;\n\tposition: relative;\n}\n\n.partner p {\n\tmargin-bottom: 10px;\n}\n\n.partner img {\n\tmargin-left: 10px;\n\tposition: absolute;\n\ttop: 0;\n\tleft: -10px;\n}\n@media (max-width: 359px) {\n\t.partner {\n\t\tmargin-right: 15px;\n\t\tpadding-left: 15px;\n\t}\n\t.partner img {\n\t\tfloat: right;\n\t\tposition: relative;\n\t}\n}\n\n.submit {\n\tborder-top: 1px solid #ccc;\n\tpadding: 1.5em 0 0 0;\n\tmargin: 10px 0 0 0;\n\t-moz-border-radius-bottomleft: 3px;\n\t-khtml-border-bottom-left-radius: 3px;\n\t-webkit-border-bottom-left-radius: 3px;\n\tborder-bottom-left-radius: 3px;\n\t-moz-border-radius-bottomright: 3px;\n\t-khtml-border-bottom-right-radius: 3px;\n\t-webkit-border-bottom-right-radius: 3px;\n\tborder-bottom-right-radius: 3px;\n}\n\n#pagebody table.widefat {\n\tborder-collapse: collapse;\n\twidth: 100%;\n\tclear: both;\n\tmargin-bottom: 11px;\n}\n\n#pagebody table.widefat a {\n\ttext-decoration: none;\n}\n\n#pagebody table.widefat tr.alt {\n\tbackground-color: #f2f2f2;\n}\n\n#pagebody table.widefat tbody.hover {\n\tcursor: pointer;\n}\n\n#pagebody table.widefat tbody tr.hover,\n#pagebody table.widefat tbody tr:hover {\n\tbackground-color: #ddd;\n}\n#pagebody table.widefat tbody tr.hover a,\n#pagebody table.widefat tbody a:hover {\n\tcolor: #d54e21;\n}\n\n#pagebody table.widefat td, #pagebody table.widefat th {\n\tfont-size: 13px;\n\tpadding: 6px;\n\tvertical-align: text-top;\n}\n\n#pagebody table.widefat thead {\n\tbackground-color: #cfcfcf;\n\tcolor: #000;\n\tfont-weight: bold;\n}\n\n#pagebody table.widefat th {\n\tpadding-bottom: 4px;\n\tpadding-top: 8px;\n\ttext-align: left;\n}\n\n#pagebody table.widefat .check-column {\n\ttext-align: center;\n\tvertical-align: text-top;\n\twidth: 3%;\n}\n\n.wrap, .updated, .error {\n\tmargin: 0;\n\tmargin-left: 15px;\n\tmargin-right: 15px;\n\tpadding: 0;\n\tmax-width: 980px;\n}\n\n.form-table, form#profile-form table {\n\tborder-collapse: collapse;\n\tmargin-top: 1em;\n\twidth: 100%;\n\tcolor: #333;\n}\n\n.form-table td, form#profile-form table td {\n\tmargin-bottom: 9px;\n\tpadding: 10px;\n\tline-height: 20px;\n\tborder-bottom-width: 8px;\n\tborder-bottom-style: solid;\n\n}\n\n.form-table th, form#profile-form table th {\n\ttext-align: left;\n\tpadding: 10px;\n\twidth: 150px;\n\tfont-weight: bold;\n\tborder-bottom-width: 8px;\n\tborder-bottom-style: solid;\n}\n\n.form-table input[type='text'], .form-table textarea,\nform#profile-form table input[type='text'], form#profile-form textarea {\n\tborder: 1px solid #d1e5f6;\n\tborder-top-color: #b0c1cf;\n\tborder-left-color: #b0c1cf;\n}\n\n.form-table input[type='text'] {\n\tpadding: 3px;\n}\n\n.form-table textarea, form#profile-form table textarea {\n\twidth: 520px !important;\n\tfont-size: 13px;\n\tline-height: 1.5em;\n}\n\n.error {\n\tbackground-color: #ffebe8;\n\tborder-color: #c00;\n}\n\n.error a {\n\tcolor: #c00;\n}\n\n.form-invalid {\n\tbackground-color: #ffebe8 !important;\n}\n\n.form-invalid input {\n\tborder-color: #c00 !important;\n}\n\n.form-table td, .form-table th,\nform#profile-form table td, form#profile-form table th {\n\tborder-bottom-color: #fff;\n}\n\n.form-input-tip {\n\tcolor: #999;\n}\n\n#sitesearch {\n\tmargin-top: 10px;\n\tmargin-bottom: 22px;\n\tfont-size: 10px;\n}\n\n#sitesearch #sitesearchbox {\n\twidth: 45%;\n\tpadding: 3px;\n\tfont-size: 18px;\n}\n\n#sitesearch p { margin-top: 4px; }\n\n#sitesearch label { margin-right: 6px;}\n\n#sitesearch .text {\n\theight: 24px;\n}\n\n#sitesearch .button {\n\tfont-size: 16px;\n\tmargin-left: 4px;\n\theight: 32px;\n\tpadding: 0 6px;\n}\n\nol.searchresults {\n\tmargin-top: 22px !important;\n\tpadding-left: 4px;\n}\n\ndiv.special { margin-top: 22px; }\n\n.searchresults h4, .special h4 {\n\tmargin-bottom: 4px;\n}\n.searchresults .source, .special .source {\n\tfloat: right;\n\tfont-size: 10px;\n\tfont-style: italic;\n\tfont-family: \"Lucida Sans\";\n\tcolor: #888;\n\tfont-weight: normal;\n}\n\n.heatmap {\n\tfont-family: Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n\tline-height: 3em;\n}\n\n.heatmap a {\n\tfont-weight: normal;\n}\n\n.col-10 .col-5 {\n\tmargin: 0;\n\twidth: 352px;\n}\n\n.col-10 .col-10 {\n\tmargin: 24px 0 0;\n\tclear: both;\n}\n\n.col-10 .col-8, .col-10 .col-7 {\n\tmargin: 0;\n}\n\n.col-10 .col-5 table td {\n\tline-height: 1.5em;\n\tpadding: 10px 0;\n\tborder-bottom: 1px solid #dadada;\n}\n\n.more {\n\tfont-size: 90%;\n}\n\n.column-list {\n\tfont-size: 12px;\n\tline-height: 1.5em;\n}\n\n.column-list li {\n\tpadding-bottom: 4px;\n}\n\n#theuser .block {\n\tmargin: 24px;\n}\n\n#theuser #userinfo {\n\tmargin-left: 22px;\n\tmargin-bottom: 0;\n}\n\n#lang-guess {\n\twidth: 93%;\n\tmax-width: 932px;\n\tmargin: 22px auto 0;\n\tbackground: #fffbcc;\n\tborder: 1px solid #e6db55;\n\ttext-align: center;\n\tfont: 1.3em Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n\tpadding: 10px 0;\n\t-moz-border-radius: 3px;\n\t-khtml-border-radius: 3px;\n\t-webkit-border-radius: 3px;\n\tborder-radius: 3px;\n}\n\nh3.graphics {\n\tclear: both;\n\tpadding-top: 20px;\n\tfont-size:22px;\n\tfont-weight: normal;\n\tcolor: #999;\n\tpadding-bottom: 6px;\n}\n\nul.logo {\n\tmargin: 0 14px 14px 0 !important;\n\twidth: 176px;\n\tborder: 1px solid #dfdfdf;\n\tborder-top: none;\n\tfloat: left;\n}\n\nul.logo li {\n\tlist-style: none;\n\tborder-bottom: 1px solid #dfdfdf;\n\tbackground: #f5f5f5;\n\tline-height:13px;\n}\n\nul.logo li.img {\n\tbackground: #fff;\n}\n\nul.logo li a span {\n\tcolor: #999;\n\tfont-weight: normal;\n}\n\nul.logo li a {\n\tdisplay: block;\n\tpadding: 6px 8px;\n\tfont-size:10px;\n}\n\nul.logo li:first-child {\n\tborder-top: 1px solid #dfdfdf;\n}\n\nul.logo li:last-child {\n\tborder-bottom: none;\n}\n\np.community {\n\tclear: both;\n\tfont-size:14px;\n\tpadding: 24px 0;\n}\n\n\nul.logo .pnglogo { background: #eee; text-align: center;}\n\nul.logo .pnglogo:hover { background: #555; }\n\n.pnglogo img {\n\tpadding: 62px 0;\n}\n\n#logo-blue img, #logo-grey img { padding: 20px 0; }\n\n\nul.colors {\n\tmargin: 0 !important;\n}\n\nul.colors li {\n\tfloat: left;\n\tlist-style: none;\n\tmargin-left: 60px;\n\tpadding-right:50px;\n\tborder-right: 1px solid #dfdfdf;\n\tmargin-right:50px;\n\tmargin-bottom: 24px;\n\tline-height: 14px;\n\tfont-size: 10px;\n\tcolor: #666;\n}\n\nul.colors li strong {\n\tfont-size: 12px;\n\tcolor: #333;\n}\n\nul.colors li:last-child {\n\tpadding-right: 0;\n\tmargin-right: 0;\n\tborder-right: none;\n}\n\nul.colors li img {\n\tfloat: left;\n\tmargin-left: -60px;\n}\n\nbody .meta {\n\tfont-size: 12px;\n\tcolor: #777;\n\tmargin-bottom: 10px;\n}\n\nbody .meta a {\n\tcolor: #777;\n\tborder-bottom: 1px solid #dfdfdf;\n}\n\nbody .meta a:hover { color: #d54e21; border-bottom-color: #d54e21; }\n\nhr { border: none; border-top: 1px solid #dfdfdf; }\n\n#headline a {\n\tcolor: #555;\n}\n\nimg#wpstats {\n\tmargin: -10px 10px 0;\n}\n\n.wporg-stats-chart path[fill=\"#cccccc\"] {\n\tfill: #cbcdce;\n}\n\n.wporg-stats-chart path[fill=\"#0011cc\"] {\n\tfill: #0073aa;\n\tcursor: pointer;\n}\n\n.wporg-stats-chart path[fill=\"#0011cc\"]:hover {\n\tfill: #00a0d2;\n}\n\n.wporg-stats-chart text[fill=\"#0011cc\"] {\n\tfill: #444;\n}\n\n.wporg-stats-chart {\n\twidth: 650px; /* Avoid jumps when the charts are loaded. */\n\theight: 450px;\n\tposition: relative;\n}\n\n.wporg-stats-chart.loading:before {\n\tcontent: '';\n\tdisplay: block;\n\twidth: 20px;\n\theight: 20px;\n\tposition: absolute;\n\tleft: 50%;\n\ttop: 50%;\n\tmargin: -10px 0 0 -10px;\n\tbackground: url(https://s.w.org/wp-includes/images/spinner.gif) no-repeat center;\n\t-webkit-background-size: 20px 20px;\n\tbackground-size: 20px 20px;\n\t-webkit-transform: translateZ(0);\n\ttransform: translateZ(0);\n}\n\n@media print,\n  (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.25),\n  (min-resolution: 120dpi) {\n\t.wporg-stats-chart.loading:before {\n\t\tbackground-image:url(https://s.w.org/wp-includes/images/spinner-2x.gif)\n\t}\n}\n\n/* Responsive styling ---------------------------------- */\n\n.wporg-page-download .mobile-notice {\n\tdisplay: none;\n}\n.wporg-page-download .download-button-container {\n\ttext-align: center;\n}\n.wporg-page-mobile {\n\tbackground-color: #f1f1f1;\n}\n.wporg-page-mobile #pagebody ul.books {\n\tdisplay: -moz-box;\n\tdisplay: -ms-flexbox;\n\tdisplay: flex;\n\tflex-wrap: wrap;\n}\n.wporg-page-mobile #pagebody .books li {\n\twidth: 49%;\n\tmargin-left: 1%;\n\tclear: none;\n}\n.wporg-page-mobile #pagebody .books li:first-child {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 1%;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-mobile #pagebody .books p {\n\tmargin-bottom: 14px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-mobile #pagebody .books li {\n\tpadding: 0 14px 15px;\n\tbox-sizing: border-box;\n\tbackground-color: #fff;\n\tborder: 1px solid #dedede;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-mobile #pagebody .books h3 {\n\tmargin-bottom: 15px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-mobile #pagebody .books .image {\n\tfloat: right;\n\tborder-right: 0;\n\tborder-left: 1px solid #dadada;\n\tmargin-left: 14px;\n\tmargin-right: 0;\n\tmargin-top: 0;\n}\n\n.wporg-responsive .col-7,\nbody.wporg-responsive .col-8,\nbody.wporg-responsive .col-10 {\n\tmargin-left: 174px;\n}\nbody.wporg-responsive .col-2 {\n\tposition: absolute;\n}\n\n.wporg-responsive .col-10 .col-5 {\n\twidth: 50%;\n\tbox-sizing: border-box;\n\tpadding-right: 14px;\n}\n.wporg-responsive .col-10 .col-5:last-child {\n\tpadding-right: 0;\n\tpadding-left: 14px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-7,\n.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-8,\n.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-10 {\n\tmin-height: 550px;\n}\n\n.wporg-responsive.wporg-page-about-logos h3.graphics img {\n\tfloat: right;\n\tmargin-top: -40px;\n\tmargin-left: 40px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-about-logos .all-logos ul.logo li {\n\tmin-height: 39px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-about-logos .all-logos ul.logo li.img {\n\tmin-height: 150px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-about-logos ul.logo li.img {\n\tline-height: 0;\n\ttext-align: center;\n}\n@media screen and (max-width: 974px) {\n\tbody.wporg-responsive #pagebody .wrapper {\n\t\tdisplay: -moz-box;\n\t\tdisplay: -ms-flexbox;\n\t\tdisplay: flex;\n\t\tflex-wrap: wrap;\n\t}\n\tbody.wporg-responsive .col-2,\n\tbody.wporg-responsive .col-3,\n\tbody.wporg-responsive .col-6,\n\tbody.wporg-responsive .col-7,\n\tbody.wporg-responsive .col-8,\n\tbody.wporg-responsive .col-9,\n\tbody.wporg-responsive .col-10,\n\tbody.wporg-responsive .col-12 {\n\t\twidth: inherit;\n\t\tfloat: none;\n\t\tword-wrap: break-word;\n\t}\n\n\tbody.wporg-responsive .col-2 {\n\t\tposition: inherit;\n\t\twidth: 100%;\n\t}\n\n\tbody.wporg-responsive .col-8,\n\tbody.wporg-responsive .col-9,\n\tbody.wporg-responsive .col-10 {\n\t\tmargin-left: 14px;\n\t\tmargin-right: 14px;\n\t}\n\n\t.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-7,\n\t.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-8,\n\t.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-10 {\n\t\tmin-height: inherit;\n\t}\n\n\t.wporg-responsive.wporg-page-mobile #pagebody .books li {\n\t\twidth: 100%;\n\t\tmargin-left: 0;\n\t\tmargin-right: 0;\n\t}\n\n\t/*\n\t * /download\n\t */\n\n\t.wporg-responsive .col-7 ~.col-2 {\n\t\tposition: inherit;\n\t\tfloat: left;\n\t\twidth: 50%;\n\t\tmargin: 0;\n\t\tbox-sizing: border-box;\n\t\tpadding: 0 14px;\n\t}\n\t.wporg-responsive .col-7 ~ .col-3 {\n\t\tfloat: right;\n\t\twidth: 50%;\n\t\tmargin: 0;\n\t\tbox-sizing: border-box;\n\t\tpadding: 0 14px;\n\t}\n\t.wporg-responsive .col-7 {\n\t\tmargin-left: 14px;\n\t\tmargin-right: 14px;\n\t\twidth: inherit;\n\t\tmargin-bottom: 3em;\n\t\tpadding-bottom: 2em;\n\t\tborder-bottom: 1px solid #ccc;\n\t}\n\n\t/*\n\t * /news and /showcase\n\t */\n\n\t.wporg-responsive .storycontent {\n\t\tpadding-right: 0;\n\t}\n}\n@media screen and (max-width: 700px) {\n\t.wporg-responsive.wporg-page-about-logos h3.graphics {\n\t\tpadding-top: 0;\n\t}\n\t.wporg-responsive.wporg-page-about-logos h3.graphics img {\n\t\tdisplay: block;\n\t\tfloat: none;\n\t\tmargin: 0 auto 14px;\n\t}\n}\n@media screen and (max-width: 480px) {\n\t.wporg-responsive .col-7 {\n\t\tborder-bottom: 0;\n\t}\n\t.wporg-responsive #sidebar, .wporg-responsive .col-7 {\n\t\tfloat: none;\n\t}\n\t.wporg-responsive #sidebar {\n\t\twidth: 100%;\n\t}\n\n\t.wporg-responsive .col-10 .col-5, .wporg-responsive .col-10 .col-5:last-child {\n\t\twidth: 100%;\n\t\tpadding: 0;\n\t}\n\n\t.wporg-responsive .col-7 ~ .col-3 {\n\t\tmargin-top: 2em;\n\t\tborder-top: 1px solid #ccc;\n\t\tpadding-top: 3em;\n\t\twidth: inherit;\n\t\tfloat: none;\n\t\tmargin: 2em auto;\n\t}\n\t.wporg-page-download .mobile-notice {\n\t\tdisplay: block;\n\t\twidth: 60%;\n\t\tmargin: 1px auto 3em;\n\t\tborder: 1px solid #ccc;\n\t\tpadding: 2em 1.9em 0.5em;\n\t}\n\t.wporg-page-download .mobile-notice-inner {\n\t\tdisplay: none;\n\t}\n\n\t.wporg-page-about-books #pagebody .books li {\n\t\tpadding: 0 18px 18px;\n\t\tbox-sizing: border-box;\n\t}\n\t.wporg-page-about-books #pagebody .books .image {\n\t\tborder-right: 0;\n\t\tfloat: none;\n\t\twidth: inherit;\n\t}\n\t.wporg-page-about-books #pagebody .books p {\n\t\tpadding-right: 0;\n\t\tpadding-left: 0;\n\t}\n\n\t.wporg-responsive.wporg-page-about-logos ul.logo {\n\t\twidth: 100%;\n\t}\n}\n\n\n/*\n *  Notifications\n */\n\n .notification {\n\tbackground: #eee;\n\tfont-size: 13px;\n\tmargin: 0;\n\tmax-width: 100%;\n\tpadding: 8px 12px;\n\ttext-align: center;\n}\n\n.notification-info {\n\tbackground: #d9edf7;\n}\n\n.notification-success {\n\tbackground: #c7e8ca;\n}\n\n.notification-warning {\n\tbackground: #fff8e5;\n}\n\n.notification-danger {\n\tbackground: #f2dede;\n}\n"]}
     1{"version":3,"sources":["wp4.css"],"names":[],"mappings":"AAAA,kDAAkD;AAClD;;QAEQ,UAAU,CAAC,WAAW,EAAE;AAChC,oBAAoB,UAAU,EAAE;AAChC;kBACkB,mBAAmB,CAAC,oBAAoB,EAAE;AAC5D,aAAa,iBAAiB,EAAE;AAChC,mBAAmB,YAAY,EAAE;AACjC,IAAI,sBAAsB,EAAE;;AAE5B;CACC,mBAAmB;CACnB;;AAED;CACC,iBAAiB;CACjB,iBAAiB;CACjB,wBAAwB;CACxB,kBAAkB;CAClB,YAAY;CACZ;AACD,kDAAkD;;AAElD,YAAY,iEAAiE,CAAC,YAAY,EAAE;;AAE5F;;CAEC,eAAe;CACf;;AAED;CACC,oBAAoB;CACpB,0BAA0B;CAC1B,cAAc;CACd,gBAAgB;CAChB,mBAAmB;CACnB,oBAAoB;CACpB,eAAe;CACf;;AAED,QAAQ,oBAAoB,EAAE;;AAE9B;;CAEC,eAAe;CACf,sBAAsB;CACtB,oBAAoB;CACpB;;AAED;CACC,kBAAkB;CAClB;;AAED;;CAEC,eAAe;CACf;;AAED,MAAM,iCAAiC,EAAE;;AAEzC,OAAO,kBAAkB,EAAE;;AAE3B,yNAAyN,wBAAwB,EAAE;;AAEnP,qBAAqB,sBAAsB,EAAE;;AAE7C,YAAY,iCAAiC,EAAE;;AAE/C,UAAU,eAAe,EAAE;;AAE3B;CACC,sFAAsF;CACtF,iBAAiB;CACjB,gBAAgB;CAChB;;AAED;CACC,iBAAiB;CACjB;;AAED;CACC,kBAAkB;CAClB;;AAED;CACC,mBAAmB;CACnB;;AAED;CACC,iBAAiB;CACjB,eAAe;CACf;;AAED,+CAA+C;AAC/C;CACC,mBAAmB;CACnB,aAAa;CACb,WAAW;CACX,YAAY;CACZ,WAAW;CACX,iBAAiB;CACjB,oBAAoB;CACpB,UAAU;CACV,6BAA6B;CAC7B;;AAED;iEACiE;AACjE;CACC,wBAAwB;CACxB;;AAED;;CAEC,eAAe;CACf,0BAA0B;CAC1B;;AAED;CACC,YAAY;CACZ,wBAAwB;CACxB;;AAED;CACC,YAAY;CACZ,wBAAwB;CACxB;;AAED;CACC,eAAe;CACf,0BAA0B;CAC1B;;AAED;CACC,aAAa;CACb,wBAAwB;CACxB;;AAED;CACC,wBAAwB;CACxB;;AAED;CACC,YAAY;CACZ,wBAAwB;CACxB;;AAED;CACC,eAAe;CACf,kBAAkB;CAClB,kBAAkB;CAClB;;AAED;CACC,iBAAiB;CACjB,0BAA0B;CAC1B,eAAe,CAAC,8CAA8C;CAC9D,sBAAsB;CACtB,mBAAmB;CACnB;;AAED;CACC,wBAAwB;CACxB;;AAED;CACC,wBAAwB;CACxB;;AAED;CACC,wBAAwB;CACxB;;AAED;CACC,eAAe;CACf,aAAa;CACb,UAAU;CACV,iBAAiB;CACjB,WAAW;CACX,YAAY;CACZ;;AAED;CACC,gBAAgB;CAChB,kBAAkB;CAClB,UAAU;CACV,mBAAmB;CACnB;;AAED,KAAK;;AAEL;CACC,iBAAiB;CACjB,eAAe;CACf,YAAY;CACZ;;AAED;CACC,gBAAgB;CAChB,aAAa;CACb;;AAED;CACC,mBAAmB;CACnB,cAAc;CACd,YAAY;CACZ,oBAAoB;CACpB,mBAAmB;CACnB,iBAAA;CACA;;AAED;CACC,sBAAa;CACb,aAAA;CACA;;AAED;CACC,eAAA;CACA,+EAA4B;CAA5B,oCAA4B;CAC5B,4BAAa;CACb,aAAA;CACA,qBAAA;CAEA;;AAED;CAAC,gBAAe;CACf,eAAA;CACA,+CAAU;CACV,UAAA;CAEA;;AAED;CAAC,WAAA;CACA,eAAc;CACd,aAAA,CAAA,uCAAe;CACf,eAAA;CACA,kBAAA;CACA,oBAAA;CAEA;;AAED;CAAC,aAAA;CAEA;;AAED;CAAC,aAAA;CACA,sBAAkB;CAClB,kBAAA;CACA,iCAAA;CAEA;;AAED;CAAC,oBAAU;CACV,UAAA;CACA,gBAAA;CACA,iBAAa;CACb,aAAa;CACb,aAAA;CACA,eAAY;CACZ,YAAA;CACA,gBAAc;CACd,cAAA;CACA,qCAAmB;CAAnB,2BAAmB;CACnB,mBAAA;CAGA;;AAED;CADC,YAAA;CAGA;;AAED;CADC,YAAA;CACA,6BAAa;CACb,aAAA;CAAA,yBAAiB;CACjB,iBAAa;CACb,aAAY;CACZ,YAAA;CACA,oBAAA;CACA,oFAA6B;CAC7B,6BAA6B;CAC7B,6BAAiB;CAAjB,yBAAiB;CACjB,iBAAU;CACV,UAAA;CACA,WAAA;CAKA;;AAED;CAHC,mBAAW;CACX,WAAU;CACV,UAAA;CACA,iBAAe;CACf,eAAA;CACA,oBAAiB;CACjB,iBAAiB;CACjB,iBAAU;CACV,UAAA;CAIA,8BAAsB;CACtB,sBAAgB;CAChB,eAAA;CAEA;;AAED;CAAC,QAAA;CAEA;;AAED;CAAC,kBAAA;CACA,qBAAA;CAEA;;AAED;CAAC,0EAAiB;CACjB,iBAAe;CACf,eAAA;CACA,kBAAA;CACA,mBAAc;CACd,cAAA;CACA,gBAAY;CACZ,YAAA;CACA,aAAA;CAEA;;AAED;;;;CAGC,eAAA;CAEA;;AAED;CAAC,kBAAA;CAEA;;AAED;CAAC,+BAAY;CACZ,YAAW;CACX,WAAU;CACV,UAAA;CACA,iBAAW;CACX,WAAA;CACA,mBAAW;CACX,WAAA;CACA,eAAA;CAEA;;AAED;CAAC,sBAAA;CACA,aAAA;CACA,kBAAA;CAEA,UAAA;CACA,oBAAoB;CACrB;;AAEA;CAAC,aAAA;CACA,kBAAA;CACA,aAAA;CAEA,mBAAA;CACA,iBAAiB;CAClB;;AAEA;;CAEC,cAAc;CACf;;AAEA;CACC,UAAA;CACA,gBAAgB;CACjB;;AAEA;CACC,YAAY;CACb;;AAEA;CACC,YAAY;CACb;;AAEA;CACC;EACA,cAAA;EACC;CACF;;AAEA;CACC;EAAC,eAAA;EACA,YAAA;EACD,uBAAA;EAEA,kBAAA;EACA,aAAA;EAAA;CAEA;EACA,kBAAA;EACC;CACF;;AAEA;CADC,iBAAA;CACA,aAAA;CACA,yBAAA;CACA,iBAAA;CACA,mBAAA;CACA,UAAA;CACA,WAAA;CACA,eAAA;CACA,YAAA;CACA,oBAAA;CACA,mBAAA;CACA,yBAAA;CACA,oBAAA;CACA,mBAAA;CACA,gBAAA;CACA,yBAAA;CAEA,eAAA;CACA,aAAA;CACA,kBAAA;CACA,wCAAA;CAEA,gCAAA;CACA,yBAAA;CACA,oCAAoC;CACrC;;AAEA;CADC,sBAAA;CACA,YAAA;CACA,4BAAA;CACA,+BAAA;CACA,uBAAA;CACA,UAAA;CACA,aAAA;CACA,cAAA;CACA,aAAA;CACA,YAAA;CACA,iBAAA;CACA,uBAAA;CAGA,sBAAA;CACA,gCAAA;CACA,oCAAoC;CACrC;;AAEA;CACC,oBAAA;CACA,iCAAiC;CAClC;;AAEA;CACC,gBAAA;CACA,mBAAmB;CACpB;;AAEA;CACC,iBAAA;CACA,iBAAiB;CAClB;;AAEA;CADC,gBAAA;CAGA,mBAAA;CACA,iBAAA;CACA,oBAAoB;CACrB;;AAEA;CACC,kBAAkB;CACnB;;AAEA;CACC;EACA,eAAA;EACC;CACF;;AAEA;CACC;EACA,aAAA;EACC;CACD;EACA,aAAA;GACE;CACH;;AAEA;CACC;EACA,gBAAA;EACC;CACF;;AAEA;;CAEC;EACC,cAAA;EACA,oBAAoB;EACrB;;CAEA;EACC,YAAA;EACA,mBAAmB;EACpB;;CAEA;EADA,aAAA;EAGC,mBAAA;EACA,aAAA;EACA,kBAAkB;EACnB;;CAEA;EACC,eAAe;EAChB;;CAEA;EADA,iBAAA;EACC,WAAA;EACA,kBAAA;EACA,WAAA;EAGA,aAAA;EACA,mBAAA;EACA,YAAA;EACA,iBAAiB;EAClB;;CAEA;EACC,YAAA;EACA,kBAAkB;EACnB;;CAEA;EACC,eAAA;EACA,aAAa;EACd;;CAEA;EACC,aAAa;EACd;;CAEA;EADC,SAAA;EACA,UAAA;EACA,mCAAA;EAGA,oCAAA;EACA,iCAAA;EACA,yBAAyB;EAC1B;;CAEA;;EAEC,YAAA;EADD,mBAAA;EAGC,UAAA;EADA,SAAA;EACA,UAAA;EACA,mCAAA;EAGA,oCAAA;EACA,iCAAA;EACA,sBAAsB;EACvB;;CAEA;;EAAC,SAAA;EACA,UAAA;EACA,mCAAA;EAGA,oCAAA;EACA,iCAAA;EACA,0BAA0B;EAC3B;;CAEA;EADC,oBAAA;EACA,0BAAA;EAGA,cAAA;EACA,iBAAA;EACA,aAAa;EACd;;CAEA;;EAAC,wBAAA,gDAAA;EACA,kBAAA;EAGA,SAAA;EADD,OAAA;EAGC,YAAA;EACA,cAAA;EACA,WAAW;EACZ;;CAEA;EACC,YAAY;EACb;;CAEA;EACC,aAAA;EACA,kBAAkB;EACnB;;CAEA;;;;EAEA,cAAA;EAGC,gBAAA;EACA,kBAAA;EACA,eAAe;EAChB;;CAEA;EACC,mCAAmC;EACpC;;CAEA;EACC,cAAc;EACf;;CAEA;EACA,qBAAA;EACA,YAAA;EACC;CACF;;AAEA;CACC;EACC,wBAAwB;EACzB;;CAEA;EACC,gBAAA;EACA,UAAU;EACX;;CAEA;EACC,YAAA;EACA,aAAA;EACA,cAAc;EACd;;;CAGD;EACC,gBAAgB;EACjB;;CAEA;EACA,gBAAA;EACA,YAAA;EACC;CACF;;AAEA;CACC;EACA,cAAA;EACC;CACF;;AAEA;CADC,oBAAA;CAGA,iBAAA;CACA,kBAAA;CACA,iCAAiC;CAClC;;AAEA;CACC,iBAAA;CACA,mBAAA;CACA,YAAY;CACb;;AAEA;CACC,gBAAA;CACA,gBAAA;CACA,mBAAmB;CACpB;;AAEA;CADA,sDAAA;CAGC,kBAAA;CACA,gBAAA;CACA,mBAAmB;CACpB;;AAEA;CACC,oBAAoB;CACrB;;AAEA;CACC,oBAAoB;CACrB;;AAEA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;+EA4B+E;AAC/E;;+EAE+E;AAC/E;;;;;;;CAIC,kBAAA;CAAA,2BAAA;CACA,mBAAA;CACA,+BAAA;CACA,+BAAA;CAAA,+BAAiB;CACjB,gBAAA;CAAA,sBAAA;CAAA,kBAAA;CAAA,kBAAA;CAAA,aAAA;CACA,kBAAA;CAAA,eAAA;CACA,UAAA;CACA,kBAAA;CAAA,iBAAA;CAAA,sBAAA;CAaA,oBAAA;CACA,yBAAyB;CAC1B;;AAEA,yEAAyE;AACzE;;;;CAIC,eAAA;CACA,WAAW;CACZ;;AAEA;;CADC,gBAAA;CAFD,gBAAA;CAAA,iBAAA;CAIC,mBAAA;CAZA,eAAA;CAkBA,gBAAA;CACA,kBAAkB;CACnB;;AAEA;;;;CAIC,gBAAA;CACA,mBAAgB;CAChB,eAAA;CACA,gBAAA;CACA,gBAAgB;CACjB;;AAEA;;;CALC,mBAAA;CASA,mBAAe;CAPhB,aAAA;CASC,gBAAA;CACA,eAAA;CACA,eAAA;CACA,iBAAiB;CAClB;;AAEA;;;;CANC,gBAAA;CAAA,aAAA;CAYA,kBAAA;CACA,gBAAgB;CACjB;;AAEA;;;CAGC,kBAAA;CACA,wBAAwB;CACzB;;AAEA;;CAEC,qBAAA;CACA,wBAAwB;CACzB;;AAEA;;CAEC,sBAAA;CACA,wBAAwB;CACzB;;AAEA;;CAEC,kBAAA;CACA,qBAAqB;CACtB;;AAEA;;CAEC,cAAc;CACf;;AAEA;CACC,cAAc;CACf;;AAEA,8CAA8C;AAC9C;;;;CAXC,iBAAA;CAtCA,aAAA;CAuDA,yBAAY;CAdb,yBAAA;CAgBC,mBAAA;CACA,YAAY;CACb;;AAEA;;+EAE+E;AAC/E;;;;;;CATC,oBAAA;CA3CD,sBAAA;CA4DC,oCAAA;CAdD,oCAAA;CAgBC,YAAA;CACA,oBAAoB;CACrB;;AAEA;CACC,yBAAyB;CAC1B;;AAEA;;;;;;;;;;;;CAHA,oBAAA;CAgBC,mBAAA;CACA,eAAe;CAChB;;AAEA;;;;;;;CAvBC,sBAAA;CA+BA,mDAAA;CACA,mDAAmD;CACpD;;AAEA;;;;;;;;CAPC,iBAAA;CACA,mBAAA;CAdA,4DAAA;CA+BA,4DAAmC;CAdpC,mCAAA;CAgBC,mCAAA;CACA,mCAAmC;CACpC;;AAEA;CACC,sBAAA;CACA,4FAAA;CACA,4FAA4F;CAC7F;;AAEA;;;;;;;;;;CALC,+BAAA;CAgBA,8BAAA;CAdD,oCAAA;CAgBC,oCAAA;CACA,0BAAA;CACA,gBAAA;CACA,qCAAmC;CACnC,mCAAA;CACA,mCAAA;CACA,mCAAmC;CACpC;;AAEA,iFA9BC;AA+BD;CA7BC,iBAAA;CACA,UAAA;CAgBA,yBAAA;CAdD,yBAAA;CAgBC,yBAAA;CACA,yBAAA;CACA,gBAAA;CACA,UAAA;CAgBA,cAAA;CACA,WAAW;CACZ;;AAEA;CACC,2BAA2B;CAC5B;;AAEA;;+EAE+E;AAC/E;;;;CAIC,oBAAA;CAdD,sCAAA;CAdA,oCAAA;CAdA,oCAAA;CA8CC,YAAA;CACA,sBAAA;CACA,0FAA0F;CAC3F;;AAEA;;;;;;;;CAtBC,oBAAA;CA+BA,sBAAA;CACA,YAAY;CACb;;AAEA;;;;CAIC,yDAAA;CACA,yDAAyD;CAC1D;;AAEA;;;;;;;;CAPC,oBAAA;CACA,sBAAA;CACA,0CAAA;CAgBA,0CAAA;CACA,oBAAoB;CACrB;;AAEA;;;;;;CATC,+BAAA;CACA,iCAAA;CAdA,oCAAA;CACA,oCAAA;CACA,0BAAA;CA+BA,gBAAA;CACA,oDAAoD;CACrD;;AAEA;;+EAEc;AACd;CAdC,sBAAA;CA9CD,aAAA;CAiCC,mBAAA;CA+BA,uBAAA;CACA,oBAAoB;CACrB;;AAEA;CA7BA,yBAAA;CA+BC,iBAAA;CACA,sBAAA;CACA,mBAAA;CACA,YAAY;CACb;;AAEA;CACC,aAAa;CACd;;AAEA;CACC,YAAY;CACb;;AAEA;CACC,mCAAA;CACA,mCAAmC;CACpC;;AAEA;CACC,mCAAA;CACA,mCAAmC;CACpC;;AAEA;CACC,mBAAA;CACA,WAAW;CACZ;;AAEA;;+EAEC;AACD;CACC;;;;EA1BD,gBAAA;EA/BC,aAAA;EACA,oBAAA;EA+DC,mBAAA;EA7BF,kBAAA;EA+BC,uBAAA;EACC;CACD;;;AAGD,KAAA;;AAEA;CACC,oBAAoB;CACrB;;AAEA;CACC,wBAAwB;CACzB;;AAEA;CACC,eAAA;CACA,mBAAmB;CACpB;;AAEA;CAdC,8BAAA;CAgBA,gBAAA;CACA,4BAA4B;CAC5B;;;AAGD,KAAA;;AAEA;CACC,iBAAiB;CAClB;;AAEA;CA7BA,kBAAA;CA+BC,mBAAA;CACA,oBAAoB;CACrB;;AAEA;CACC,oBAAoB;CACrB;;AAEA;CACC,gBAAA;CACA,mBAAA;CACA,+BAA+B;CAChC;;AAEA;CACC,gBAAA;CACA,aAAA;CACA,eAAe;CAChB;;AAEA;CACC,0BAA0B;CAC3B;;AAEA;CACC,YAAA;CACA,oBAAoB;CACrB;;AAEA;CACC,YAAA;CACA,eAAe;CAdhB;;AAiBA,SAfC,YAAA,EAAA;AAgBD,SAAS,aAAa,EAAE;AAdxB,SAAA,aAAA,EAAA;AAgBA,SA9DC,aAAA,EAAA;AA+DD,SA7CC,aAAA,EAAA;AA8CD,SA9DA,aAAA,EAAA;AA+DA,SAAA,aAAU,EAAa;AA5CvB,SAAA,aAAA,EAAA;AA8CA,SAAA,aA7CC,EAAA;AA8CD,UAAU,aAAa,EAAE;AACzB,UAAU,aAAa,EAAE;AACzB,UAAA,aAAA,EAAA;;AAEA;CACC,cAAA;CACA,sDAAsD;CACvD;;AAEA;CACC,iCAAA;CACA,oBAAoB;CACrB;;AAEA;CACC,gBAAA;CAdD,eAAA;CAgBC,iBAAA;CACA,qBAAqB;CACtB;;AAEA;CA7BA,kBAAA;CACA,gBAAA;CACA,iCAAA;CA+BC,oBAAA;CACA,eAAA;CACA,oBAAoB;CACrB;;AAEA;CA7BA,kBAAA;CA+BC,eAAA;CACA,oBAAoB;CACrB;;AAEA;CACC,iBAAA;CACA,oBAAoB;CACrB;;AAEA;CACC,kBAAkB;CACnB;;AAEA;CACC,iBAAiB;CAClB;;AAEA;CACC,kBAAA;CACA,mBAAmB;CACpB;;AAEA;CACC,gBAAgB;CACjB;;AAEA;CACC,iBAAiB;CAClB;;AAEA;CA7BA,mBAAA;CACC,iBAAA;CA+BA,oBAAA;CACA,mBAAmB;CACpB;;AAEA;CAdA,YAAA;CACC,YAAA;CAdD,aAAA;CA+BC,mBAAA;CAdD,QAAA;CACC,OAAA;CAdD,wDAAA;CAdA,mCAAA;CA8CA,2BAAA;CACA,6BAAA;CACC;AACD;;;CAGC;EACA,2DAAA;EACC;CACF;;AAEA;CACC,yBAAyB;CAC1B;;AAEA;CACC,6BAA6B;CAC9B;;AAEA;CACC,6BAA6B;CAC9B;;AAEA;CACC,iBAAiB;CAClB;;AAEA;CACC,iBAAA;CACA,aAAa;CACd;;AAEA;CACC,iBAAiB;CAClB;;AAEA;CAdC,eAAA;CAgBA,aAAA;CAdD,aAAA;CA7BA,mBAAA;CA+BC,8BAAA;CAdD,+BAAA;CA+BC,gCAAA;CACA,iCAAiC;CAClC;;AAEA;CAdA,8BAAA;CACC,+BAAA;CAgBA,gCAAA;CACA,iCAAiC;CAClC;;AAEA;CA9DC,kBAAA;CACA,gBAAA;CAmBA,aAAA;CA8CA,oBAAA;CA5CD,uBAAA;CAgBC,aAAA;CACA,oBAAA;CA+BA,YAAA;CACA,wBAAwB;CACzB;;AAEA;CA9DA,aAAA;CAgEC,oBAAA;CACA,iCAAiC;CAClC;;AAEA;CAdC,YAAA;CAdD,gBAAA;CAdA,iBAAA;CAjBC,8BAAA;CAgEA,kBAAA;CACA,kBAAA;CAAA,qBAAA;CAAA,qBAAc;CAAd,sBAAc;CAAd,kBAAc;CACf,qBAAA;CAKC,cAAc;CAHf;;AAMA;;CAjEC,oCAAA;CACA,sBAAA;CAgED,gCAAA;CACA,oBAAA;CACA,YAAA;CACA;AACA,uCAAA,iBAAA,EA9BC;AA+BD,yCAAA,iBAfC,EAAA;AAgBD,yCAAA,iBAAyC,EAAA;AAdzC,gDAAA,iBAAA,EAAA;AAgBA,4CAAuC,iBAAmB,EAAA;AAC1D,0CAAA,iBA/DC,EAAA;AAgED,yCA/DC,iBAAA,EAAA;AAgED,0CAAA,iBAfiC,EAAA;AAgBjC,uCA9BA,iBAAA,EAAA;AA+BA,4CA7CC,iBAAA,EAAA;AA8CD,uCAAA,iBA/DA,EAAA;AAiDA,2CAAA,iBAfkB,EAAA;AAgBlB,uCAAA,iBA9BA,EAAA;AA+BA,qCAAA,iBAAA,EAAA;AAgBA,4CAA0C,iBAAmB,EAAA;AAd7D,sCAAA,iBAAA,EA9BC;AAkDD,0CAA0C,iBAAiB,EAAE;AAlB7D,uCAAA,iBAAyC,EAAA;;AAEzC,kCAAA,iBAAA,EAAuC;AACvC,oCAAA,iBAAA,EAAA;AACA,oCAAA,iBAAA,EAAA;AACA,2CAAA,iBAhDC,EAAA;AAiDD,uCAAA,iBAhDa,EAAA;AAiDb,qCAAA,iBAhDC,EAAA;AAiDD,oCAAA,iBA9BC,EAAA;AAgBD,qCAAA,iBAAA,EAjCA;AAkCA,kCAAA,iBAAA,EAAA;AACA,uCAAA,iBAAA,EAAA;AA+BA,kCAAA,iBAAgC,EAAA;AA7BhC,sCAAA,iBAAA,EAAA;AAdA,qCAAA,iBAAA,EAAA;AAgBA,kCAAA,iBAAA,EAAA;AACA,gCAAA,iBAAA,EAAA;AA+BA,uCAAqC,iBAAmB,EAAA;AA7BxD,iCAAA,iBAAA,EAAA;AAmCA,qCAAqC,iBAAiB,EAAE;AAHxD,kCAAA,iBAAA,EAAA;;AAMA;CAjCA,gBAAA;CACA,mBAAA;CA+BC,aAAA;CA7BD,kBAAA;CAmCC,mBAAmB;CAHpB;;AAMA;CACC,eAAe;CAHhB;;AAMA;CACC,eAAe;CAHhB;;AAMA;CAHA,iBAAA;CAKC,0BAA0B;CAlE3B;;AAiEA,QAAA,YAAA,CAAA;;AAMA;CAlEA,eAAA;CAgEC,iBAAiB;CAClB,gBAAA;CAKC,iBAAiB;CAHlB;;AAMA;CAHA,eAAA;CAKC,gBAAgB;CAHjB;;AAMA;CAHC,qBAAoB;CACrB,iCAAA;CAKC,oBAAoB;CAHrB;;AAMA;CAhDA,iCAAA;CA8CC,gBAAe;CAChB,kBAAA;CAKC,eAAe;CAHhB;;AAMA;CAHA,YAAA;CAKC,eAAe;CAHhB;;AAMA;CAHA,wEAAA;CAKC,kBAAkB;CAHnB;;AAMA;CACC,iBAAiB;CAHlB;;AAMA;CAHA,yBAAA;CAKC,6BAA6B;CAH9B;;AAMA;CAHC,aAAA;CAdD,mBAAA;CAoBC,oBAAoB;CAHrB;;AAMA;CAHC,gBAAA;CACD,iBAAA;CAKC,oBAAoB;CAHrB;;AAMA;CACC,mBAAmB;CAHpB;;AAMA;CAjCA,kBAAA;CAmCC,mBAAmB;CAHpB;;AAMA;CACC,iBAAiB;CAHlB;;AAMA;CAHA,yEAAA;CAKC,mBAAmB;CAHpB;;AAMA;CACC,kBAAkB;CAHnB;;AAMA;CACC,iBAAiB;CAHlB;;AAMA;CAlEC,sDAAA;CAgEA,YAAA;CAdD,gBAAA;CAgBC,mBAAA;CACD,iBAAA;CAKC,oBAAoB;CAHrB;;AAMA;CACC,oBAAoB;CAHrB;;AAMA;CAHA,2EAAA;CAKC,mBAAmB;CAHpB;;AAMA;CAHC,YAAA;CAdD,eAAA;CACC,eAAA;CAgBA,6BAA0B;CAC3B,8BAAA;CAKC,0BAA0B;CAH3B;;AAMA;CAHA,eAAA;CAKC,iBAAiB;CAHlB;;AAMA;CAhDA,YAAA;CA+BC,eAAA;CAdD,aAAA;CA+BC,kBAAiB;CAClB,oBAAA,CAAA,wBAAA;CAKC,gBAAgB,CAAC,mCAAmC;CAHrD;;AAMA;CACC;EAlBD,eAAA;EAoBE;CAHF;;AAMA;CACC;EACC,iBAAiB;EAHlB;;CAMA;EACC,eAAe;EAHhB;;CAMA;EACC,YAAY;EAHb;;CAMA;EAHC,gBAAA;EACF,WAAA;EAKE;CAHF;;AAMA;CACC;EACC,iBAAiB;EAHlB;;CAMA;EACC,eAAe;EAHhB;;CAMA;EACC,YAAY;EAHb;;CAMA;EAHC,gBAAA;EACF,WAAA;EAKE;CAHF;;AAMA;CAjCC,gBAAA;CA+BA,mBAAA;CACD,YAAA;CAKC,sBAAsB;CAHvB;;AAMA;CACC,aAAa;CAHd;;AAMA;CAhDC,YAAA;CA+BA,YAAA;CACA,mBAAA;CACA,yBAAA;CAdA,gBAAA;CA+BA,sBAAe;CAdhB,0BAAA;CAoBC,eAAe;CAHhB;;AAMA;CAlBC,mFAhDC;CAkCD,oCAAA;CAgBA,4BAAA;CAgBA,aAAA;CACD,aAAA;CAKC,qBAAqB;CAHtB;;AAMA;;;CAGC;EAHD,oEAAA;EAKE;CAHF;;AAMA;CAjCC,oBAAA;CA+BA,0BAAoB;CAdrB,qBAAA;CAoBC,oBAAoB;CAHrB;;AAMA;CACC,mBAAmB;CAHpB;;AAMA;CAHA,iBAAA;CAKC,UAAU;CAHX;;AAMA;CAHC,aAAA;CA7BD,eAAA;CAgBC,YAAA;CAgBA,mBAAA;CACD,aAAA;CAKC,gCAAgC;CAHjC;;AAMA;CACC,0BAA0B;CAH3B;;AAMA;CACC,YAAY;CAHb;;AAMA;CAnEC,oBAAA;CAiEA,0BAAA;CAdD,yBAAA;CAdA,6BAAA;CAdA,oBAAA;CA8CC,YAAY;CAdb,YAAA;CAoBC,YAAY;CAHb;;AAMA;CAHA,qBAAA;CAKC,oDAAoD;CAHrD;;AAMA;CACC,iBAAiB;CAHlB;;AAMA;CACC,eAAe;CAHhB;;AAMA;CAlBC,oBAAA;CAgBA,mBAAmB;CAdpB,mBAAA;CAoBC,mBAAmB;CAHpB;;AAMA;CAHC,2DAAY;CACb,oBAAA;CAKC,YAAY;CAHb;;AAMA;CAhDA,gBAAA;CA8CC,0BAAY;CACb,sBAAA;CAKC,YAAY;CAHb;;AAMA;CACC,oBAAoB;CAHrB;;AAMA;CACC,mBAAmB;CAHpB;;AAEA,OAAA,oBAAA,EAAA;;AAMA;CAlBA,oBAAA;CACC,0BAAA;CAdD,wBAAA;CA+BC,eAAA;CAdD,eAAA;CAoBC,iBAAiB;CAHlB;;AAMA;CACC,UAAU;CAHX;;AAMA;CAhDC,YAAA;CA+BA,kBAAA;CAgBA,yBAAmB;CACpB,oBAAA;CAKC,mBAAmB;CAHpB;;AAMA;CACC,oBAAoB;CAHrB;;AAMA;CAjCA,kBAAA;CA+BA,mBAAA;CA/DC,OAAA;CAiED,YAAA;CACC;AAKD;CACC;EAnEA,mBAAA;EAiEA,mBAAA;EACC;CAKD;EAHC,aAAA;EACF,mBAAA;EAKE;CAHF;;AAMA;CAnEC,2BAAA;CAiEA,qBAAA;CACA,mBAAA;CACA,uCAAA;CACA,+BAAA;CACD,wCAAA;CAKC,gCAAgC;CAHjC;;AAMA;CAlBA,0BAAA;CAgBC,YAAA;CACD,YAAA;CAKC,oBAAoB;CAHrB;;AAMA;CACC,sBAAsB;CAHvB;;AAMA;CACC,0BAA0B;CAH3B;;AAMA;CACC,gBAAgB;CAHjB;;AAMA;;CAFA,uBAAA;CAKC;AACD;;CAEC,eAAe;CAHhB;;AAMA;CAHC,gBAAA;CAdD,aAAA;CAoBC,yBAAyB;CAH1B;;AAMA;CAHC,0BAAkB;CACnB,YAAA;CAKC,kBAAkB;CAHnB;;AAMA;CAHC,oBAAiB;CAClB,iBAAA;CAKC,iBAAiB;CAHlB;;AAMA;CAHC,mBAAU;CACX,yBAAA;CAKC,UAAU;CAHX;;AAMA;CAlBC,UAAA;CAdD,kBAAA;CA+BC,mBAAiB;CAClB,WAAA;CAKC,iBAAiB;CAHlB;;AAMA;CAjCC,0BAAA;CA+BA,gBAAY;CAdb,YAAA;CAoBC,YAAY;CAHb;;AAMA;CA/DC,mBAAA;CA6DA,cAAA;CACA,kBAAA;CAKA,yBAAyB;CAH1B,2BAAA;;CAEA;;AAMA;CAHC,iBAAA;CA3DD,cAAA;CA+BC,aAAA;CA+BA,kBAAA;CACD,yBAAA;CAKC,2BAA2B;CAH5B;;AAMA;;CAFC,0BAAA;CACD,0BAAA;CAKC,2BAA2B;CAH5B;;AAMA;CACC,aAAa;CAHd;;AAMA;CAHC,wBAAmB;CACpB,gBAAA;CAKC,mBAAmB;CAHpB;;AAMA;CAlBA,0BAAA;CAoBC,mBAAmB;CAHpB;;AAMA;CACC,YAAY;CAHb;;AAMA;CAHC,+BAAA;CACA,eAAA;CACD,gBAAA;CAKC,mBAAmB;CAHpB;;AAMA;CACC,qCAAqC;CAHtC;;AAMA;CACC,8BAA8B;CAH/B;;AAMA;;CAEC,0BAA0B;CAH3B;;AAMA;CACC,YAAY;CAHb;;AAMA;CAHA,eAAA;CAKC,iBAAiB;CAHlB;;AAMA;CAHC,iBAAgB;CAdjB,oBAAA;CAoBC,gBAAgB;CAHjB;;AAMA;CAHC,WAAA;CACD,aAAA;CAKC,gBAAgB;CAHjB;;AAEA,gBAAA,gBAAA,EAAA;;AAEA,oBAAA,kBAAA,CAAA;;AAMA;CACC,aAAa;CAHd;;AAMA;CAjCA,gBAAA;CA+BC,iBAAe;CAdhB,aAAA;CAoBC,eAAe;CAHhB;;AAMA;CAHA,4BAAA;CAKC,kBAAkB;CAHnB;;AAEA,cAAA,iBAAA,EAAA;;AAMA;CAHA,mBAAA;CA7BC;AAmCD;CAjCA,aAAA;CAgBC,gBAAA;CAdD,mBAAA;CA+BC,2BAAoB;CACrB,YAAA;CAKC,oBAAoB;CAHrB;;AAMA;CAHA,sDAAA;CAKC,iBAAiB;CAHlB;;AAMA;CACC,oBAAoB;CAHrB;;AAMA;CAHA,UAAA;CAKC,aAAa;CAHd;;AAMA;CAHA,iBAAA;CAKC,YAAY;CAHb;;AAMA;CACC,UAAU;CAHX;;AAMA;CAHC,mBAAA;CAdD,gBAAA;CAoBC,iCAAiC;CAHlC;;AAMA;CACC,eAAe;CAHhB;;AAMA;CAlBA,gBAAA;CAoBC,mBAAmB;CAHpB;;AAMA;CACC,oBAAoB;CAHrB;;AAMA;CACC,aAAa;CAHd;;AAMA;CAHA,kBAAA;CAKC,iBAAiB;CAHlB;;AAMA;CAHC,WAAA;CAdD,iBAAA;CACC,oBAAA;CA7BD,oBAAA;CA8CC,0BAAA;CAdD,mBAAA;CACC,qDAAA;CAgBA,gBAAA;CACD,2BAAA;CAKC,mBAAmB;CAHpB;;AAMA;CAhDC,YAAA;CACA,kBAAA;CA+BA,eAAA;CAgBA,oBAAoB;CACrB,YAAA;CAKC,oBAAoB;CAHrB;;AAMA;CAHC,iCAAY;CAdb,aAAA;CAgBC,0BAAY;CACb,iBAAA;CAKC,YAAY;CAHb;;AAMA;CA7DC,iBAAA;CA2DA,iCAAiB;CAdlB,oBAAA;CAoBC,iBAAiB;CAHlB;;AAMA;CACC,iBAAiB;CAHlB;;AAMA;CAHA,YAAA;CAKC,oBAAoB;CAHrB;;AAMA;CAHC,eAAe;CA7BhB,iBAAA;CAmCC,eAAe;CAHhB;;AAMA;CACC,8BAA8B;CAH/B;;AAMA;CACC,oBAAoB;CAHrB;;AAMA;CAHC,YAAA;CACA,eAAA;CAKA,gBAAgB;CAChB;;;AA/BD,mBAAA,iBAAA,CAAA,mBAAA,CAAA;;AAgCA,yBAAA,iBAAA,EAAA;;AAMA;CACC,gBAAgB;CAHjB;;AAMA,iCAAiC,gBAAgB,EAAE;;;AAGnD;CACC,qBAAqB;CAHtB;;AAMA;CA7DC,YAAA;CA6BA,iBAAA;CA+BA,kBAAA;CA7BD,mBAAA;CA+BC,gCAAgB;CAChB,kBAAY;CAdb,oBAAA;CAgBC,kBAAY;CACb,gBAAA;CAKC,YAAY;CAHb;;AAMA;CAHA,gBAAA;CAKC,YAAY;CAHb;;AAMA;CAHC,iBAAA;CACD,gBAAA;CAKC,mBAAmB;CAHpB;;AAMA;CAHA,YAAA;CAKC,mBAAmB;CAHpB;;AAMA;CAHC,gBAAA;CACD,YAAA;CAKC,oBAAoB;CAHrB;;AAMA;CAHA,YAAA;CAKC,iCAAiC;CAHlC;;AAbA,qBAAA,eAAA,CAAA,6BAAA,EAAA;;AAiBA,KAAA,aAAA,CAAA,8BAAA,EAAA;;AAMA;CACC,YAAY;CAHb;;AAMA;CACC,qBAAqB;CAHtB;;AAMA;CACC,cAAc;CAHf;;AAMA;CAHA,cAAA;CAKC,gBAAgB;CAHjB;;AAMA;CACC,cAAc;CAHf;;AAMA;CACC,WAAW;CAHZ;;AAMA;CAHC,aAAA,CAAA,6CAAmB;CACpB,cAAA;CAKC,mBAAmB;CAHpB;;AAMA;CAlBA,YAAA;CACC,eAAA;CAdD,YAAA;CA+BC,aAAA;CAdD,mBAAA;CACC,UAAA;CAdD,SAAA;CACC,wBAAA;CAdD,iFAAA;CA8CC,mCAAA;CACA,2BAAyB;CAC1B,iCAAA;CAKC,yBAAyB;CAH1B;;AAMA;;;CAGC;EAHD,uEAAA;EAKE;CAHF;;AAEA,2DAAA;;AAMA;CAHA,cAAA;CACA;AAKA;CAHA,mBAAA;CACC;AAKD;CAHA,sBAAA;CACC,YAAA;CACD,mBAAA;CACC;AAKD;CACC;EA7DA,YAAA;EA4CD,eAAA;EAgBA,cAAA;EACC,mBAAA;EACD;CAKC;AACD;;;CADA,mBAAA;CACC;AAKD;CACC,mBAAmB;CAHpB;;AAMA;CAhDA,WAAA;CA+BA,+BAAA;CAgBA,4BAAA;CACC,uBAAA;CACD,oBAAA;CA5CA;AAkDA;CAHC,iBAAA;CACD,mBAAA;CAKC;AACD;;;CAGC,kBAAkB;CAHnB;;AAMA;CAlBA,aAAA;CACC,kBAAA;CAgBD,kBAAA;CACA;AAKA;CAHA,iBAAA;CACA;AAKA;CAHA,kBAAA;CACC;AAKD;CAnEC,eAAA;CAiED,mBAAA;CACC;AAKD;CACC;EAnED,kBAAA;EACC,qBAAA;EAkDD,qBAAA;EAdA,sBAAA;EAgBC,cAAA;EACD,wBAAA;EAgBE,oBAAA;EACD,gBAAA;EAKC;CACD;;;;;;;;EAIC,eAAA;EACD,YAAA;EAKC,sBAAsB;EAHvB;;CAMA;EAHA,kBAAA;EAKC,YAAY;EAHb;;CAMA;;;EADA,kBAAA;EAKC,mBAAmB;EAHpB;;CAMA;;;EAGC,oBAAoB;EAHrB;;CAMA;;IAFA;;CAMA;EAlBA,kBAAA;EAgBC,YAAA;EACA,WAAA;EA5CF,UAAA;EACA,+BAAA;EA8CC,4BAAA;EAdA,uBAAA;EAgBA,gBAAA;EACC;CAKD;EAlBA,aAAA;EA7BA,WAAA;EAtBC,UAAA;EAAA,+BAAA;EAsED,4BAAA;EA7BA,uBAAA;EA+BA,gBAAA;EAdC;CAoBD;EAhDA,kBAAA;EA+BA,mBAAA;EAdA,eAAA;EA+BC,mBAAA;EACD,oBAAA;EAKC,8BAA8B;EAH/B;;CAMA;;IAFA;;CAMA;EAHA,iBAAA;EACD;CACC;AAKD;CACC;EAHA,eAAA;EAdA;CAoBA;EAHA,eAAA;EACD,YAAA;EAdC,oBAAA;EAgBD;CACC;AAKD;CACC;EAHA,iBAAA;EACA;CAKA;EAHA,YAAA;EACC;CAKD;EACC,YAAY;EAHb;;CAMA;EAjCA,YAAA;EAmCC,WAAW;EAHZ;;CAMA;EAjCA,gBAAA;EAgBA,2BAAA;EA7BA,iBAAA;EA8CA,eAAA;EACC,YAAA;EACD,iBAAA;EAvEC;CA6ED;EAjCA,eAAA;EA+BC,WAAA;EA7BD,qBAAA;EAdA,uBAAA;EA8CA,yBAAA;EACC;CAKD;EACC,cAAc;EAHf;;CAMA;EAlBC,qBAAA;EAgBD,+BAAA;EA7BC,4BAAA;EA+BD,uBAAA;EA7BC;CAmCD;EAjCA,gBAAA;EAdC,YAAA;EA8CD,eAAA;EACC;CAKD;EAHA,iBAAA;EAKC,gBAAgB;EAHjB;;CAMA;EAHA,YAAA;EAKC;CACD;;;AAGD;;GAFC;;CAEA;CAdA,iBAAA;CAgBA,gBAAA;CACA,UAAA;CACA,gBAAA;CACD,kBAAA;CAKC,mBAAmB;CAHpB;;AAMA;CACC,oBAAoB;CAHrB;;AAMA;CACC,oBAAoB;CAHrB;;AAMA;CACC,oBAAoB;CAHrB;;AAMA;CACC,oBAAoB;CACpB","file":"wp4.css","sourcesContent":["/* The Reset ---------------------------------- */\nbody,div,dl,dt,dd,ul,ol,li,h1,h2,h3,h4,h5,\nh6,pre,form,fieldset,input,p,blockquote,table,\nth,td { margin: 0; padding: 0; }\nfieldset,img,abbr { border: 0; }\naddress,caption,cite,code,dfn,h1,h2,h3,\nh4,h5,h6,th,var { font-style: normal; font-weight: normal; }\ncaption,th { text-align: left; }\nq:before,q:after { content: ''; }\na { text-decoration: none; }\n\nhtml {\n\toverflow-y: scroll;\n}\n\nbody {\n\tfont-size: 62.5%;\n\tbackground: #fff;\n\tfont-family: sans-serif;\n\tline-height: 22px;\n\tcolor: #444;\n}\n/* -------------------------------------------- */\n\ncode, pre { font-family: Consolas, Monaco, \"Courier New\", Courier, monospace; color: #000; }\n\na code,\na pre {\n\tcolor: inherit;\n}\n\npre {\n\tbackground: #f3f3f7;\n\tborder: 1px solid #dedee3;\n\tpadding: 11px;\n\tfont-size: 12px;\n\tline-height: 1.3em;\n\tmargin-bottom: 22px;\n\toverflow: auto;\n}\n\npre a { font-weight: normal; }\n\na,\n#wporg-footer ul li a {\n\tcolor: #21759b;\n\ttext-decoration: none;\n\tfont-weight: normal;\n}\n\nstrong a {\n\tfont-weight: bold;\n}\n\na:visited,\n#wporg-footer ul li a:visited {\n\tcolor: #4ca6cf;\n}\n\np a { border-bottom: 1px solid #dfdfdf; }\n\nh3 a { font-weight: bold; }\n\n.button a, .button a:hover, #headline a:not(.button), #headline a:not(.button):hover, #sidebar a:not(.button), #sidebar a:not(.button):hover, .frontpageheatmap a, .frontpageheatmap a:hover, .col-3 a, .col-3 a:hover { border: none !important; }\n\n#headline a.button { display: inline-block; }\n\np a:hover { border-bottom: 1px solid #d54e21; }\n\na:hover { color: #d54e21; }\n\nh2 {\n\tfont-family: \"HelveticaNeue-Light\",\"Helvetica Neue Light\",\"Helvetica Neue\",sans-serif;\n\tfont-weight: 300;\n\tfont-size: 22px;\n}\n\nh2 a {\n\tfont-weight: 300;\n}\n\nstrong {\n\tfont-weight: bold;\n}\n\nem, cite {\n\tfont-style: italic;\n}\n\nsup {\n\tline-height: 1em;\n\tfont-size: 80%;\n}\n\n/* Hide visually but not from screen readers */\n.screen-reader-text {\n\tposition: absolute;\n\tmargin: -1px;\n\tpadding: 0;\n\theight: 1px;\n\twidth: 1px;\n\toverflow: hidden;\n\tclip: rect(0 0 0 0);\n\tborder: 0;\n\tword-wrap: normal !important;\n}\n\n/* =WordPress Core\n-------------------------------------------------------------- */\n.alignnone {\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\n.aligncenter,\ndiv.aligncenter {\n\tdisplay: block;\n\tmargin: 5px auto 5px auto;\n}\n\n.alignright {\n\tfloat:right;\n\tmargin: 5px 0 20px 20px;\n}\n\n.alignleft {\n\tfloat: left;\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\n.aligncenter {\n\tdisplay: block;\n\tmargin: 5px auto 5px auto;\n}\n\na img.alignright {\n\tfloat: right;\n\tmargin: 5px 0 20px 20px;\n}\n\na img.alignnone {\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\na img.alignleft {\n\tfloat: left;\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\na img.aligncenter {\n\tdisplay: block;\n\tmargin-left: auto;\n\tmargin-right: auto\n}\n\n.wp-caption {\n\tbackground: #fff;\n\tborder: 1px solid #f0f0f0;\n\tmax-width: 96%; /* Image does not overflow the content area */\n\tpadding: 5px 3px 10px;\n\ttext-align: center;\n}\n\n.wp-caption.alignnone {\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\n.wp-caption.alignleft {\n\tmargin: 5px 20px 20px 0;\n}\n\n.wp-caption.alignright {\n\tmargin: 5px 0 20px 20px;\n}\n\n.wp-caption img {\n\tborder: 0 none;\n\theight: auto;\n\tmargin: 0;\n\tmax-width: 98.5%;\n\tpadding: 0;\n\twidth: auto;\n}\n\n.wp-caption p.wp-caption-text {\n\tfont-size: 11px;\n\tline-height: 17px;\n\tmargin: 0;\n\tpadding: 0 4px 5px;\n}\n\n/* */\n\n.wrapper {\n\tmax-width: 960px;\n\tmargin: 0 auto;\n\tclear: both;\n}\n\n.wrapper img{\n\tmax-width: 100%;\n\theight: auto;\n}\n\n#wporg-header {\n\tposition: relative;\n\theight: 140px;\n\twidth: 100%;\n\tbackground: #23282d;\n\ttext-align: center;\n}\n\n#wporg-header h1 {\n\tdisplay: inline-block;\n\twidth: 303px;\n}\n\n#wporg-header h1 a {\n\tdisplay: block;\n\tbackground: url(//s.w.org/style/images/wporg-logo.svg?3) center left no-repeat;\n\tbackground-size: 290px 46px;\n\theight: 88px;\n\ttext-indent: -9999px;\n}\n\n#wporg-header h2.rosetta {\n\tfont-size: 30px;\n\tcolor: #dfdfdf;\n\tfont-family: Georgia, \"Times New Roman\", serif;\n\tmargin: 0;\n}\n\n#wporg-header h2.rosetta a {\n\tpadding: 0;\n\tdisplay: block;\n\theight: 52px; /* 88 header height - 36 top padding */\n\tcolor: #dfdfdf;\n\tline-height: 22px;\n\tborder-bottom: none;\n}\n\n#head-search {\n\theight: 48px;\n}\n\n#head-search form {\n\twidth: 288px;\n\tdisplay: inline-block;\n\tmargin-left: 60px;\n\tborder-bottom: 1px solid #3f3f3f;\n}\n\n#head-search input.text {\n\tbackground: #191e23;\n\tborder: 0;\n\tmargin-right: 0;\n\tmargin-bottom: 0;\n\twidth: 256px;\n\theight: 24px;\n\tcolor: #b4b9be;\n\tfloat: left;\n\tfont-size: 12px;\n\toutline: none;\n\tfont-family: \"Open Sans\", sans-serif;\n\tborder-radius: 0px;\n}\n\n#head-search input.text::-moz-placeholder {\n\tcolor: #eee;\n}\n\n#head-search .button {\n\tfloat: left;\n\ttext-shadow: none !important;\n\tborder: none;\n\tbox-shadow: none;\n\theight: 30px;\n\twidth: 26px;\n\tbackground: #191e23;\n\tbackground-image: url(//s.w.org/wp-includes/images/admin-bar-sprite.png?d=20120831);\n\tbackground-position: 3px 5px;\n\tbackground-repeat: no-repeat;\n\tborder-radius: 0;\n\tmargin: 0;\n\tpadding: 0;\n}\n\n#wporg-header ul#wporg-header-menu {\n\tposition: absolute;\n\tleft: -75%;\n\tmargin: 0;\n\tmin-width: 200px;\n\tmax-width: 75%;\n\tbackground: #23282d;\n\tlist-style: none;\n\ttext-align: left;\n\ttop: 100%;\n\t-webkit-transition: left 0.3s;\n\t-moz-transition: left 0.3s;\n\t-ms-transition: left 0.3s;\n\t-o-transition: left 0.3s;\n\ttransition: left 0.3s;\n\tz-index: 100000;\n}\n\n#wporg-header ul#wporg-header-menu.toggled {\n\tleft: 0;\n}\n\n#wporg-header ul li {\n\tposition:relative;\n\tlist-style-type:none;\n}\n\n#wporg-header ul li a {\n\tfont-family: \"Open Sans\", Helvetica, Arial, \"Liberation Sans\", sans-serif;\n\tfont-weight: 600;\n\tdisplay: block;\n\tline-height: 34px;\n\tpadding: 10px 30px;\n\tmargin: 0 4px;\n\tfont-size: 13px;\n\tcolor: #eee;\n\theight: 34px;\n}\n\n#wporg-header ul li a:hover,\n#wporg-header ul li a.current,\n#wporg-header ul li.current-menu-item a,\n#wporg-header ul li.current_page_parent a {\n\tcolor: #00a0d2;\n}\n\n#wporg-header ul li a.subcurrent {\n\tfont-weight: bold;\n}\n\n#wporg-header .nav-submenu {\n\tclip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);\n\theight: 1px;\n\tleft: -2px;\n\tmargin: 0;\n\toverflow: hidden;\n\tpadding: 0;\n\tposition: absolute;\n\twidth: 1px;\n\tz-index: 99999;\n}\n\n#wporg-header ul.nav-submenu li a {\n\theight: 24px;\n\tline-height: 24px;\n\tmargin: 0;\n}\n\n#wporg-header ul li#download {\n\theight: 34px;\n\tpadding: 0 0 34px;\n\tfloat: right;\n\tmargin-right: 14px;\n\toverflow: hidden;\n}\n\n.wporg-page-download #wporg-header #download {\n\tdisplay: none;\n}\n\n#wporg-header ul li#download a {\n\tmargin: 0;\n\tpadding: 0 16px;\n}\n\n#wporg-header ul li#download a.current {\n\tcolor: #eee;\n}\n\n#wporg-header ul li#download a:hover {\n\tcolor: #eee;\n}\n\n@media screen and (max-width:820px) {\n\t#wporg-header ul li#download {\n\t\tdisplay: none;\n\t}\n}\n\n@media screen and (max-width:768px) {\n\t#wporg-header ul li#download {\n\t\tdisplay: block;\n\t\tfloat: none;\n\t\tmargin: 10px 20px 20px;\n\t\tpadding-bottom: 0;\n\t\theight: auto;\n\t}\n\t#wporg-header ul li#download a {\n\t\tpadding: 4px 10px;\n\t}\n}\n\n#mobile-menu-button {\n\tbackground: none;\n\tborder: none;\n\tbox-shadow: none;\n\tposition: absolute;\n\ttop: 75px;\n\tleft: 10px;\n\tdisplay: block;\n\tfloat: left;\n\tvertical-align: top;\n\ttext-align: center;\n\ttext-decoration: inherit;\n\tfont-weight: normal;\n\tfont-style: normal;\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-family: 'dashicons';\n\tline-height: 1;\n\tpadding: 1px;\n\ttext-shadow: none;\n\t-webkit-transition: color .1s ease-in 0;\n\t-moz-transition: color .1s ease-in 0;\n\ttransition: color .1s ease-in 0;\n\t-webkit-appearance: none;\n\t-webkit-font-smoothing: antialiased;\n}\n\n#mobile-menu-button:before {\n\tdisplay: inline-block;\n\tfloat: left;\n\t-moz-box-sizing: border-box;\n\tbox-sizing: border-box;\n\tmargin: 0;\n\tpadding: 3px;\n\toutline: none;\n\tborder: none;\n\tcolor: #888;\n\tcontent: '\\f228';\n\tvertical-align: middle;\n\ttext-decoration: none;\n\tfont: normal 50px/1 'Dashicons';\n\t-webkit-font-smoothing: antialiased;\n}\n\n#download-mobile {\n\tbackground: #f7f7f7;\n\tborder-bottom: 1px solid #dddddd;\n}\n\n#download-mobile .wrapper {\n\tpadding: 20px 0;\n\ttext-align: center;\n}\n\n#download-mobile span.download-ready {\n\tfont-size: 1.6em;\n\tmargin: 0 0.25em;\n}\n\n#download-mobile a.download-button {\n\theight: inherit;\n\tpadding: 10px 15px;\n\tfont-size: 1.6em;\n\tmargin: 10px 0.25em;\n}\n\n.wporg-page-nightly .wrapper {\n\tmin-height: 250px;\n}\n\n@media screen and (min-width:480px) {\n\t#head-search form {\n\t\tmargin-left: 0;\n\t}\n}\n\n@media screen and (max-width:480px) {\n\t#head-search form {\n\t\twidth: 248px;\n\t}\n\t#head-search input.text {\n\t\twidth: 216px;\n  }\n}\n\n@media screen and (min-width:769px) {\n\n\t#wporg-header {\n\t\theight: 120px;\n\t\ttext-align: inherit;\n\t}\n\n\t#wporg-header h1 {\n\t\tfloat: left;\n\t\tpadding-left: 10px;\n\t}\n\n\t#head-search {\n\t\tfloat: right;\n\t\tmargin-right: 14px;\n\t\theight: 48px;\n\t\tpadding-top: 30px;\n\t}\n\n\t#head-search form {\n\t\tmargin-left: 0;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul#wporg-header-menu {\n\t\tposition: static;\n\t\tfloat:left;\n\t\tmargin: -15px 0 0;\n\t\tpadding: 0;\n\t\tmin-width: 0;\n\t\tmax-width: inherit;\n\t\twidth: 100%;\n\t\tlist-style: none;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li {\n\t\tfloat: left;\n\t\tposition:relative;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li a {\n\t\tpadding: 0 6px;\n\t\theight: 46px;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li#download .uparrow {\n\t\tdisplay:none;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li a.current ~ .uparrow {\n\t\twidth: 0;\n\t\theight: 0;\n\t\tborder-left: 9px solid transparent;\n\t\tborder-right: 9px solid transparent;\n\t\tborder-bottom: 9px solid #f7f7f7;\n\t\tmargin: -8px auto 0 auto;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li.current-menu-item:after,\n\t#wporg-header ul li.current_page_parent:after {\n\t\tcontent: '';\n\t\tposition: absolute;\n\t\tleft: 50%;\n\t\twidth: 0;\n\t\theight: 0;\n\t\tborder-left: 9px solid transparent;\n\t\tborder-right: 9px solid transparent;\n\t\tborder-bottom: 9px solid #f7f7f7;\n\t\tmargin: -8px 0 0 -9px;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li:hover .nav-submenu ~ .uparrow,\n\t#wporg-header ul li .nav-submenu:hover ~ .uparrow {\n\t\twidth: 0;\n\t\theight: 0;\n\t\tborder-left: 9px solid transparent;\n\t\tborder-right: 9px solid transparent;\n\t\tborder-bottom: 9px solid #32373c;\n\t\tmargin: -10px auto 0 auto;\n\t}\n\n\t#wporg-header .nav-submenu {\n\t\tbackground: #32373c;\n\t\tborder: #32373c solid 1px;\n\t\tborder-top: 0;\n\t\tmargin-top: -1px;\n\t\tmin-width: 0;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li:hover .nav-submenu,\n\t#wporg-header ul li .nav-submenu:hover  {\n\t\tdisplay:block!important;/* Prevents #wporg-header ul overwriting this */\n\t\tposition:absolute;\n\t\ttop:46px;\n\t\tleft:0;\n\t\tz-index:101;\n\t\tmargin-left:0;\n\t\twidth:auto;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul li .nav-submenu li {\n\t\tfloat: none;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul.nav-submenu li a {\n\t\theight: 34px;\n\t\tline-height: 34px;\n\t}\n\n\t#wporg-header ul.nav-menu li:hover > ul,\n\t#wporg-header .nav-menu ul li:hover > ul,\n\t#wporg-header ul.nav-menu .focus > ul,\n\t#wporg-header .nav-menu .focus > ul {\n\t\tclip: inherit;\n\t\theight: inherit;\n\t\toverflow: inherit;\n\t\twidth: inherit;\n\t}\n\n\t#headline h2 {\n\t\ttext-rendering: optimizeLegibility;\n\t}\n\n\t#mobile-menu-button {\n\t\tdisplay: none;\n\t}\n\n\t#wporg-header h2.rosetta {\n\t\tpadding: 36px 27px 0;\n\t\tfloat: left;\n\t}\n}\n\n@media screen and (max-width:960px) {\n\t#home-welcome {\n\t\tmin-width: 0 !important;\n\t}\n\n\t#home-welcome .wrapper {\n\t\tmax-width: 100%;\n\t\tmargin: 0;\n\t}\n\n\t#home-text {\n\t\twidth: 100%;\n\t\tfloat: right;\n\t\tmargin: -10px;\n\t}\n\n\n\t#home-below .wrapper .col-2, #home-below .wrapper .col-4 {\n\t\tmax-width: 100%;\n\t}\n\n\t#home-below {\n\t\tmax-width: 100%;\n\t\twidth: auto;\n\t}\n}\n\n@media screen and (min-width:821px) {\n\t#download-mobile {\n\t\tdisplay: none;\n\t}\n}\n\n#home-welcome {\n\tbackground: #f7f7f7;\n\tmin-width: 960px;\n\tmin-height: 340px;\n\tborder-bottom: 1px solid #dfdfdf;\n}\n\n#home-welcome img.screenshot {\n\tmargin-top: 22px;\n\tmargin-right: 28px;\n\tfloat: left;\n}\n\n#home-welcome p {\n\tfont-size: 13px;\n\tpadding: 11px 0;\n\tmargin-right: 14px;\n}\n\n#home-welcome p.intro {\n\tfont-family: Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n\tpadding-top: 34px;\n\tfont-size: 17px;\n\tline-height: 1.5em;\n}\n\n#home-welcome p.intro strong {\n\tfont-weight: normal;\n}\n\np.intro a {\n\tfont-weight: normal;\n}\n\n/* WordPress-style Buttons\n=======================\nCreate a button by adding the `.button` class to an element. For backwards\ncompatibility, we support several other classes (such as `.button-secondary`),\nbut these will *not* work with the stackable classes described below.\n\nButton Styles\n-------------\nTo display a primary button style, add the `.button-primary` class to a button.\n\nButton Sizes\n------------\nAdjust a button's size by adding the `.button-large` or `.button-small` class.\n\nButton States\n-------------\nLock the state of a button by adding the name of the pseudoclass as\nan actual class (e.g. `.hover` for `:hover`).\n\n\nTABLE OF CONTENTS:\n------------------\n 1.0 - Button Layouts\n 2.0 - Default Button Style\n 3.0 - Primary Button Style\n 4.0 - Button Groups\n 5.0 - Responsive Button Styles\n\n---------------------------------------------------------------------------- */\n/* ----------------------------------------------------------------------------\n  1.0 - Button Layouts\n---------------------------------------------------------------------------- */\n.submit input,\ninput[type=button],\ninput[type=submit],\n.button,\n.button-primary,\n.download-button,\n.button-secondary {\n\tborder: 1px solid;\n\t-webkit-border-radius: 3px;\n\tborder-radius: 3px;\n\t-webkit-box-sizing: border-box;\n\t-moz-box-sizing:    border-box;\n\tbox-sizing:         border-box;\n\tcursor: pointer;\n\tdisplay: inline-block;\n\tfont-size: 0.8rem;\n\theight: 1.5625rem;\n\tline-height: 1;\n\tmargin: 0;\n\tpadding: 0 .8rem;\n\ttext-decoration: none;\n\twhite-space: nowrap;\n\t-webkit-appearance: none;\n}\n\n/* Remove the dotted border on :focus and the extra padding in Firefox */\nbutton::-moz-focus-inner,\ninput[type=\"reset\"]::-moz-focus-inner,\ninput[type=\"button\"]::-moz-focus-inner,\ninput[type=\"submit\"]::-moz-focus-inner {\n\tborder: 0 none;\n\tpadding: 0;\n}\n\n.button.button-xl,\n.button-group.button-xl .button {\n\tfont-size: 1rem;\n\theight: 2.44141rem;\n\tline-height: 1;\n\tpadding: 0 1.5rem;\n}\n\n.button.button-large,\n.button-group.button-large .button,\n.col-2 p.button,\n.col-13 p.button {\n\theight: 1.95313rem;\n\tline-height: 1;\n\tpadding: 0 1rem;\n}\n\n.button.button-small,\n.block-content span.button,\n.button-group.button-small .button {\n\tfont-size: 0.64rem;\n\theight: 1.25rem;\n\tline-height: 1;\n\tpadding: 0 .5rem;\n}\n\n.button.button-hero,\n.button-group.button-hero .button,\n#plugin-description p.button, .col-3 p.button,\nbody.trac #plugin-description .description-right p {\n\tfont-size: 14px;\n\theight: 46px;\n\tline-height: 44px;\n\tpadding: 0 36px;\n}\n\na.button,\na.button-primary,\na.button-secondary {\n\tline-height:  1.5625rem;\n}\n\na.button.button-large,\n.button-group.button-large a.button {\n\tline-height: 1.95313rem;\n}\n\na.button.button-xl,\n.button-group.button-xl a.button {\n\tline-height: 2.44141rem;\n}\n\na.button.button-small,\n.button-group.button-small a.button {\n\tline-height: 1.25rem;\n}\n\n.button:active,\n.button:focus {\n\toutline: none;\n}\n\n.button.hidden {\n\tdisplay: none;\n}\n\n/* Style Reset buttons as simple text links */\ninput[type=\"reset\"],\ninput[type=\"reset\"]:hover,\ninput[type=\"reset\"]:active,\ninput[type=\"reset\"]:focus {\n\tbackground: none;\n\tborder: none;\n\t-webkit-box-shadow: none;\n\tbox-shadow:         none;\n\tpadding: 0 2px 1px;\n\twidth: auto;\n}\n\n/* ----------------------------------------------------------------------------\n  2.0 - Default Button Style\n---------------------------------------------------------------------------- */\n.submit input,\ninput[type=button],\ninput[type=submit],\n.button,\n.button:visited,\n.button-secondary {\n\tbackground: #f7f7f7;\n\tborder-color: #cccccc;\n\t-webkit-box-shadow: 0 1px 0 #cccccc;\n\tbox-shadow:         0 1px 0 #cccccc;\n\tcolor: #555;\n\tvertical-align: top;\n}\n\np .button {\n\tvertical-align: baseline;\n}\n\n.submit input:hover,\ninput[type=button]:hover,\ninput[type=submit]:hover,\n.submit input:focus,\ninput[type=button]:focus,\ninput[type=submit]:focus,\n.button.hover,\n.button:hover,\n.button-secondary:hover,\n.button.focus,\n.button:focus,\n.button-secondary:focus {\n\tbackground: #fafafa;\n\tborder-color: #999;\n\tcolor: #23282d;\n}\n\n.submit input:focus,\ninput[type=button]:focus,\ninput[type=submit]:focus,\n.button.focus,\n.button:focus,\n.button-secondary:focus,\n.button-link:focus {\n\tborder-color: #5b9dd9;\n\t-webkit-box-shadow: 0 0 3px rgba(0, 115, 170, 0.8);\n\tbox-shadow:         0 0 3px rgba(0, 115, 170, 0.8);\n}\n\n.submit input:active,\ninput[type=button]:active,\ninput[type=submit]:active,\n.button.active,\n.button.active:hover,\n.button.active:focus,\n.button:active,\n.button-secondary:active {\n\tbackground: #eee;\n\tborder-color: #999;\n\t-webkit-box-shadow: inset 0 2px 5px -3px rgba(0, 0, 0, 0.5);\n\tbox-shadow:         inset 0 2px 5px -3px rgba(0, 0, 0, 0.5);\n\t-webkit-transform: translateY(1px);\n\t-ms-transform:     translateY(1px);\n\ttransform:         translateY(1px);\n}\n\n.button.active:focus {\n\tborder-color: #5b9dd9;\n\t-webkit-box-shadow: inset 0 2px 5px -3px rgba(0, 0, 0, 0.5), 0 0 3px rgba(0, 115, 170, 0.8);\n\tbox-shadow:         inset 0 2px 5px -3px rgba(0, 0, 0, 0.5), 0 0 3px rgba(0, 115, 170, 0.8);\n}\n\n.submit input:disabled,\ninput[type=button]:disabled,\ninput[type=submit]:disabled,\n.button[disabled],\n.button:disabled,\n.button.disabled,\n.button-secondary[disabled],\n.button-secondary:disabled,\n.button-secondary.disabled,\n.button-disabled {\n\tbackground: #f7f7f7 !important;\n\tborder-color: #ddd !important;\n\t-webkit-box-shadow: none !important;\n\tbox-shadow:         none !important;\n\tcolor: #a0a5aa !important;\n\tcursor: default;\n\ttext-shadow: 0 1px 0 #fff !important;\n\t-webkit-transform: none !important;\n\t-ms-transform:     none !important;\n\ttransform:         none !important;\n}\n\n/* Buttons that look like links, for a cross of good semantics with the visual */\n.button-link {\n\tbackground: none;\n\tborder: 0;\n\t-webkit-border-radius: 0;\n\tborder-radius:         0;\n\t-webkit-box-shadow: none;\n\tbox-shadow:         none;\n\tcursor: pointer;\n\tmargin: 0;\n\toutline: none;\n\tpadding: 0;\n}\n\n.button-link:focus {\n\toutline: #5b9dd9 solid 1px;\n}\n\n/* ----------------------------------------------------------------------------\n  3.0 - Primary Button Style\n---------------------------------------------------------------------------- */\n.button-primary,\n.download-button,\n.button-primary:visited,\n.download-button:visited {\n\tbackground: #0085ba;\n\tborder-color: #0073aa #006799 #006799;\n\t-webkit-box-shadow: 0 1px 0 #006799;\n\tbox-shadow:         0 1px 0 #006799;\n\tcolor: #fff;\n\ttext-decoration: none;\n\ttext-shadow: 0 -1px 1px #006799, 1px 0 1px #006799, 0 1px 1px #006799, -1px 0 1px #006799;\n}\n\n.button-primary.hover,\n.button-primary:hover,\n.button-primary.focus,\n.button-primary:focus,\n.download-button.hover,\n.download-button:hover,\n.download-button.focus,\n.download-button:focus {\n\tbackground: #008ec2;\n\tborder-color: #006799;\n\tcolor: #fff;\n}\n\n.button-primary.focus,\n.button-primary:focus,\n.download-button.focus,\n.download-button:focus {\n\t-webkit-box-shadow: 0 1px 0 #0073aa, 0 0 2px 1px #33b3db;\n\tbox-shadow:         0 1px 0 #0073aa, 0 0 2px 1px #33b3db;\n}\n\n.button-primary.active,\n.button-primary.active:hover,\n.button-primary.active:focus,\n.button-primary:active,\n.download-button.active,\n.download-button.active:hover,\n.download-button.active:focus,\n.download-button:active {\n\tbackground: #0073aa;\n\tborder-color: #006799;\n\t-webkit-box-shadow: inset 0 2px 0 #006799;\n\tbox-shadow:         inset 0 2px 0 #006799;\n\tvertical-align: top;\n}\n\n.button-primary[disabled],\n.button-primary:disabled,\n.button-primary-disabled,\n.download-button[disabled],\n.download-button:disabled,\n.download-button-disabled {\n\tbackground: #008ec2 !important;\n\tborder-color: #007cb2 !important;\n\t-webkit-box-shadow: none !important;\n\tbox-shadow:         none !important;\n\tcolor: #66c6e4 !important;\n\tcursor: default;\n\ttext-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1) !important;\n}\n\n/* ----------------------------------------------------------------------------\n  4.0 - Button Groups\n---------------------------------------------------------------------------- */\n.button-group {\n\tdisplay: inline-block;\n\tfont-size: 0;\n\tposition: relative;\n\tvertical-align: middle;\n\twhite-space: nowrap;\n}\n\n.button-group > .button {\n\t-webkit-border-radius: 0;\n\tborder-radius: 0;\n\tdisplay: inline-block;\n\tmargin-right: -1px;\n\tz-index: 10;\n}\n\n.button-group > .button-primary {\n\tz-index: 100;\n}\n\n.button-group > .button:hover {\n\tz-index: 20;\n}\n\n.button-group > .button:first-child {\n\t-webkit-border-radius: 3px 0 0 3px;\n\tborder-radius:         3px 0 0 3px;\n}\n\n.button-group > .button:last-child {\n\t-webkit-border-radius: 0 3px 3px 0;\n\tborder-radius:         0 3px 3px 0;\n}\n\n.button-group > .button:focus {\n\tposition: relative;\n\tz-index: 1;\n}\n\n/* ----------------------------------------------------------------------------\n  5.0 - Responsive Button Styles\n---------------------------------------------------------------------------- */\n@media screen and (max-width: 782px) {\n\t.button,\n\t.button.button-xl,\n\t.button.button-large,\n\t.button.button-small {\n\t\tfont-size: 14px;\n\t\theight: auto;\n\t\tline-height: normal;\n\t\tmargin-bottom: 4px;\n\t\tpadding: 6px 14px;\n\t\tvertical-align: middle;\n\t}\n}\n\n\n/* */\n\nbody #ed_toolbar input {\n\tpadding: 0 10px 1px;\n}\n\nbody #ed_toolbar #ed_pre {\n\tfont-family: sans-serif;\n}\n\n.col-3 a.download-button {\n\tdisplay: block;\n\ttext-align: center;\n}\n\n.download-meta {\n\ttext-align: center !important;\n\tfont-size: 12px;\n\tmargin-bottom: 0 !important;\n}\n\n\n/* */\n\n#home-welcome .download-button {\n\tmargin-left: 6px;\n}\n\n.col-3 ul {\n\tmargin-left: 16px;\n\tlist-style: square;\n\tmargin-bottom: 22px;\n}\n\n.col-3 p {\n\tmargin-bottom: 22px;\n}\n\n.download-tar {\n\tfont-size: 12px;\n\ttext-align: center;\n\tmargin-bottom: 14px !important;\n}\n\n#home-below {\n\tfont-size: 13px;\n\twidth: 960px;\n\tmargin: 0 auto;\n}\n\n#home-below .image img {\n\tborder: 1px solid #dadada;\n}\n\n#home-below .wrapper {\n\tfloat: left;\n\tmargin-bottom: 14px;\n}\n\n.col-1, .col-2, .col-3, .col-4, .col-5, .col-6, .col-7, .col-8, .col-9, .col-10, .col-11, .col-12 {\n\tfloat: left;\n\tmargin: 0 14px;\n}\n\n.col-1 { width: 52px; }\n.col-2 { width: 132px; }\n.col-3 { width: 212px; }\n.col-4 { width: 292px; }\n.col-5 { width: 372px; }\n.col-6 { width: 452px; }\n.col-7 { width: 532px; }\n.col-8 { width: 612px; }\n.col-9 { width: 692px; }\n.col-10 { width: 772px; }\n.col-11 { width: 852px; }\n.col-12 { width: 932px; }\n\n.col-9 h2 {\n\tmargin: 6px 0;\n\tfont-family: Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n}\n\n.col-9 .entry {\n\tborder-bottom: 1px solid #dfdfdf;\n\tmargin-bottom: 30px;\n}\n\nh3 {\n\tfont-size: 14px;\n\tcolor: #23282d;\n\tfont-weight:bold;\n\tmargin: -1px 0 1px 0;\n}\n\nh4, h3.head {\n\tfont-weight: bold;\n\tfont-size: 14px;\n\tborder-bottom: 1px solid #dedede;\n\tpadding-bottom: 4px;\n\tcolor: #23282d;\n\tmargin-bottom: 18px;\n}\n\nh5 {\n\tfont-weight: bold;\n\tfont-size: 1em;\n\tmargin-bottom: 12px;\n}\n\n#home-below h4 {\n\tmargin-top: 28px;\n\tmargin-bottom: 16px;\n}\n\n#home-below h4 a {\n\tfont-weight: bold;\n}\n\n#home-below h5 {\n\tmargin-bottom: 0;\n}\n\n#home-below img.book {\n\tmargin-top: -17px;\n\tmargin-bottom: 6px;\n}\n\n#home-below a {\n\tfont-size: 14px;\n}\n\n#home-below ol.steps {\n\tmargin-top: -4px;\n}\n\n#home-below ol.steps li {\n\tpadding-left: 44px;\n\tpadding-top: 4px;\n\tmargin-bottom: 17px;\n\tposition: relative;\n}\n\n#home-below ol.steps li span {\n\tcontent: '';\n\twidth: 31px;\n\theight: 31px;\n\tposition: absolute;\n\tleft: 0;\n\ttop: 0;\n\tbackground-image: url(//s.w.org/style/images/steps.png);\n\tbackground-size: 93px 31px;\n\tbackground-repeat: no-repeat;\n}\n@media only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5),\n       only screen and (min-resolution: 1.5dppx),\n       only screen and (min-resolution: 144dpi) {\n\t#home-below ol.steps li span {\n\t\tbackground-image: url(//s.w.org/style/images/steps-2x.png);\n\t}\n}\n\n#home-below ol.steps li.one span {\n\tbackground-position: 0 0;\n}\n\n#home-below ol.steps li.two span {\n\tbackground-position: -31px 0;\n}\n\n#home-below ol.steps li.three span {\n\tbackground-position: -62px 0;\n}\n\nul#notable-users {\n\tlist-style: none;\n}\n\np#showcase-link a {\n\tfont-size: 0.9em;\n\tborder: none;\n}\n\nol.steps {\n\tlist-style: none;\n}\n\nul#notable-users li a {\n\tdisplay: block;\n\twidth: 130px;\n\theight: 59px;\n\tmargin-bottom: 8px;\n\tborder-top: 1px solid #f5f5f5;\n\tborder-left: 1px solid #f5f5f5;\n\tborder-right: 1px solid #dedede;\n\tborder-bottom: 1px solid #dedede;\n}\n\nul#notable-users li a:active {\n\tborder-top: 1px solid #dedede;\n\tborder-left: 1px solid #dedede;\n\tborder-right: 1px solid #f5f5f5;\n\tborder-bottom: 1px solid #f5f5f5;\n}\n\ninput.text {\n\tmargin-right: 2px;\n\tfont-size: 12px;\n\tpadding: 3px;\n\tbackground: #f5f5f5;\n\tborder: 1px solid #ccc;\n\theight: 16px;\n\tvertical-align: top;\n\tcolor: #666;\n\tfont-family: sans-serif;\n}\n\n#headline {\n\theight: 62px;\n\tbackground: #f7f7f7;\n\tborder-bottom: 1px solid #dfdfdf;\n}\n\n#headline h2 {\n\tcolor: #555;\n\tfont-size: 28px;\n\tline-height: 1em;\n\ttext-shadow: #fff 0px 1px 0px;\n\tpadding-top: 18px;\n\tpadding-left: 9px;\n\tfloat: left;\n}\n\n.wporg-make .site-title a:before,\nbody.wporg-make #headline h2 a:before {\n\t-webkit-font-smoothing: antialiased;\n\tdisplay: inline-block;\n\tfont: normal 28px/1 'dashicons';\n\tvertical-align: top;\n\twidth: 36px;\n}\nbody.make-core #headline h2 a:before { content: '\\f475'; }\nbody.make-design #headline h2 a:before { content: '\\f309'; }\nbody.make-mobile #headline h2 a:before { content: '\\f470'; }\nbody.make-accessibility #headline h2 a:before { content: '\\f483'; }\nbody.make-polyglots #headline h2 a:before { content: '\\f326'; }\nbody.make-support #headline h2 a:before { content: '\\f125'; }\nbody.make-themes #headline h2 a:before { content: '\\f100'; }\nbody.make-plugins #headline h2 a:before { content: '\\f106'; }\nbody.make-docs #headline h2 a:before { content: '\\f105'; }\nbody.make-community #headline h2 a:before { content: '\\f307'; }\nbody.make-meta #headline h2 a:before { content: '\\f325'; }\nbody.make-training #headline h2 a:before { content: '\\f118'; }\nbody.make-flow #headline h2 a:before { content: '\\f115'; }\nbody.make-tv #headline h2 a:before { content: '\\f235'; }\nbody.make-marketing #headline h2 a:before { content: '\\f130'; }\nbody.make-cli #headline h2 a:before { content: '\\f345'; }\nbody.make-hosting #headline h2 a:before { content: '\\f176'; }\n\n.make-core .site-title a:before { content: '\\f475'; }\n.make-design .site-title a:before { content: '\\f309'; }\n.make-mobile .site-title a:before { content: '\\f470'; }\n.make-accessibility .site-title a:before { content: '\\f483'; }\n.make-polyglots .site-title a:before { content: '\\f326'; }\n.make-support .site-title a:before { content: '\\f125'; }\n.make-themes .site-title a:before { content: '\\f100'; }\n.make-plugins .site-title a:before { content: '\\f106'; }\n.make-docs .site-title a:before { content: '\\f105'; }\n.make-community .site-title a:before { content: '\\f307'; }\n.make-meta .site-title a:before { content: '\\f325'; }\n.make-training .site-title a:before { content: '\\f118'; }\n.make-systems .site-title a:before { content: '\\f107'; }\n.make-flow .site-title a:before { content: '\\f115'; }\n.make-tv .site-title a:before { content: '\\f235'; }\n.make-marketing .site-title a:before { content: '\\f130'; }\n.make-cli .site-title a:before { content: '\\f345'; }\n.make-hosting .site-title a:before { content: '\\f176'; }\n\n#headline .login {\n\tfont-size: 12px;\n\tposition: relative;\n\tfloat: right;\n\tpadding-top: 22px;\n\tmargin-right: 15px;\n}\n\n#headline .login a {\n\tcolor: #21759b;\n}\n\n#headline .login a:visited {\n\tcolor: #4ca6cf;\n}\n\n#headline input.text {\n\tbackground: #fff;\n\tborder: 1px solid #c6d9e9;\n}\n\n#pages {float:right;}\n\n#pagebody .submenu, #pagebody #submenu {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-top: -2px;\n\tfont-size: 10px;\n\tlist-style: none;\n}\n\n#pagebody .submenu a#subcurrent, #pagebody #submenu a#subcurrent {\n\tcolor: #23282d;\n\tcursor: default;\n}\n\np.person {\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tborder-bottom: 1px solid #dadada;\n\tmargin-bottom: 11px;\n}\n\n#pagebody .submenu li {\n\tborder-bottom: 1px solid #dedede;\n\tfont-size: 12px;\n\tline-height: 18px;\n\tpadding: 5px 0;\n}\n\n#pagebody .submenu li a {\n\twidth: 100%;\n\tdisplay: block;\n}\n\n#pagebody .submenu li.current {\n\tbackground: url(//s.w.org/style/images/arrow.png) center left no-repeat;\n\tfont-weight: bold;\n}\n\n#pagebody .submenu li:last-child {\n\tborder-bottom: 0;\n}\n\n#pagebody .submenu li ul {\n\tmargin-top: 0 !important;\n\tmargin-left: 16px !important;\n}\n\n#pagebody .submenu li ul li {\n\tborder: none;\n\tline-height: 1.4em;\n\tpadding-bottom: 2px;\n}\n\n#pagebody {\n\tfont-size: 13px;\n\tmargin-top: 29px;\n\tmargin-bottom: 22px;\n}\n\n#pagebody p, #pagebody ol, #pagebody ul {\n\tmargin: 0 0 22px 0;\n}\n\n#pagebody ul {\n\tmargin-left: 16px;\n\tlist-style: square;\n}\n\n#pagebody .submenu ul {\n\tmargin-bottom: 0;\n}\n\na.rsslink {\n\tbackground:url(//s.w.org/style/images/feedicon10.png) top left no-repeat;\n\tpadding-left: 14px;\n}\n\n#pagebody ol {\n\tmargin-left: 22px;\n}\n\n#pagebody ol.screenshots {\n\tlist-style: none;\n}\n\n#pagebody p.intro {\n\tfont-family: Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n\tcolor: #555;\n\tfont-size: 15px;\n\tline-height: 1.6em;\n\tmargin-top: -1px;\n\tmargin-bottom: 23px;\n}\n\n#pagebody p.intro a {\n\tfont-weight: normal;\n}\n\n.feed {\n\tbackground: url(//s.w.org/style/images/feedicon.png) center left no-repeat;\n\tpadding-left: 19px;\n}\n\n#wporg-footer {\n\tclear: both;\n\toverflow: auto;\n\tmargin: 0 auto;\n\tpadding: 22px 14px 65px 14px;\n\tborder-top: 1px solid #dfdfdf;\n\tbackground-color: #f7f7f7;\n}\n\n#wporg-footer .wrapper {\n\toverflow: auto;\n\tmax-width: 932px;\n}\n\n#wporg-footer ul {\n\tfloat: left;\n\toverflow: auto;\n\twidth: 135px;\n\tmargin-left: 24px;\n\tmargin-bottom: 20px; /* for narrow screens */\n\tpadding-left: 0; /* override other generic styles */\n}\n\n@media screen and (min-width:960px) {\n\t#wporg-footer ul:first-child {\n\t\tmargin-left: 0;\n\t}\n}\n\n@media screen and (min-width:561px) and (max-width:959px) {\n\t#wporg-footer .wrapper {\n\t\tmax-width: 600px;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul:nth-child(3n+1) {\n\t\tmargin-left: 0;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul:nth-child(4n) {\n\t\tclear: both;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul {\n\t\tmargin-left: 2%;\n\t\twidth: 32%;\n\t}\n}\n\n@media screen and (max-width:560px) {\n\t#wporg-footer .wrapper {\n\t\tmax-width: 360px;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul:nth-child(2n+1) {\n\t\tmargin-left: 0;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul:nth-child(odd) {\n\t\tclear: both;\n\t}\n\n\t#wporg-footer ul {\n\t\tmargin-left: 4%;\n\t\twidth: 48%;\n\t}\n}\n\n#wporg-footer ul li {\n\tfont-size: 14px;\n\tmargin-bottom: 1px;\n\tcolor: #bbb;\n\tlist-style-type: none;\n}\n\n#wporg-footer ul li a {\n\tborder: none;\n}\n\n#wporg-footer .cip {\n\tclear: both;\n\tfloat: none;\n\ttext-align: center;\n\tmargin: 35px auto 0 auto;\n\tfont-size: 16px;\n\tletter-spacing: 0.3em;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tcolor: #cccccc;\n}\n\n#wporg-footer .cip-image {\n\tbackground: url(//s.w.org/style/images/codeispoetry.png?1) center center no-repeat;\n\tbackground-size: 190px 15px;\n\twidth: 190px;\n\theight: 15px;\n\ttext-indent: -9999px;\n}\n\n@media only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5),\n       only screen and (min-resolution: 1.5dppx),\n\t   only screen and (min-resolution: 144dpi) {\n\t#wporg-footer .cip-image {\n\t\tbackground-image: url(//s.w.org/style/images/codeispoetry-2x.png?1);\n\t}\n}\n\nblockquote {\n\tbackground: #f5f5f5;\n\tborder: 1px solid #dadada;\n\tpadding: 22px 22px 0;\n\tmargin-bottom: 22px;\n}\n\n.wporg-page-about-books #pagebody h2 {\n\tmargin-bottom: 1em;\n}\n\n#pagebody ul.books, ul#otherbooks {\n\tlist-style: none;\n\tmargin: 0;\n}\n\n#pagebody .books .image, #otherbooks .image {\n\twidth: 200px;\n\tdisplay: block;\n\tfloat: left;\n\ttext-align: center;\n\tmargin: 18px;\n\tborder-right: 1px solid #dadada;\n}\n\n#pagebody .books img, #otherbooks img {\n\tborder: 1px solid #dadada;\n}\n\n#pagebody .books.mobile img {\n\tborder:none;\n}\n\n#pagebody .books li, #otherbooks li {\n\tbackground: #f5f5f5;\n\tborder: 1px solid #dadada;\n\tborder-right-color: #eee;\n\tborder-bottom-color: #e0e0e0;\n\tmargin-bottom: 22px;\n\tclear: both;\n\tfloat: left;\n\twidth: 100%;\n}\n\n#pagebody .books h3, #otherbooks h3 {\n\tmargin: 18px 0 5px 0;\n\tfont: 21px Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n}\n\n#otherbooks h3, #otherbooks p {\n\tmargin-left:20px;\n}\n\n#otherbooks h3 {\n\tfont-size:18px;\n}\n\n#pagebody .books p, #otherbooks p {\n\tpadding-right: 22px;\n\tpadding-left: 22px;\n\tmargin-bottom: 7px;\n\tline-height: 1.4em;\n}\n\n#pagebody .books .author, #otherbooks .author {\n\tfont: italic 15px Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n\tmargin-bottom: 11px;\n\tcolor: #888;\n}\n\n#pagebody .books .published, #otherbooks .published {\n\tfont-size: 11px;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tletter-spacing: 0.2em;\n\tcolor: #888;\n}\n\n#pagebody .books h3 a, #otherbooks h3 a {\n\tfont-weight: normal;\n}\n\n.features .col-5 li {\n\tmargin-bottom:15px;\n}\n\n.alt { background: #f2f2f2; }\n\n.featured {\n\tbackground: #fffbcc;\n\tborder: 1px solid #e6db55;\n\tpadding: 11px 11px 16px;\n\tmargin: 32px 0;\n\toverflow: auto;\n\t/*width: 670px;*/\n}\n\n.wporg-page-hosting #pagebody .partner .forum {\n\tmargin: 0;\n}\n\n.partner {\n\tclear: both;\n\tmin-height: 100px;\n\tmargin: 40px 10px 40px 0;\n\tpadding-left: 120px;\n\tposition: relative;\n}\n\n.partner p {\n\tmargin-bottom: 10px;\n}\n\n.partner img {\n\tmargin-left: 10px;\n\tposition: absolute;\n\ttop: 0;\n\tleft: -10px;\n}\n@media (max-width: 359px) {\n\t.partner {\n\t\tmargin-right: 15px;\n\t\tpadding-left: 15px;\n\t}\n\t.partner img {\n\t\tfloat: right;\n\t\tposition: relative;\n\t}\n}\n\n.submit {\n\tborder-top: 1px solid #ccc;\n\tpadding: 1.5em 0 0 0;\n\tmargin: 10px 0 0 0;\n\t-moz-border-radius-bottomleft: 3px;\n\t-khtml-border-bottom-left-radius: 3px;\n\t-webkit-border-bottom-left-radius: 3px;\n\tborder-bottom-left-radius: 3px;\n\t-moz-border-radius-bottomright: 3px;\n\t-khtml-border-bottom-right-radius: 3px;\n\t-webkit-border-bottom-right-radius: 3px;\n\tborder-bottom-right-radius: 3px;\n}\n\n#pagebody table.widefat {\n\tborder-collapse: collapse;\n\twidth: 100%;\n\tclear: both;\n\tmargin-bottom: 11px;\n}\n\n#pagebody table.widefat a {\n\ttext-decoration: none;\n}\n\n#pagebody table.widefat tr.alt {\n\tbackground-color: #f2f2f2;\n}\n\n#pagebody table.widefat tbody.hover {\n\tcursor: pointer;\n}\n\n#pagebody table.widefat tbody tr.hover,\n#pagebody table.widefat tbody tr:hover {\n\tbackground-color: #ddd;\n}\n#pagebody table.widefat tbody tr.hover a,\n#pagebody table.widefat tbody a:hover {\n\tcolor: #d54e21;\n}\n\n#pagebody table.widefat td, #pagebody table.widefat th {\n\tfont-size: 13px;\n\tpadding: 6px;\n\tvertical-align: text-top;\n}\n\n#pagebody table.widefat thead {\n\tbackground-color: #cfcfcf;\n\tcolor: #000;\n\tfont-weight: bold;\n}\n\n#pagebody table.widefat th {\n\tpadding-bottom: 4px;\n\tpadding-top: 8px;\n\ttext-align: left;\n}\n\n#pagebody table.widefat .check-column {\n\ttext-align: center;\n\tvertical-align: text-top;\n\twidth: 3%;\n}\n\n.wrap, .updated, .error {\n\tmargin: 0;\n\tmargin-left: 15px;\n\tmargin-right: 15px;\n\tpadding: 0;\n\tmax-width: 980px;\n}\n\n.form-table, form#profile-form table {\n\tborder-collapse: collapse;\n\tmargin-top: 1em;\n\twidth: 100%;\n\tcolor: #333;\n}\n\n.form-table td, form#profile-form table td {\n\tmargin-bottom: 9px;\n\tpadding: 10px;\n\tline-height: 20px;\n\tborder-bottom-width: 8px;\n\tborder-bottom-style: solid;\n\n}\n\n.form-table th, form#profile-form table th {\n\ttext-align: left;\n\tpadding: 10px;\n\twidth: 150px;\n\tfont-weight: bold;\n\tborder-bottom-width: 8px;\n\tborder-bottom-style: solid;\n}\n\n.form-table input[type='text'], .form-table textarea,\nform#profile-form table input[type='text'], form#profile-form textarea {\n\tborder: 1px solid #d1e5f6;\n\tborder-top-color: #b0c1cf;\n\tborder-left-color: #b0c1cf;\n}\n\n.form-table input[type='text'] {\n\tpadding: 3px;\n}\n\n.form-table textarea, form#profile-form table textarea {\n\twidth: 520px !important;\n\tfont-size: 13px;\n\tline-height: 1.5em;\n}\n\n.error {\n\tbackground-color: #ffebe8;\n\tborder-color: #c00;\n}\n\n.error a {\n\tcolor: #c00;\n}\n\n.form-invalid {\n\tbackground-color: #ffebe8 !important;\n}\n\n.form-invalid input {\n\tborder-color: #c00 !important;\n}\n\n.form-table td, .form-table th,\nform#profile-form table td, form#profile-form table th {\n\tborder-bottom-color: #fff;\n}\n\n.form-input-tip {\n\tcolor: #999;\n}\n\n#sitesearch {\n\tmargin-top: 10px;\n\tmargin-bottom: 22px;\n\tfont-size: 10px;\n}\n\n#sitesearch #sitesearchbox {\n\twidth: 45%;\n\tpadding: 3px;\n\tfont-size: 18px;\n}\n\n#sitesearch p { margin-top: 4px; }\n\n#sitesearch label { margin-right: 6px;}\n\n#sitesearch .text {\n\theight: 24px;\n}\n\n#sitesearch .button {\n\tfont-size: 16px;\n\tmargin-left: 4px;\n\theight: 32px;\n\tpadding: 0 6px;\n}\n\nol.searchresults {\n\tmargin-top: 22px !important;\n\tpadding-left: 4px;\n}\n\ndiv.special { margin-top: 22px; }\n\n.searchresults h4, .special h4 {\n\tmargin-bottom: 4px;\n}\n.searchresults .source, .special .source {\n\tfloat: right;\n\tfont-size: 10px;\n\tfont-style: italic;\n\tfont-family: \"Lucida Sans\";\n\tcolor: #888;\n\tfont-weight: normal;\n}\n\n.heatmap {\n\tfont-family: Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n\tline-height: 3em;\n}\n\n.heatmap a {\n\tfont-weight: normal;\n}\n\n.col-10 .col-5 {\n\tmargin: 0;\n\twidth: 352px;\n}\n\n.col-10 .col-10 {\n\tmargin: 24px 0 0;\n\tclear: both;\n}\n\n.col-10 .col-8, .col-10 .col-7 {\n\tmargin: 0;\n}\n\n.col-10 .col-5 table td {\n\tline-height: 1.5em;\n\tpadding: 10px 0;\n\tborder-bottom: 1px solid #dadada;\n}\n\n.more {\n\tfont-size: 90%;\n}\n\n.column-list {\n\tfont-size: 12px;\n\tline-height: 1.5em;\n}\n\n.column-list li {\n\tpadding-bottom: 4px;\n}\n\n#theuser .block {\n\tmargin: 24px;\n}\n\n#theuser #userinfo {\n\tmargin-left: 22px;\n\tmargin-bottom: 0;\n}\n\n#lang-guess {\n\twidth: 93%;\n\tmax-width: 932px;\n\tmargin: 22px auto 0;\n\tbackground: #fffbcc;\n\tborder: 1px solid #e6db55;\n\ttext-align: center;\n\tfont: 1.3em Georgia, Times, \"Times New Roman\", serif;\n\tpadding: 10px 0;\n\t-moz-border-radius: 3px;\n\t-khtml-border-radius: 3px;\n\t-webkit-border-radius: 3px;\n\tborder-radius: 3px;\n}\n\nh3.graphics {\n\tclear: both;\n\tpadding-top: 20px;\n\tfont-size:22px;\n\tfont-weight: normal;\n\tcolor: #999;\n\tpadding-bottom: 6px;\n}\n\nul.logo {\n\tmargin: 0 14px 14px 0 !important;\n\twidth: 176px;\n\tborder: 1px solid #dfdfdf;\n\tborder-top: none;\n\tfloat: left;\n}\n\nul.logo li {\n\tlist-style: none;\n\tborder-bottom: 1px solid #dfdfdf;\n\tbackground: #f5f5f5;\n\tline-height:13px;\n}\n\nul.logo li.img {\n\tbackground: #fff;\n}\n\nul.logo li a span {\n\tcolor: #999;\n\tfont-weight: normal;\n}\n\nul.logo li a {\n\tdisplay: block;\n\tpadding: 6px 8px;\n\tfont-size:10px;\n}\n\nul.logo li:first-child {\n\tborder-top: 1px solid #dfdfdf;\n}\n\nul.logo li:last-child {\n\tborder-bottom: none;\n}\n\np.community {\n\tclear: both;\n\tfont-size:14px;\n\tpadding: 24px 0;\n}\n\n\nul.logo .pnglogo { background: #eee; text-align: center;}\n\nul.logo .pnglogo:hover { background: #555; }\n\n.pnglogo img {\n\tpadding: 62px 0;\n}\n\n#logo-blue img, #logo-grey img { padding: 20px 0; }\n\n\nul.colors {\n\tmargin: 0 !important;\n}\n\nul.colors li {\n\tfloat: left;\n\tlist-style: none;\n\tmargin-left: 60px;\n\tpadding-right:50px;\n\tborder-right: 1px solid #dfdfdf;\n\tmargin-right:50px;\n\tmargin-bottom: 24px;\n\tline-height: 14px;\n\tfont-size: 10px;\n\tcolor: #666;\n}\n\nul.colors li strong {\n\tfont-size: 12px;\n\tcolor: #333;\n}\n\nul.colors li:last-child {\n\tpadding-right: 0;\n\tmargin-right: 0;\n\tborder-right: none;\n}\n\nul.colors li img {\n\tfloat: left;\n\tmargin-left: -60px;\n}\n\nbody .meta {\n\tfont-size: 12px;\n\tcolor: #777;\n\tmargin-bottom: 10px;\n}\n\nbody .meta a {\n\tcolor: #777;\n\tborder-bottom: 1px solid #dfdfdf;\n}\n\nbody .meta a:hover { color: #d54e21; border-bottom-color: #d54e21; }\n\nhr { border: none; border-top: 1px solid #dfdfdf; }\n\n#headline a {\n\tcolor: #555;\n}\n\nimg#wpstats {\n\tmargin: -10px 10px 0;\n}\n\n.wporg-stats-chart path[fill=\"#cccccc\"] {\n\tfill: #cbcdce;\n}\n\n.wporg-stats-chart path[fill=\"#0011cc\"] {\n\tfill: #0073aa;\n\tcursor: pointer;\n}\n\n.wporg-stats-chart path[fill=\"#0011cc\"]:hover {\n\tfill: #00a0d2;\n}\n\n.wporg-stats-chart text[fill=\"#0011cc\"] {\n\tfill: #444;\n}\n\n.wporg-stats-chart {\n\twidth: 650px; /* Avoid jumps when the charts are loaded. */\n\theight: 450px;\n\tposition: relative;\n}\n\n.wporg-stats-chart.loading:before {\n\tcontent: '';\n\tdisplay: block;\n\twidth: 20px;\n\theight: 20px;\n\tposition: absolute;\n\tleft: 50%;\n\ttop: 50%;\n\tmargin: -10px 0 0 -10px;\n\tbackground: url(https://s.w.org/wp-includes/images/spinner.gif) no-repeat center;\n\t-webkit-background-size: 20px 20px;\n\tbackground-size: 20px 20px;\n\t-webkit-transform: translateZ(0);\n\ttransform: translateZ(0);\n}\n\n@media print,\n  (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.25),\n  (min-resolution: 120dpi) {\n\t.wporg-stats-chart.loading:before {\n\t\tbackground-image:url(https://s.w.org/wp-includes/images/spinner-2x.gif)\n\t}\n}\n\n/* Responsive styling ---------------------------------- */\n\n.wporg-page-download .mobile-notice {\n\tdisplay: none;\n}\n.wporg-page-download .download-button-container {\n\ttext-align: center;\n}\n.wporg-page-mobile {\n\tbackground-color: #f1f1f1;\n}\n.wporg-page-mobile #pagebody ul.books {\n\tdisplay: -moz-box;\n\tdisplay: -ms-flexbox;\n\tdisplay: flex;\n\tflex-wrap: wrap;\n}\n.wporg-page-mobile #pagebody .books li {\n\twidth: 49%;\n\tmargin-left: 1%;\n\tclear: none;\n}\n.wporg-page-mobile #pagebody .books li:first-child {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 1%;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-mobile #pagebody .books p {\n\tmargin-bottom: 14px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-mobile #pagebody .books li {\n\tpadding: 0 14px 15px;\n\tbox-sizing: border-box;\n\tbackground-color: #fff;\n\tborder: 1px solid #dedede;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-mobile #pagebody .books h3 {\n\tmargin-bottom: 15px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-mobile #pagebody .books .image {\n\tfloat: right;\n\tborder-right: 0;\n\tborder-left: 1px solid #dadada;\n\tmargin-left: 14px;\n\tmargin-right: 0;\n\tmargin-top: 0;\n}\n\n.wporg-responsive .col-7,\nbody.wporg-responsive .col-8,\nbody.wporg-responsive .col-10 {\n\tmargin-left: 174px;\n}\nbody.wporg-responsive .col-2 {\n\tposition: absolute;\n}\n\n.wporg-responsive .col-10 .col-5 {\n\twidth: 50%;\n\tbox-sizing: border-box;\n\tpadding-right: 14px;\n}\n.wporg-responsive .col-10 .col-5:last-child {\n\tpadding-right: 0;\n\tpadding-left: 14px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-7,\n.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-8,\n.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-10 {\n\tmin-height: 550px;\n}\n\n.wporg-responsive.wporg-page-about-logos h3.graphics img {\n\tfloat: right;\n\tmargin-top: -40px;\n\tmargin-left: 40px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-about-logos .all-logos ul.logo li {\n\tmin-height: 39px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-about-logos .all-logos ul.logo li.img {\n\tmin-height: 150px;\n}\n.wporg-responsive.wporg-page-about-logos ul.logo li.img {\n\tline-height: 0;\n\ttext-align: center;\n}\n@media screen and (max-width: 974px) {\n\tbody.wporg-responsive #pagebody .wrapper {\n\t\tdisplay: -moz-box;\n\t\tdisplay: -ms-flexbox;\n\t\tdisplay: flex;\n\t\tflex-wrap: wrap;\n\t}\n\tbody.wporg-responsive .col-2,\n\tbody.wporg-responsive .col-3,\n\tbody.wporg-responsive .col-6,\n\tbody.wporg-responsive .col-7,\n\tbody.wporg-responsive .col-8,\n\tbody.wporg-responsive .col-9,\n\tbody.wporg-responsive .col-10,\n\tbody.wporg-responsive .col-12 {\n\t\twidth: inherit;\n\t\tfloat: none;\n\t\tword-wrap: break-word;\n\t}\n\n\tbody.wporg-responsive .col-2 {\n\t\tposition: inherit;\n\t\twidth: 100%;\n\t}\n\n\tbody.wporg-responsive .col-8,\n\tbody.wporg-responsive .col-9,\n\tbody.wporg-responsive .col-10 {\n\t\tmargin-left: 14px;\n\t\tmargin-right: 14px;\n\t}\n\n\t.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-7,\n\t.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-8,\n\t.wporg-responsive.wporg-page-parent-about .col-10 {\n\t\tmin-height: inherit;\n\t}\n\n\t.wporg-responsive.wporg-page-mobile #pagebody .books li {\n\t\twidth: 100%;\n\t\tmargin-left: 0;\n\t\tmargin-right: 0;\n\t}\n\n\t/*\n\t * /download\n\t */\n\n\t.wporg-responsive .col-7 ~.col-2 {\n\t\tposition: inherit;\n\t\tfloat: left;\n\t\twidth: 50%;\n\t\tmargin: 0;\n\t\tbox-sizing: border-box;\n\t\tpadding: 0 14px;\n\t}\n\t.wporg-responsive .col-7 ~ .col-3 {\n\t\tfloat: right;\n\t\twidth: 50%;\n\t\tmargin: 0;\n\t\tbox-sizing: border-box;\n\t\tpadding: 0 14px;\n\t}\n\t.wporg-responsive .col-7 {\n\t\tmargin-left: 14px;\n\t\tmargin-right: 14px;\n\t\twidth: inherit;\n\t\tmargin-bottom: 3em;\n\t\tpadding-bottom: 2em;\n\t\tborder-bottom: 1px solid #ccc;\n\t}\n\n\t/*\n\t * /news and /showcase\n\t */\n\n\t.wporg-responsive .storycontent {\n\t\tpadding-right: 0;\n\t}\n}\n@media screen and (max-width: 700px) {\n\t.wporg-responsive.wporg-page-about-logos h3.graphics {\n\t\tpadding-top: 0;\n\t}\n\t.wporg-responsive.wporg-page-about-logos h3.graphics img {\n\t\tdisplay: block;\n\t\tfloat: none;\n\t\tmargin: 0 auto 14px;\n\t}\n}\n@media screen and (max-width: 480px) {\n\t.wporg-responsive .col-7 {\n\t\tborder-bottom: 0;\n\t}\n\t.wporg-responsive #sidebar, .wporg-responsive .col-7 {\n\t\tfloat: none;\n\t}\n\t.wporg-responsive #sidebar {\n\t\twidth: 100%;\n\t}\n\n\t.wporg-responsive .col-10 .col-5, .wporg-responsive .col-10 .col-5:last-child {\n\t\twidth: 100%;\n\t\tpadding: 0;\n\t}\n\n\t.wporg-responsive .col-7 ~ .col-3 {\n\t\tmargin-top: 2em;\n\t\tborder-top: 1px solid #ccc;\n\t\tpadding-top: 3em;\n\t\twidth: inherit;\n\t\tfloat: none;\n\t\tmargin: 2em auto;\n\t}\n\t.wporg-page-download .mobile-notice {\n\t\tdisplay: block;\n\t\twidth: 60%;\n\t\tmargin: 1px auto 3em;\n\t\tborder: 1px solid #ccc;\n\t\tpadding: 2em 1.9em 0.5em;\n\t}\n\t.wporg-page-download .mobile-notice-inner {\n\t\tdisplay: none;\n\t}\n\n\t.wporg-page-about-books #pagebody .books li {\n\t\tpadding: 0 18px 18px;\n\t\tbox-sizing: border-box;\n\t}\n\t.wporg-page-about-books #pagebody .books .image {\n\t\tborder-right: 0;\n\t\tfloat: none;\n\t\twidth: inherit;\n\t}\n\t.wporg-page-about-books #pagebody .books p {\n\t\tpadding-right: 0;\n\t\tpadding-left: 0;\n\t}\n\n\t.wporg-responsive.wporg-page-about-logos ul.logo {\n\t\twidth: 100%;\n\t}\n}\n\n\n/*\n *  Notifications\n */\n\n .notification {\n\tbackground: #eee;\n\tfont-size: 13px;\n\tmargin: 0;\n\tmax-width: 100%;\n\tpadding: 8px 12px;\n\ttext-align: center;\n}\n\n.notification-info {\n\tbackground: #d9edf7;\n}\n\n.notification-success {\n\tbackground: #c7e8ca;\n}\n\n.notification-warning {\n\tbackground: #fff8e5;\n}\n\n.notification-danger {\n\tbackground: #f2dede;\n}\n"]}
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.